انتخاب صفحه

چکیده

     هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر مصرف یک نوع نوشابۀ انرژی زا بر عملکرد هوازی و بی هوازی و مقایسه آن در دانشجویان  پسر ورزشکار و غیرورزشکار بود. به این منظور  از بین دانشجویان پسر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که در سال ۱۳۸۹ در خوابگاه زندگی میکردند و تعداد آنها ۶۵۰ نفر بود،۲۰ نفر(۱۰نفر ورزشکار و۱۰نفر غیرورزشکار) به صورت داوطلبانه و با پرسشنامه سلامت و فعالیت بدنی انتخاب شدند. گروه ورزشکار با میانگین سنی ۲۵/۱±۳۰/۲۰ سال ،قد ۶۵/۳±۳/۱۷۶ سانتیمتر و وزن ۲۹/۴±۶۹ کیلوگرم و گروه غیرورزشکار با میانگین سنی۹۴/۰±۷/۲۲سال ، قد ۲۷/۳±۶/۱۷۴ سانتی متر و وزن۳۳/۳±۴/۶۹کیلوگرم بودند. پژوهش به صورت دوسو کور بود و با طرحی متقاطع انجام شد. آزمودنیها پس از صرف یک صبحانه استاندارد، ۴۰ دقیقه قبل از اجرای آزمونها ۶ میلی لیتر ردبول یا دارونما به ازای هر کیلوگرم از وزن خود مصرف مینموده و در۲جلسه آزمون بروس برای سنجش توان هوازی به فاصله ۴ روز از هم  و ۲جلسه آزمون وینگیت برای سنجش توان بیهوازی به فاصله ۲ روز از هم شرکت کردند.

       آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داد که داده ها از توزیع طبیعی برخوردارند در قسمت هوازی آزمون لوین نشان داد که وراریانس داده ها همگن نمی باشد به این دلیل از آزمون غیرپارامتریک کراسکال واریس و برای مشخص شدن تفاوت در گروهها و از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. از آزمون تحلیل واریانس دوعاملی و آزمون تعقیبی بونفرونی برای تحلیل نتایج آزمون بیهوازی استفاده شد. در کل نتایج زیر بدست آمد. مصرف نوشابه انرژیزای ردبول نسبت به دارونما به طور معنیداری باعث افزایش توان هوازی در دو گروه شد(۰۰۰/۰ =P ). تفاضل دو گروه پس از مصرف ردبول از نظر آماری معنیدار نبود. همچنین با مصرف ردبول افزایش معنی داری در میانگین توان بیهوازی در هرکدام از گروهها به وجود نیامد. تفاضل میانگین توان بیهوازی در گروه ورزشکار و غیرورزشکار ،پس از مصرف ردبول از نظر آماری معنی دار بود(۰۱۴/۰ P=).

      باتوجه به نتایج پژوهش میتوان نتیجه گرفت که مصرف نوشابه انرژی زای ردبول ،میتواند برتوان هوازی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار اثر مثبت داشته باشد اما نمیتوان گفت بر توان بیهوازی این گروه ها تاثیر دارد.

واژگان کلیدی: نوشیدنی انرژی زا ،توان هوازی ،توان بی هوازی،ورزشکار ،غیرورزشکار

۱-۱ مقدمه ————————————————————————————– ۲

۱-۲ بیان مسئله ———————————————————————————- ۳

۱-۳ ضرورت واهمیت پژوهش ———————————————————————- ۴

۱-۴ اهداف پژوهش ——————————————————————————- ۵

۱-۴-۱ هدف کلی پژوهش ————————————————————————- ۵

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی ————————————————————————– ۵

۱-۵ سوالات یا فرضیههای تخصصی پژوهش ——————————————————– ۵ 

۱-۶ محدودیتهای پژوهش ———————————————————————– ۵

۱-۶-۱ محدوده پژوهش ————————————————————————— ۵

۱-۶-۲ محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر —————————————————– ۶

۱-۷ تعریف واژهها و اصطلاحات فنی پژوهش ——————————————————– ۶

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

۲- ۱ مقدمه —————————————————————————————— ۹

۲- ۲ مبانی نظری پژوهش —————————————————————————- ۹ 

۲- ۳ ترکیبات و ارزشهای غذایی موجود در ردبول ————————————————— ۱۳

۲- ۴ مروری بر برخی از ترکیبات موجود در نوشابه انرژیزای ردبول ———————————– ۱۴

۲- ۴-۱ آب —————————————————————————————- ۱۴

۲- ۴-۲کربوهیدرات  ——————————————————————————– ۱۵

۲- ۴-۳ الکترولیتها ————————————————————————– ——۱۷

۲- ۴-۴ تورین ————————————————————————————– ۱۹ 

۲– ۴-۵ گلوکورونولاکتون ————————————————————————— ۲۰

۲- ۴-۶ویتامین ها و مواد معدنی ——————————————————————– ۲۱ 

۲- ۴-۷ویتامینهای گروه B ———————————————————————— ۲۱ 

۲- ۴-۷-۱ ویتامین ۳B(نیاسین) ——————————————————————— ۲۲

۲- ۴-۷-۲ ویتامین ۶B(پیریدوکسین) ————————————————————— ۲۳

۲- ۴-۷-۳ ویتامین ۱۲B(سیانو کوبالامین) ———————————————————– ۲۳

۲- ۴-۷-۴ اسید پانتوتنیک(۵(B ——————————————————————— ۲۴

۲- ۴-۸کافئین ————————————————————————————- ۲۵

۲- ۴-۸-۱مکانیسم اثر کافئین ———————————————————————- ۲۹

۲- ۴-۸-۲ خواص کافئین ————————————————————————— ۳۲

۲- ۴-۹مواد بافری ———————————————————————————- ۳۴ 

۲- ۴-۱۰ اینوزیتول ——————————————————————————— ۳۵ 

۲- ۵ مفاهیم اساسی در آمادگی هوازی ————————————————————– ۳۶ 

۲- ۵-۱هوازی ————————————————————————————– ۳۶ 

۲- ۵-۲سیستم هوازی —————————————————————————— ۳۶ 

۲- ۵-۳فعالیتهای هوازی ————————————————————————– ۳۶

۲- ۵-۴ آمادگی هوازی —————————————————————————– ۳۶ 

۲- ۵-۵ ظرفیت هوازی   —————————————————————————- ۳۷ 

۲- ۵-۶ تمرین هوازی —————————————————————————— ۳۷ 

۲- ۵-۷آستانه هوازی ——————————————————————————- ۳۷ 

۲- ۵-۸آزمونهای ارزیابی آمادگی هوازی ———————————————————— ۳۷

۲- ۵-۸-۱آزمونهای آزمایشگاهی ——————————————————————- ۳۷

۲- ۵-۸-۲آزمونهای غیرآزمایشگاهی—————————————————————- ۳۸

۲- ۵-۸-۲-۱آزمونهای پله ————————————————————————- ۳۸

۲- ۵-۸-۲-۲آزمونهای میدانی ——————————————————————— ۳۸

۲- ۵-۹شاخصهای اندازهگیری استقامت هوازی —————————————————– ۳۸

۲- ۵-۹-۱ضربان قلب —————————————————————————— ۳۸

۲- ۵-۹-۱-۱ضربان قلب استراحتی —————————————————————– ۳۸

۲- ۵-۹-۱-۲ضربان قلب فعالیت ——————————————————————– ۳۸

۲- ۵-۹-۱-۳  ضربان قلب پس از فعالیت  ———————————————————– ۳۹

۲- ۵-۱۰روش اندازهگیری توان هوازی ————————————————————– ۳۹

۲- ۶ مفاهیم اساسی در آمادگی بیهوازی ———————————————————— ۴۱

۲- ۶-۱بیهوازی ———————————————————————————– ۴۱

۲- ۶-۲انرژی بیهوازی —————————————————————————– ۴۱

۲- ۶-۳فعالیت بیهوازی —————————————————————————- ۴۱

۲- ۶-۴آمادگی بیهوازی   ————————————————————————– ۴۱

۲- ۶-۵ظرفیت بیهوازی —————————————————————————- ۴۱

۲- ۶-۶ توان بی هوازی —————————————————————————— ۴۲ 

۲ ۲-۶-۷روشهای اندازهگیری توان بیهوازی ——————————————————- ۴۲

۲- ۶-۷-۱ آزمونهای آزمایشگاهی  —————————————————————– ۴۲ 

۲- ۶-۷-۲ آزمونهای میدانی ———————————————————————– ۴۲ 

۲- ۶-۸روش اندازهگیری توان بیهوازی————————————————————– ۴۳

۲- ۷مروری بر پژوهشهای انجام شده در زمینه نوشابه انرژیزا ————————————— ۴۳

۲- ۷-۱پژوهشهای خارجی   ———————————————————————– ۴۳

۲-۷-۲پژوهشهای داخلی ————————————————————————– ۴۶

فصل سوم-  روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه ————————————————————————-  ۵۲

۳- ۲ نوع پژوهش  ———————————————————————  ۵۲

۳- ۳ جامعه و نمونه آماری پژوهش——————————————————-  ۵۲

۳- ۴ متغیرهای پژوهش  —————————————————————-  ۵۳

۳- ۴-۱متغیر مستقل  —————————————————————-  ۵۳

۳- ۴-۲متغیر وابسته   —————————————————————–  ۵۳

۳- ۵ ابزارگرداوری اطلاعات ————————————————————-  ۵۳

۳- ۶ روش اجرای آزمون هوازی(آزمون بروس) ———————————————-  ۵۴

۳- ۷روش اجرای آزمون بیهوازی(آزمون وینگیت)  ——————————————  ۵۴

۳- ۸ روش اجرای پژوهش————————————————————–  ۵۴

۳- ۹روشهای آماری و تحلیل دادهها —————————————————-  ۵۶

فصل چهارم-  یافته های پژوهش

۴-۱ مقدمه ———————————————————————————————————– ۵۸ 

۴-۲ اطلاعات و ویژگیهای توصیفی آزمودنیها —————————————————————— ۵۸

۴-۳ آزمون فرضیههای پژوهش————————————————————————————- ۶۳ 

۴-۳-۱ آزمون فرضیه اول ——————————————————————————————- ۶۳ 

۴-۳-۲ آزمون فرضیه دوم ——————————————————————————————- ۶۶ 

۴-۴ نتایج کلی پژوهش ——————————————————————————————— ۶۸

فصل پنجم-  بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه ————————————————————————- ۷۰ 

۵-۲خلاصه پژوهش  ——————————————————————- ۷۰ 

۵-۳ بحث ————————————————————————– ۷۱ 

۵-۳-۱ هوازی  ———————————————————————– ۷۱

۵-۳-۲ بیهوازی  ——————————————————————— ۷۶

۵-۴ نتیجهگیری ——————————————————————— ۷۸ 

۵-۵ پیشنهادات  ——————————————————————— ۷۸

۵-۵-۱ پیشنهادهای برخاسته از پژوهش  ————————————————— ۷۸

۵-۵-۲ پیشنهادهای پژوهشی———————————————————– ۷۸

 پیوستها

پیوست ها —————————————————————————————————————————————–۷۹

منابع و ماخذ ————————————————————————————————————————————-۸۴

فهرست جداول

جدول۲- ۱ مشخصات برخی از نوشابههای ورزشی و انرژیزا  ———————————–۱۱

جدول۲- ۲ اطلاعات تغذیهای نوشابه انرژیزای ردبول  —————————————–۱۳

جدول۲- ۳ محتوای کافئین برخی از مواد غذایی ——————————————–۲۶

جدول۲- ۴ خواص کافئین  ————————————————————–۳۳

جدول۲- ۵ شیب و سرعت در آزمون بروس————————————————-۳۹

جدول۲- ۶ تخمین حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از زمان دویدن آزمون بروس  —————–۴۰

جدول۲- ۷ خلاصه پژوهشهای خارجی —————————————————۴۹

جدول۲- ۸ خلاصه پژوهشهای داخلی  —————————————————-۵۰

جدول۳- ۱ طرح دوسوکور و متقاطع آزمونها ———————————————–۵۶

جدول۴-۱ میانگین و انحراف معیار ویژگیهای جسمانی و فیزیولوژیک دو گروه ——————-۵۹ 

جدول۴-۲ میانگین و انحراف معیار متغیرهای اندازهگیری شده در جلسات آزمون  ——————۵۹ 

جدول۴- ۳ نتایج آزمون کراسکال والیس برای توان هوازی  ————————————-۶۴

جدول۴- ۴ نتایج آزمون توکی برای توان هوازی ———————————————۶۴ 

جدول۴- ۵ نتایج آزمون Tهمبسته برای توان هوازی گروه ورزشکار  ——————————۶۵

جدول۴- ۶ نتایج آزمون Tهمبسته برای توان هوازی گروه غیرورزشکار —————————۶۵ 

جدول۴- ۷ نتایج آزمون T مستقل برای تغییرات توان هوازی پس از مصرف ردبول در دو گروه ——–۶۶ 

جدول۴- ۸ نتایج تحلیل واریانس دوعاملی برای میانگین توان بی هوازی ————————–۶۷

جدول۴- ۹ نتایج آزمون بونفرونی برای توان بی هوازی  —————————————–۶۸

جدول ۴-۱۰ نتایج کلی پژوهش ———————————————————۶۸

  نمودارها

نمودار ۴-۱ میانگین توان هوازی در گروه ورزشکار و غیرورزشکار————————————————————۶۰

نمودار ۴-۲ میانگین توان بیهوازی در گروه ورزشکار و غیرورزشکار ——————————–————————۶۱

نمودار ۴-۳ حداقل توان بیهوازی در گروه ورزشکار و غیرورزشکار ——————————–————————–۶۱

نمودار ۴-۴ حداکثر توان بیهوازی در گروه ورزشکار و غیرورزشکار ——————————–————————-۶۲

نمودار ۴-۵ افت توان بیهوازی گروه ورزشکار و غیر ورزشکار  ——————————————————————۶۲

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱ مکانیسم اثر کافئین————————————————————————————————————۳۱

شکل ۲-۲ چگونگی تاثیر کافئین بر عملکرد ورزشی ——————————–———————————————-۳۲

فصل اول 

طرح پژوهش 

۱  -۱ مقدمه

     در قرن گذشته ،بشر شاهد پیشرفت های شگرفی در رکورد های ورزشی بود. به گونه ای که رکورد دوهای ۱۰۰ متر ،۲۰۰ متر ،۴۰۰ متر ،۱۵۰۰ متر و ماراتون از اوایل قرن بیستم میلادی تا آغاز هزاره سوم میلادی حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است[۱]. این پیشرفت در سایر رشته های ورزشی مانند شنا ،وزنه برداری و دوچرخه سواری نیز دیده میشود. سوال این است  که آیا ورزشکاران امروزی وضعیت تمرینی بهتری نسبت به دو یا سه نسل پیش از خود داشتهاند؟ یا اینکه عوامل دیگری مانند ژنتیک ،امکانات ورزشی ،برنامه غذایی و یا  آمادگی روانی در این  پیشرفت تاثیر گذار بوده اند؟ [۲]. برای رسیدن به این برتری ،ورزشکاران همواره دنبال یافتن روش تمرینی و تغذیهای مناسب بودهاند. برای این منظور مکملهای مختلف تغذیهای و عوامل ارگوژنیکی که هم از نظر اخلاقی وهم قانونی ممنوع نباشد توسط ورزشکاران مورد استفاده قرارگرفته است. مواد تغذیه ای انرژیزا موادی هستند که به نظر میرسد بر عملکرد ورزشی تاثیر دارند. این تاثیر نه تنها جسمی بلکه روانی نیز میتواند باشد[۳]. به هر حال از زمانی که کنترل بر روی استروئیدهای آنابولیک و سایر مواد غیر مجاز، شدت پیدا کرده است ، مواد گوناگون دیگری به عنوان جایگزین ایمن و مجاز مورد توجه قرار گرفتهاند. نوشیدنیهای انرژیزا از جمله موادی هستند که توسط ورزشکاران و غیرورزشکاران برای افزایش عملکرد مورد استفاده قرار میگیرند. مصرف کنندهگان  عقیده دارند که مصرف نوشابه های ورزشی به دلیل دارا بودن ترکیبات ارگوژنیکی مانند قندها ،کافئین ،بی کربنات و تورین می تواند عملکرد آنان را در حین تمرین و مسابقه افزایش دهد[۴].

      امروزه استفاده از مکملها و نوشابههای ورزشی و انرژیزا در بین ورزشکاران شیوع زیادی پیدا کرده است[۴]. غیر ورزشکاران نیز با توجه به تبلیغات شرکتهای تولید کننده برای بالا بردن سطح انرژی خود برای انجام کارهای روزمره از این نوشیدنی ها استفاده میکنند. در ایالات متحده در سال ۲۰۰۵، ۶۵۰ میلیون دلار برای  برای خرید انواع نوشابههای ورزشی هزینه شده است[۵]. هر کدام از تولید کنندههای نوشابههای ورزشی ادعای بهتر بودن محصولات خود نسبت به سایرین را دارند[۶]. ابتدا نوشابههای ورزشی به وجود آمدند بعد نوشابههای انرژیزا [۵]. این نوشیدنیها از نظر غلظت و نوع قند ،الکترولیت و مواد طعم دهنده دارای تنوع میباشند. هدف از مصرف نوشابههای ورزشی ،جلوگیری از کم شدن آب بدن ،تأمین انرژی از طریق کربوهیدراتهای موجود در آن و جایگزینی الکترولیتهای از دست رفته میباشد[۷]. از جمله این نوشیدنیهای ورزشی میتوان به پاورید[۱] و گتورید[۲] که برای جایگزین کردن آب و الکترولیتها و کاهش اثرات کم آبی مصرف میشوند اشاره کرد[۴]. برخی از آنها هم ،سبب فراهم شدن پروتئینهای مکمل و برخی سبب فراهم شدن ویتامینها و کافئین و سایر مواد میشوند[۸]. نوشابههایی مانند ردبول[۳]، فانتوم[۴] ،دارکداگ[۵]  جزو نوشابههای انرژیزا هستند.

     باتوجه به نزدیک شدن رکوردهای  ورزشکاران در تمامی رشتهها و توجه ورزشکاران به موادی که عملکرد آنها را افزایش دهد و وجود مواد غیر مجاز و افراد سودجو برای تحریک ورزشکاران برای استفاده از این مواد انجام کارهای تحقیقاتی برای معرفی مواد و مکملهایی که مصرف آنها غیر قانونی نبوده و همچنین در دسترس همه اقشار برای استفاده باشد و استفاده از آنها دارای تاثیرات منفی بر بدن مصرف کنندهگان نداشته باشد ،لازم به نظر میرسد.

۱۲ بیان مسأله  

      در دو دهه اخیر تولید وفروش نوشابههای ورزشی و انرژیزا روند رو به رشدی داشته است و مشتریان زیادی در سراسر دنیا به این نوشیدنیها روی آوردهاند[۶]. امروزه بیش از ۵۰۰ نوع از نوشابههای انرژیزا در بازار موجود میباشد. در حال حاضر مصرف نوشابههای انرژیزا در بین ورزشکاران رواج زیادی پیدا کرده است و بازار خوبی را در باشگاهها و فروشگاههای موادغذایی به خود اختصاص داده است. نوشابههای انرژیزا به راحتی در همه جا یافت میشوند. شرکتهای تولید کننده نوشابههای انرژیزا حامی مالی ورزشکاران نخبه هستند که افزایش عملکرد آنها را به محصولات خود نسبت میدهند. در ادبیات علمی موجود در مورد فواید نوشیدنیها و مکملهای ورزشی بر بهبود عملکرد استقامتی ،توافق نظر زیادی وجود دارد که بیشتر تحقیقات فواید ترکیبات مختلف موجود در نوشابههای ورزشی و مکمل ها را در بهبود استقامت گزارش کرده اند[۹،۱۰،۱۱،۱۲]و نتایج تحقیقاتی که تاثیر نوشابههای انرژیزا را بر توان بیهوازی مورد مطالعه قرار دادهاند متناقض است[۱۰،۱۳،۱۴]. آلفورد وهمکاران تاثیر این نوشابه را بر عملکرد بیهوازی ۲۴ درصد اعلام کردند[۱۰] اما نتایج تحقیقات مولر و همکاران بیتاثیری نوشابه انرژی زا بر عملکرد بیهوازی ،را اعلام کرده اند[۱۴]. علمداری تاثیر نوشابه انرژیزا را بر میانگین و حداقل توان به ترتیب ۰۲/۱۱ و۸۵/۹ درصد اعلام کرد[۱۳]. طراحی برخی از نوشابه های ورزشی بر مبنای تحقیقات علمی و برخی بر مبنای این فرض میباشد که محتوی مواد مغذی مثل قند ،پروتئین ،چربی ،ویتامین ،مواد معدنی ،اسیدهای آمینه و آب و سایر مواد(از قبیل عصاره های گیاهی ،کافئین[۶]) در چنان نسبتهایی هستند که منجر به بازیافت انرژی ،جایگزینی مایعات ،رشد و ترمیم عضلانی و سرانجام بهبود عملکرد میشوند[۱۵]. یک نمونه از این نوشیدنیهای ورزشی رد بول میباشد. این نوشابه یکی از مارکهای پر مصرف در دنیا میباشد[۱۶].این نوشابۀ انرژیزا حاوی موادی است که روی متابولیسم انسان تأثیرات متعدد دارد. این مواد شامل تورین[۷]، گلوکورونولاکتون[۸] ،کافئین و ویتامین های گروه B هستند ،این محصول حاوی گلوکز نیز میباشد[۱۰].

این نوع نوشابه جهت بهبود عملکرد ورزشی و فاکتورهای آمادگی جسمانی مانند توان بیهوازی ،استقامت هوازی ،آمادگی روانی – حرکتی و به تأخیر انداختن خستگی استفاده میشود ،اما هنوز اثرات واقعی آن مشخص نشده است.

      با توجه به ادعاهای شرکت سازنده نوشابۀ انرژیزای رد بول و افزایش روز افزون مصرف این نوع نوشابه در میان ورزشکاران سطوح مختلف و همچنین فراوانی مصرف این محصول در بین غیر ورزشکاران به منظور فراهم کردن انرژی روزانه و در دسترس بودن این نوشابه در اکثر فروشگاههای مواد غذایی و باشگاه- های ورزشی و مبهم بودن اثرات این نوشابه و نتایج متناقض در رابطه با اثرات آن و همچنین هزینههای مالی مصرف این نوشابه برای همه افراد مصرف کننده ،و اینکه تفاوتی در میزان انرژیزایی این نوشابه در گروههای مصرف کننده وجود دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر این نوع نوشابه بر عملکرد هوازی و بیهوازی و مقایسه آن در دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار میباشد.

۱۳ ضرورت و اهمیت پژوهش 

      از آنجا که شرکتهای تولید کننده نوشیدنیهای ورزشی در تبلیغات و معرفی محصولات خود ،ادعاهایی مبنی بر اثراتی چون بهبود توان بیهوازی و افزایش عملکرد استقامتی دارند و همچنین فراوانی مصرف نوشابههای انرژیزا در بین همه افراد جامعه و نیز کمبود اطلاعات علمی در تصدیق کارایی این فراورده ها بر روی عملکرد [۱۱،۱۵] ما را بر این داشت که اثر نوشیدنی ورزشی رد بول را بر روی عملکرد هوازی و بیهوازی دو گروه ورزشکار وغیر ورزشکار را مورد برسی قرار دهیم.   

     با استفاده از نتایج این تحقیق اثرات ارگوژنیکی نوشابۀ ورزشی ردبول و نوشیدنیهای با ترکیبات مشابه بر عملکرد هوازی و بیهوازی در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار مشخص و با شفاف سازی صحت و کذب اثرات ادعا شده ،زمینۀ مناسب جهت مصرف و یا رد استفاده از این نوشیدنیها در ورزشکاران وغیرورزشکاران فراهم خواهد شد. همچنین در صورت اثبات کارایی این نوشیدنی در افزایش عملکرد می- توان با استفاده از این نوشیدنی و نوشیدنیهای مشابه در زمان تمرین فشار بیشتری را اعمال کرد و در نتیجه شاهد پیشرفت سریع تر ورزشکاران و ارتقای آنان به سطحی فراتر از آنچه که با روشهای تمرینی معمول به دست می آید ،بود همچنین در صورت عدم  اثبات کارایی این نوشیدنی میتوان پیشنهاد کرد که افراد مصرف کننده از صرف هزینههای مالی برای مصرف این نوشیدنی و ترکیبات مشابه که تاثیری بر عملکرد ندارند بپرهیزند .

۱-۴٫ اهداف پژوهش

۱– ۴۱. هدف کلی:  تعیین تاثیر نوشابۀ انرژیزای ردبول بر عملکرد هوازی و بیهوازی و مقایسه اثر آن در دانشجویان  پسر ورزشکار وغیر ورزشکار

۱- ۴-۲٫ اهداف اختصاصی

۱- ۴-۲-۱٫ تعیین تاثیر نوشابۀ انرژیزای ردبول بر توان هوازی گروه ورزشکار و غیرورزشکار.

۱- ۴-۲-۲٫ تعیین تاثیرنوشابۀ انرژیزای ردبول بر میانگین توان بیهوازی گروه ورزشکار و غیرورزشکار.

۱– ۵ سوالات یا فرضیه های تخصصی

۱- ۵-۱٫ مصرف نوشیدنی ردبول و دارونما بر توان هوازی و مقایسه آن در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تاثیر دارد.

۱- ۵-۲٫ مصرف نوشیدنی ردبول و دارونما برمیانگین توان بی هوازی و مقایسه آن در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تاثیر دارد.

۱- ۶ محدودیتهای پژوهش

۱- ۶-۱ محدوده پژوهش

 ۱-۶-۱- ۱٫انتخاب دانشجویان پسر که همگی ساکن خوابگاه بودند و تغذیه تقریبا مشابه داشتند.

۱- ۶-۱-۲٫ برای مهار اثر چرخۀ شبانه روزی ،آزمون ها در یک نیمه روز(صبح) انجام گرفت.

۱- ۶-۱-۳٫ منع انجام فعالیتهای سنگین توسط آزمودنیها در ۲۴ ساعت قبل از انجام آزمون و عدم دستکاری رژیم غذایی و برنامۀ فعالیت بدنی روزمره آزمودنیها در روزهای قبل از انجام آزمون(یک هفته) و روزهای بین پیش آزمون و پس آزمون.


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 119

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید