انتخاب صفحه

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی با سلامت روانی و مقایسه آن در پسران 15 تا 17 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستان های شهرستان امیدیه در سال تحصیلی 90-89 تشکیل دادند. بدین منظور 150 دانش آموز از ورزشکاران دوره متوسطه که در باشگاه های شهرستان امیدیه مشغول به فعالیت بودند به همراه 150 نفر دانش آموز غیر ورزشکار از نظر مدرسه محل تحصیل همتاسازی شده و به صورت تصادفی انتخاب و نمونه گروه غیر ورزشکار را تشکیل دادند. سلامت روانی شرکت کنندگان با استفاده از پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ و هیلر (1981) و وضعیت اقتصادی-اجتماعی نیز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفت. داده های پرسشنامه با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل در سطح معنی دار 05/0 ≥ p تحلیل شدند و نتایج به شرح زیر می باشد.

بین درآمد ماهیانه خانواده و سلامت روانی پسران ورزشکار و غیر ورزشکار رابطه معنی داری وجود دارد (05/0 ≥ p). بین درآمد ماهیانه خانواده پسران ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0 ≥ p). بین سطح تحصیلات والدین و سلامت روانی پسران ورزشکار و غیر ورزشکار رابطه معنی داری مشاهده نشد. بین سطح تحصیلات والدین پسران ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 ≥ p). بین سلامت روانی پسران ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 ≥ p).

پژوهش حاضر با تأیید رابطه بین درآمد ماهیانه خانواده و سلامت روانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران و همچنین تفاوت معنی داری که بین سلامت روانی ورزشکاران و غیر ورزشکاران وجود دارد می تواند راهگشای سیاستگزاری های مناسب در زمینه ارائه برنامه های پیشگیرانه و برنامه های مرتبط با ارتقای سطح سلامت جامعه باشد.

واژه های کلیدی: وضعیت اقتصادی-اجتماعی، سلامت روانی، دانش آموزان، ورزشکار، غیر ورزشکار.

فهرست مطالب

فصل اول – طرح تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1-4- اهداف تحقیق 6

1-5- سؤالات یا فرضیه های تخصصی 7

1-6- قلمرو تحقیق 7

1-7- محدودیت های تحقیق 7

1-8- تعریف واژه ها 8

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 11

2-2- تعاریف سلامت 11

2-3- ابعاد سلامت 12

2-4- رابطه بهداشت روانی و سلامت روانی 17

2-5- مفهوم سلامت روانی از دیدگاه های مختلف 17

2-5-1- مفهوم سلامت روانی از دیدگاه اسلام 17

2-5-2- مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب روان کاوی 18

2-5-3- مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب بوم شناسی 19

2-5-4- مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (1870) 19

2-5-5- مفهوم سلامت روان از دیدگاه اریکسون 20

2-5-6- مفهوم سلامت روان از دیدگاه اریک فرام 20

2-5-7- نظریه کارل راجرز در ارتباط با سلامت روان 21

2-5-8- نظریه کورت لوین در ارتباط با سلامت روان 21

2-5-9- نظریه هورنای در ارتباط با سلامت روان 21

2-5-10- نظریه بی.اف.اسکینر در ارتباط با سلامت روان 22

2-5-11- نظریه ویکتور فرانکل در ارتباط با سلامت روان 23

2-6- ورزش و سلامت روانی 23

2-7- وضعیت اقتصادی-اجتماعی 26

2-7-1- طبقه اجتماعی 26

2-7-2- شاخص های طبقه اجتماعی 27

2-7-3- طبقات اجتماعی در جوامع پیشرفته صنعتی 27

2-8- سبک زندگی و شرایط عضویت در طبقه اجتماعی 29

2-9- نظریات قشربندی اجتماعی 31

2-9-1- نظریه کارل ماکس 32

2-9-2- نظریه ماکس وبر 32

2-9-3- نظریه هالبواکس 33

2-9-4- نظریه سوروکین 33

2-10- فقر و نابرابری اجتماعی 34

2-11- فقر و اختلالات روانی 35

2-12- فعالیت بدنی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی 36

2-13- طبقه اجتماعی و ورزش 39

2-14- وضعیت اقتصادی-اجتماعی و سلامت 41

2-15- مؤلفه های وضعیت اقتصادی-اجتماعی 45

2-15-1- تحصیلات و سلامت 45

2-15-2- درآمد و سلامت 46

2-15-3- شغل و سلامت افراد 46

2-16- پیشینه پژوهش 47

2-16-1- پیشینه مربوط به ارتباط وضعیت اقتصادی-اجتماعی و سلامت روان در داخل کشور 47

2-16-2- پیشینه مربوط به ارتباط وضعیت اقتصادی-اجتماعی و سلامت روان در خارج کشور 48

2-16-3- پیشینه مربوط به ارتباط ورزش با سلامت روان در داخل کشور 52

2-16-4- پیشینه مربوط به ارتباط ورزش با سلامت روان در خارج کشور 52

2-16-5- نتیجه گیری مبحث ادبیات و پیشینه 53

فصل سوم – روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 56

3-2- روش تحقیق 56

3-3- جامعه آماری 56

3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری 56

3-5- متغیرهای تحقیق 57

3-5-1- متغیر پیش بینی 57

3-5-2- متغیر ملاک 57

3-5-3- متغیر مستقل 57

3-5-4- متغیر وابسته 57

3-6- ابزار اندازه گیری 57

3-6-1- پرسشنامه محقق ساخته وضعیت اقتصادی-اجتماعی 57

3-6-2- پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی 58

3-7- روش گردآوری داده ها 59

3-7-1- ملاحظات اخلاقی 60

3-8- روش های آماری 60

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 62

4-2- یافته های توصیفی 62

4-2-1- سن افراد به تفکیک دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار 62

4-2-2- توزیع درآمد ماهیانه خانواده دانش آموزان دو گروه 63

4-2-3- سطح تحصیلات والدین دانش آموزان دو گروه 63

4-3- بررسی فرضیه های تحقیق 66

4-3-1- آزمون فرضیه اول 66

4-3-2- آزمون فرضیه دوم 66

4-3-3- آزمون فرضیه سوم 67

4-3-4- آزمون فرضیه چهارم 68

4-3-5- آزمون فرضیه پنجم 68

4-3-6- آزمون فرضیه ششم 69

4-3-7- آزمون فرضیه هفتم 70

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 72

5-2- خلاصه تحقیق 72

5-3- نتایج تحقیق 73

5-4- بحث و بررسی 73

5-5- پیشنهادها 77

5-5-1- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق 77

5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی 77

پیوست ها 65

منابع و مأخذ 85

فهرس جداول

جدول 4-1. آماره های توصیفی متغیر سن دانش آموزان به تفکیک ورزشکار بودن و غیر ورزشکار بودن 62

جدول 4-2. میانگین درآمد ماهیانه خانواده دانش آموزان دو گروه 63

جدول 4-3. میانگین سطحح تحصیلات والدین دانش آموزان دو گروه 63

جدول 4-4. تحلیل توصیفی متغیر علائم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی، افسردگی و سلامت روان دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار 64

جدول 4-5. نتایج آزمون کلموگراف اسمیرنوف 65

جدول 4-6. نتایج آزمون همبستگی پیرسون درآمد ماهیانه خانواده و سلامت روانی پسران ورزشکار 66

جدول 4-7. نتایج آزمون همبستگی پیرسون درآمد ماهیانه خانواده و سلامت روانی پسران غیر ورزشکار 67

جدول 4-8. نتایج آزمون تی مستقل درآمد ماهیانه خانواده و سلامت روانی پسران ورزشکار و غیر ورزشکار 67

جدول 4-9. نتایج آزمون همبستگی پیرسون سطح تحصیلات والدین و سلامت روانی پسران ورزشکار 68

جدول 4-10. نتایج آزمون همبستگی پیرسون سطح تحصیلات والدین و سلامت روانی پسران غیر ورزشکار 69

جدول 4-11. نتایج آزمون تی مستقل سطح تحصیلات والدین پسران ورزشکار و غیر ورزشکار 69

جدول 4-12. نتایج آزمون تی مستقل سلامت روان پسران ورزشکار و غیر ورزشکار 70

جدول 5-1. جدول خلاصه نتایج تحقیق در مورد وضعیت اقتصادی-اجتماعی و سلامت روان 73

فهرست نمودارها

نمودار 4-1. میانگین چهار خرده مقیاس علائم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی 64

نمودار 4-2. میانگین داده های سلامت روان 65


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید