انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………… 1
پلیمرهای رسانا (پلیمرهای هادی)………………………………………… 2.
رسانایی الکتریکی چیست؟………………………………………………… 5
چه چیزی یک ماده را رسانا می کند؟……………………………………… 8
پلیمرهای هادی / رسانا- گزارش…………………………………………… 9
کاربردهای پلیمرهای رسانا………………………………………………….. 13
ساخت و فرآوری………………………………………………………………. 14
مکانیزم ضریب هدایت پلیمر ـ نقش تغلیظ…………………………………… 17
الکترون مولکولی ـ تئوری انتقال……………………………………………….. 29
پلیمرهای Electroluminescent ـ نسل دوم پلیمرهای رسانا ……………….32
از فیزیک های سیلیکون تا الکترونیک های مولکولی…………………………..34

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

چه چیزی یک ماده را رسانا می کند؟
در بسیاری از مواد، مانند کریستال ها، پلیمرهای کشیده شده (منبسط شده) یا کریستال های مایع، خواص ماکروسکوپی همانند استحکام و خواص نوری و الکتریکی عموماً به جهت بستگی دارند و به آنها anisotropic گفته می‌شود. به طور مشابه شاید ضریب هدایت الکتریکی مواد به جهت و anisotropic وابسته باشد. سه ترکیب ساده کربن، الماس، گرافیت و پلی استیلن هستند. ممکن است آنها به ترتیب، به صورت فرم های سه بعدی، دوبعدی و تک بعدی مواد کربنی ملاحظه شوند (شکل 3). الماس و گرافیت از مشتقات کربن خالص هستند در حالی که در پلی استیلن یک اتم هیدروژن به هر اتم کربن متصل است.

شکل 3: مواد سه بعدی، دوبعدی و تک بعدی کربن: شبکه های کریستالی الماس (a) و گرافیت (b) و زنجیر پلی استیلن (c) یک راه متناوب پلی استیلن نوشته شده نیز نشان داده شده است. (d)

الماس، که فقط اتصالات  را شامل می شود، عایق است و تقارن ارتفاعش به آن خواص ایزوتروپیک می دهد. گرافیت و استیلن هر دو الکترون های  متحرک دارند و زمان پیش بینی شده (doped)، هادی های فلزی anisotropic بالایی هستند. ضریب هدایت در سطح حلقه های گرافیت نسبت به زوایای راست در این سطح، تقریباً یک میلیون رابر بزرگتر است: 106 = (عمودی)  / (موازی) . به طور متناظر، ضریب هدایت پلی استیلن Stretch-oriented در جهت کشش نسبت به حالت عمود بر آن، حدود 100 برابر بالاتر است. onisotropy کوچکتر در مقایسه با گرافیت، مثل  صفر نشده (عمودی)، می توانست «مدار کوتاه» در طول زنجیرها را پیشنهاد دهد. از آنجایی که زنجیرهای پلی استیلن نامحدود نیست، اگر ماده به طور ماکروسکوپی رسانا باشد، تماس های بین آنها مهم می باشد. بنابراین، این مورد می تواند anisotropy هدایت پایین تر را در مقایسه با گرافیت شرح دهد.
همچنین anisotropy در دیگر زمینه های پلیمرهای هم تراز شده کشش جالب هستند: وقتی جذب نور anisotropic است، ماده به عنوان یک پلاریزر (polarizer) عمل می کند. گذشته از این استحکام مکانیکی anisotropic است: فیبرهای پلی استیلن هم تراز شده شناخته شده اند تا در امتداد جهت گرایش بسیار قوی باشند.

: (a) پلیمرهای نیمه هادی (چپ) با رنگ های نشری مختلف به اضافه پلیمر الکترود رسانا (رسات) مورد استفاده برای ساخت دیودهای ساتع کننده نور (LEDs). (b) سطح مقطع پلیمر LED

: (a) پلیمرهای نیمه هادی (چپ) با رنگ های نشری مختلف به اضافه پلیمر الکترود رسانا (رسات) مورد استفاده برای ساخت دیودهای ساتع کننده نور (LEDs). (b) سطح مقطع پلیمر LED

پلیمرهای هادی / رسانا- گزارش
پلیمرهای رسانا زیرمجموعه ای از یک گروه بزرگ تر و قدیمی تر رساناهای الکتریکی آلی (organic) و غیر آلی / کافی (inorgaric) می باشند. در حقیقت، اوایل سال 1862، H.letheby از کالج بیمارستان لندن، از طریق اکسیداسیون آندی (anodic) آنیلین (aniline) در اسید سولفوریک، یک ماده به طورجزیی رسانا به دست آورد که شاید پلی آنیلین بود. در اوایل دهه 1970، مشخص شد که پلیمر منفجر شونده کافی چند (نیترید سولفور) (SN)x، در دماهای شدیداً پایین (Tc=0/26k) سوپر هادی بود. ترکیبات آلی رسانای بسیاری نیز شناخته شده¬اند، همانند آنچه که توسط K.Bechgaard (کپنهاک) همراه با O.Jerome (پاریس) کشف شد و برای سوپر هادی شدن در دماهای نسبتاً بالا (Tc حدود 10k) مشهور شدند. آنها نمک های پذیرنده کافی و دهنده های آلی شامل سیستم های بزرگ، به طور دایره ای توأم شده با الکترون  می باشند که توده های Coin-pile در حالت جامد را شکل می دهند.
اگرچه، پلی استیلن پلیمر رسانایی بود که واقعاً در این زمینه جدید از تحقیقات اقدام کرد. (مرجع 4ـ1). برای جزئیات تاریخچه آن فصول بازبینی شده کامل توسط feast و دیگران و M.G.kanatzidis را ببینید، در زیر خلاصه شده است. (همچنین مراجع 8 و 7 را ببنید).  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان