مقدمه:

شرایط و روشهای انجام کسب و کار مدام در حال تغییر و تحول بوده و هر روزه گزینه های بیشتری در اختیار کسب و کارها قرار میگیرند. در سالهای اخیر به واسطه رشد سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات و از همه مهمتر گسترش اینترنت، روند این تغییرات تسریع یافته است. یکی از این گزینه ها، تجارت الکترونیک است که مباحث زیادی در خصوص پیاده سازی و بویژه تاثیرات آن بر کسب و کارها صورت گرفته است. بخش خدمات مالی و بویژه صنعت بیمه هم از این امر مستثنی نبوده و در این خصوص هم مطالعات قابل توجهی صورت گرفته است که اغلب آنها در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بوده و برای کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه هم مطالعات پراکنده ای صورت گرفته است. با توجه به اندک بودن این نوع تحقیقات برای کشور ایران، انگیزه اولیه برای انجام یک مطالعه منسجم در این خصوص ایجاد شده و این اندک بودن بر آن است تا نتایج مطالعه انجام شده را منعکس نماید.
تنظیم چارچوب این سمینار به این صورت است که ابتدا در بخش بعدی مقدمه ای بر صنعت بیمه و چالشهای پیرامون آن ارائه شده و در بخش سوم به تاثیر تجارت الکترونیک بر صنعت بیمه پرداخته خواهد شد. در بخش چهارم هم روش شناسی به کار رفته در این تحقیق ارائه شده و یافته های این مطالعه در بخش پنجم ارائه خواهد شد. در نهایت در بخش ششم، خلاصه ای از این تحقیق و نتیجه گیری ارائه خواهد شد. همچنین در بخش پایانی برخی از پیشنهادها برای پژوهشهای بعدی ارائه خواهد شد .

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………..13
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….14

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : ورود صنعت بیمه به دنیای الکترونیکی

بیمه الکترونیکی به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فنّاوری اطّلاعات (IT)در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق میگردد و در معنای خاص بیمه الکترونیکی را میتوان به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای دانست که به طوربرخط (online)درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد می گردد.
.در سال 1997 فقط درصد کوچکی از 2129 بیلیون دلار حق بیمه جمع آوری شده در سطح جهان به معاملات انجام گرفته از طریق اینترنت ارتباط داشت, با وجود این, همانند دیگر خدمات مالی, بیمه الکترونیکی نیز در تعاقب تجارت الکترونیکی به خصوص در امریکای شمالی و اروپای غربی روز به روز گسترش بیشتری پیدا کرد[1]
با اینکه پرداخت حق بیمه، توزیع بیمهنامه و پردازش پرداخت خسارت می تواند online انجام گیرد در برخی کشورها محدودیت های مقرراتی (نظارتی) و تکنیکی (فنی) ممکن است اجازه انجام کاملاً الکترونیکی عملیات را ندهد. اما در سطح جهانی برای پشتیبانی از تحقق پرداخت حق بیمه و توزیع بیمه نامه به صورت onlineمقررات بطور مداوم در حال اصلاح هستند.
اینترنت به تازه واردان بازار امکان می دهد که از فرآیند پرهزینه و طولانی راه اندازی شبکه های سنتی فروش پرهیز کنند و شرکت های موجود خدمات مالی و اینترنتی نیز از حضور اینترنتی و نام تجاری خود برای اضافه کردن کالاهای بیمه ای به مجموعه کالاهای موجود خود بهره می برند.
بنابراین بیمه گران قدیمی با فشار رقابتی فزایندهای روبرو می باشند. محصولات بیمه ای که به مشاوره کمی نیاز دارند برای فروش از طریق اینترنت مناسب هستند و واسطه های سنتی بیمه خود را با فشار رقابتی روبرو می بینند اما در مورد محصولات بیمه ای پیچیده و با ارزش معاملاتی بالا که مشتری تمایل بیشتری به صرف هزینه مشاوره دارد, فروش از طریق اینترنت خیلی تناسب ندارد .
بنابراین محصولاتی برای بازاریابی بر روی اینترنت و توزیع online مناسب هستند که بتوان آنها را استاندارد کرده و با تعداد محدودی از پارامترها تشریح و نرخگذاری کرد نظیر: بیمه اتومبیل، بیمه مسئولیت خصوصی، بیمه خانوار و بیمه عمر زمانی. البته این بدان معنا نیست که دیگر محصولات بیمهای از فرصت های فراوانی که تجارت الکترونیکی در اختیارشان می گذارد برای بهبود کیفیت خدمات شان استفاده نکنند.
یکی از مسائل مهم در بیمه, ارزیابی متوسط خسارت مورد انتظار است تا بر پایه آن بتوان نرخ حق بیمه را تعیین کرد. همچنین برای مواقعی که حق بیمه دریافتی براساس نرخ های متوسط برای پوشش خسارت ها در یک سال کافی نباشد بیمه گر ها نیاز به داشتن منابع و ذخایر اضافی می باشند .نحوه وضع و بکارگیریاین ذخایر توسط مقام نظارتی بیمه تعیین می شود.
محاسبه نرخ بیمه، تعیین ذخایر کافی برای پوشش خسارت های بیش از حق بیمه سال، نحوه تعدیل نرخبرای مشتریان خاص همه اینها متضمن درگیر شدن در محاسبات و تحلیل های آماری دریافتی است کهنیاز به دسترسی به اطلّاعات کافی دارد. همچنین امروزه IT به صورت گسترده ای برای ارتباط بانمایندگان بیمه، پروسه صدور بیمهنامه، اعلامیه حق بیمه، تحلیل بازار ، پیشبینی فروش و عملیات حسابداری در شرکت های بیمه بکار گرفته می شود.
١ ‐۱) مهمترین مسائ ل و مشکلا ت ناش ی از عدم وجود بیم ـه الکترونیکـی ط ـ ی س ـالها ی اخی ـرعبارتند از:
1ـ مورد استقبال واقع نشدن تجارت الکترونیکی به دلیل فقدان امکانات بیمه ای اطمینان بخش به طور الکترونیکی.
2ـ طولانی شدن فرایند تجارت الکترونیکی.
3ـ غیر قابل دسترس بودن مؤسسات بیمه در سراسر جهان.
4ـ امکان نیافتن تأمین کنندگان به ارائه محصولات مختلف از طریق تجارت الکترونیکی.
5ـ مختل شدن مدیریت ریسک شرکتهایی که مایل به تجارت الکترونیکی بودند.

1 ـ مورد استقبال واقع نشدن تجارت ال کترونیکی به دلیل فقدان امکانات بیمهای اطمینان بخش به طور ال کترونی کی
همان طور که می دانیم در تجارت الکترونیکی اطمینان سه جنبه دارد:
ـ اعتماد به رسانه (ایمنی شبکه از یک سو در برابر ابزارهای قانونی / ایمنی معاملات / اینترنت, از سوی دیگر).
ـ اعتماد متقابل میان طرفین معامله (طرفین معامله / مذاکره های دوستانه) ـ اعتماد به نفس

نقش و اهمیت بیمه در هر سه نوع اعتماد و به ویژه اعتماد دوم کاملاً محسوس و مشهود است و عدم وجود بیمه باعث از بین رفتن اعتماد و نهایتاً منجر به نابودی هر نوع تجارتی می گردد.

° 1- 1)مهمترین مسائل ومشکلات ناشی از عدم وجود بیمه الکترونیکی طی سالهای اخیر ………………………………………………………………………………………………………………………………17
° 1- 2) دادوستد الکترونیکی: نیاز بیمه گران به اتخاذ استراتیهای جسورانه ……………………………………..21
° 1- 2-1) آثار مث بت اساسی …………………………………………………………………………………………22
.° 1- 2-2) ابزار استاندارد ………………………………………………………………………………………………..24
° 1- 3) اثرات اینترنت در بیمه ……………………………………………………………………………………………26
° 1- 3-1) کاهش هزینه های بیمه ای بااستفاده از اینترنت …………………………………………………………27
° 1- 3-2) مشتریان بیمه واینترنت ………………………………………………………………………………………28
° 1- 3-3) تاثیر روی سیستم توزیع نمایندگی …………………………………………………………………………29
° 1- 3-4) اهداف سایت …………………………………………………………………………………………………30
° 1- 3-5) موضوعات امنیتی …………………………………………………………………………………………….31
° 1- 4) اثر بازرگانی الکترونیکی روی صنعت بیمه ……………………………………………………………………31

° 1- 4-1) صنعت بیمه: هنوز یک تازه وارد در بازرگانی الکترونیکی ………………………………………………….32
° 1- 4-2) مدلهای بازرگانی جدید ………………………………………………………………………………………..33
° 1- 4-3) نام تجاری: یک عامل اساسی موفقیت ……………………………………………………………………..34
° 1- 4-4) ارزش مشتری وعصر بازار فنی – عوامل اساسی …………………………………………………………35
° 1- 4-5) بیمه الکترونیکی: اجاد یک مزیت رقالتی …………………………………………………………………….35
° 1- 5) نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه ………………………………………………………………………….36

فصل دوم : تاثیرات تجارت الکترونیک بربیمه

رشد و پیشرفت اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد می باشد. جستجو برای دسـتیابی بـه روشـهایکاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی دیگر درعرصه تجارت شده است . بسیاری از اقتصاد دانان ، متخصصان و آینده نگرها بر این باورند که این انقلاب ، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی مـیباشـد کـهجهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی زندگی انسانها را دستخوش تحولی عمیق نموده است . درنتیجه این انقلاب مبادلات تجاری بین افـراد ، سـازمان هـا ودولت به سرعت ازحالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله اسناد و مدارک کاغذی مـیباشـد ،خـارجشده است و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است . تجارت الکترونیکی در واقع مبادلات تجاری ، ارائـه خـدمات بـه مشـتریان و وظـایف بـینتجاری که از طریق مبادلات دیجیتالی صورت می گیرد را تشریح می کند . تجارت الکترونیکی حداقل از بیست سال پیش وجود داشته است ، اما در طی سالهای اخیر شاهد توسعه و رشد تکان دهنده ای در ایـنزمینه بوده ایم . این رشد و توسعه بیشتر تحت تاثیر اینترنت و وب جهانی به وجود آمده است .
2ـ1) بازرگانی الکترونیکی
بازرگانی الکترونیکی, هر فرآیندی است که یک سازمان بازرگانی از طریق یک شبکه رایانهای انجام می دهد و شامل خرید و فروش و فرآیندهای متمرکز بر مشتری, تولید و مدیریت می باشد که توسط مؤسسات انتفاعی, غیرانتفاعی و دولت صورت می پذیرد. اساس بازرگانی الکترونیکی بر پردازش و انتقال اطلاعات دیجیتالی شامل متن, صدا و تصویر واقعی از یک رایانه یا بعضی وسایل الکترونیکی به رایانه دیگر می باشد. بیشتر فعالیتهای بازرگانی الکترونیکی, خودکار می باشند و بعضی دیگر نیز به زودی کاملاً خودکار میشوند. بازرگانی الکترونیکی شامل بسیاری از فعالیتهای انتقال خودکار اطلاعات میباشد. فرآیندهای متمرکز بر مشتری خریدار را قادر میسازد که به صورت Online اطلاعات راجع به محصول را دریافت کرده و در فروشگاهها, دفاتر فروش و با یک تلفن یا نمابر واگذاری, مالکیت را به صورت Offline انجام دهند.
جزء دیگر بازرگانی الکترونیکی روابط با مشتری را در بر می گیرد که شامل بازاریابی مستقیم می شود.
فعالیتهای بازرگانی الکترونیکی متمرکز بر مدیریت یا تولید, وظایف زیر را در برمیگیرد:
ـ تهیه شامل سفارش دهی, پردازش بهای پرداختی و دیگر فعالیتهای الکترونیکی بنگاه به بنگاه میشود.
ـ فعالیتهای مرتبط با کارکنان شامل اعلان شغل, درخواستها و انتخاب متقاضیان, آموزش تعلیم و آزمایش؛ و اعمال تغییرات توسط کارکنان در مزایا, قرارهای مسافرتی, گزارشهای هزینه, سفارشهای عرضه و نظایر اینها به صورت Online می شود.

° 2- 1) بازرگانی الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………39
° 2- 2) تجارت الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………….40
° 2- 2-1) تاریخچه تجارت الکترونیکی ……………………………………………………………………………………..42
° 2- 2-2) انواع تجارت الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….43
° 2- 3) اینترنت ……………………………………………………………………………………………………………….44
° 2- 4) تجارت الکترونیکی در اینترنت ……………………………………………………………………………………..45
° 2- 4-1) مدل اعتماد آینده اینترنت ……………………………………………………………………………………….47
° 2- 5) مزایای تجارت الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….47
° 2- 6) چگونگی بکارگیری تجارت الکترونیکی توسط سازمان ………………………………………………………….49
° 2- 7) موانع تجارت الکترونیکی …………………………………………………………………………………………..50
° 2- 8) مبادله الکترونیکی داده ها ………………………………………………………………………………………..53
° 2- 8-1) فوائد مبادله الکترونیکی داده ها ……………………………………………………………………………….54
° 2- 8-2) اجزاء مبادله الکترونیکی داده ها ………………………………………………………………………………55
2-9) آشنایی با بیمه و ارائه کنندگان وب سایت بیمه …………………………………………………………………..56
2-10) تجارت الکترونیکی در صنت بیمه: مسائل و فرصتها ………………………………………………………………58
2-11) تاثیر تجارت الکترونیک بر شرکتهای بیمه ایرانی ……………………………………………………………………60

فصل سوم : بررسی وضعیت موجود صنعت بیمه.

3-1) تجارت الکترونیکی و صنعت بیمه درآمریکا
با حرکت صنعت خدمات مالی به سوی توزیع هر چه بیشتر خدمات از طریق اینترنت, سرعت تغییرات در سال 1999 میلادی افزایش یافت و این روند افزایش سرعت تغییرات در 9 ماهه نخست سال 2000 نیز ادامه یافت. فعالیت هایی مانند بانکداری و تجارت اوراق بهادار online, که در اوایل سال 1999 به عنوان اقداماتی نادر و عجیب قلمداد می شدند و فقط به وسیله معدودی از افراد ساده لوح یا جسور در مواقع ضروری مورد استفاده قرار می گرفتند و همچنین ابزارهای پس انداز پولی تحول و تکامل یافتند. بازارهای سهام عادی در ماههای آوریل و می سال 2000 میلادی نتوانستند, مشارکتی را بین خود شکل دهند. فن آوری, تراشه های محافظ , که همین چند ماه پیش به بازار عرضه گردید, مشتریان را قادر به ایجاد وب سایت های مالی شخصی ساخت. این فن آوری اکنون به وسیله تعدادی از شرکتهای غول آسای خدمات مالی مورد استفاده قرار گرفته است.
همراه با پیشرفتهای صورت گرفته از سوی صنایع بانکداری و اوراق بهادار, در یکپارچه و منسجم ساختن اینترنت و کانالهای توزیع به عنوان ابزارهایی بسیار مهم, صنعت بیمه نیز شروع به جستجوی راههایی برای تغییر عملیاتهای تجاری فعلی خود, به منظور بهره برداری از مزایای ارائه شده از سوی اینترنت نموده است. به هر حال برداشت ما این است که کارگزاران و یا نمایندگیهای بیمه اینترنتی اولیه و مبادلات اینترنتی, سوای از بیمه گران و واسطههای “اقتصاد قدیمی” (با در نظر گرفتن بعضی استثنائات قابل توجه), مسئول بسیاری از فعالیت های بیمه ای اینترنتی جذاب می باشند.
ـ سالهای از دست رفته
ایده و نگرش مرسوم و متداول در سالهای 1997 و 1998 میلادی بر این مبنا استوار بود که محصولات بیمه ای (مجدداً با بعضی از استثنائات) اقلامی نمی باشند که به سادگی بتوان آنها را برای فروش از طریق اینترنت سازگار و منطبق نمود. عدم وجود قوانین ملی برای نظارت بر چگونگی شکل گیری قراردادها و چگونگی اعمال و اجرای آنها دلهرهآور بود.
به علاوه, ناظران دارای صلاحیت قضایی چندگانه نیز در گسترش و تقویت یک استراتژی اینترنتی متحدالشکل و یکسان, غفلت و سهل انگاری از خود به خرج دادند. در این دوره, در واقع بسیاری از وب سایت های شرکتهای بیمه, به عنوان مکملی الکترونیکی برای بروشورهای ظاهر فریب شرکتها, به شمار می رفتند و سایت های کارگزار و یا نماینده, تقریباً وجود نداشت. هنگامی که بانکها حضور online خود را گسترش داده و رقبای تازه وارد به بازار اوراق بهادار مانندCharle chwab ,E-Trade,
TD Waterhouse و… سرمایه بازار خود را تا آن حد افزایش دادند که بانکهای قدیمی و پرسابقه, بانکهای سرمایه گذاری و شرکتهای کارمزدی, تحت الشعاع این اقدامات قرار گرفتند, در این اوضاع و شرایط, اگر چه صنعت بیمه به وسیله تعارضهای موجود در کانالها, به طور کامل فلج نگردید, اما به حاشیه رانده شد.
ـ بازیگران ج دی د
صنعت بیمه, با توجه به چالشهای شدید ارائه شده از سوی پیشگامان اینترنتی (که از نظر سرمایه در وضعیت خوبی قرار داشتند) برای شرکتهای قدیمی در سایر صنایع (به عنوان مثال Amazon.com,E-Toys.com,…) متوجه تهدید بالقوه ورود بازیگران جدید و دارای موقعیت مناسب گردید. بعضی از این تازه واردان در سال 1999 عبارتند از:
ebix.com
تازه واردی بوده که با یک سایت مزایدهای ادغام گردیده است و به بیمهگران و نمایندگی ها, اجازه پیشنهاد قیمت روی کسب و کارهای اعلام شده از سوی مشتریان را می دهد. این سازمان تقریباً مشتمل بر 800 نمایندگی می باشد.

3- 1) تجارت الکترونیکی وصنعت بیمه در آمریکا …………………………………………………………………………..62
3- 2)تجارت الکترونیکی وصنعت بیمه در اتحادیه اروپا ……………………………………………………………………64
3- 3) تجارت الکترونیکی وصنعت بیمه در ایران …………………………………………………………………………….65
3- 3-1) بیمه الکترونیکی وبرنامه چهارم توسعه ……………………………………………………………………………66
3- 3-2) تحقق بیمه الکترونیکی تا پایان سال86 ……………………………………………………………………………67
3- 4) بررسی موانع بیمه ای استقرار تجارت الکترونیکی براساس نظرات پاسخگویان …………………………………69

° فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری:
با یک نگاه اجمالی به وضعیت کسب و کارها در دنیا، نتیجه می شود که این صنایع با توجه به ماهیت فعالیتی خود دستخوش تغییرات عمده بوده و در هر 5 سال حداقل پذیرای روشهای جدید در انجام فعالیتها بوده اند. برای مثال، مباحث مربوط به تنوع محصولات و مدیریت کیفیت در دهه 80 میلادی و معرفی استانداردهای مربوط مانند ایزو و حتی در سـالهای اخیـر مباحثی مانند سیگـما و معیارهای ارزیابی نوین مانند (EFQM) باعث رشد و تعالی کسب و کارها شده و در نتیجه در حال حاضر شاهد بقا و رشد شرکتهایی هستیم که به نحوی از این این موضوعات استقبال کردهاند. در این بین نیز صنایع مختلف کشور مستثنی نبوده و علی رغم حمایتهای دولتی از اکثر صنایع، افت و خیزهای زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم .

رشد و گسترش بهره گیری از اینترنت در برخی از فعالیتهای کسب و کارها از اواسط دهه 90 میلادی، باعث شد تا شرکت های سنتی با یک چالش روبرو شوند .اگرچه شرکتهای تازه تاسیس و عمدتاً بر مبنای تجارت الکترونیک هر روز در حال جهش هستند، ولی شرکتهای سنتی در حال همخوان کردن برخی از فعالیتهای کلیدی خود با این نوع تجارت می باشند. به هر حال، در آینده ای نه چندان دور صنایع مختلف کشور نیز از این امر مستثنی نبوده و در نتیجه تجارت الکترونیک را پیاده خواهند کرد. این مطالعه آینده نگر بر آن بود که یک شمای کلی از اهمیت و تاثیر تجارت الکترونیک را در صنعت بیمه کشور متصور سازد .

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………..81
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………81
فهرست منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………..81
سایت های اطلاع رسانی …………………………………………………………………………………………………….82

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

2ـ1 : توپولوژیهای اینترنت ………………………………………………………………………………………………………49
2ـ2 : سیکل عمر خدمات مشتری …………………………………………………………………………………………….50
2ـ3: موانع تجارت الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………..50
2ـ4 : موانع کلی تجارت الکترونیکی بر حسب سال …………………………………………………………………………52
2ـ5 : موانع کلی تجارت الکترونیکی بر حسب گروه کاربران ………………………………………………………………..52
3-1: الویت بندی موانـع بیمـه ای اسـتقرار تجـارت الکترونیکـی در ایـران از بعـدساختاری………………………………. 71
3-2: عمده ترین موانع بیمه ای استقرار تجارت الکترونیکی در ایران از بعد محتوا ………………………………………..71
71 3-3: الویت بندی موانع زمینه ای استقرار تجارت الکترونیک در ایران
3-4: موانع ایجاد بیمه الکترونیکی از دیدگاه پاسـخگویان در سـه بعـد زمینـه ای, ساختاری و محتوایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….73

فهرست نمودارها

١ـ١ : قدرت نفوذ داد و ستد الکترونیکی…………………………………………………………………………………………. 24
١ـ٢ : وجود ارائه کنندگان خدمات تخصصی در بیشتر حوزه های سیستم بازرگانی دارند. …………………………………34

فهرست شکل ها

2-1 : چگونگی ارتباط طرفین در بازار سنتی……………………………………………………………………………………. 46
2ـ2 : مدل اعتماد آینده اینترنت …………………………………………………………………………………………………..47

 

 


 


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان