انتخاب صفحه

مقدمه:
نگهداری و تعمیر یکی از فعالیتهای اساسی در بهره برداری از خطوط ریلی است. بعبارتی دیگر به مجموعه فعالیت هایی که جهت حفظ وضعیت و کیفیت بهره دهی خط در محدوده استانداردها و به منظور تامین ایمنی و راحتی تردد وسایط نقلیه ریلی صورت می گیرد عملیات نگهداری خط اطلاق می شود. هدف از نگهداری و تعمیر حفظ قابلیت عملکردی و کارآیی خط در سطح مورد انتظار با در نظر گرفتن ایمنی و راحتی و همچنین جوانب اقتصادی است. بنابراین هر گونه توسعه در مدیریت نگهداری خط و هر تکنولوژی که با کارهای نگهداری و تعمیر سر و کار داشته باشد تاثیر مثبتی در حصول در آمدها دارد بطوریکه علاوه بر صرف جویی مستقیم روی نگهداری و سرمایه، صرفه جویی غیر مستقیم ناشی از افزایش ظرفیت و تاخیرات کمتر را حاصل می شود که سوددهی راهآهن را افزایش می دهد. از سوی دیگر رفاه و ایمنی سیر و حرکت قطارها در گروی یک روش نگهداری صحیح می باشد. بنابراین روش منطقی نگهداری بایستی با در نظر گرفتن کلیه ابعاد اقتصادی و فنی مسئله صورت گیرد و مدیریت صحیح نگهداری خط بدون اطلاع و شناخت عوامل و پارامترهای مؤثر در خرابی خط، روشهای کنترل کیفی و در نهایت انتخاب روشهای نگهداری درست، میسر نیست. بنابراین نیاز به سامانهای میباشد که بتواند نیازهای فوق را برآورده سازد بعبارتی دیگر نگهداری خطوط در قالب یک سامانه مدیریت نگهداری خط اجباری است. یک سامانه مدیریت نگهداری از اجزاء متنوعی تشکیل شده است که معیارها و ضوابط فنی مربوط به نگهداری از قسمتهای آن وجود دارند که برای راه اندازی آن چهار نیاز زیر وجود دارد:
(1) بایستی کلیه خرابیهای موجود در خطوط شناسایی شده، آمار ترافیکی خط و امکانات موجود شناخته شده و با تحلیل آماری و فنی به راههایی برای تشکیل شناسنامه و بانک اطلاعاتی از کیفیت خط رسید.
(2) بایستی با یک بررسی علمی و فنی بر اساس تحقیقات به عمل آمده در خرابیهای خط و مطالعات در عرصه جهانی به ساخت و توسعه یک سیستم ارزیابی و شاخص دهی برای رده بندی کیفی خطوط و مدل زوال خط دست یافت.
(3) از آنجا که سیستم از پیچیدگی ریاضی و آماری برخوردار است برای انجام پروسه تحلیل ورودیها و خروجیهای سیستم بایستی یک نرم افزار جامع کامپ یوتری ایجاد نمود.
(4) باید مسیری را که سیستم در یک شبکه کشوری پیاده می شود، جستجو کرد.
بطور کلی وضعیت و شرایط خط پدیده ای کیفی است و به رابطه ای نیاز است تا این عامل کیفی به صورت کمی (عددی) درآید. بعبارت دیگر برای دست یابی به یک کمیت عددی از شرایط کیفی خط که برای استفاده کنندگان ملموس باشد نیاز به یک روش یا فرمول مناسب است بنابراین بایستی روش سیستماتیک ولیکن آسان و قابل اجرا ایجاد نمود که در آن براحتی بتوان بر اساس شناسایی نیازهای قید شده، سیستم شاخص دهی برای وضعیت خطوط ایجاد نمود. برای اینکار از یک سو مطالعات فراگیر در عرصه جهانی لازم است انجام شود تا متدهای رایج و مرسوم در جهان بررسی گردد و از سوی دیگر بایستی نوع خرابیهای موجود در خط و بکارگیری آنها در سیستم های شاخص دهی بررسی گردد تا از آنجا متد و شیوه تعریف شاخص وضعیت خطوط حاصل شود.

نمونه ای از برگه بازرسی کامل شدهءاطلاعات ارزیابی خط

نمونه ای از برگه بازرسی کامل شدهءاطلاعات ارزیابی خط

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………..10
مقدمه……………………………………………………………………………….. 12

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات………………………………………………….14

هدف از این تحقیق، ارائه و بررسی جامع از سیستمهای مختلف نگهداری خطوط ریلی در عرصه جهانی و انتخاب شاخصهای مناسب جهت سیستم مدیریت نگهداری خطوط ریلی کشور می باشد، بگونه ای که در این سیستم شاخص خرابیهای خط متناسب با شرایط خطوط ریلی ایران باشد. در زیر چندین مورد از اهداف مدیریت تعمیر ونگهداری ذکر شده است:
9 تعیین وضعیت فعلی خط
9 پیش بینی وضعیت آتی خط
9 تثبیت روند خرابی خط
9 مشخص کردن و اولویت بندی نیازهای نگهداری و تعمیر جاری و طولانی مدت.
9 فرموله کردن بودجه و سرمایه گذاری
9 اندازه گیری مقدار تاثیر و کارایی عملیات نگهداری و تعمیر
9 بهینه سازی بکارگیری ماشین آلات مکانیزه در مسیر
9 زمان بندی تعویض اجزای خط و تکمیل نوسازی مسیر
2- 1-پیشینه تحقیق:
در خصوص سامانه مدیریت تعمیر و نگهداری در عرصه بین المللی تحقیقات گسترده ای صورت پذیرفته است که از آن جمله می توان به تحقیقات انجام شده در آمریکا و ژاپن اشاره نمود. لیکن در ایران اخیراً این موضوع مطرح شده است که نگارنده به همراه دکتر سید جواد میرمحمد صادقی در حال تهیه و ساماندهی آن میباشیم.
3- 1-روش کار و تحقیق:
بمنظور رسیدن به اهداف حوزه تحقیق مراحل زیر انجام پذیرفت:
1. در فصل دوم انواع خرابیهای خط بلحاظ سازه ای و هندسی م ورد بررسی کامل قرار گرفتند.
2. در فصل سوم مطالعات جامعی در زمینه اهم سامانه های مدیریت تعمیر و نگهداری در عرصه جهانی انجام پذیرفت و مزایا و معایب هر یک از این سامانه ها ارائه گردیده است و امکانسجی استفاده و الگو برداری از آنها برای راه آهن ایران بیان گردید.در فصل چهارم به بررسی اجمالی شاخصهای روسازی خطوط در عرصه جهانی پرداخته و شاخص پیشنهادی سازه ای منطبق بر خطوط کشور و نهایتاً شاخص کیفیت خط بتفضیل بیان شده است.در فصل پنجم نیز به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است. بطور خلاصه الگوریتم انجام تحقیق مطابق چارت زیر می باشد.

1-1 – اهداف حوزه تحقیق………………………………………………………… 15
2 -1 – پیشینه تحقیق…………………………………………………………….. 15
3 -1 -روش انجام کار و تحقیق……………………………………………………. 15

نمونهای از یک فنر زنگ زده]

نمونهای از یک فنر زنگ زده]

فصل دوم: بررسی انواع خرابی های خطوط ………………….17

این فصل به معرفی انواع خرابیهای روسازی پرداخته است. هدف این بخش آشـنایی کلـی در مـورد انـواع خرابیهـااست.خرابیهای روسازی راه آهن را از دو دیدگاه می توان مورد بررسی قرار داد:
1. خرابیهای اجزا و مصالح روسازی خطوط
2. خرابیهای هندسی خط
بخش اول به خرابیهای مکانیکی نیز موسومند، زیرا مربوط به اجزای تشکیل دهنده روسـازی هسـتند.ایـن خرابیهـاشامل خرابیهای ریل، سیستم پابند، تراورس ، بالاست وجوش می باشند که مورد بررسی قرار گرفته اند.خرابیهای هندسی،مربوط به هندسه روسازی هستند و از عیـوب اجزائـی حاصـل مـی شـوند کـه وظیفـه آنهـا حفـظپارامترهای هندسی خط می باشد.
2-2- خرابیهای اجزا و مصالح روسازی خطوط
1-2-2-خرابیهای مربوط به ریل [10]
عیوب ریل عمدتاً به سه صورت ظاهر می شوند:
الف) شکستگی ریل.
‌ب) ترک خوردگی ریل.
‌ج) صدمه دیدگی ریل.
شکستگی ریلها وقتی اتفاق می افتد که آنها به دو قسمت تقسیم شده باشند و یا ریلهایی که قسمتی از فلـز آنهـابه کلی جدا شده باشد، یعنی در سطح بالای ریل، فضای خالی به طول حـداقل 50 میلـی متـر و عمـق حـداقل 10 میلی متر ایجاد شود. منظور از ترک خوردگی، وجود ترکهای آشکار و یا غیر آشکار در قسمتی از طول و یا قسمتی از پروفیل ریل است که سرانجام با توسعه آنها، شکستگی بوجود میآید.
تمام معایب دیگر غیر از شگستگی و ترک خوردگی، تحت عنوان صدمه دیدگی ریل نام برده می شوند که عمومـاً درسطح ریلها رخ میدهند .
عیوب ریل را میتوان به دو دسته عیوب مربوط به ساخت و عیوب مربوط به بهرهبرداری تقسیم کرد.
• عیوب مربوط به ساخت الف- ناهمگن بودن فلزناهمگن بودن فلز، باعث بوجود آمدن شکافهای افقی یا عمودی در ریل و به خصوص در دو انتهای آن مـی گـردد .در قسمت ناهمگن، شیارهایی که از ناخالصیها و بخصوص از گوگرد پر شده اند، به علت کمـی مقاومـت مکـانیکی،منشا ترک هایی میشوند. این ترکها اغلب در قارچ و یا محل اتصال قارچ و جان به وجود می آیند.
‌ب- خرابی لکه تخم مرغی
خرابی لکه تخم مرغی از جمله خرابیهایی است که در هنگام تولید ریل بوجود می آید و از اثرات حرارتـی در زمـانتولید ریل ناشی می شود. این خرابی معمولاً به سمت سطح ریل توسعه پیـدا کـرده و باعـث شکسـت ناگهـانی آنمی شود. این خرابی را میتوان با بازرسی چشمی و یا به کمک دستگاههای مافوق صوت شناسایی کرد.

‌ج- ترک خوردگی افقی ریل
در هنگام تولید ریل، تعدادی ترکهای افقی روی سطح قارچ ریل ایجاد می شوند که ممکن است باعث پوسته شدن سطح قارچ ریل گردند.

‌د- از هم پاشیدگی سطح حرکتی ریل
این عیوب معمولا در ابتدا غیر قابل مشاهده هستند، ولی پس از برقراری تردد روی خط، نمایان مـی شـوند . عیـوبفوق میتوانند در ضمن گسترش خود، به یکی از صورتهای زیر بروز نمایند:
‌د-1- پوسته شدن
در این عیب، ورقه یا پوسته هایی کوچکی از فلز روی سطح ریل جدا می شوند. عمق این عیب ممکن است به چنـدمیلی متر برسد که با گسترش تدریجی خود باعث نشستی در سطح غلتش ریل میشود.
‌د-2- شیار
یک قطعه نوار مانند از سطح بالای ریل جدا شده و باعث ایجاد یک شیار طولی در آن قسمت می گردد. طول ایـنعیب ممکن است به چند متر برسد ولی عمق آن از چند میلیمتر تجاوز نمیکند.
‌د- 3-ترک نازک
این عیب به صورت یک رشته باریک نخ مانند با عمق 2 تا 3 میلیمتر، در سطح ریل نمایان مـی شـود . عیـب فـوقمعمولاً بعد از کارگذاری ریلها بوجود می آید و اگر با پوسته شدن همراه نشود، معمولاً بتدریج بعد از بهـره بـرداری ازریل ناپدید میگردد.
‌ه- ترک افقی در محل انحنا اتصال جان به قارچ
این نوع ترکها در انتهای ریل بوجود آمده و باعث جدا شدن قارچ از جان می شود. شروع این ترکها به موازات قـارچبوده و سپس به سمت بالا یا پایین و یا هردو گسترش می یابد. هنگامی که این ترک خـوردگی بـه سـطح غلـتشریل گسترش می یابد، ابتدا خود را به صورت خط سیاهی در آن منطقه نمایان می سازد، کـه در نتیجـه نشسـتی درسطح بالای ریل و پهن شدگی در قارچ که ناشی از باز شدن ترک است، بوجود می آید . این عیب را می توان به دو صورت با آزمایش چکش و آزمایش با امواج ما فوق صوت (آلتراسـونیک ) تشـخیص داد . ایـن نـوع تـرک بایـد بـاجایگزینی یک قطعه ریل سالم در ناحیه ترک خورده و جوش آن ترمیم شود.

این خرابی بصورت یک ترک قائم در کف ریل شروع شده و در صـورت ادامـه بهـره بـرداری، منجـر بـه شکسـتناگهانی در آب و هوای سرد می شود. منشأ این نوع خرابی نیز به معایب تولید مربوط می شود. پس از شناسایی این نوع خرابی باید اقدام به تعویض ریل در بخش مورد نظر کرد.

• عیوب مربوط به کاربرد
الف- پخ شدن و سائیده شدن قارچ ریلاین نوع خرابی در اثر تماس سطح بالای قارچ ریل با طوقه چرخها، ناهمواری و سـرخوردن آنهـا ایجـاد مـی شـود .سرخوردن باعث افزایش موضعی درجه حرارت می شود. حرارت ایجاد شده به سرعت پخش شده و در نتیجـه یـکآبدیدگی را همراه با ایجاد یک شبکه موئی بوجود می آورد و تدریجاً به یک لکـه گـود، یعنـی بـه یـک نـاهمواریموضعی قارچ تبدیل میشود که میتواند به عمق 3 تا 4 میلی متر در طول چند سانتیمتر برسد.

‌ب- سائیدگی جانبی ریل
این خرابی، بیشتر در قوسهایی با شعاع کم بوجود می آید و می توان با بکار بردن ریلهـای سـخت و یـا روغنکـاری،مقدار آنرا کم کرد. همچنین سنگزنی نامتقارن ریلها نیز، می تواند تا حدودی سائیدگی جانبی ریل را کاهش دهد.
‌ج- سائیدگی موجی
این نوع سائیدگی در سطح قارچ ریل با یک طول موج ثابت برای یک ناحیه مشخص به وجود میآید و به صـورتزیر است :
1-ج- سائیدگی با طول موج کوتاهدر این نوع ساییدگی سطح فوقانی ریل دارای تعدادی لکه های روشن با طول مـوج 3 تـا 8 سانتیمتراسـت . در ایـننقاط، ریل یک آبدیدگی سطحی پیدا کرده و عمق فرورفتگیها می تواند از 04/0 تـا 05/0 میلیمتـر بـه 2/0 تـا 3/0 میلیمتر برسد. عواملی از قبیل نوع ریل، اثر چرخ واگنها، نوسانات عرضی چرخها در پیچ و نوسانات طولی چرخها در امتداد مستقیم، میتوانند در ایجاد آن مؤثر باشند.

1-2 – مقدمه…………………………………………………………………………. 18
2-2- خرابیهای اجزا و مصالح روسازی خطوط …………………………………….18
1-2 -2 -خرابیهای مربوط به ریل…………………………………………………… 18
2-2-2- خرابیهای مربوط به سیستم پابند ………………………………………..26
3 -2 -2 – خرابیهای مربوط به تراورس…………………………………………….. 28
4-2-2- خرابیهای مربوط به بالاست……………………………………………….. 30
5-2-2- خرابیهای مربوط به جوشکاری ریلها……………………………………….. 33
3-2- خرابیهای هندسی خط………………………………………………………… 40
1-3-2-انواع خرابیهای هندسی خط………………………………………………… 41
2-3 -2 -روشهای ثبت خرابی خط …………………………………………………..42

الگوریتم پایگاه داده های TMMS

الگوریتم پایگاه داده های
TMMS

فصل سوم: بررسی سامانه مدیریت نگهداری خطوط در عرصه جهانی.

در فصل اول ضرورت بکارگیری سامانه مدیریت نگهداری خطوط ریلی مطرح شد و جایگاه ارزیابی های چشمی وشاخص وضعیت اجزای خطوط بیان گردید. همانطور که عنوان شد، تجربه ساخت سامانه مدیریت نگهداری خطوطریلی در ایران وجود ندارد، لذا نیاز به مطالعه سامانه های موجود در دنیا و انتخاب سامانه مناسب احساس میشود. در این فصل ابتدا مفاهیم سامانه مدیریت نگهداری خطوط ریلی مطرح شده است. سپس سامانه های مهم دنیامعرفی شده و نقاط قوت و ضعف هر کدام بررسی شده است. در این قسمت هدف این بوده است که فقط سامانههایی که بحث نگهداری و تعمیر را به طور جامع مورد نظر دارند و در سطح ملی و یا فرا ملی میباشند، انتخابشوند . اطلاعات کلی هر سامانه به ویژه در بحث ارزیابی ها مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت سامانهمناسب برای الگو گیری در ساخت شاخص وضعیت اجزای خط انتخاب شده است و نقاط قوت و ضعف آن موردتحلیل قرار گرفته است.

2-3- سامانه مدیریت نگهداری خطوط ریلی
سیستم های سامانه موجود در عرصه بین المللی را به دو گروه اساسی می توان تقسیم کرد. دسته اول عبارتند ازسامانه های مدیریتی که در خطوط اصلی و در سطح ایالتی یا کشور( یا حتی قاره ای) مورد استفاده قرار می گیرندو دسته دوم عبارتند از سامانه های که در خطوط فرعی و یا در محدوده های مشخص از خطوط به طور دائم یا بهطور موقت مورد استفاده قرار می گیرند. با مطالعات انجام شده پنج سامانه اساسی که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرند. این سامانه ها عبارتند ازTrams ،TRACS ،ECOTRACK ،RAILER و DTM که در زیر مورد بررسی قرار گرفته اند.

1-3 -مقدمه…………………………………………………………………………… 44
2 -3 – سامانه مدیریت نگهداری خطوط ریلی ……………………………………..44
3 -2 -3 – سامانه Tramsا…………………………………………………………… 56
5 -2 -3 – سامانه DTM ا………………………………………………………………58
3-3 -نقد و بررسی سامانه های مدیریت نگهداری موجود در عرصه بین المللی…. 62

کثیفی بالاست

کثیفی بالاست

فصل چهارم: بررسی اهم شاخصهای بکار رفته در عرصه جهانی و ارائه شاخصهای مناسب

داشتن شاخص کیفیت روسازی خطوط اهمیت ویژه ای در شناخت وضعیت کیفی خط دارد. امروزه روش دقیقی در تعیین شاخص کیفیت خط در خطوط ریلی کشور که کلیه موارد خط اعم از ادوات و هندسه خط را در برگیرد، وجود ندارد. آنچه در این فصل آمده است بررسی اهم شاخص های ادوات خط و هندسه خط در عرصه جهانی و ارزیابی آنان با وضعیت خطوط کشور و در نهایت ارائه مدلی مناسب جهت تعیین شاخص کیفیت خط میباشد.
این مدل نقش کلیدی در پیاده سازی سامانه مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران دارد.
2-4-شاخص موجود در عرصه جهانی:
1-2-4- شاخص سازه ای خط:
اکثریت سامانه های مدیریت نگهداری خطوط ریلی جهان کمتر به بحث بازدید از وضعیت ادوات مصالح خط پرداخته اند. سامانه Railer تنها سامانه ای است که بطور جدی به آن می پردازد. اساس تعیین شاخص کیفیت ادوات خط(سازه خط) در سامانه Railer براساس بازدید چشمی از خط می باشد. در این بازدید خرابیهای خط به 3 گروه زیر تقسیم بندی شده اند: [12]
1- گروه ریل شامل ریل، صفحات اتصالی، پابندها و صفحات زیر ریل.
2- گروه تراورس فقط شامل تراورسهای خط.
3- گروه بالاست شامل بالاست، زیر بالاست و زهکشها.
خرابیهای مربوطه در این روش در فرمی مشابه شکل 1-4 براساس خرابیهای تعریف شده گروههای خط در این سامانه که خلاصه آن در جداول 1-4 تا 3-4 آمده است، برداشت شده و نسبت هر خرابی با شدت بازدید شده به کل واحد تعیین میشود. این نسبت تحت عنوان شاخص چگالی مطرح گردیده است. در اینجا لازم است بیان شود که درجه خرابی در گروه اجزاء خط (ریل ، تراورس و بالاست) تابع سه مشخصه انواع خرابی، شدت خرابی و مقدار خرابی است.

1-4 -مقدمه……………………………………………………………………………… 71
2 -4 -شاخص موجود در عرصه جهانی……………………………………………….. 71
1-2 -4 – شاخص سازه ای خط………………………………………………………… 71

فصل پنجم: نتیجه گیری ………………………………………………112

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………. 144

فهرست منابع لایتن……………………………………………………………………….. 144

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………. 145

اهش عرض خط ناشی از لهیدگی ریلها شکل

اهش عرض خط ناشی از لهیدگی ریلها شکل

فهرست اشکال

شکل 1 -2 – خرابی لکه تخم مرغی……………………………………………………….  19
شکل 2 -2 – ترک خوردگی افقی ریل ……………………………………………………..  20
شکل 3 -2 – پوسته شدن ………………………………………………………………….. 21
شکل 4 -2 – شیار …………………………………………………………………………….21
شکل 5 -2 -ترک نازک ………………………………………………………………………… 21
شکل 6 -2 – ترک افقی در محل انحنا اتصال جان به قارچ ……………………………….. 22
شکل 7 -2 – ترک قائم طولی کف ریل ……………………………………………………… 22
شکل 8 -2 – پخ شدن و ساییده شدن قارچ ریل ………………………………………….. 23
شکل 9 -2 – ساییدگی جانبی ریل………………………………………………………….. 23
شکل 10 -2 – ساییدگی با طول موج بلند  ………………………………………………….24
شکل 11 -2 – ساییدگی با طول موج کوتاه ………………………………………………… 24
شکل 12 -2 – سوختگی پوسته روی قارچ ریل بر اثر لغزش مکرر چرخ …………………. 25
شکل 13 -2 -پوسته پوسته شدن لبه داخلی کلاهک ریل ………………………………. 25
شکل 14 -2 – سوختگی موضعی سطح کلاهک…………………………………………..  26
شکل 15 -2 – پابند وسلو ……………………………………………………………………  27
شکل 16 -2 – اجزا پابند در سیستم پاندرول………………………………………………  27
شکل 17 -2 – نمونه ای از یک فنر شکسته…………………………………………………  28
شکل 18 -2 – نمونهای از یک فنر زنگ زده …………………………………………………. 28
شکل 19 -2 – ترک طولی تراورس …………………………………………………………… 29
شکل 20 -2 – کثیفی بالاست ………………………………………………………………..31
شکل 21 -2 – نمونه ای از ترک عرضی و افقی در جوش برقی جرقهای…………………. 34
شکل 22 -2 – نمونه هایی از ترک عرضی و افقی در جوش آلومینوترمیت………………. 34
شکل 23 -2 – نمونه هایی از ترک عرضی و افقی در جوش قوس الکتریکی……………. 34
شکل24 -2 – ماسه سوزی…………………………………………………………………… 38
شکل 25 -2 – حفره سیاه…………………………………………………………………….  38
شکل 26 -2 – جوشهای اکسید شده …………………………………………………….. 39
شکل 1 -3 – مثالی از تقسیم شبکه مسیر به قطعات مسیر………………………….. 50
شکل 1 -4 – نمونه ای از برگه بازرسی کامل شدهءاطلاعات ارزیابی خط…………….. 72.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول 1 -4 -خلاصه حدود، شدت و نوع خرابیهای گروه ریل در سامانه Railerا… 73
جدول 2 -4 – خلاصه حدود، شدت و نوع خرابیهای گروه تراورس در سامانه Railerا… 74
جدول 3 -4 – خلاصه حدود، شدت و نوع خرابیهای گروه بالاست در سامانه Railerا …75
جدول 4-4- خلاصه اهم شاخصهای بکار رفته هندسی در عرصه جهانی………….. 83
جدول 5-4- تقسیم بندی پیشنهادی بخشهای مختلف خط…………………………. 95
جدول 6-4- تعریف حدود و شدت خرابیهای خط اصلی(ساده)………………………..97
جدول 7-4- تعریف حدود و شدت خرابیهای سوزن (انشعابات)………………………..98
جدول 8-4- تعریف حدود و شدت خرابیهای تقاطعات همسطح……………………..  99
جدول 9 -4 – شرح وظایف ارزیابان خط برای بازرسی………………………………  100
جدول 10 -4 – مناطق مورد نظر جهت بازرسی…………………………………….. 102
جدول 11 -4 – ضرایب وزنی خرابیهای خطوط ساده(اصلی) ……………………. 106
جدول12-4- ضرایب وزنی خرابیهای انشعابات(سوزن) ………………………….. 107
جدول13-4- ضرایب وزنی خرابیهای تقاطعات همسطح …………………………. 108
جدول 14-4- طبقهبندی خطوط ایران ……………………………………………… 109
جدول15-4- شاخص کیفیت روسازی خطوط ریلی ایران…………………………. 111

وضعیت نامناسب روسازی خط

وضعیت نامناسب روسازی خط

 

Abstract:

Track maintenance means the total process of maintenance and renewal required to ensure that the track meets safety and quality standards at minimum cost. With the growth of traffic intensity, there is increasing pressure for track managers to optimize the mix of infrastructure maintenance and renewal activities so that better performance can be extracted from the assets at lower operating costs. In this respect, it is essential to be able to improve the methods by which the performance of the track is monitored and to have reliable methods for prediction and planning. Assessment systems like track quality indexing could form a reliable information support system of a successful condition-based management. This means that such an assessment technique could provide insight into the infrastructure element’s behavior over time and this could allow condition forecasting and consequent maintenance planning.
Building up the knowledge base of the proposed assessment method, it is evident that two groups of data encompass the main factors influencing the quality index:
1. Information related to the structural quality and resulting from experience and visual inspections
2. Data related to the geometric quality, like alignment, longitudinal level, cross-level, gauge and so on.
This study started with a review of existing track geometrical and structural quality indexing methods used by the railroad industry. Then two suitable indices of structural and geometrical conditions were selected and improved.
The considered components of the index in this study include all the infrastructure components together with turnout and crossing.


 


مقطع : کارشناسی ارشد

25000تومان

فایل word

35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید