فهرست مطالب

چکیده   1

مقدمه 2

فصل اول

1-1-شرح برد دامه فرکانس

1-2-شرح برد دامنه زمانی

1-3-معادلات اساسی

1-4-معادلات دوآنتن

1-5-پارامترهای مربوطه

1-6-عبارت بهره،بهره موثر وفاکتورآنتن

1 -6-1-بهره وبهره موثر

1-6-2-فاکتور آنتن

1-7-محاسبه افت بازده

1-8-جزئیات عددی:تجزیه وریشه مربعی مختلط

1-9-تایید اعتبار شیوه دامنه زمانی

1-10-مزایای نسبی کارکردن دردامه زمانی

1-10-1-هزینه کمتر

1-10-2-ثبات دمایی قطعات الکتریکی

1-10-3-راحتی فایل کاربرد بودن

1-11-سخت افزار

فصل دوم

2-1-اندازه گیری دوIRA تحقیقاتیFarr

2-2-اندازه گیری دماغه موجبر دولبه ای

2-3-تعیین میدان دور

2-4-اندازه گیری بهرهEMCO و تحقیقات Farr

2-4-1-اندازه گیری بهرهFarr Researchو Raven engineering

2-4-2-نتیجه گیری ها درمورد اندازه گیری هایEMCO3 115

2-5-اندازه گیری های آرایه دوقطبی متناوبEMCO3147Log

2-6-اندازه گیری بهرهEMCO, Farr Research درفاصله 3 متری

2-7-اندازه گیری بهرهFarr Research

2-8-نکات نهایی درمورد اندازه گیری هایEMCO3127

2-9-اندازه گیری افت بازه آرایه های دوقطبیLog تناوبی صفحه مدار چاپی

2-10-اندازه گیری آنتن های دوقطبی تاخورده

2-11-اندازه گیری های بهره

2-12-اندازه گیری هایSII

2-13-اندازه گیری های یک دماغه بهره استانداردNARDS640

2-14-نتیجه گیری

فصل سوم

3-1-مقدمه

3-2-ترکیب تعیین کنندگان موقعیت آزیموت وارتفاع در برد آنتن

3-3-سخت افزار تعیین کننده موقعیت

3-4-طراحی فصل مشترک پایه آنتن

3-5-آرایش تعیین کننده های موقعیت وپایه آنتن

3-6-طراحی نرم افزار کنترل برد

3-7-مجری کنترل برد

3-8-محرک تعیین کننده موقعیت آنتن

3-9-کنترلگر کسب داده ها

3-10-سرور ذخیره ودانلود شکل موج

3-11-سرورو پردازش سیگنال شکل موج

3-12-استفاده از یک فیلتر زمان صعود

3-13-اصلاحات برنامه ریزی شده طرح برد

3-14- سخت افزار نصب وتعیین کننده های موقعیتAZ-EL

3-15-الگوریتم تجزیه

3-16-بحث نهایی

3-17-نتیجه گیری

3-18-منابع

فهرست جداول

2-1-ویژگی های آنتن ها

فهرست نمودارها

1-1-پاسخ ضربه نرمالیزه به قطر18 اینچ دردامنه زمانی(چپ) و دردامنه فرکانس(راست)IRA

1-2-مقایسه گینIRA به قطر18 اینچ دردامنه زمانی(چپ) و دردامنه فرکانس(راست)

2-1-مقایسه اندازه گیری بهره هایIRA-3ازFarrوRaven

2-2-بهره دید مرکزی برای هر دواندازه گیری دامنه زمانی(Farr Research) ودامنه فرکانس(mission Research)

2-3-مقایسه بهره کالیبراسیونFRI و بهره موثرEMCO

2-4-ضریب تصحیح

2-5-مقایسه اندازه گیری بهرهEMCO3115 باداده های IEEE وکالیبراسیون

2-6-EMCO3115،پاسخ پالس نرمالیزه اندازه گیری شده بر بردآنتنRRI

2-7-بهره اندازه گیری شده توسطEMCO3115 و Raven درفاصله 3و10متری

2-8-مقایسه بهره های EMCO3115

2-9-شکل موج خام

2-10-بهرهEMCO3147 را درحین تغییردادن پنجره زمانی

2-11-مقایسه داده هایpspl2000d (مسیرخط چین) و pspl4015c(مسیر توپر)

2-12-مقایسه بهره اندازه گیریEMCO314log

2-14- مقایسه بهره اندازه گیریEMCO را با Raven توسط درفاصله10متری

2-15-مقایسه بهره های اندازه گیری شده توسطEMCO رابا Raven درفاصله 3متری

2- 16-بهره دوقطبی پهن(چپ) و دوقطبی باریک(راست)

2-17-بهرهLPDA ها برای عناصر باریک وپهن

2-18-نتایج اندازه گیری شدهM2900-930-6w

2-19- نتایج اندازه گیری شدهCushcraft A449-6syagi

2-20- نتایج اندازه گیری شدهCushcraft A449-6syagi

2-21- نتایج اندازه گیری شدهCushcraft 224wbyagi

2-22-مقایسه 1 Cushcraft Model A449yagi

2-23-ولتاژ خام دردید مرکزی وپاسخ نرمالیزه یک دماغه مدلNARDA640

2-24-مقایسه بهره نوعیNarda باداده های اندازه گیری شده

2-25-نتایج اندازه گیری شده بهره موثرNarda 640

3-1-ولتاژ اولیه یک آنتنIRA-2 با یک فیلتر زمان صعود وبدون آن

3-2-ولتاژ اولیه بازتابنده

3-3-ولتاژ اولیه بازتابنده

فهرست اشکال

1-1-سیستم اندازه گیری آنتن درحوزه فرکانس

1-2-سیستم اندازه گیری آنتن درحوزه زمان

1-3- مراحل اندازه گیری

2-1- IRA-3(چپ) و پیشین(راست)

2-2-دماغه موجبر دولبه ایEMCO 3115

2-3-آرایه دوقطبی متناوبEMCO 3115log

2-4-آنتن های PBC

2-5-دوآنتن یاگیCushcraft یک آنتن دوقطبی تاخوردهM

2-6-یک دماغه مدلNADER640

3-1- پایه آنتن وتعیین کننده موقعیت مونتاژ شده ومجموعه قلاب


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان