انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

سازمان‌های امروزی در جهت جهانی شدن رقابت می‌کنند که این رقابت به سطوح بی سابقه ای منجر شده است. بازارهای رقابت جهانی و سازمان‌ها به یافتن راه حل‌های کاری بهتر با ساختارهای انعطاف پذیر و قابل اطمینانی نیاز دارند. بسیاری از زیر ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی توسط سیستم‌های اطلاعاتی توانمندتر شده‌اند. با اداره مؤثرتر این فرایندها مزایای رقابتی می‌توانند از طریق کاهش هزینه، افزایش تولید و بهبود سرویس دهی مشتریان حاصل شوند. (آقایی، 1390)هوش تجاری به تکنیک‌های بر پایه کامپیوتر که در زمینه شناسایی استخراج و تجزیه و تحلیل داده های تجاری می‌پردازد و با هدف حمایت از تجارت در تصمیم سازی بهتر کمک می‌نماید. بیشترین تأثیر هوش تجاری افزایش کارایی تصمیمات در سازمان‌ها می‌باشد ازجمله تعیین گرایش‌های تجاری سازمان، پیش بینی وضعیت بازار و بالا بردن توانایی رقابتی سازمان در بازار (آوررت[1]، 2011) (بازرگانی، 1390) در واقع هوش تجاری شامل طیف بزرگی از فناوری‌ها،ابزارها و فرایندها برای جمع آوری اطلاعات و استفاده بهتر از آن‌ها برای رسیدن به تصمیم گیری مناسب در سازمان است. (پاپوویچ[2]، 2012)هوش تجاری به علت ماهیت هدف گرای خود  نیاز به زیر ساخت‌های متعددی دارد و برای شناسایی این زیر ساخت‌ها مدل‌های مختلفی پیشنهاد و اجرا شده‌اند. (صیادی، 1390) بر اساس مطالعات انجام شده بخش عمده ای از این زیر ساخت‌ها به ساختار داده های تولید شده در سازمان و نحوه طبقه بندی نگهداری و میزان ارتباطات و به روز شدن آن‌ها باز می‌گردد. (پریماراتن[3]، 2011)یکی از مباحث مهم در پیاده سازی هوش تجاری در سازمان‌ها ارتباط دقیق بخش‌های مختلف سازمان با یکدیگر از طریق یک نظام توانمند انتقال داده است .اگر به سیر تاریخی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌ها توجه کنیم مشاهده می‌شود که در سه گام  این سیستم‌ها به سوی یک سیستم هوشمند تجاری حرکت کرده‌اند در گام اول تنها سیستم‌ها به صورت جزیره ای وجود داشتند در گام بعدی سیستم‌های یکپارچه مدیریتی  ظهور یافتند و در نهایت بلوغ سیستم‌ها اطلاعاتی سازمان و یکپارچگی اطلاعات را می‌توان در سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP ها مشاهده نمود.در سیستم‌های یاد شده اطلاعات در نهایت یکپارچگی و ارتباط با یکدیگر قرار دارند. (ساروید[4]، 2012)در سال‌های اخیر توجه به خرید و پیاده سازی سیستم‌های یکپارچه و همچنین سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی در بین شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی  افزایش یافته است  و در حال حاضر بر اساس نیاز بازار  شرکت‌های تولید کننده نرم افزار در حال ارائه راهکار های کسب و کار هوشمند و هوشمند سازی تجاری به مشتریان هستند.در این میان  نقش وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی قبل ازپیاده سازی هوش تجاری  مورد بررسی قرار گرفته است .  سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر روند و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر است ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی  بر پیاده سازی هوش تجاری موثر است این تأثیر از چه طریقی  و با چه سازوکاری صورت می‌گیرد؟

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت روز افزون تصمیم گیری‌های سریع و مناسب با شرایط برای توسعه و پیشرفت فعالیت‌های سازمان‌های مختلف و  جایگاه سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان و راهبرد یکپارچگی اطلاعات در سازمان‌ها برای اخذ تصمیم‌های درست و به موقع  بررسی نقش این سیستم‌ها و مؤلفه های تأثیر گذاری آن‌ها در این سیستم‌ها دارای اهمیت بالا و ضرورت می‌باشد .با شناخت دقیق این نقش می‌توان راهبرد های مناسبی را برای پیاده سازی هوش تجاری تدوین و اجرا نمود.

1-1 بیان مسئله………………………………………………………………………. 2

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………… 4

1-3 اهداف…………………………………………………………………………….. 4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه مطالعات

بر اساس یک تعریف عمومی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﺳﺎزﻣﺎن، یک ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم افزاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ و از ﭘـﻴﺶ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪه ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ اﻃﻼﻋـﺎت و ﺟﺮﻳـﺎن اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻴﻦ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑﺨـﺸﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن از  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺴﺎﻧﻲ، زﻧﺠﻴـﺮه ﻋﺮﺿـﻪ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑـﺎ  روﻳﻜﺮد ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺮاﻳﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (داون پورت[1], ١٩٩٨ , کومار و هیلزلبرگ[2], ٢٠٠٠).ارائه تعریفی جامع برای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان [3]مشکل است. صاحب نظران تعاریف مختلفی برای ERP ارائه داده‌اند که هر کدام جنبه های خاصی از این سیستم را مورد توجه قرار می‌دهد. شاید آشنایی با ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و کارکردهای ERP در بخش‌های مختلف سازمان در آینده بتواند کمک خوبی برای شناخت کامل این سیستم باشد اما در این بخش برای اینکه بتوانیم زمینه های لازم را برای پرداختن به بخش‌های بعدی فراهم آوریم، تعاریف مختلفی را که برای این سیستم ارائه شده است، مورد بررسی قرار می‌دهیم.سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی را می‌توان به عنوان نرم افزار یکپارچه‌ای تعریف نمود که دارای اجزا و یا ماژول‌هایی برای برنامه ریزی، تولید، فروش، بازاریابی،‌توزیع، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت موجودی، مدیریت خدمات و نگهداری و تعمیرات، مدیریت حمل و نقل و بازرگانی الکترونیک است. ( سوفی[4] ،2003؛مون[5] ،2007).یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخش‌های سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیر عرضه و مدیریت مشتریان است. (ناظمی، 1385) (شه و تورایسینگام[6]، 2007)معماری و ساختار سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان به گونه ای است که یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سطح سازمان را فراهم کرده و جریان روان اطلاعات بین بخش‌های مختلف سازمان را فراهم می‌آورد. سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان در واقع تکامل یافته سیستم‌های اطلاعاتی جامع هستند.تفاوت عمده این سیستم‌ها با سیستم‌های اطلاعات مدیریت و سیستم‌های جامع سازمانی در رویکرد فرآیند گرا و یکپارچگی عملیاتی، فرآیندی و داد ه ای سازمان‌هاست. این سیستم‌ها به گونه ای توسعه می‌یابند که تمامی منابع اطلاعاتی سازمان با یکدیگر یکپارچه شود تا بتوان در راستای انجام مأموریت‌های سازمان از این سیستم‌ها بهره جست.(رزمن و وایز[7]، 1999)

2-1-2   تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی

ERP در واقع نسل جدیدی از سیستم‌های اطلاعاتی است که [8](MIS) نسل قدیمی‌تر آن به حساب می‌آید. به طور کلی روند رشد  و تغییر سیستم‌های کامپیوتری را می‌توان به سه نسل تقسیم کرد.  (رشید و همکاران[9]، 2002)

2-1-2-1  سیستم‌های جزیره ای

از دهه 60 میلادی به بعد، با ارزان‌تر شدن کامپیوترها و تجهیزات آن (در آن زمان هنوز کامپیوترهای Mainframe یکه تاز دنیای کامپیوتر بودند) و همچنین با توجه به قدرتی که این سیستم‌ها در پردازش اطلاعات از خود نشان می‌دادند. شرکت‌های بزرگ مایل به استفاده از این سیستم‌ها شدند. در مرحله اول این سیستم‌ها بیشتر در مکان‌هایی که پردازش اطلاعات مهم بود، مورد استفاده قرار می‌گرفتند. امور مالی، محاسبه حقوق و دستمزد و انبارداری از این نوع سیستم‌ها می‌باشند، روند رو به گسترش استفاده از کامپیوترها به خصوص در دهه 70 میلادی با پا به عرصه گذاشتن کامپیوترهای شخصی وارد دوره جدیدی شد. در این دوره علاوه بر قدرت محاسباتی کامپیوترها، ظرفیت نگهداری اطلاعات آن‌ها و سرعت دسترسی به این گونه اطلاعات نیز مورد توجه قرار گرفت. در دهه 80 میلادی با فراگیر شدن کامپیوترهای شخصی حتی مؤسسات کوچک نیز قادر به اتوماسیون سیستم‌های خود بودند. هر چند راه اندازی چنین سیستم‌هایی نیاز به پرداخت هزینه های آن داشت ولی خیلی زود باعث کاهش شدید هزینه های بخشی که از این سیستم‌ها استفاده می‌کردند، می‌شد. در این دوره هر بخش سازمان دارای سیستم‌های کامپیوتری بود و این سیستم‌ها مستقل از یکدیگر به کار خود مشغول بودند، به همین دلیل این سیستم‌ها را سیستم‌های جزیره ای می‌خوانند.(موسکاتلو و همکاران[10]، 2003)

2-1-2-2  سیستم‌های استخراج اطلاعات

در دهه 90 میلادی با گسترش استفاده از کامپیوترهای شخصی کم‌کم استفاده از شبکه های محلی در سازمان‌ها نیز مرسوم شد. در اینجا بود که مدیران به کمبود سیستمی جهت تهیه گزارشات لازم از میان انبوه اطلاعات سیستم‌های جزیره ای موجود در سازمانشان پی بردند. این کمبودها باعث به وجود آمدن سیستمی به نام MIS یا سیستم اطلاعات مدیریت شد . این سیستم سرآغاز روند تکامل سیستم‌های تجاری نسل دوم بود. سیستم‌های دیگر این نسل عبارتند از : سیستم اطلاعات بهم پیوسته[11] (IIS) ، سیستم اطلاعات اجرائی[12] (EIS) ، سیستم اطلاعات سازمانی[13] (CIS)   و سیستم گسترده شرکت‌ها[14] (EWS)  . با استفاده از این سیستم‌ها مؤسسه‌ها توانستند ، کارکرد درون سازمانی خود را بهبود بخشند. که این بهبود باعث کاهش شدید هزینه‌ها، در دسترس بودن اطلاعات برای مدیران، تعریف ساختارهای اجرائی، سرعت بخشیدن به اجرای کار در درون سازمان و موارد مشابه دیگر شد.در مجموع این سیستم‌ها جهت جمع آوری اطلاعات موجود در سطح سازمان تهیه شده بودند و در دوره خود به خوبی به مدیران خدمت کردند. (روزنتال و پارک[15]، 2009)

2-1-2-3  سیستم‌های تسهیل کننده

با به پایان رسیدن دهه 90 و آغاز هزاره جدید میلادی، مدیران هوشیار شرکت‌ها و مؤسسات به این نتیجه رسیدند که حالا با استفاده از کامپیوتر می‌توانند یک قدم از جمع آوری اطلاعات جلوتر رفته و نسبت به ساده کردن روال کارهای درون سازمانی و جلوگیری از کارهای تکراری در جهت بهره‌وری کامل از نیروی انسانی، منابع مالی و دیگر منابع مورد استفاده سازمان پیشرفت کنند. اگر بخواهیم روند رشد این گونه سیستم‌های تسهیل کننده را در نظر بگیریم به ترتیب عبارتند از : برنامه ریزی تدارکات موارد اولیه[16] (MRP) ، برنامه ریزی منابع تولید     (MRPII) [17]،  برنامه ریزی منابع مالی)  [18](MRPIII ، برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) » (موستاکیس[19]،2000)با توجه به این تاریخچه ، مشاهده می‌شود که ERP در واقع ادامه راه MIS می‌باشد. لیکن نیازی نیست که هر سازمان دقیقاً تمام این مسیر را پله به پله طی کند. بلکه می‌تواند مستقیماً وارد مقوله ERP شود.این موضوع برای سازمان‌هایی که هنوز  MIS خود را راه اندازی نکرده‌اند بسیار مفید است و باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. (روزنتال و پارک[20]، 2009)

2-1 برنامه ریزی منابع سازمانی……………………………………………………….. 6

2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………. 6

2-1-2   تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمانی…………………………………………. 7

2-1-2-1  سیستم‌های جزیره ای………………………………………………………. 7

2-1-2-2  سیستم‌های استخراج اطلاعات……………………………………………. 8

2-1-2-3  سیستم‌های تسهیل کننده……………………………………………….. 9

2-1-3 ابعاد اثر گذاری ERP  در سازمان……………………………………………… 10

2-1-3-1   ERP و فرهنگ سازمانی…………………………………………………. 10

2-1-3-2  ERP و فرآیندهای سازمانی……………………………………………….. 10

2-1-3-3  ERP و تکنولوژی…………………………………………………………….. 11

2-1-3-4  ERP و تصمیم گیری مدیریت………………………………………………. 11

2-1-4  مزایای سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی………………………….. 12

2-1-5  معایب سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی………………………….. 14

2-1-6 ارزیابی آمادگی سازمان برای پذیرش سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان. 15

2-2   یکپارچگی اطلاعات…………………………………………………………….. 18

2-2-1  مقدمه………………………………………………………………………….. 18

2-2-2  چالش‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی…………………………………. 18

2-2-3  اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی ﮐﻼن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ…… 20

2-3 هوش تجاری………………………………………………………………………. 22

2-3-1  مقدمه………………………………………………………………………….. 22

2-3-2  تاریخچه هوشمندی کسب و کار……………………………………………. 23

2-3-3  تعاریف هوشمندی کسب و کار…………………………………………….. 24

2-3-4  نیازهای هوشمندی کسب وکار…………………………………………… 24

2-3-5 ضرورت هوشمندی کسب و کار……………………………………………. 25

2-3-6  ﻓﺮآﻳﻨﺪ هوشمندی  ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر……………………………………………… 26

2-3-7  یکپارچگی برنامه های مختلف در زمینه هوشمندی کسب وکار………… 28

2-3-8 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ……………………… 30

2-4  تکنیک های رتبه بندی…………………………………………………………… 33

2-4-1  الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)………………………………. 33

2-4-2 AHP فازی……………………………………………………………………… 34

2-4-3 مدل تصمیم گیری چند هدفه جدید فازی…………………………………. 36

2-4-4  روش فازی  TOPSIS.ا……………………………………………………… 38

2-5 پیشینه مطالعات………………………………………………………………… 41

2-5-1  مطالعات داخلی…………………………………………………………….. 41

2-5-2  مطالعات خارجی…………………………………………………………….. 45

فصل سوم: روش تحقیق

     روش‌شناسی FAHP بر اساس مفهوم تئوری مجموعه فازی ـ که توسط پروفسور لطفی زاده در 1965 ارائه کرد ـ بنا نهاده شده است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)‌،AHP  «ساعتی» را از رهگذر ترکیب آن با تئوری مجموعه فازی بسط می‌دهد‌. در AHPفازی، بعد از ایجاد ساختار سلسله مراتبی برای مسئله‌ای که باید حل شود، برای نشان دادن اهمیت نسبی عوامل متناظر با معیارها از مقیاس‌های نسبی فازی استفاده می‌شود‌. به این ترتیب، یک ماتریس قضاوت فازی ساخته می‌شود‌، امتیازات نهایی گزینه‌ها توسط اعداد فازی ارائه می‌گردند‌، و گزینه بهینه از رهگذر رتبه‌بندی اعداد فازی با استفاده از عملگرهای جبری خاص به دست می‌آید. (طالبی و ملاطایفه، 1390)

3-3 مفاهیم و تعاریف فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش آنالیز توسعه

     وقتی تصمیم‌گیرنده با یک مسئله غیر قطعی و پیچیده مواجه می‌شود و قضاوت‌های مقایسه‌ای خود را به صورت نسبت‌های غیر قطعی مانند “حدوداً دو برابر مهم‌تر”‌ و “بین دو تا چهار برابر کم‌اهمیت‌تر ” بیان می‌کند‌، گام‌های AHP استاندارد و به خصوص‌، رویکرد اولویت‌بندی بردار ویژه‌ نمی‌توانند به عنوان رویه‌های درست در نظر گرفته شوند. در 1996، یک محقق چینی به نام «یونگ چانگ»، روش تحلیل توسعه‌ای [1]را ارائه کرد. در این روش‌شناسی‌، اعداد فازی مثلثی[2] [3] همه عناصر را در ماتریس قضاوت و بردارهای وزن این روش، به علت سادگی محاسباتش، در اکثر تحقیقات به کار می‌رود. (طالبی و ملاطایفه، 1390)

3-1  مقدمه……………………………………………………………………………. 49

3-2  فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی……………………………………………. 51

3-3 مفاهیم و تعاریف فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش آنالیز توسعه………………………………………………………………………………….  51

3-4 تعیین نرخ سازگاری در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی………………… 53

3-4-1  اعداد فازی…………………………………………………………………….. 54

3-5  تکنیک تاپسیس فازی…………………………………………………………… 56

3-6-نحوه تعریف پارامترها و توسعه فازی مقیاس ساعتی………………………. 60

3-7  تعیین مناسب بودن مجموعه‏ی متغیرها در ماتریس همبستگی جهت تحلیل عاملی   ………………………………………………………………………………………….61

3-7-1 پیش‏فرض‏های تحلیل عاملی……………………………………………….. 62

3-7-2 مراحل انجام تحلیل عاملی……………………………………………….. 63

3-7-3 استخراج عامل‏ها……………………………………………………………. 63

3-7-4 استخراج مجموعه‏ی اولیه عامل…………………………………………. 64

3-7-5 بهترین عامل‏ها ……………………………………………………………….64

3-8 پایایی و روایی………………………………………………………………… 66

فصل چهارم: یافته های تحقیق

در فصول قبل به بیان ادبیات نظری و ادبیات تجربی پژوهش اختصاص داشت. بررسی ادبیات و نمای کلی[1] (طرح کلی) مربوط به چارچوب نظری پیشنهاد شده برای مطالعه، به تصمیم­گیری در مورد انتخاب روش و ساختار طرح پژوهش مناسب کمک می­کند. بر مبنای نظریه نمایندگی، هدف اصلی پژوهش حاضر نقش یکپارچگی اطلاعات و برنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری می‌باشد.  در این راستا، ابتدا به تشریح ادبیات نظری پژوهش در خصوص متغیر های مورد بررسی همچون یکپارچگی اطلاعات، هوش تجاری و … پرداخته شد.این فصل جزئیات روش پژوهش بکار گرفته شده را بر مبنای اهداف و مقصود پژوهش، تشریح می­کند. در این راستا، ابتدا فلسفه یا دیدگاه روش­شناختی پژوهش بیان شده، سپس، طرح یا روش پژوهش بیان و در ادامه فرضیه­های پژوهش توسعه یافته و متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه­گیری آن­ها ارائه شده است. با استفاده از روش AHP فازی و تحلیل عاملی به بررسی فرضیات مورد بررسی خواهیم پرداخت.

 4-1  مقدمه………………………………………………………………………… 69

4-2   تحلیل فازی…………………………………………………………………. 70

4-2-1- محاسبه اولویت وزن‌ها ……………………………………………………..71

4-2-2  محاسبه سازگاری………………………………………………………… 72

4-2-3  تعیین شاخص ومعیارهای مدل…………………………………………….. 73

4-3  تجزیه وتحلیل عوامل……………………………………………………………. 79

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات.

نتایج تحقیقات به عمل آمده در پژوهش  حاضر نشان می دهد که برای  پیاده سازی سیستم هوش تجاری در سازمان نیاز به مولفه هایی است که تنها در اثر پیاده سازی مرحله به مرحله و موفق یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه و یک سیستم  برنامه ریزی منابع سازمانی موفق قابل اجراست .به این دلیل که بر اساس مطالعات  موجود بسیاری از شاخص های موفقیت سیستم هوش تجاری با شاخص های موفقیت برنامه ریزی منابع سازمانی یکسان است (جدول 5-1) و این امر  موجب می گردد که وجود یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی موفق  در سازمان زمینه را برای پیاده سازی هوش تجاری موفق  آماده کند .چرا که مهمترین ورودی سیستم هوش تجاری موفق ،داده های یکپارچه و شفاف و بدون نقص است که تامین کننده این نوع داده در مرحله اول سیستم اطلاعاتی یکپارچه و در مرحله بعدی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی منسجم و دقیق است .

5-1  نتایج……………………………………………………………………………………… 85

5-2 پیشینهادات……………………………………………………………………………….. 89

پیوست………………………………………………………………………………………….. 92

فهرست مراجع……………………………………………………………………………….. 98

 

Abstract

 Today organisations in the world to compete to unprecedented levels. Meanwhile, the role of the existence of an integrated information system and enterprise resource planning as maturity system increased in the management of information on the implementation of the trade of intelligence.the main question of present study is :” Is the integrity of the information on the organization and different steps in the implementation of the Business Intelligence? ” For this purpose, the indicators of integration and identify with regard to the literature.According to the results of the previous studies four main indicators. Each of the main indicators following a number of secondary index was divided and then the importance of each of them using pairwise comparisons. The results indicate factors related to the users of the system and organizational decision-making in a high ranking of the importance, It also match information systems with organizational goals in the effective implementation of the Business Intelligence is very important.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان