انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

پلاتین معروفترین و شناخته شده ترین فلز از فلزات گروه پلاتین است. فلزات گروه پلاتین شامل: روتنیم (Ru) ، اسمیم(Os) ، رودیوم(Rh) ، ایریدیم(Ir) ، پالادیم(Pd) و پلاتین(Pt) می باشد که هم نادر بوده و هم به جهت فعالیتهای کاتالیستی و نیز مقاومتشان در برابرحملات شیمیایی بسیار مفیدند. فلز پلاتین بطوریکه در جدول زیر مشاهده می شود دارای چند ایزوتوپ بوده بطوریکه هر ایزوتوپ دارای فراوانی طبیعی و عدد کوانتومی اسپین هسته مشخصی می باشد.

اسپین هسته برابر با 2/1 امکان مشاهده کوپلاژ با دیگر هسته ها را فراهم کرده و به همین دلیل بسیار مورد توجه قرار گرفت. حضور یا عدم حضور چنین کوپلاژی شواهد با ارزشی برای ساختار مولکول ها ارائه می دهد.
حالات اکسایش متداول پلاتین، صفر، 2+ و 4+ است. تعداد زیادی کمپلکس پلاتین با حالت اکسایش 1+ معرفی شده اند. کمپلکس های پلاتینی با حالت اکسایش 3+ و 5+ کمیابند. ترکیباتی با حالت اکسایش 6+ تنها زمانی دیده می شوند که پلاتین توسط لیگاندهای اکسیژنی و فلوئوری احاطه شده است. بجز آنیون های کربونیلی چند هسته ای که پلاتین در آنها حالت اکسایش منفی دارد، ترکیبات مهم دیگری با حالت اکسایش منفی پلاتین وجود ندارد.
کمپلکس های پلاتین به آسانی در فرآیندهای دو الکترونی شرکت می کنند، از این رو واکنش های افزایش اکسایشی و حذف کاهشی روی پلاتین به راحتی صورت می گیرد. بنابر این تشکیل کمپلکس اکتاهدرال با افزایش اکسایشی دو جزء به پلاتین (II) و تشکیل کمپلکس مسطح مربع از طریق حذف کاهشی دو جزء از پلاتین ((IV صورت می گیرد.2پلاتین به عنوان یکی از نرم ترین فلزات طبقه بندی شده است و در نتیجه پیوندهای قوی تری را با لیگاندهای نرم تشکیل می دهد.3
پلاتین با الکترونگاتیویته 3/2 خیلی بهتر می تواند با عناصر دارای الکترونگاتیویته نزدیک به آن، به صورت مستحکم پیوند بدهد از جمله با ید، گوگرد، کربن که مقادیر الکترونگاتیویته برابر با آن دارند چرا که ترکیبات دارای پیوند های کووالانسی تر، پایدارتر و محکم تر بشمار می روند.
ترکیبات و کمپلکس های پلاتینی حاوی لیگاندهای مختلف می توانند خواص و کاربردهای متفاوتی دارا باشند. در کنار ابزارهای فلزی متعدد زیست دارویی، پلاتین به صورت کلینیکی در چندین داروی ضد تومور مهم بکار رفته که قابل توجه ترینشان سیس پلاتین است.4
بسیاری ازمفاهیم مهم در شیمی کئوردیناسیون مسطح مربعی و اثر ترانس، برای اولین بار در ترکیبات پلاتین کشف شد.1

1-2-1 شیمی سولفوکسایدها
شیمی کئوردیناسیون سولفوکسایدها بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. سولفوکسایدها به عنوان لیگاندهای دوسردندانه(ambidentate) شناخته شده اندکه یا از طریق اکسیژن و یا از طریق گوگرد به فلزات خاصی کئوردینه می شوند.مولکولهای سولفوکساید به عنوان یک لیگاند رفتارهای جالبی دارند. آنها می توانند دانسیته الکترونی π را از فلز مرکزی به سمت خودشان بکشند و به دلیل وجود همین پیوند π در این دسته از ترکیبات پیوندپلاتین- سولفوکسایدبسیارمستحکم است. بیشتر مطالعات منتشر شده روی کمپلکس های سولفوکساید پلاتین، در بر دارنده لیگاندDMSO بوده است.5
سولفوکسایدها در کمپلکس های پلاتین (II) ، همیشه از سر S به فلز پلاتین (II) متصل می شوند زیرا اتم گوگردبه دلیل دارا بودن اوربیتال * π خالی، نسبت به اتم اکسیژن سر نرم بشمار می رود در نتیجه می تواند دانسیته الکترونی را از سمت فلز پلاتین (II) که آن نیز فلزی نرم محسوب می شود به سمت خود بکشد. سولفوکساید ها از اثر ترانس نسبتاً بزرگی برخوردارند و بر اساس مطالعات انجام گرفته یک سری نفوذ ترانس به صورت زیر گزارش شده است: 6
R2SO > I- > Cl- ≥ amines > Py

1-2-2 کمپلکس های پلاتینی حاوی لیگاند DMSO
مطالعات نشان داده اند که کمپلکس های سولفوکساید پلاتین(II) به همراه لیگاندی دیگر، در شیمی درمانی بسیار مؤثرندبطوریکه مقاومت بعضی از این ترکیبات در برابر سلول های سرطانی به سمت مقاومت سیس پلاتین می رود. آنها همچنین به دلیل داشتن خواص کاتالیستی در فرایندهای کاتالیزوری و هیدروسیله کردن مورد توجهند.
بی میلی یک گروه تک DMSO برای جابجا شدن از مرکز پلاتین (II) ، که در آن ممانعت فضایی اندکی وجود دارد باعث می شود به سختی بتوان قبول کرد که کمپلکس های مونوسولفوکساید ، یک گونه فعال برای از دست دادن DMSO باشند با این وجود گاهی در واکنش های جانشینی در محلول های DMSO ، عکس این قضیه با دخالت حلال مشاهده می شود. 7

1-1 شیمی کمپلکس های پلاتین………………………………………………. 2
1-2 شیمی کمپلکس های پلاتین حاوی لیگاندهای سولفوکساید………….. 4
1-2-1 شیمی سولفوکسایدها…………………………………………………… 4
1-2-2 کمپلکس های پلاتینی حاوی لیگاند DMSO ا…………………………….4
1-3 واکنش های جانشینی کمپلکس های مسطح مربع……………………… 5
1-4 لیگاندهای فسفری نوع سوم………………………………………………. 6
1-4-1 PTAا…………………………………………………………………………. 7
1-5 ویژگی لیگاندهای نیتروژنی آروماتیک………………………………………. 8
1-5-1 پیریدین……………………………………………………………………….. 9
1-5-2 4- متیل پیریدین…………………………………………………………… 10
1-5-3 1- متیل ایمیدازول…………………………………………………………. 10
1-6 NMR روشی مفید در شیمی معدنی………………………………………. 11
1-6-1 1H NMR در کمپلکس های پلاتینی………………………………………. 11
1-6-2 31P NMR در کمپلکس های پلاتینی…………………………………….. 11
1-7 هدف…………………………………………………………………………….. 12

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: کارهای تجربی

تیزاب سلطانی با نسبت 1: 5/4 از HNO3 و HCl باید از 1 ساعت قبل از استفاده در واکنش تهیه شده باشد. (نکته: نسبت 1: 5/4 فقط برای HCl با دانسیته19/1و خلوص 37% و HNO3 با دانسیته 38/1 و خلوص 60% صحیح می باشد) و قبل از تهیه تیزاب سلطانی رنگ هر کدام از اسیدها به تنهایی بی رنگ است. در یک بشرml 500 از هر یک از دو اسید به آرامی رویهم ریخته سپس سر بشر حاوی دو اسید بوسیله شیشه ساعت بسته شده و هر 5 دقیقه یک بار برداشتن سر و انجام عمل هم زدن خروج حباب و تغییر رنگ محلول به رنگ نارنجی قرمز مشاهده می گردد که حاکی از پیشرفت واکنش می باشد ، البته باید 30 دقیقه بگذرد تا واکنش بطور کامل انجام شود و تیزاب سلطانی کاملاً آماده گردد. تمامی مراحل تهیه تیزاب سلطانی در زیر هود انجام می گیرد.

2-4-2 تهیه کمپلکس K2PtCl6 از پسماندهای آزمایشگاهی
در مرحله اول پسماند را کاملاً خشک کرده و آن را در یک بوته چینی می ریزیم و به وسیله شعله یا کوره تا حدود ºC300 حرارت می دهیم. این مرحله باید در زیر یک هود قوی انجام گیرد، زیرا گازهای بسیار خطرناکی در این مرحله از مخلوط آزاد می گردد. طی این مرحله چندین بار مخلوط باید آسیاب گردد و دوباره حرارت داده شود تا کاملاً به صورت پودر درآید.
پس از این مرحله باید مخلوط پودر شده را با مقادیر زیادی آب مقطر برای چند بار و هر بار 10 دقیقه جوشانده و عمل صاف کردن انجام شود.در این مرحله کاتیونهای محلول در آب نظیر Na+ ,K+ ,Ca2+ ,NH4+ کاملاّ خارج می گردندکه در واقع عمل نمک زدایی صورت گرفته است که پس از هر مرحله نمک زدایی مشاهده می شود که رنگ رسوبات تیره تر می شود و این تنها به دلیل کاهش مقدارنمک سفید رنگ در هر مرحله نمک زدایی است .پس از ته نشینی کامل رسوبات ، محلول روی رسوب دور ریخته می شود و رسوب وارد یک بالن دو دهانه500 میلی لیتری نموده و مقدار 100 میلی لیتر محلول تیزآب سلطانی بصورت کم کم به آن اضافه می گردد تا در زمان جوشیدن تیزاب از دهانه بالن بیرون نریزد و به صورت غیر مستقیم ( داخل حمام آب) به مدت 1 ساعت تحت حرارت حدود C°100 قرار داده می شود. این مرحله برای 5 بار در هر بار 100 میلی لیتر از محلول تیزآب سلطانی تکرار می گردد.
پس از این مرحله مخلوط صاف می گردد و محلول زیر کاغذ صافی یعنی آنچه که در تیزاب سلطانی حل شده را برداشته چرا که محصول این قسمت H2PtCl6 است یعنی حاوی پلاتین است و رنگ قرمز پر رنگ در این مرحله نشانگر مقادیر زیاد پلاتین، رنگ زرد تا نارنجی مقادیر در حد معمول و رنگ سبز نشانه مقادیر ناچیز پلاتین در محلول است . دوباره همه محلولهای زیر صافیها باید با هم مخلوط گردند و حجم آنها را باید تا 150 میلی لیتر با حرارت کاهش داد. سپس بشر حاوی H2PtCl6 را به مدت 10 دقیقه داخل حمام آب و یخ گذاشته تا کاملاً سرد گردد. پس از سرد شدن کامل، به آرامی KCl کاملاً پودر شده به محلول H2PtCl6 اضافه می گردد بطوریکه طول مسیر واکنش از بالای محلول تا پایین مشاهده شود و پس از هر بار اضافه کردنKCl ، عمل هم زدن و در حمام آب و یخ گذاشتن انجام می شود تا رسوبات سریعتر و بطور کامل ایجاد شوند و این اعمال چند بار تکرار می شود تا جائیکه اطمینان حاصل شود که تمام پلاتین ها واکنش داده اندو تمامی H2PtCl6 به K2PtCl6 تبدیل گردد . در نهایت یک رسوب زرد رنگ تشکیل می گرددکه نشانه پایان واکنش ذرات واکنش نداده از KCl است که وارد محلول می شوند.
سپس مقادیری از محلول بی رنگی که روی رسوبات قرار گرفته اند را بوسیله قطره چکان برداشته و دور ریخته و چند بار به رسوبات آب مقطر اضافه کرده و کاملاً بهم زده و در حمام آب و یخ گذاشته تا کاملاً رسوب دهد و محلول رویش را با قطره چکان برداشته و دور ریخته تا جائیکه رنگ محلول رویی بی رنگ شود و اطمینان حاصل شود که تمام مقادیر نمک KCl اضافی موجود در محلول، حل شده و بیرون رفته است. پس از خارج کردن تمام محلول از روی رسوبات بوسیله قطره چکان، بشر حاوی رسوبات زرد رنگ حاصل که همان K2PtCl6 است را به مدت چند ساعت داخل آون با حرارت C ° 100 قرار داده تا کاملاً خشک گردد.
2-4-3 تهیه کمپلکس K2PtCl6 از Pt خالص
در این روش تهیه چون فلز پلاتین خالص در دسترس می باشد ، فلز Pt را بوسیله قیچی به قطعات بسیار ریز تبدیل کرده در یک بشر ریخته سپس تیزاب سلطانی را تهیه کرده و طبق دستورالعمل گفته شده در2-4-1 عمل کرده K2PtCl6 تهیه می گردد. در هنگام ریز کردن قطعاتPt توجه شود که هر چه قطعات پلاتین ریزتر باشند سطح برخوردشان با تیزاب سلطانی بیشتر و در نتیجه عمل حل شدن در آن بهتر صورت می گیرد .

2-4-4 تهیه کمپلکسK2PtCl4 از کمپلکسK2PtCl6
به سوسپانسیون 55/5 گرم (42/11 میلی مول) K2PtCl6 در 40 میلی لیتر آب مقطر، 55/0گرم (550 میلی مول) هیدرازین دی هیدروکلرید ) ( N2H4.2HCl اضافه می شود. توجه شود مقدار مشخص هیدرازین دی هیدروکلریدی را که برای اضافه کردن برداشته ایم باید به تدریج طی چند مرحله با فاصله زمانی 3 دقیقه اضافه گردد چرا که اگر مقدار هیدرازین دی هیدروکلرید مورد نیاز را که یک عامل کاهنده است یکدفعه اضافه کنیم همه پلاتین (IV) موجود را به پلاتین صفر تبدیل می کندوکاملاً سیاه می شود و زمانیکه همه هیدرازین دی هیدروکلرید وارد بالن شد، عمل حرارت دادن شروع می شود و دمای مخلوط در حال چرخش را طی 10 تا 15 دقیقه به 65 درجه سانتیگراد رسانده و دائماً بالن حاوی مواد را تکان داده تا در صورت ایجاد کف، دوباره به مخلوط بازگردند و مواد داخل بالن سر نروند.
حرارت دادن را تا قرمز شدن کامل مخلوط ادامه داده و مخلوط در این دما نگه داشته می شود تا جائیکه دیگر مقادیر رسوب زرد رنگ حل نشده K2PtCl6 در محلول قرمز پر رنگ دیده نشود. در این زمان دما را به ºC80 تا ºC90 می رسانیم تا از کامل شدن واکنش مطمئن شویم البته اگر اطمینان حاصل شده باشد که واکنش کامل شده دیگر نیازی به بالا بردن دما نیست و بعد سریعاً مخلوط را در حمام یخ، سرد کرده و سپس با یک قیف فیلتر دار صاف کرده تا K2PtCl6 های واکنش نداده از مخلوط واکنش جدا شوند و روی فیلتر قرار بگیرند.
محلول زیر صافی حاوی K2PtCl4 و هیدروکلرید اسید غلیظ( HCl ) است که مدت 5 روز زیر هودگذاشته و پس از تبخیر آب آن می توان کریستالهای قرمز رنگ K2PtCl4 را مشاهده

کرد. در این روش مقدار 68/4 گرم ( 26/11 میلی مول ) K2PtCl4 با بازده حدود 98% بدست می آید.

2-4-5 تهیه کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] ازکمپلکس K2PtCl4
مقدار 68/4 گرم ( 26/11 میلی مول ) از K2PtCl4 را در یک بشرکاملاً پودر کرده و در مینیمم آب مقطر حل کرده سپس مقدار 40/2 میلی لیتر (36 میلی مول ) از حلال DMSO را بوسیله سرنگ هامیلتونی برداشته و به آن اضافه کرده پس از هم زدن، به مدت 4 روز در زیر هود و در تاریکی گذاشته تا کریستالهای سوزنی زرد بسیار کمرنگ کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] تشکیل شود.
سپس محلول روی کریستال ها را سرریز وکریستال ها را چند بار با آب مقطر شسته پس از آن به ترتیب با مقداری اتانول و بعد با اترشسته سپس تحت خلا گذاشته تا کاملاً خشک گردد. در این روش مقدار 005/3 گرم (55/8 میلی مول) کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2]با بازده حدود 76% بدست می آید.

2-1 ملاحظات عمومی ………………………………………………………………14
2-2 منابع مواد شیمیایی………………………………………………………….. 14
2-3 تکنیک ها و روش ها…………………………………………………………… 15
2-3-1 طیف سنجی رزونانس مغناطیسی پروتون………………………………… 15
2-3-2 طیف سنجی رزونانس مغناطیسی 31P{1H} ا……………………………15
2-3-3 تجزیه عنصری………………………………………………………………… 15
2-3-4 نقطه ذوب…………………………………………………………………….. 15
2-4 طرز تهیه مواد اولیه……………………………………………………………. 16
2-4-1 تهیه تیزاب سلطانی………………………………………………………… 16
2-4-2 تهیه کمپلکس K2PtCl6 از پسماندهای آزمایشگاهی…………………… 16
2-4-3 تهیه کمپلکس K2PtCl6 از Pt خالص……………………………………….. 18
2-4-4 تهیه کمپلکسK2PtCl4 از کمپلکس K2PtCl6 ا…………………………….18
2-4-5 تهیه کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] ازکمپلکس K2PtCl4 ا…………….19
2-4-6 تهیه کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(μ-I)2Pt(Me2SO)I]از کمپلکس
cis-[PtCl2(Me2SO)2] ا……………………………………………………………….19
2-5 سنتز کمپلکس های تک هسته ای پلا تین (II) حاوی لیگاندهای دهنده فسفری
یک دندانه و دو دندانه…………………………………………………………………. 20
2- 5-1 تهیه کمپلکس 1، [Pt(I)2(PPh3)2] ا……………………………………….20
2- 5-2 تهیه کمپلکس 2، [Pt(I)2(P(OPh)3)2] ا……………………………………20
2- 5-3 تهیه کمپلکس 3، [Pt(I)2(PTA)2] ا………………………………………….20
2- 5-4 تهیه کمپلکس 4، [Pt(I)2(dppm)]ا…………………………………………. 21

2- 5-5 تهیه کمپلکس 5، [Pt(I)2(dppe)] ا……………………………………………22
2- 5-6 تهیه کمپلکس 6، [Pt(I)2(dppf)] ا…………………………………………….22
2-6 سنتز کمپلکس های تک هسته ای پلا تین (II) حاوی لیگاندهای دهنده
نیتروژنی یک دندانه………………………………………………………………………. 23
2-6-1 تهیه کمپلکس 7، trans-[Pt(Me2SO)I2Py] ا……………………………………23

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

در این فصل به بررسی روش های سنتز و شناسایی کمپلکس های پلاتین (II) حاوی لیگاندهای نیتروژنی یک دندانه و کمپلکس های پلاتین (II) حاوی لیگاندهای فسفری یک دندانه و دو دندانه پرداخته می شود.
از طیف سنجی 1H NMR ، 31P{1H}-NMR و تجزیه عنصری جهت شناسایی ترکیبات حاوی لیگاند های فسفری و از طیف سنجی 1H NMR و تجزیه عنصری جهت شناسایی ترکیبات حاوی لیگاند های نیتروژنی استفاده شده است .
رزونانس مغناطیسی هسته NMR یک تکنیک فیزیکی مهم در دسترس شیمیدانان تجربی است . شاید به جرأت بتوان گفت که از بین تمام روشهای ساختاری و طیف بینی ، هیچ کدام اثر طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته را ندارد از این نظر که می توان با نگاه کردن به الگوهای جفت شدن چند تایی تعداد هسته های اسپین دار را شمارش کرد و افزون بر این ، با این طیف ها می توان اندازه گیریهای کمّی از غلظتهای هسته ای انجام داد و از روی جابجایی های شیمیایی و ثابتهای جفت شدن اطلاعاتی درباره محیطهای شیمیایی هسته ها به دست آوریم. 32
در آنالیز رزونانس های مربوط به H، P و هسته های دیگر ، حضور مولکول های حاوی 195Pt از اهمیت ویژه برخوردار است. 7/33 % از اتم های پلاتین دارای اسپین فعال هستند (I=1/2)و می توانند جفت شوند ، در حالیکه 3/66 % باقیمانده فعال نیستند. در طیف NMR برای آن دسته از مولکول ها که حاوی هسته های پلاتینی اسپین فعال نیستند یک پیک مشاهده می شود (پیک اصلی)، در حالیکه بقیه آن هایی که شامل اتم پلاتین با اسپین فعال هستند ، منجر به تشکیل یک دوتایی می شوند که ستلایت نامیده می شوند. ثابت کوپلاژ برای 195 Pt بزرگ است و ستلایت های195 Pt برای محدوده وسیعی از کمپلکس ها قابل مشاهده هستند. ستلایت ها به طور متقارن اطراف سیگنال اصلی قرار گرفته اند البته در برخی مواقع ممکن است الگوی ستلایت به طور کامل از سیگنال اصلی پیروی نکند.33
برای مثال الگوی1H NMR برای دی متیل سولفوکسید[(Me)2SO] متصل شده از طریق اتم گوگرد در ترکیب cis-[PtCl2(Me2SO)2] در شکل (3-1) ارائه شده است. برای (1) پلاتین غیر فعال است و هیچ کوپلاژی بین پلاتین و هیدروژن وجود ندارد و یک یکتایی ظاهر می گردد، در حالیکه در (2) پلاتین فعال است و سیگنال های مربوط به هیدروژن به دلیل کوپلاژ با 195 Pt به صورت یک دوتایی با نسبت 1:1 است. در نهایت سیگنال دی متیل سولفوکسیدیک یکتایی با دو ستلایت پلاتین است که شدت نسبی 1:4:1 برای آنها پیش بینی شده است. (فراوانی هر یک از گونه ها بر اساس فراوانی طبیعی195Pt 195Pt = Pt* ) ، فراوانی طبیعی 7/33 % ( محاسبه شده است.)

3-1 سنتز و شناسایی ترکیبات اولیه…………………………………………………… 28
3-1-1 سنتز و شناسایی کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] ازکمپلکس K2PtCl4 ا…28
3-1-1-1 تهیه کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2]ا………………………………………. 28
3-1-1-2 شناسایی کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] ا………………………………28
3-1-2 سنتز و شناسایی کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(μ-I)2Pt(Me2SO)I]
از کمپلکس cis-[PtCl2(Me2SO)2] ا…………………………………………………….29
3-1-2-1 تهیه کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(μ-I)2Pt(Me2SO)I]ا……………. 29
3-1-2-2 شناسایی کمپلکس cis,trans-[I(Me2SO)Pt(μ-I)2Pt(Me2SO)I]ا……… 29
3- 2 سنتز و شناسایی کمپلکس های تک هسته ای پلا تین (II) حاوی
لیگاند های دهنده فسفری یک دندانه و دو دندانه…………………………………… 31
3-2-1 سنتز و شناسایی کمپلکس 1،cis, trans-[Pt(I)2(PPh3)2] ا……………….31
3-2-1-1 تهیه کمپلکس 1، cis, trans-[Pt(I)2(PPh3)2] ا…………………………….31
3-2-1-2 شناسایی کمپلکس 1،cis, trans-[Pt(I)2(PPh3)2] ا………………………31
3-2-2 سنتز و شناسایی کمپلکس 2،cis-[Pt(I)2(P(OPh)3)2] ا……………………34
3-2-2-1 تهیه کمپلکس 2، cis-[Pt(I)2(P(OPh)3)2] ا………………………………..34
3-2-2-2 شناسایی کمپلکس 2، cis-[Pt(I)2(P(OPh)3)2] ا………………………..34
3-2-3 سنتز و شناسایی کمپلکس 3، trans-[Pt(I)2(PTA)2] او……………………36
3-2-3-1 تهیه کمپلکس 3، trans-[Pt(I)2(PTA)2] ا……………………………………36
3-2-3-2 شناسایی کمپلکس 3،trans-[Pt(I)2(PTA)2] ا……………………………..37
3-2-4 سنتز و شناسایی کمپلکس 4، [Pt(I)2(dppm)] ا…………………………….39
3-2-4-1 تهیه کمپلکس 4، [Pt(I)2(dppm)]ا………………………………………….. 39
3-2-4-2 شناسایی کمپلکس 4، [Pt(I)2(dppm)] ا…………………………………..39
3-2-5 سنتز و شناسایی کمپلکس 5، [Pt(I)2(dppe)] ا……………………………..39
3-2-5-1 تهیه کمپلکس 5، [Pt(I)2(dppe)] ا…………………………………………..42
3-2-5-2 شناسایی کمپلکس 5، [Pt(I)2(dppe)] ا……………………………………42
3-2-6 سنتز و شناسایی کمپلکس 6، [Pt(I)2(dppf)] ا………………………………42
3-2-6-1 تهیه کمپلکس 6، [Pt(I)2(dppf)]ا……………………………………………. 45
3-2-6-2 شناسایی کمپلکس 6، [Pt(I)2(dppf)] ا……………………………………45
3-3 سنتز کمپلکس های تک هسته ای پلاتین (II) حاوی لیگاند های دهنده
نیتروژنی یک دندانه……………………………………………………………………… 48
3-3-1 سنتز و شناسایی کمپلکس 7،trans-[Pt(Me2SO)(I)2Py] ا…………………48
3-3-1-1 تهیه کمپلکس 7، trans-[Pt(Me2SO)(I)2Py]ا……………………………. 48
3-3-1-2 شناسایی کمپلکس 7،trans-[Pt(Me2SO)(I)2Py] ا………………………48
3-3-2 سنتز و شناسایی کمپلکس 8، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)] ا………50
3-3-2-1 تهیه کمپلکس 8، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)] ا…………………….50
3-3-1-2 شناسایی کمپلکس 8، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(4-MePy)] ا……………..51
3-3-3 سنتز و شناسایی کمپلکس 9، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)] ا……..53
3-3-3-1 تهیه کمپلکس 9، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)] ا……………………53
3-3-3-2 شناسایی کمپلکس 9، trans-[Pt(Me2SO)(I)2(1-MeIm)] ا…………….53
3-3-4 سنتز و شناسایی کمپلکس 10، trans-[Pt(I)2(1-MeIm)2] ا……………..56
3-3-4-1 تهیه کمپلکس 10،trans-[Pt(I)2(1-MeIm)2]ا…………………………… 56
3-3-4-2 شناسایی کمپلکس 10، trans-[Pt(I)2(1-MeIm)2] ا………………….56
3-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………… 59

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………….62

Abstract

Reactivity of the dinuclesr Pt(II) complexcis,trans-[I(Me2SO)Pt(μ-I)2Pt(Me2SO)I] toward some monodentate (PPh3, P(OPh)3, PTA) and bidentate (dppm, dppe, dppf) phosphorus donor ligands was investigatedIn a comparative study, similar reaction with three nitrogen donor ligands (Pyridine, Picoline, 1-MeIm) were carried out. Bridged bonds were broken and monomeric Pt(II) complexes were obtained through substitution reactions1H NMR and 31P NMR spectroscopies together with elemental analysis were helpful for characterization of the complexes.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان