انتخاب صفحه

چکیده

ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) که امروزه با فرآیند جهانی شدن همراه شده است . محیطی متمایز از فناوری اطلاعات و ارتباطات در قرن 21 ایجاد کرده است. امروزه جهانی شدن تمامی جنبه های سیاسی ، اقتصادی فرهنگی و آموزشی جوامع راتحت خود قرار داده است.

یادگیری مهارت ها و کسب تجارت جدید و همچنین کسب دانش های نو توسط افراد با توجه به این ارتباطات گسترده و جهانی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است ومدارس هم در کسب این مهارت ها نقشی اساسی بر عهده دارند . جای هیچ گونه تردیدی وجود نداردکه این تغییرات اجتماعی نیازمند این است که معلمان نیز بایستی در نقششان به عنوان معلم و نحوه ی تدریس شان تغییراتی ایجاد نمایند.پژوهش حاضر با هدف  بررسی ارتباط هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری دانشجو معلمان دانشگاه با سبک مدیریت کلاسی آنان انجام گرفته است.بر خورداری از هوش فرهنگی به عنوان قابلیت افراد برای تعامل موثر با فرهنگ های چندگانه و یا مجموعه های فرهنگی جدید، در جامعه ی جهانی امروز بسیار با اهمیت است واین مسئله برای معلمانی که خواهان داشتن تدریس فرهنگی موثر هستند اهمیت بیشتری می یابد. روش نمونه گیری در این پژوهش هدفمند در دسترس بوده و جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بوده که از این میان تعداد 330 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای گرد آوری داده ها از سه پرسشنامه هوش فرهنگی (CQ) پرسشنامه سبک های مدیریت کلاسی (ABCC) و پرسشنامه ی سنجش سواد کامپیوتری (CLSAS) استفاده شده است. ضریب اعتبار (پایایی) پرسشنامه ها به ترتیب اعداد 97/0 ، 85/0 و 98/0 بدست آمده است. روش های آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی (میانگین ، درصد، فراوانی ، روش همبستگی پیرسون ) و آمار استنباطی ( آزمون t، رگرسیون لوجستیک و آزمون مانوا ) بوده است. یافته های نشان داد که :

-بین فراشناخت و رفتارفرهنگی معلمان با سبک مدیریت کلاسی معلم محوری آنها ارتباط معکوس  و معنادار وجود دارد.( =-0.013 برای فراشناخت فرهنگی) و ( =-0.00194 برای رفتار فرهنگی)

-بین سواد کامپیوتری و سبک مدیریت کلاسی دانش آموز محوری معلمان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.( =0.00005)

-فراشناخت فرهنگی ،رفتار فرهنگی و سواد کامپیوتری پیش بینی کننده سبک مدیریت کلاسی تعاملی معلمان می باشد.( =-0.00005برای سواد کامپیوتری) و ( 0.0039 برای فراشناخت فرهنگی ) و( =0.0024).

کلید واژه: هوش فرهنگی ، فراشناخت فرهنگی ،شناخت فرهنگی ،رفتار فرهنگی ،انگیزش فرهنگی ،سبک مدیریت کلاسی مداخله ای (معلم محوری)،مدیریت کلاسی غیر مداخله ای (دانش آموز محوری)،مدیریت کلاسی تعاملی ، سواد کامپیوتری.


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسی رابطه ای هوش فرهنگی وسواد رايانه ای دانشجو معلمان با سبک مديريت كلاسی آنان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید