انتخاب صفحه

چکیده

دراین پایان نامه به بررسی شاخص توپولوژیکی مبتنی برخروج ازمرکزگراف‌، به نام شاخص همبندی خروج از مرکزمی‌پردازیم‌. این شاخص اولین بارتوسط شارما، مادان و همکارانش برای توسه مدل‌های ریاضی وپیش‌بینی رفتارهای بیولوژیکـی مولکـول‌ها ارائه شد. شاخص همبندی خروج ازمرکز، ازجمله شاخص‌هایی است که براساس فاصله بین رئو‌س گراف تعریف می‌شود. در این پایان‌نامه ابتدا کران‌هایی برای شاخص همبندی خروج ازمرکز گراف‌ ها به دست می‌آوریم‌. درادامه این شاخص را برای برخی از گراف‌ های حاصل‌ ضربی پیدا کرده و درنهایت روشی برای محاسبه شاخص همبندی خروج از مرکز چندین دسته از دندریمرها و فولرین‌ ها ارائه می‌دهیم‌.

کلمات کلیدی‌: شاخص همبندی خروج از مرکز، مجموع فاصله خروج ازمرکز، دندریمر، فولرین‌.

محاسبه ی شاخص همبندی خروج از مرکز گراف های فولرینی

محاسبه ی شاخص همبندی خروج از مرکز گراف های فولرینی

فهرست

مفاهیم و قضیه ‌های مقدماتی

گراف و مفاهیم مقدماتی 2

معرفی چند گراف 7

معرفی شاخص همبندی خروج ازمرکز 10

محاسبه کران‌های شاخص‌ های مبتنی برخروج از مرکز 13

کران‌های شاخص همبندی خروج از مرکز 14

نتایج برای درخت‌ها 29

مجموع فاصله خروج از مرکز گراف‌ها 35

محاسبه شاخص همبندی خروج از مرکز برای اعمال گراف ‌ها 43

شاخص همبندی خروج از مرکزگراف‌های حاصل ‌ضربی 44

مجموع فاصله خروج از مرکز برخی از گراف‌های حاصل ‌ضربی 61

محاسبه شاخص همبندی خروج ازمرکز دندریمرها و فولرین‌ها 71

محاسبه شاخص همبندی خروج ازمرکز دندریمرها 72

محاسبه شاخص مجموع فاصله خروج از مرکز دندریمرها 85

محاسبه شاخص همبندی خروج ازمرکز فولرین‌ ها 91

محاسبه شاخص مجموع فاصله خروج ازمرکزفولرین‌ ها 103

فهرست جدول ها

درجه ، تعداد و خروج ازمرکزرئوس گراف دندریمر Gn  75

درجه ، تعداد و خروج ازمرکزرئوس گراف دندریمر Hn ٧٩

درجه ، تعداد و خروج ازمرکزرئوس گراف دندریمر  Kn٨٣

تعداد، خروج ازمرکزومجموع فاصله رئوس گراف دندریمر Mn‌  88

تعداد، خروج ازمرکزو مجموع فاصله رئوس گراف دندربمر Qn90

تعداد و خروج ازمرکزرئوس گراف فولرین F21n‌    94

تعداد وخروج ازمرکزرئوس گراف فولرین F12n+6 97

تعداد و خروج ازمرکزرئوس گراف فولرین F2*n 100

تعداد و خروج ازمرکزرئوس گراف فولرینF40+6  103

تعداد وخروج ازمرکزرئوس گراف فولرین F10n 103

تعداد، خروج ازمرکزوفاصله جمعی رئوس گراف فولرین F10n  105

تعداد، خروج ازمرکزوفاصله جمعی رئوس گراف فولرین F20n  108

فهرست بعضی از شکل ها (کامل این شکل ها در انتها و در فایل دانلودی ببنید)

گراف های یکریخت

گراف پترستون

گراف یالی

گراف فولرینی

گراف نانوچنبره

گراف نانولوله

گراف دندریمر

ضرب تاج


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 140

دانلود بخشی از پایان نامه محاسبه ی شاخص همبندی خروج از مرکز گراف های فولرینی

بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید