مقدمه:

شرايط و روشهاي انجام كسب و كار مدام در حال تغيير و تحول بوده و هر روزه گزينه هاي بيشتري در اختيار كسب و كارها قرار ميگيرند. در سالهاي اخير به واسطه رشد سريع فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و از همه مهمتر گسترش اينترنت، روند اين تغييرات تسريع يافته است. يكي از اين گزينه ها، تجارت الكترونيك است كه مباحث زيادي در خصوص پياده سازي و بويژه تاثيرات آن بر كسب و كارها صورت گرفته است. بخش خدمات مالي و بويژه صنعت بيمه هم از اين امر مستثني نبوده و در اين خصوص هم مطالعات قابل توجهي صورت گرفته است كه اغلب آنها در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته بوده و براي كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه هم مطالعات پراكنده اي صورت گرفته است. با توجه به اندك بودن اين نوع تحقيقات براي كشور ايران، انگيزه اوليه براي انجام يك مطالعه منسجم در اين خصوص ايجاد شده و اين اندك بودن بر آن است تا نتايج مطالعه انجام شده را منعكس نمايد.
تنظيم چارچوب اين سمينار به اين صورت است كه ابتدا در بخش بعدي مقدمه اي بر صنعت بيمه و چالشهاي پيرامون آن ارائه شده و در بخش سوم به تاثير تجارت الكترونيك بر صنعت بيمه پرداخته خواهد شد. در بخش چهارم هم روش شناسي به كار رفته در اين تحقيق ارائه شده و يافته هاي اين مطالعه در بخش پنجم ارائه خواهد شد. در نهايت در بخش ششم، خلاصه اي از اين تحقيق و نتيجه گيري ارائه خواهد شد. همچنين در بخش پاياني برخي از پيشنهادها براي پژوهشهاي بعدي ارائه خواهد شد .

فهرست مطالب

چكيده ……………………………………………………………………………………………………………………..13
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….14

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : ورود صنعت بيمه به دنياي الكترونيكي

بيمه الكترونيكي به معناي عام به عنوان كاربرد اينترنت و فنّاوري اطّلاعات (IT)در توليد و توزيع خدمات بيمه اي اطلاق ميگردد و در معناي خاص بيمه الكترونيكي را ميتوان به عنوان تأمين يك پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه اي دانست كه به طوربرخط (online)درخواست، پيشنهاد، مذاكره و قرارداد آن منعقد مي گردد.
.در سال 1997 فقط درصد كوچكي از 2129 بيليون دلار حق بيمه جمع آوري شده در سطح جهان به معاملات انجام گرفته از طريق اينترنت ارتباط داشت, با وجود اين, همانند ديگر خدمات مالي, بيمه الكترونيكي نيز در تعاقب تجارت الكترونيكي به خصوص در امريكاي شمالي و اروپاي غربي روز به روز گسترش بيشتري پيدا كرد[1]
با اينكه پرداخت حق بيمه، توزيع بيمهنامه و پردازش پرداخت خسارت مي تواند online انجام گيرد در برخي كشورها محدوديت هاي مقرراتي (نظارتي) و تكنيكي (فني) ممكن است اجازه انجام كاملاً الكترونيكي عمليات را ندهد. اما در سطح جهاني براي پشتيباني از تحقق پرداخت حق بيمه و توزيع بيمه نامه به صورت onlineمقررات بطور مداوم در حال اصلاح هستند.
اينترنت به تازه واردان بازار امكان مي دهد كه از فرآيند پرهزينه و طولاني راه اندازي شبكه هاي سنتي فروش پرهيز كنند و شركت هاي موجود خدمات مالي و اينترنتي نيز از حضور اينترنتي و نام تجاري خود براي اضافه كردن كالاهاي بيمه اي به مجموعه كالاهاي موجود خود بهره مي برند.
بنابراين بيمه گران قديمي با فشار رقابتي فزايندهاي روبرو مي باشند. محصولات بيمه اي كه به مشاوره كمي نياز دارند براي فروش از طريق اينترنت مناسب هستند و واسطه هاي سنتي بيمه خود را با فشار رقابتي روبرو مي بينند اما در مورد محصولات بيمه اي پيچيده و با ارزش معاملاتي بالا كه مشتري تمايل بيشتري به صرف هزينه مشاوره دارد, فروش از طريق اينترنت خيلي تناسب ندارد .
بنابراين محصولاتي براي بازاريابي بر روي اينترنت و توزيع online مناسب هستند كه بتوان آنها را استاندارد كرده و با تعداد محدودي از پارامترها تشريح و نرخگذاري كرد نظير: بيمه اتومبيل، بيمه مسئوليت خصوصي، بيمه خانوار و بيمه عمر زماني. البته اين بدان معنا نيست كه ديگر محصولات بيمهاي از فرصت هاي فراواني كه تجارت الكترونيكي در اختيارشان مي گذارد براي بهبود كيفيت خدمات شان استفاده نكنند.
يكي از مسائل مهم در بيمه, ارزيابي متوسط خسارت مورد انتظار است تا بر پايه آن بتوان نرخ حق بيمه را تعيين كرد. همچنين براي مواقعي كه حق بيمه دريافتي براساس نرخ هاي متوسط براي پوشش خسارت ها در يك سال كافي نباشد بيمه گر ها نياز به داشتن منابع و ذخاير اضافي مي باشند .نحوه وضع و بكارگيرياين ذخاير توسط مقام نظارتي بيمه تعيين مي شود.
محاسبه نرخ بيمه، تعيين ذخاير كافي براي پوشش خسارت هاي بيش از حق بيمه سال، نحوه تعديل نرخبراي مشتريان خاص همه اينها متضمن درگير شدن در محاسبات و تحليل هاي آماري دريافتي است كهنياز به دسترسي به اطلّاعات كافي دارد. همچنين امروزه IT به صورت گسترده اي براي ارتباط بانمايندگان بيمه، پروسه صدور بيمهنامه، اعلاميه حق بيمه، تحليل بازار ، پيشبيني فروش و عمليات حسابداري در شركت هاي بيمه بكار گرفته مي شود.
١ ‐۱) مهمترين مسائ ل و مشكلا ت ناش ي از عدم وجود بيم ـه الكترونيكـي ط ـ ي س ـالها ي اخي ـرعبارتند از:
1ـ مورد استقبال واقع نشدن تجارت الكترونيكي به دليل فقدان امكانات بيمه اي اطمينان بخش به طور الكترونيكي.
2ـ طولاني شدن فرايند تجارت الكترونيكي.
3ـ غير قابل دسترس بودن مؤسسات بيمه در سراسر جهان.
4ـ امكان نيافتن تأمين كنندگان به ارائه محصولات مختلف از طريق تجارت الكترونيكي.
5ـ مختل شدن مديريت ريسك شركتهايي كه مايل به تجارت الكترونيكي بودند.

1 ـ مورد استقبال واقع نشدن تجارت ال كترونيكي به دليل فقدان امكانات بيمهاي اطمينان بخش به طور ال كتروني كي
همان طور كه مي دانيم در تجارت الكترونيكي اطمينان سه جنبه دارد:
ـ اعتماد به رسانه (ايمني شبكه از يك سو در برابر ابزارهاي قانوني / ايمني معاملات / اينترنت, از سوي ديگر).
ـ اعتماد متقابل ميان طرفين معامله (طرفين معامله / مذاكره هاي دوستانه) ـ اعتماد به نفس

نقش و اهميت بيمه در هر سه نوع اعتماد و به ويژه اعتماد دوم كاملاً محسوس و مشهود است و عدم وجود بيمه باعث از بين رفتن اعتماد و نهايتاً منجر به نابودي هر نوع تجارتي مي گردد.

° 1- 1)مهمترين مسائل ومشكلات ناشي از عدم وجود بيمه الكترونيكي طي سالهاي اخير ………………………………………………………………………………………………………………………………17
° 1- 2) دادوستد الكترونيكي: نياز بيمه گران به اتخاذ استراتيهاي جسورانه ……………………………………..21
° 1- 2-1) آثار مث بت اساسي …………………………………………………………………………………………22
.° 1- 2-2) ابزار استاندارد ………………………………………………………………………………………………..24
° 1- 3) اثرات اينترنت در بيمه ……………………………………………………………………………………………26
° 1- 3-1) كاهش هزينه هاي بيمه اي بااستفاده از اينترنت …………………………………………………………27
° 1- 3-2) مشتريان بيمه واينترنت ………………………………………………………………………………………28
° 1- 3-3) تاثير روي سيستم توزيع نمايندگي …………………………………………………………………………29
° 1- 3-4) اهداف سايت …………………………………………………………………………………………………30
° 1- 3-5) موضوعات امنيتي …………………………………………………………………………………………….31
° 1- 4) اثر بازرگاني الكترونيكي روي صنعت بيمه ……………………………………………………………………31

° 1- 4-1) صنعت بيمه: هنوز يك تازه وارد در بازرگاني الكترونيكي ………………………………………………….32
° 1- 4-2) مدلهاي بازرگاني جديد ………………………………………………………………………………………..33
° 1- 4-3) نام تجاري: يك عامل اساسي موفقيت ……………………………………………………………………..34
° 1- 4-4) ارزش مشتري وعصر بازار فني – عوامل اساسي …………………………………………………………35
° 1- 4-5) بيمه الكترونيكي: اجاد يك مزيت رقالتي …………………………………………………………………….35
° 1- 5) نقش فناوري اطلاعات در صنعت بيمه ………………………………………………………………………….36

فصل دوم : تاثيرات تجارت الكترونيك بربيمه

رشد و پيشرفت اطلاعات در حال متحول كردن اقتصاد مي باشد. جستجو براي دسـتيابي بـه روشـهايكاراتر براي انجام امور تجاري منجر به ايجاد انقلابي ديگر درعرصه تجارت شده است . بسياري از اقتصاد دانان ، متخصصان و آينده نگرها بر اين باورند كه اين انقلاب ، انقلابي مشابه انقلاب صنعتي مـيباشـد كـهجهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسياري از جنبه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي زندگي انسانها را دستخوش تحولي عميق نموده است . درنتيجه اين انقلاب مبادلات تجاري بين افـراد ، سـازمان هـا ودولت به سرعت ازحالت سنتي خود كه عمدتا مبتني بر مبادله اسناد و مدارك كاغذي مـيباشـد ،خـارجشده است و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است . تجارت الكترونيكي در واقع مبادلات تجاري ، ارائـه خـدمات بـه مشـتريان و وظـايف بـينتجاري كه از طريق مبادلات ديجيتالي صورت مي گيرد را تشريح مي كند . تجارت الكترونيكي حداقل از بيست سال پيش وجود داشته است ، اما در طي سالهاي اخير شاهد توسعه و رشد تكان دهنده اي در ايـنزمينه بوده ايم . اين رشد و توسعه بيشتر تحت تاثير اينترنت و وب جهاني به وجود آمده است .
2ـ1) بازرگاني الكترونيكي
بازرگاني الكترونيكي, هر فرآيندي است كه يك سازمان بازرگاني از طريق يك شبكه رايانهاي انجام مي دهد و شامل خريد و فروش و فرآيندهاي متمركز بر مشتري, توليد و مديريت مي باشد كه توسط مؤسسات انتفاعي, غيرانتفاعي و دولت صورت مي پذيرد. اساس بازرگاني الكترونيكي بر پردازش و انتقال اطلاعات ديجيتالي شامل متن, صدا و تصوير واقعي از يك رايانه يا بعضي وسايل الكترونيكي به رايانه ديگر مي باشد. بيشتر فعاليتهاي بازرگاني الكترونيكي, خودكار مي باشند و بعضي ديگر نيز به زودي كاملاً خودكار ميشوند. بازرگاني الكترونيكي شامل بسياري از فعاليتهاي انتقال خودكار اطلاعات ميباشد. فرآيندهاي متمركز بر مشتري خريدار را قادر ميسازد كه به صورت Online اطلاعات راجع به محصول را دريافت كرده و در فروشگاهها, دفاتر فروش و با يك تلفن يا نمابر واگذاري, مالكيت را به صورت Offline انجام دهند.
جزء ديگر بازرگاني الكترونيكي روابط با مشتري را در بر مي گيرد كه شامل بازاريابي مستقيم مي شود.
فعاليتهاي بازرگاني الكترونيكي متمركز بر مديريت يا توليد, وظايف زير را در برميگيرد:
ـ تهيه شامل سفارش دهي, پردازش بهاي پرداختي و ديگر فعاليتهاي الكترونيكي بنگاه به بنگاه ميشود.
ـ فعاليتهاي مرتبط با كاركنان شامل اعلان شغل, درخواستها و انتخاب متقاضيان, آموزش تعليم و آزمايش؛ و اعمال تغييرات توسط كاركنان در مزايا, قرارهاي مسافرتي, گزارشهاي هزينه, سفارشهاي عرضه و نظاير اينها به صورت Online مي شود.

° 2- 1) بازرگاني الكترونيكي ………………………………………………………………………………………………39
° 2- 2) تجارت الكترونيكي ………………………………………………………………………………………………….40
° 2- 2-1) تاريخچه تجارت الكترونيكي ……………………………………………………………………………………..42
° 2- 2-2) انواع تجارت الكترونيكي ………………………………………………………………………………………….43
° 2- 3) اينترنت ……………………………………………………………………………………………………………….44
° 2- 4) تجارت الكترونيكي در اينترنت ……………………………………………………………………………………..45
° 2- 4-1) مدل اعتماد آينده اينترنت ……………………………………………………………………………………….47
° 2- 5) مزاياي تجارت الكترونيكي ………………………………………………………………………………………….47
° 2- 6) چگونگي بكارگيري تجارت الكترونيكي توسط سازمان ………………………………………………………….49
° 2- 7) موانع تجارت الكترونيكي …………………………………………………………………………………………..50
° 2- 8) مبادله الكترونيكي داده ها ………………………………………………………………………………………..53
° 2- 8-1) فوائد مبادله الكترونيكي داده ها ……………………………………………………………………………….54
° 2- 8-2) اجزاء مبادله الكترونيكي داده ها ………………………………………………………………………………55
2-9) آشنايي با بيمه و ارائه كنندگان وب سايت بيمه …………………………………………………………………..56
2-10) تجارت الكترونيكي در صنت بيمه: مسائل و فرصتها ………………………………………………………………58
2-11) تاثير تجارت الكترونيك بر شركتهاي بيمه ايراني ……………………………………………………………………60

فصل سوم : بررسي وضعيت موجود صنعت بيمه.

3-1) تجارت الكترونيكي و صنعت بيمه درآمريكا
با حركت صنعت خدمات مالي به سوي توزيع هر چه بيشتر خدمات از طريق اينترنت, سرعت تغييرات در سال 1999 ميلادي افزايش يافت و اين روند افزايش سرعت تغييرات در 9 ماهة نخست سال 2000 نيز ادامه يافت. فعاليت هايي مانند بانكداري و تجارت اوراق بهادار online, كه در اوايل سال 1999 به عنوان اقداماتي نادر و عجيب قلمداد مي شدند و فقط به وسيلة معدودي از افراد ساده لوح يا جسور در مواقع ضروري مورد استفاده قرار مي گرفتند و همچنين ابزارهاي پس انداز پولي تحول و تكامل يافتند. بازارهاي سهام عادي در ماههاي آوريل و مي سال 2000 ميلادي نتوانستند, مشاركتي را بين خود شكل دهند. فن آوري, تراشه هاي محافظ , كه همين چند ماه پيش به بازار عرضه گرديد, مشتريان را قادر به ايجاد وب سايت هاي مالي شخصي ساخت. اين فن آوري اكنون به وسيلة تعدادي از شركتهاي غول آساي خدمات مالي مورد استفاده قرار گرفته است.
همراه با پيشرفتهاي صورت گرفته از سوي صنايع بانكداري و اوراق بهادار, در يكپارچه و منسجم ساختن اينترنت و كانالهاي توزيع به عنوان ابزارهايي بسيار مهم, صنعت بيمه نيز شروع به جستجوي راههايي براي تغيير عملياتهاي تجاري فعلي خود, به منظور بهره برداري از مزاياي ارائه شده از سوي اينترنت نموده است. به هر حال برداشت ما اين است كه كارگزاران و يا نمايندگيهاي بيمة اينترنتي اوليه و مبادلات اينترنتي, سواي از بيمه گران و واسطههاي “اقتصاد قديمي” (با در نظر گرفتن بعضي استثنائات قابل توجه), مسئول بسياري از فعاليت هاي بيمه اي اينترنتي جذاب مي باشند.
ـ سالهاي از دست رفته
ايده و نگرش مرسوم و متداول در سالهاي 1997 و 1998 ميلادي بر اين مبنا استوار بود كه محصولات بيمه اي (مجدداً با بعضي از استثنائات) اقلامي نمي باشند كه به سادگي بتوان آنها را براي فروش از طريق اينترنت سازگار و منطبق نمود. عدم وجود قوانين ملي براي نظارت بر چگونگي شكل گيري قراردادها و چگونگي اعمال و اجراي آنها دلهرهآور بود.
به علاوه, ناظران داراي صلاحيت قضايي چندگانه نيز در گسترش و تقويت يك استراتژي اينترنتي متحدالشكل و يكسان, غفلت و سهل انگاري از خود به خرج دادند. در اين دوره, در واقع بسياري از وب سايت هاي شركتهاي بيمه, به عنوان مكملي الكترونيكي براي بروشورهاي ظاهر فريب شركتها, به شمار مي رفتند و سايت هاي كارگزار و يا نماينده, تقريباً وجود نداشت. هنگامي كه بانكها حضور online خود را گسترش داده و رقباي تازه وارد به بازار اوراق بهادار مانندCharle chwab ,E-Trade,
TD Waterhouse و… سرماية بازار خود را تا آن حد افزايش دادند كه بانكهاي قديمي و پرسابقه, بانكهاي سرمايه گذاري و شركتهاي كارمزدي, تحت الشعاع اين اقدامات قرار گرفتند, در اين اوضاع و شرايط, اگر چه صنعت بيمه به وسيلة تعارضهاي موجود در كانالها, به طور كامل فلج نگرديد, اما به حاشيه رانده شد.
ـ بازيگران ج دي د
صنعت بيمه, با توجه به چالشهاي شديد ارائه شده از سوي پيشگامان اينترنتي (كه از نظر سرمايه در وضعيت خوبي قرار داشتند) براي شركتهاي قديمي در ساير صنايع (به عنوان مثال Amazon.com,E-Toys.com,…) متوجه تهديد بالقوة ورود بازيگران جديد و داراي موقعيت مناسب گرديد. بعضي از اين تازه واردان در سال 1999 عبارتند از:
ebix.com
تازه واردي بوده كه با يك سايت مزايدهاي ادغام گرديده است و به بيمهگران و نمايندگي ها, اجازه پيشنهاد قيمت روي كسب و كارهاي اعلام شده از سوي مشتريان را مي دهد. اين سازمان تقريباً مشتمل بر 800 نمايندگي مي باشد.

3- 1) تجارت الكترونيكي وصنعت بيمه در آمريكا …………………………………………………………………………..62
3- 2)تجارت الكترونيكي وصنعت بيمه در اتحاديه اروپا ……………………………………………………………………64
3- 3) تجارت الكترونيكي وصنعت بيمه در ايران …………………………………………………………………………….65
3- 3-1) بيمه الكترونيكي وبرنامه چهارم توسعه ……………………………………………………………………………66
3- 3-2) تحقق بيمه الكترونيكي تا پايان سال86 ……………………………………………………………………………67
3- 4) بررسي موانع بيمه اي استقرار تجارت الكترونيكي براساس نظرات پاسخگويان …………………………………69

° فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري:
با يك نگاه اجمالي به وضعيت كسب و كارها در دنيا، نتيجه مي شود كه اين صنايع با توجه به ماهيت فعاليتي خود دستخوش تغييرات عمده بوده و در هر 5 سال حداقل پذيراي روشهاي جديد در انجام فعاليتها بوده اند. براي مثال، مباحث مربوط به تنوع محصولات و مديريت كيفيت در دهه 80 ميلادي و معرفي استانداردهاي مربوط مانند ايزو و حتي در سـالهاي اخيـر مباحثي مانند سيگـما و معيارهاي ارزيابي نوين مانند (EFQM) باعث رشد و تعالي كسب و كارها شده و در نتيجه در حال حاضر شاهد بقا و رشد شركتهايي هستيم كه به نحوي از اين اين موضوعات استقبال كردهاند. در اين بين نيز صنايع مختلف كشور مستثني نبوده و علي رغم حمايتهاي دولتي از اكثر صنايع، افت و خيزهاي زيادي را در اين خصوص شاهد بوده ايم .

رشد و گسترش بهره گيري از اينترنت در برخي از فعاليتهاي كسب و كارها از اواسط دهه 90 ميلادي، باعث شد تا شركت هاي سنتي با يك چالش روبرو شوند .اگرچه شركتهاي تازه تاسيس و عمدتاً بر مبناي تجارت الكترونيك هر روز در حال جهش هستند، ولي شركتهاي سنتي در حال همخوان كردن برخي از فعاليتهاي كليدي خود با اين نوع تجارت مي باشند. به هر حال، در آينده اي نه چندان دور صنايع مختلف كشور نيز از اين امر مستثني نبوده و در نتيجه تجارت الكترونيك را پياده خواهند كرد. اين مطالعه آينده نگر بر آن بود كه يك شماي كلي از اهميت و تاثير تجارت الكترونيك را در صنعت بيمه كشور متصور سازد .

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………..81
فهرست منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………………81
فهرست منابع لاتين …………………………………………………………………………………………………………..81
سايت هاي اطلاع رساني …………………………………………………………………………………………………….82

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

2ـ1 : توپولوژيهاي اينترنت ………………………………………………………………………………………………………49
2ـ2 : سيكل عمر خدمات مشتري …………………………………………………………………………………………….50
2ـ3: موانع تجارت الكترونيكي …………………………………………………………………………………………………..50
2ـ4 : موانع كلي تجارت الكترونيكي بر حسب سال …………………………………………………………………………52
2ـ5 : موانع كلي تجارت الكترونيكي بر حسب گروه كاربران ………………………………………………………………..52
3-1: الويت بندي موانـع بيمـه اي اسـتقرار تجـارت الكترونيكـي در ايـران از بعـدساختاري………………………………. 71
3-2: عمده ترين موانع بيمه اي استقرار تجارت الكترونيكي در ايران از بعد محتوا ………………………………………..71
71 3-3: الويت بندي موانع زمينه اي استقرار تجارت الكترونيك در ايران
3-4: موانع ايجاد بيمه الكترونيكي از ديدگاه پاسـخگويان در سـه بعـد زمينـه اي, ساختاري و محتوايي ……………………………………………………………………………………………………………………………………….73

فهرست نمودارها

١ـ١ : قدرت نفوذ داد و ستد الكترونيكي…………………………………………………………………………………………. 24
١ـ٢ : وجود ارائه كنندگان خدمات تخصصي در بيشتر حوزه هاي سيستم بازرگاني دارند. …………………………………34

فهرست شكل ها

2-1 : چگونگي ارتباط طرفين در بازار سنتي……………………………………………………………………………………. 46
2ـ2 : مدل اعتماد آينده اينترنت …………………………………………………………………………………………………..47

 

 


 


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان