انتخاب صفحه

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه ی تاثیر مصرف آی و ویتامین E در تغییرات هماتوری پس از یک فعالیت شدید منتخب در دانش آموزان پسر ورزشکار 16-14 سال بود. برای این منظور آزمودنی ها از جامعه دانش آموزان فوتبالیست در چهار گروه 10 نفری مجزا، به طور تصادفی انتخاب شدند (تعداد = 40). (سن = 0.33 ± 15.25 سال)، (وزن = 4.73 ± 53.85 کیلوگرم)، (قد = 4.29 ± 165.16 سانتیمتر). گروه کنترل: نه آب و نه ویتامین مصرف می کنند. گروه تجربی1 (آب): بدون مصرف ویتامین اما در حین فعالیت آب مصرف می کنند. گروه تجربی 2 (ویتامین): قبل از فعالیت ویتامین مصرف می کنند اما در حین فعالین آب مصرف نمی کنند. گروه تجربی 3 (ویتامین + آب): قبل از فعالیت ویتامین و در حین فعالیت آب مصرف می کنند (با فواصل 14 دقیقه ای 150 سی سی). گروه های ویتامین و ویتامین +آب از یک هفته قبل از آزمون روزانه 360میلی گرم ویتامین E مصرف می کردند. فعالیت بدنی شدید تعیین شده برای آزمون، پروتکل بانگسبو می باشد که به عنوان یک شبه فوتبال شناخته شده است. در حین فعالیت به طور تصادفی از 2 آزمودنی بوسیله پالس متر انگشتی ثبت ضربان قلب به عمل آمد. میانگین ضربان قلب در کل زمان فعالیت 150.1 و 160.5 ضربه در دقیقه به ترتیب برای گروه های آب و گروه های بدون آب بود. نمونه اداری آزمودنی های هر چهار گروه قبل و بعد از فعالیت جمع آوری شد و سپس برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه فرستاده شد. که 14 نفر از کل چهار گروه دچار هماتوری شدند. آزمون های آماری مورد استفاده ی همبسته و تحلیل واریانس یک طرفه بود. یافته های حاصل از مقایسه آماری بین 4 گروه در مورد هماتوری رخ داده شده نشان داد که فعالیت بدنی شدید منتخب منجر به هماتوری ناشی از فعالیت ورزشی در این پژوهش شده است (0.03=>P).

در ضمن با مصرف آب در حین فعالیت، فعالیت ورزشی شدید منتخب منجر به هماتوری ورزشی در این پژوهش نشده است (0.16=>p). نتیجه دیگر اینکه با مصرف ویتامین E یک هفته قبل از فعالیت، فعالیت ورزشی منتخب منجر به تغییرات معنی داری در هموگلوبینوریای مرتبط با فعالیت ورزشی در این پژوهش نشده است (0.16=>P). پیشنهاد می شود مصرف آب در حین و ویتامین E قبل از فعالیت به عنوان یک ضرورت در کاهش عوارض ناشی از فعالیت شدید ورزشی به خصوص هماتوری مهم تلقی شود. مطالعات آتی در خصوص اثرات آنتی اکسیدانها در تغییرات هماتوری بهتر است با کنترل دقیق تر بر روی تغذیه انجام گیرد.

واژگان کلیدی: هماتوری، ویتامین E، فعالیت بدنی شدید، آب

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش

1-1-مقدمه  2

1-2-بیان مساله  3

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش  4

1-4-اهداف پژوهش  5

1-5-فرضیه های پژوهش  6

1-6-متغیرهای پژوهش  6

1-7-محدودیت های پژوهش  7

1-8-تعاریف واژه ها و اصطلاحات  8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه  10

2-2-مبانی نظری  10

2-2-1-ساختار و عمل کلیه ها در ورزش  10

2-2-2-هماتوری  17

2-2-3-دستگاه های تنظیم دمای بدن  23

2-2-4-خون  28

2-2-5-رادیکال های آزاد  31

2-3-بررسی پژوهش های انجام شده  36

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1-مقدمه  49

3-2-روش و طرح پژوهش  49

3-3-فرآیند پژوهش  49

3-4-جامعه آماری  51

3-5-نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه  52

3-6-ابزار و وسایل  52

3-6-1-وسایل اندازه گیری  52

3-6-2-ابزار های گردآوری و ذکر ویژگی های آن ها  53

3-7-روش های تجزیه و تحلیل داده ها  54

فصل چهارم: یافته ای پژوهش

4-1-مقدمه  56

4-2-توصیف متغییر ها  56

4-2-1-توصیف قد، وزن و شاخص توده بدن آزمودنی ها  56

4-2-2-توصیف هماتوری آزمودنی ها  57

4-3-بررسی فرضیه های پژوهش و ارائه نتایج  59

4-3-1-فرضیه اول  60

4-3-2-فرضیه دوم  61

4-3-3-فرضیه سوم  62

4-3-4-فرضیه چهارم  63

4-3-5-فرضیه پنجم  64

فصل پنجم: بحث، بررسی و نتیجه گیری، پیشنهادات

5-1-مقدمه  66

5-2-خلاصه  67

5-3-بحث  68

5-4-نتیجه گیری  71

پیشنهادات  72

پیوست ها  73

منابع  79

فهرست جداول

جدول 2-1-منابع صرشار از آنتی اکسیدان ها  35

جدول 2-2-پژوهش های انجام گرفته داخلی و خارجی  46

جدول 4-1-اطلاعات مربوط به سن، قد و شاخص توده بدن آزمودنی ها  56

جدول 4-2-میانگین تعداد گلبول های قرمز قابل مشاهده در میدان میکروسکپی پیش آزمون و پس آزمون  57

جدول 4-3-میانگین تعداد هموگلوبین قابل مشاهده در میدان میکروسکوپی پیش آزمون و پس آزمون  58

جدول 4-4-آزمون تی همبسته برای گلبول قرمز در فرضیه اول پژوهش  60

جدول 4-5-آزمون تی همبسته برای هموگلوبین در فرضیه اول پژوهش  60

جدول 4-6-آزمون تی همبسته برای گلبول قرمز در فرضیه دوم پژوهش  61

جدول 4-7-آزمون تی همبسته برای هموگلوبین در فرضیه دوم پژوهش  61

جدول 4-8-آزمون تی همبسته برای گلبول قرمز در فرضیه سوم پژوهش  62

جدول 4-9-آزمون تی همبسته برای هموگلوبین در فرضیه سوم پژوهش  62

جدول 4-10-آزمون تی همبسته برای گلبول قرمز در فرضیه چهارم پژوهش  63

جدول 4-11-آزمون تی همبسته برای هموگلوبین در فرضیه چهارم پژوهش  63

جدول 4-12-آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای گلبول قرمز در فرضیه پنجم پژوهش  64

جدول 4-13-مقایسه چندگانه (شفه) برای گلبول قرمز   64

جدول 4-14-آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای هموگلوبین در فرضیه پنجم پژوهش  65

جدول 5-1-نتایج مربوط به متغییرهای خونی در ادرار بعد از فعالیت  69

فهرست نمودارها

نمودار 4-1-نمودار ستونی میانگین تعداد گلبول های قرمز پیش آزمون و پس آزمون  58

نمودار 4-2-نمودار ستونی میانگین تعداد هموگلوبین پیش آزمون و پس آزمون  59

فهرست شکل ها

شکل 2-1-ساختمان کلیه انسان  11

شکل 2-2-مقطع کلیه ی انسان، رگ های عمده ی تامین کننده جریان خون کلیه و شمای گردش ریز هر نفرون  12

شکل 2-3-فرآیند های کلیوی  13

شکل 2-4-عملکرد غشا پایه گلومرولا  15

شکل 2-5-دستگاه های تنظیم دمای بدن  25

شکل 2-6-برابری آب مصرفی و دفعی  26

شکل 2-7-تعادل آنتی اکسیدانی و اکسیدانی بدن  34


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از مقایسه تاثیر مصرف آب و ویتامین E در تغییرات هماتوری پس از یک فعالیت شدید منتخب در دانش آموزان پسر ورزشکار 16-14 سال

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید