انتخاب صفحه

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران و سلامت سازمانی مدارس شهر مشهد در سال تحصیلی 89-1388 بود. طرح پژوهشی حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی – همبستگی بوده است . جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و معلمان مدارس دوره ی متوسطه شهر مشهد بود که 381 نفر مدیر و 6811 نفر معلم جامعه مورد نظر را تشکیل می داد. نمونه تحقیق 150 مدیر و 450 معلم بودندکه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند.برای سنجش هوش هیجانی مدیران از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (1995) و همچنین به منظور ترسیم نیمرخ سلامت مدرسه از پرسشنامه سلامت سازمانی استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه  ها با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش هیجانی 84/0 و برای پرسشنامه سلامت سازمانی 89/0 به دست آمد. و روایی محتوایی هر دو پرسشنامه توسط متخصصان و برخی از اساتید مورد تایید قرار گرفت . داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون   و رگرسیون چند گانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و مولفه های ( خود آگاهی ، خود تنظیمی و انگیزش) مدیران و سلامت سازمانی مدارس رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد (01/0 >p ، 63/0=r) هوش هیجانی به تنهایی 40 درصد از واریانس سلامت سازمانی را تبیین می کند . همچنین ضریب تبیین برای مولفه ها نیز از 21/0 تا 415/0 نوسان دارد که کمترین مربوط به خود تنظیمی و بیشترین مربوط به خودآگاهی است.از این رو بیشترین تاثیر را متغیر خود آگاهی  و کمترین تاثیر را متغیر خود تنظیمی بر سلامت سازمانی دارد. بنابراین هر چه میزان هوش هیجانی مدیران افزایش یابد به همان اندازه سلامت سازمانی مدارس نیز افزایش می یابد و خود آگاهی کلیدی ترین و موثر ترین مولفه هوش هیجانی است که بر سلامت سازمانی مدارس تاثیر می گذارد.

کلید واژه ها: هوش هیجانی ، خود آگاهی ، خود تنظیمی ، انگیزش ، همدلی ، مهارت های اجتماعی ، سلامت سازمانی ، مدیران ، مدارس متوسطه شهر مشهد

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه   2

1-2 بیان مسئله  3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق  5

1-4 اهداف تحقیق  7

1-5 فرضیه های تحقیق  7

1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها و مفاهیم  8

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

الف – مبانی نظری

  • هوش هیجانی

2-1 مقدمه  13

2-2 هوش هیجانی   13

2-2-1 تعریف هوش   13

2-2-2 تعریف هیجان  13

2-2-3 تاریخچه هوش هیجانی   15

2-2-4 تعریف هوش هیجانی    16

2-2-5 مدل های هوش هیجانی    19

2-2-5-1 مدل هوش هیجانی  سالوی و مایر   21

2-2-5-2 مدل هوش عاطفی دانیل گلمن   24

2-2-5-3 مدل هوش هیجانی بار – آن   27

2-2-6 هوش هیجانی و بهره هوشی   29

2-2-7 مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی   31

2-2-8 هوش شناختی و اثر بخشی مدیران    32

2-2-9 رابطه هوش هیجانی با بهداشت روانی    33

2-2-10 کاربرد هوش هیجانی در محیط کار     32

2-2-11 هوش هیجانی و یادگیری    35

2-2-12 هوش هیجانی با رهبری و عملکرد سازمانی مدارس     36

2-2-13 هوش هیجانی در سازمان    37

2-2-14 اهمیت هوش هیجانی در مدیریت    37

2-2-15 بهبود و تقویت هوش هیجانی   38

ب – سلامت سازمانی

2-3 سلامت سازمانی   41

2-3-1 مقدمه     42

2-3-2 مفهوم سلامت    42

2-3-3 مفهوم سازمان   42

2-3-4 سیستم اجتماعی پارسونز    44

2-3-5 مفهوم سلامت سازمانی   45

2-3-6 ابعاد سلامت سازمانی    46

2-3-7 ابعاد سلامت سازمانی مدرسه    48

2-3-8 ویژگی های سازمان سالم     49

2-3-9 ویژگی های مدرسه سالم    51

2-3-10 سلامت سازمانی و اثر بخشی    52

2-3-11 پیشینه تحقیقاتی    53

2-4 جمع بندی و نتیجه گیری   60

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه   64

3-2 روش تحقیق   64

3-3 جامعه آماری    64

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری   64

3-5 ابزار های سنجش   65

3-5-1 پرسشنامه هوش هیجانی    65

3-5-1-1 روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی   67

3-5-2 پرسشنامه سلامت سازمانی   67

3-5-2-1 روایی و پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی    69

3-6 گرد آوری داده ها    70

3-7 روش های تجزیه و تحلیل داد ها   70

فصل چهارم  : یافته های تحقیق

4-1 مقدمه   73

4-2-1 وضعیت جمعیت شناختی مدیران بر اساس جنسیت   74

4-2-2  وضعیت جمعیت شناختی معلمان بر اساس جنسیت    75

4-2-3 سابقه خدمت مدیران    75

4-2-4 سابقه خدمت مدیران   77

4-2-5 تحصیلات مدیران   78

4-2-6 تحصیلات معلمان  79

4-2-7 سن مدیران   79

4-2-8 سن معلمان   80

4-2-9 سابقه مدیریت   81

4-3 آماره های توصیفی هوش هیجانی مدیران   81

4-3-1 آماره های توصیفی خود آگاهی مدیران   82

4-3-2   آماره های توصیفی خود تنظیمی مدیران   83

4-3-3 آماره های توصیفی انگیزش مدیران   83

4-3-4 آماره های توصیفی  همدلی مدیران   84

4-3-5 آماره های توصیفی مهارتهای اجتماعی مدیران    84

4-3-6 آماره های توصیفی  هوش هیجانی مدیران    85

4-4 آماره های توصیفی سلامت سازمانی معلمان   86

4-4-1 آماره های توصیفی یگانگی نهادی   87

4-4-2 آماره های توصیفی  نفوذ مدیر  87

4-4-3 آماره های توصیفی  ملاحظه گری   88

4-4-4 آماره های توصیفی  ساخت دهی  88

4-4-5 آماره های توصیفی  پشتیبانی منابع   89

4-4-6 آماره های توصیفی  روحیه   89

4-4-7 آماره های توصیفی  تاکید علمی   89

4-5 یافته های مربوط به سلامت سازمانی و مولفه های آن   90

4-6 آزمون فرضیه ها  92

4-6-1 یافته های مربوط به فرضیه اصلی   92

4-6-2 یافته های مربوط به فرضیه های فرعی   92

4-7 نتایج تحلیل استنباطی مدلهای چند متغیره تحقیق   104

4-8 تحلیل مسیر  107

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه   110

5-2 تجزیه و تحلیل نتایج داده ها   110

5-2-1 نتایج تجربی تحقیق    111

5-2-2 نتایج بر اساس نتایج تحقیق   111

5-2-2-1 نتیجه فرضیه اول   111

5-2-2-2 نتیجه فرضیه دوم   111

5-2-2-3 نتیجه فرضیه سوم   112

5-2-2-4 نتیجه فرضیه چهارم  112

5-2-2-5 نتیجه فرضیه پنجم  113

5-3 بحث و نتیجه گیری   113

5-4 محدودیت ها ی تحقیق   120

5-5 پیشنهادات مبنی بر یافته های تحقیق   121

5-6 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی   121

پرسشنامه هوش هیجانی    122

پرسشنامه سلامت سازمانی    124

فهرست منابع فارسی و لاتین    128

چکیده انگلیسی     139

عنوان انگلیسی    140

فهرست جداول

جدول 2-1 ابعاد و ویژگی ها ساختار تعریف هوش هیجانی  19

جدول 2-2 مدل هوش هیجانی سالووی و مایر  21

جدول 2-3 چهار بعد هوش هیجانی دانیل گلمن   23

جدول 2-4 الگوی هوش هیجانی بار – آن    26

جدول 3-1 آمار تعداد مدیران و معلمان به تفکیک جنسیت   64

جدول 3-2 تعداد نمونه نمونه مدیران به تفکیک جنسیت    65

جدول 3-3 تعداد نمونه نمونه معلمان به تفکیک جنسیت    65

جدول 3-4 مشخصات پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ    66

جدول 3-5 تست کی . ام.او وبراتلت پرسشنامه هوش هیجانی       67

جدول 3-6 مشخصات پرسشنامه سلامت سازمانی   68

جدول 3-7 تست کی . ام.او وبراتلت پرسشنامه سلامت سازمانی    69

جدول 4-1 توزیع فراوانی نمونه مدیران به تفکیک جنسیت  73

جدول 4-2 توزیع فراوانی نمونه معلمان به تفکیک جنسیت    74

جدول 4-3 توزیع فراوانی مدیران بر حسب سابقه خدمت  75

جدول 4-4 توزیع فراوانی نمونه معلمان بر حسب سابقه خدمت  76

جدول 4-5 توزیع فراوانی نمونه مدیران بر حسب تحصیلات   77

جدول 4-6 توزیع فراوانی نمونه معلمان بر حسب تحصیلات  78

جدول 4-7 توزیع فراوانی نمونه مدیران بر حسب سن  78

جدول 4-8 توزیع فراوانی نمونه معلمان بر حسب سن  79

جدول 4-9 توزیع فراوانی نمونه مدیران بر حسب سابقه   86

جدول 4-10 یافته های مربوط به عوامل هوش هیجانی مدیران    86

جدول 4-11 یافته ها ی مربوط به عوامل سلامت سازمانی معلمان  89

جدول 4-12 همبستگی هوش هیجانی مدیران و سلامت سازمانی مدارس  91

جدول 4-13 همبستگی خود آگاهی و سلامت سازمانی مدارس  91

جدول 4-14 همبستگی خود تنظیمی مدیران و سلامت سازمانی مدارس  92

جدول 4-15 همبستگی انگیزش مدیران و سلامت سازمانی مدارس  93

جدو ل4-16 همبستگی همدلی مدیران و سلامت سازمانی مدارس  93

جدول 4-17 همبستگی مهارت های اجتماعی و سلامت سازمانی مدارس  94

جدول 4-18 جدول توصیفی سن مدیران  95

جدول 4-19 تحلیل واریانس سن مدیران  96

جدول 4-20 تحلیل واریانس سابقه خدمت مدیران  97

جدول 4-21 توصیف آماری مولفه های هوش هیجانی برحسب تحصیلات  98

جدول 4-22 آزمون تی برای ارتباط هوش هیجانی مدیران با تحصیلات   99

جدول 4-23 توصیف آماری مولفه های هوش هیجانی مدیران بر حسب جنسیت   100

جدول 4-24 نتایج  آزمون تی د هوش هیجانی مدیران بر حسب جنسیت مدیران  101

جدول 4-25 آمار تحلیل رگرسیون چند متغیره سلامت سازمانی مدارس  101

جدول 4-26 تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره سلامت سازمانی مدارس  104

جدول 4-27 آماره های مربوی به متغیر های مستقل وارد شده در مدل رگرسیونی  104

جدول 4-28 آماره های مربوط به متغیر های خارج شده از مدل نهایی  104

جدول 4-29 آماره های مربوط به متغیر های خارج شده از مدل نهایی   105

جدول 4-30 نتایج فرضیات تحقیق  86

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 درصد نمونه مدیران به تفکیک جنسیت  72

نمودار 4-2 درصد نمونه معلمان به تفکیک جنسیت  74

نمودار 4-3 درصد نمونه مدیران به تفکیک سابقه خدمت  75

نمودار 4-4  درصد نمونه معلمان به تفکیک سابقه خدمت  76

نمودار 4-5 درصد تحصیلات مدیران  77

نمودار 4-6 درصد تحصیلات معلمان  78

نمودار 4-7 درصد سابقه خدمت مدیران   79

نمودار 4-8 درصد سابقه خدمت معلمان  80

نمودار 4-9 میانگین هوش هیجانی و مولفه ها ی آن   81

نمودار 4-10 میانگین سلامت سازمانی و مولفه های آن    85

نمودار 4-11 تحلیل مسیر   90

نمودار 4-12 مدل تحلیل مسیر عوامل مرتبط با سلامت  سازمانی مدارس شهر مشهد  106

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید