انتخاب صفحه

چکیده

این پایان نامه مربوط به حل عددی معادله انتگرال ولترای غیر خطی بطور ضعیف منفرد

Y(t) = 1 – √3͟    ∫₀ᵗ           tϵ[0.1]

 

است که به علت رفتار منفرد جواب در نزدیک مبدا همگرایی روشهای ضربی و هم محلی کند است. برای سرعت بخشیدن به همگرایی از یک روش هم محلی استفاده می کنیم که یک تقریب غیر چند جمله ای روی اولین زیر بازه را باکالوکیشن چند جمله ای قطه ای روی یک افزار ترکیب می کند .همچنین چند مثال عددی ارائه شده اند که نتایج تئوری و عملکرد این روش را شرح می دهند و در پایان نتایج این روش با نتایج روش هم محلی مقایسه شده است .

واژه های کلیدی معادلات انتگرال غیر خطی هسته منفرد و ضعیف روش هیبر ید کالوکیشن

فهرست مطالب

فهرست مطالب ث

لیست جداول چ

1.تاریخچه 1

1.1.مقدمه 2

2.1.مروری بر سابقه تحقیق 2

2.مفاهیم مقدماتی 5

1.2.مقدمه 6

2.2.انواع معادلات انتگرال 6

1.2.2.معادلات انتگرال خطی فردهلم 7

2.2.2. معادلات انتگرال خطی ولترا 8

3.2.2. معادلات انتگرال خطی منفرد 8

3.2.دسته بندی هسته ها در معادلات انتگرال خطی 9

1.3.2.هسته ی جدایی پذیر 9

2.3.2. هسته ی پیچشی 10

3.3.2. هسته ی متقارن 10

4.3.2. هسته ی هرمیتی 10

5.3.2. هسته نرمال 11

6.3.2. هسته منفرد ضعیف 11

4.2.معادلات انتگرال غیر خطی 12

5.2.معادلات انتگرال ولترا بطور ضعیف منفرد 12

6.2.روش هم محلی 14

1.6.2.انتخاب نقاط هم محلی 18

7.2.جبر خطی 19

3.روش هیبرید کالوکیشن 24

1.3.مقدمه 25

2.3.روش هیبرید کالوکیشن 27

4.انالیز همگرایی 36

1.4.مقدمه 37

2.4.تجزیه وتحلیل همگرایی 37

5.تجزیه و تحلیل خطا و مثالها ی عددی 65

1.5.مقدمه 66

2.5.مثالهای عددی 66

1.2.5.مثال 66

2.2.5.مثال 68

6.پیوست ها 71

1.6.کاردینالیتی 72

2.6.ثابت لبگ 72

3.6.لم گرانوال 7

4.3.برنامه عددی روش هیبرید کالوکیشن به زبانMaple 76

واژه نامه 84

کتاب نامه 88

لیست جداول

1.5.نتایج عددی برای روش    HC وروش GC با m= 2   67

2.5. .نتایج عددی برای روش    HC وروش GC با m= 3  70


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از يک روش هيبريد كالوكيشن براي يک معادله انتگرال غير خطی با هسته بطور ضعيف منفرد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید