انتخاب صفحه

مقدمه
تصادفات و تلفات انسانی از جمله عوارض ناخوشایند توسعه ناموزون فناوری حمل و نقل می باشد،متأسفانه آمار تصادفات کشور و کشته شدگان ناشی از تصادف بسیار زیاد می باشد به نحوی که برابر اعلام پزشکی قانونی آمار کشته شدگان هر ساله 8 الی 10 درصد رشد داشته است که با این رشد در آینده شاهد یک فاجعه ملی خواهیم بود[3] ، وجود شبکه راههای استاندارد و منطبق بر ضوابط طراحی هندسی یکی از ضرورتهای اساسی ایمنی ترافیک می باشد. افزایش ایمنی در جاده های برون شهری مساله ای مهم در کشورهای مختلف می باشد. ، با توجه به مطالب یاد شده در ایران طرح ایمنی جاده ای برای نواحی برون شهری در چند ساله اخیر تنظیم گردیده است. در نتیجه با توجه به اینکه پروژه اینجانب نیزدر خصوص نقش و تأثیراصلاح هندسی درافزایش ایمنی در جاده ها می باشد که محدوده مورد مطالعه چند مسیر از جاده های دو خطه و چهار خطه برون شهری شهر تهران و جاده های حوالی آن می باشد. که مسیر راه مورد مطالعه دارای باند دو خطه ودوطرفه که دارای قوسهای افقی وقائم ،پل ها ، دسترسی ها و… می باشد. با طراحی هندسی مناسب معبر علاوه بر کاهش هزینه های آتی اصلاح هندسی، ایمنی و ظرفیت معبر نیز افزایش می یابد. برای اینکه بتوان به صورت مؤثر توسط امور مهندسی با مشکلات ایمنی ترافیک برخوردار نمود، لازم است که در مراحل مختلف در بهبود شبکه های معابر از معیارهای خاص استفاده شود. هر اقدامی که باعث ساده شدن وضعیت ایمنی ترافیک شود، به افزایش تردد وسایل نقلیه باایمنی ترافیک بیشتر کمک خواهد نمود. در نتیجه تفکیک استفاده کنندگان کندرو از خودروهای تندرو سودمند بوده و مواردی از قبیل خیابانهای مختص عابرین پیاده یا مسیر دوچرخه سواران و تفکیک خیابانها باعث افزایش ایمنی ترافیک می گردند. برنامه ریزی برمیزان ایمنی جاده اثر داشته و مخصوصاً می تواند در مورد تصادفات نقاط حادثه خیز نقش مؤثری را ایفا نماید. برنامه ریزی صحیح نواحی مسکونی و شبکه های شریانی درون و برون شهری و بزرگ راهی می تواند ضامن ایمنی بیشتر در اینگونه معابر گردد. که می توان از اینگونه برنامه ریزی ها بکارگیری طرح های ایمنی در طراحی معابر و خیابانهای جدید و بهبود جنبه های ایمنی معابر موجود، جهت پرهیز از مشکلات آتی و بهبود وضعیت نقاط خطرناک در شبکه معابر و رفع آن را نام برد. و بعد از برنامه ریزی طراحی هندسی راه نقش مؤثری در ایمنی راه دارد. طرح هندسی راه ضامن میزان ایمنی راه و رفاه برای رانندگان با توجه به محدودیتهای اقتصادی می باشد. بررسی ایمنی معابر و تعین نقاط حادثه خیز و بررسی تصادفات جاده ای هنوز بعنوان یک معضل برای بسیاری از دولتها می باشد. هنوز به علت مشکلات ایمنی شبکه معابر که کشورمان با آن روبرو است و نیاز مبرم به متخصصین حمل و نقل و راه ترابری جهت رفع مشکل ایمنی معابر بسیار حائز اهمیت می باشد.

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : تعریف کلی مسئله

با توجه به حادثه خیزی جاده ها ی بین شهری در نقاط مختلف کشور و همچنین حوادثی که همه روزه در این محورهای مختلف اتفاق می افتد می توان گفت که این حوادث را باید ناشی از عدم توانایی راننده گان در کنترل نوع وسایل و همچنین عدم استاندارد بودن وسایل نقلیه موتوری موجود در کشور و یا عدم اجرای صحیح راه هاو نقص راه دانست . در هر صورت بایستی برای این نوع از حوادث چاره اندیشی نمود ، بنابراین می توان به عنوان پیش فرض این قضیه را به طراحان هندسی راه و سپس به عاملین تصادفات (راننده و وسیله نقلیه) معطوف نمود که در این پایان نامه که با موضوعیت تأثیر اصلاح هندسی در افزایش ایمنی در جاده ها می باشد می خواهیم در ابتدا ضمن تعریف نقاط حادثه خیز در جاد ه ها و بررسی اجمالی این گونه نقاط ، نقش این گونه از اصلاحات هندسی را با میزان در صد کاهش تصادفات بررسی نمائیم ، مسأله ایمنی راه یکی از مهمترین مسائلی است که باید چه در حین اجرا و یا بعد از آن در نظرگرفته شود که اگر درک درستی از طراحی هندسی نداشته باشیم این احتمال وجوددارد که در حین اجرا با مشکلات عدیده ای دچار شویم از جمله این مشکلات را می توان عدم اجرای صحیح دور ،شیب جاده ،مسافت دید ،شعاع قوس ،قوس های قائم و… را نام برد پس از آن که به بهره برداری می رسند با مشکلات تصادفی روبرو می شویم.
در صورتی که تصادفاتی رخ دهد و ناشی ازنقص هر کدام از این قسمت های هندسی باشد و پس از تشخیص بازرسان ایمنی راه که بایستی اصلاح شود و این نوع از اصلاحات را پس از شناسایی و بر حسب اینکه کدام یک از این اصلاحات را در ابتدا انجام شود مورد بررسی قرار داد ، و برحسب نیاز آنها را اصلاح نمود، ضمن بررسی این گونه از موارد بایستی در صورت نقص هر کدام از این قسمت های جاده پس از برداشت ناقص جاده ای ایمن خواهیم داشت بنابراین باید در پی تلاش هر چه بیشتر این گونه از موارد بوده باشیم.

1-2- نیاز به مطالعه در مورد مسئله
امروزه در کشور های در حال توسعه وبه خصوص ایران هر ساله شاهد تصادفات فراوانی هستیم که در پاره ای از موارد می توان از بروز خیلی از آنها با هزینه های کم جلوگیری نماییم ،که یکی ازاین راهکار هایی که می توانیم در جهت کاهش این نوع از خسارتها داشته باشیم، اصلاح هندسی در جاده های بین شهری می باشد و این کار را می توان با همکاری پلیس راه کشور انجام داد بدین ترتیب که هر گاه در یک محوری در یک نقطه به مدت یک سال چندین تصادف شدید رخ می دهد و پلیس راه در برگ هایی مخصوص خود علت تصادف را ناشی از نقص راه درج نماید باید به سراغ اصلاحآن نقطه و بالاخص اصلاح هندسی رفت که متأسفانه کمتر به چشم می خورد که علت حوادث رانندگی را ناشی از نقص را ه ها گزارش شود. با توجه به اینکه انجام اصلاح هندسی راه در ایران کمتر به چشم می خورد و به ندرت پیش می آید که در این مورد اقداماتی انجام گرفته باشد،ولی به تازگی در کشور اقداماتی را در جهت بهبود نقاط حادثه خیز در بعضی از استان های کشور پرداخته می شود، ولی به هر حال باید در این خصوص برای اجرای این کار اقداماتی در این زمینه صورت گیرد که فعلاً در این مورد اقدامات خاصی صورت نگرفته و تنها اقدامی که در این زمینه به ثبت رسیده فقط در قوسها بوده که آن هم در حد تعریض قوس می باشد. بنابراین هیچ اقدام جدی در این موردصورت نگرفته است ، بر خود فرض دانستم که در این پایان نامه در این مورد مطالعاتی داشته باشم تا بلکه از بروز این گونه از مشکلات در جامعه کاسته شود ، و دیگر شاهد این گونه از خسارتها نباشیم. نمودارصفحه بعد تعداد کشته به ازای 10هزار وسیله نقلیه درکشورهای مختلف را نشان می دهد که در بین این کشور ها ایران بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

1-1- تعریف کلی مساله ……………………………………………………………………………………………………….5
1-2- نیاز به مطالعه در مورد مسئله ………………………………………………………………………………………….6
1- 3- اثرات مهم مطالعه بر مسأله از نظر بهبود………………………………………………………………………………9
1-4- اهداف وفرضیات مسئله ………………………………………………………………………………………………….10
1-5- دامنه اثر مسأله در جامعه علمی و اجتماع……………………………………………………………………………11
1-6- محدودیت ها وچار چوب پایان نامه ………………………………………………………………………………………12

قوس قبل و بعد از اصلاح افزایش دید

قوس قبل و بعد از اصلاح افزایش دید

فصل دوم : کاوش در متون

با وجود کاوشهای به عمل آمده در وزارت راه و ترابری ، پژوهشکده حمل و نقل و پایانه های کشور و همچنین تزها و سمینار های دانشجویی و مقالات معتبر دانشگاههای و مقالات خارجی مختلف کشور در خصوص اصلاحات هندسی در راهها تاکنون در این خصوص اقدام خاصی صورت نگرفته است،در خصوص شناسایی نقاط حادثه خیز در جاده ها و همچنین به نحو ه اصلاح این نقاط پرداخته شده است ولی در خصوص میزان تأثیر اصلاحات راه در ایمنی هیچ اقدامی خاصی صورت نگرفته است و با توجه به اینکه هدف از ساختار کلی اصلاحات در زمینه راه و پارامتر های هندسی در جاده ها رسیدن به ایمنی در راه می باشد بنابراین در این مقدمه به تعاریف و عوامل مؤثر در رسیدن به ایمنی اشاره شده است.
ایمنی همچون پیرایهای نیست که پس از پایان مطالعه و ساختمان راه ،بر آن ببندند و آن را بیارایند بلکه عنصر بنیادینی است که پر ثمری حیات را ه، در گرو حضور مستمر آن است. از آن زمان که کوشش برای ایجاد راه شکل می گیرد ،فراهم بودن ایمنی ،همچون رعایت ضوابط و معیارها ،باید مد نظر باشد.حاصل این کار ،پیدایش راهی است که ایمنی را در ذات و لابه لای وجود خود ، به صورت زیر بنایی دارد و بار آن به شکل زیور تحمیلی و روبنایی به دوش نمی کشد.اگر فراهم بودن ایمنی هنگام مطالعه راه رعایت نگردد،چاره جویی های درمانی پس از احداث ، به طور کلی جایگزین آن نخواهد شد و فقط نقش ترمیم نسبی را ایفاء خواهد کرد.هر چه ضوابط و توصیه های ایمنی در هنگام مطالعه راه و تهیه پروژه بیشتر در نظر گرفته شود ،راه ایمن تری حاصل خواهد شد که اقدامهای پر هزینه و مشکل آفرین بعدی برای فراهم آوردن ایمنی بر آن ضرورت نخواهد داشت. در سالهای اخیر تصادفات جاده ای با توجه به بررسی به عمل آمده ،ارقام تصادفات به علتهای گوناگونی افزایش یافته است و بررسی کامل علل تصادفات و عواملی که در ایجاد آن به طور گسترده نقش دارند، برای تعیین اقدامات پیشگیری کننده مؤثر در کاهش تصادفات و ایمنی جاده ها نقش بسیار مهمی دارند. بسیاری از تصادفات از ترکیب عواملی ناشی می شوند که عبارتند از : ” بی احتیاطی رانندگان و عابران پیاده ،
نوع راه و جاده ” امور مربوط به وسایل نقلیه ” تخلف رانندگان و عابران پیاده” ، ” فقدان تابلو ها وعلائم ترافیکی کافی و مناسب ” ، ” شرایط آب و هوائی” ، میدان دید ضعیف”، ” طرح هندسی نامناسب و خرابی روسازی راه” از جمله مهمترین این عوامل هستند. که تاثیر بسیاری در ایمنی راهها دارند. درحال حاضر افزایش ایمنی در جاده های برون شهری در اکثر کشورهای مختلف مورد برسی قرار گرفته است. در سالهای اخیر باتوجه به آمار تصادفات و کشته های کشور در سال 1384 به بیش از 28000 نفر و در سال 1385 به 30000 نفر رسیده است و تعدا کشته ها و تصادفات برون شهری بسیار افزایش یافته است.[3] و بهبود ایمنی جاده های برون شهری به اندازه خیابانهای نواحی شهری نبوده است. و با توجه به تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان حمل و نقل و ترافیک رانندگانی که در خارج از شهر در حال تردد هستند نسبت به رانندگان شهری ،به مقدار 2 برابر در معرض تصادفات مرگبار می باشند. و علت آن عدم رعایت ایمنی راه های برون شهری نسبت به راه های دورن شهری می باشد. برای مردمی که در مناطق خارج شهری با شهرهای کوچک کار وزندگی می کنند، اتومبیل احتیاجی مبرم برای انجام کار و تفریح و سرگرمی می باشد. برای ابن افراد که باید مسافت طولانی در خارج از شهر را طی کنند. اتومبیل وسیله تجملاتی نیست بلکه وسیله ای برای ادامه فعالیت آنها می باشد. در کشورمان ، اکثر تصادفات برون شهری توسط رانندگان غیر شهری اتفاق می افتد ودرصد بالای تصادفات مربوط به سرعت بالا و عدم رعایت ایمنی واستفاده نکردن از کمربند ایمنی و خستگی می باشد. بخش عمده ای از تصادفات وسایل نقلیه و عابرین پیاده در محل تقاطع ها درون شهری و برون شهری رخ می دهد و بیشترین تصادفات برون شهری در تقاطع های همسطح برون شهری اتفاق می افتد که درصد بالائی از کشته ها و مجروحین را در کشورمان را دارا می باشد.

2- 1 – مقدمه و اظهار بکر بودن …………………………………………………………………………………………….14
2-2– بررسی مقالات……………………………………………………………………………………………………………16
2-2- 1- ایجاد مدل شاخص ایمنی ترافیکی در محل پل های ایران…………………………………………………………16
2-2- 2- ارائه مدل تعیین شاخص ایمنی راه…………………………………………………………………………………..17
2-2- 3- بازرسی ایمنی راه ابزاری برای افزایش ایمنی راه های کشور…………………………………………………….18
2-2- 4- سامانه فرماندهی حادثه به منظور مدیریت شبکه حمل و نقل جاده ای…………………………………………19
2-2- 5- ارزیابی روش های شناسایی مکانهای حادثه خیز در شبکه راهها………………………………………………20
2-2- 6- مقاله، اولویت بندی رفع نقاط حادثه خیز در شبکه راهها………………………………………………………….23
2-2- 7- شناسایی معیارهای مؤثر دراولویت بندی مقاطع تصادف خیز ومیزان اهمیت هریک از آنها براساس
روشهای تصمیم گیری گروهی… ……………………………………………………………………………………………….25

-3- بررسی سمینارها……………………………………………………………………………………………………………27
2-3- 1- نقاط حادثه خیز راههای کشور و ارائه راهکارهای کاهش آن……………………………………………………….27
2-3- 2- با عنوان بررسی علل تصادفات و روشهای کاهش اثرات آن…………………………………………………………27
2-3- 3- معیارهای شناسایی نقاط حادثه خیزو روش های اصلاح آنها……………………………………………………….28
2-3- 4- روش های بررسی ایمنی در راهها…………………………………………………………………………………….29
2-4- بررسی پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………….33
2-4- 1- تعیین شاخص ابنیه فنی راهها………………………………………………………………………………………….33
2-4- 2 – طراحی مدل پیش بینی وضعیت تصادفات در راههای کشور بر حسب نوع راه و اتوبانها و راههای
اصلی کشور…………………………………………………………………………………………………………………………35
2-4- 3- مدل مسیریابی بهینه راه با توجه به نقاط دسترسی موجود در کریدور…………………………………………….38
2-4- 4- طرح هندسی راه و کنترل هوشمند ترافیک و تأثیر آن بر ایمنی و ظرفیت راه ها………………………………….39
2-4- 5- اولویت بندی نقاط حادثه خیز با استفاده از بازرسی ایمنی راه و تحلیل منفعت به هزینه………………………41
2-5- بررسی کتابها……………………………………………………………………………………………………………….42
2-5- 1- راهنمای بازرسی ایمنی راه جلد سوم (جمهوری اسلامی ایران)………………………………………………..42
2-5- 2- تحلیل تصادفات، شناسایی و اصلاح نقاط پر تصادف …………………………………………………………………43
2-5- 3- دستورالعمل بازرسی ایمنی راهها……………………………………………………………………………………44
2-5- 4- روشهای بهبود ایمنی در راههای برون شهری………………………………………………………………………..46
2-5- 5- راهنمای ایمنی راه ………………………………………………………………………………………………………47
2-6- بررسی کنفرانس ها…………………………………………………………………………………………………………48
2-7- سئوالات مطرح شده ویافته های زمان حاضر……………………………………………………………………………..49

فصل سوم : روش تحقیق

باتوجه به اینکه جاده های حادثه خیز کشور هر ساله جان تعدادی از هموطنان را می گیرد وتعداد زیادی را نقص عضو می نماید ، و حتی ایران در ردیف کشور های با رتبه بالا در تصادفات می باشند در این تحقیق بنا بر نیازی که در جهت رفع تصادف خیزی در جاده ها وجود دارد و برای اینکه در خصوص این گونه از مطالعات نیاز به داشتن آمار تصادفات می باشد و همچنین نبود اطلاعات درست و حسابی در سیستم ثبت تصادفات و عدم ارائه این آمار توسط مسئولین ،بنابراین به فکر استفاده از مدلی که به این گونه از آمار نیاز نداشته باشد. بنابراین در طی تحقیقات به عمل آمده در کلیه متون به این نتیجه رسیدم که با استفاده از قضاوت مهندسی و استفاده از شاخص بازرسی ایمنی راه استفاده نمایم که در این خصوص کمتر به آمار نیاز دارد و به همین هم از بین شاخصها به 6 معیار بسنده کردم .
با بررسی مختلف در منابع گوناگون چنین بر می آید که در خصوص نقش پارامتر های هندسی در بعضی از تز ها آورده شده است ، اما در خصوص نقش اصلاحات هندسی ودر افزایش ایمنی در جاده ها بحث نشده است.در یک راه که از قطعات مختلف از جمله قوس ها ، پل ها ، کناره راه ، دسترسی ها و… تشکیل شده است که ارتباط قوی بین این پارامتر ها یک راه ایمن خواهیم داشت بنابراین حوزه مطالعاتی خود را به اصلاح هندسی در جاده ها و نقش و تأثیر هر کدام از این اصلاحات معطوف نمودم و در جهت بررسی مطالعه موردی برای راههای دو خطه دو طرفه استان تهران را انتخاب کردم.در این پایان نامه به بررسی عوامل مختلفی از جمله دسترسی ها ، تقاطع ها ،نقش حاشیه ای و پارکینگ ها ، وضعیت محدوده قوس ها ، وضعیت محدوده پل ها ، وضعیت محدوده تونل ها و وضعیت محدوده مسیر مستقیم را به عنوان عوامل مؤثر در ایمنی در راهها در جاد ها در نظر گرفته شده است .بطور کلی تئوری چند هدفه برای طراحی و مدلهای چند شاخصه برای انتخاب گزینه برتر استفاده می گردند.

3-1- روش بکار گرفته شده و دلائل آن …………………………………………………………………………………………..51
3-2- دستور العمل جمع آوری و روش بکار رفته………………………………………………………………………………….51
3-3- تعاریف اختصارات ونشانه های ریاضی……………………………………………………………………………………..54
3-3- 1- تعریف کلی نقطه حادثه خیز……………………………………………………………………………………………..54
3-3- 1-1- تعاریف نقطه حادثه خیز در کشور های مختلف……………………………………………………………………..54
3-3- 2- تعریف اولویت بندی ……………………………………………………………………………………………………….55
3-3- 3- تعریف ممیزی ایمنی راه…………………………………………………………………………………………………..55
3-3- 4- شاخص ایمنی……………………………………………………………………………………………………………..56
3-3- 5- تعریف بازرسی ایمنی راه…………………………………………………………………………………………………56
3-3- 6- تعریف معیارها(شاخص های)شناسایی نقاط حادثه خیزدر سیستم……………………………………………….56
3-4- برنامه کامپیوتری استفاده شده …………………………………………………………………………………………….58
3-5- ارائه مباحث ضروری علمی………………………………………………………………………………………………….58
3-5- 1- مدلهای تصمیم گیری چند شا خصه (MADM)..ا……………………………………………………………………….59
3-5- 2- ارزیابی و بررسی مدلهای چند شاخصه………………………………………………………………………………..61
3-5- 3- مدل جبرانی………………………………………………………………………………………………………………..63
3-5- 4- روش تخصیص خطی……………………………………………………………………………………………………….64
3-5- 5- روشهای تعیین وزن…………………………………………………………………………………………………………66
3-5- 6- روش کمترین مجذورات وزین شده………………………………………………………………………………………..67
3-5- 7- تحلیل سلسله مراتبی ……………………………………………………………………………………………………70

فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………73
4-2- موضوعات مورد نظر برای هر سئوال از سئوالات موضوع تحقیق…………………………………………………………74
4 – 2 – 1-ارزیابی اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………76
4- 2-2- پیگیری و ارزیابی اقدامات اصلاحی انجام شده………………………………………………………………………….77
4-2- 3- جمع آوری اطلاعات تصادفات………………………………………………………………………………………………79
4-2- 4- تعریف تصادف ……………………………………………………………………………………………………………….80
4-2- 5- شناسائی و تعیین نقاط حادثه خیز ( نقاط سیاه)……………………………………………………………………….81
4-2- 5-1- روش فراوانی ( تناوب تصادفات)………………………………………………………………………………………….82
4-2- 5-2- روش نرخ تصادفات………………………………………………………………………………………………………..82
4-2- 5-3- روش شدت تصادفات (RSI) …..ا……………………………………………. ………………………………………..83

4-2- 5-4- روش نرخ تصادفات و فراوانی ( معیار ترکیبی)…………………………………………………………………………83
4-2- 5-5- روش نرخ بحرانی تصادف( کنترل نرخ کیفیت آزمون آماری)…………………………………………………………..84
4-2- 5-6- روش شاخص همسنگ خسارت مالی ( شاخص EPDO)….ا……………………………………………………….84
4-2- 5-7- فرآیند گزینش نقاط حادثه خیز …………………………………………………………………………………………85
4-2- 5-8- روش برآورد ویژگیهای راه خطرناک ( تجزیه و تحلیل مکانهای خطرناک)…………………………………………….86
4- 2-5-9- عوامل تاثیر گذار بر نرخ تصادفات……………………………………………………………………………………….87
4-2- 5-10- تاثیر عرض خط عبوری…………………………………………………………………………………………………87
4-2- 5-11- تاثیر شرایط سطح راه ( خشک یا مرطوب)……………………………………………………………………….. 88
4-3- اطلاعات لازم برای هر سئوال از سئوالات موضوع تحقیق………………………………………………………………..88
4-3- 1- طبقه بندی و درجه بندی معابر ( راه ها)………………………………………………………………………………..88
4-3- 1-1-راه هموار ( دشت)………………………………………………………………………………………………………. 89
4-3- 1-2- راه تپه ماهور………………………………………………………………………………………………………………90
4-3- 1-3- راه کوهستانی…………………………………………………………………………………………………………….90
4-3- 2- درجه بندی راهها …………………………………………………………………………………………………………….90
4-3- 2-1- درجه بندی راهها از نظر نوع عملکرد و اهمیت………………………………………………………………………….90
4-3- 2-1-1- آزاد راه…………………………………………………………………………………………………………………….90
4-3- 2-1-2- بزرگراه……………………………………………………………………………………………………………………91
4-3- 2-1-3- راه اصلی………………………………………………………………………………………………………………..91
4-3- 2-1-4- راه فرعی…………………………………………………………………………………………………………………92
4-3- 2-1-5- راه روستایی……………………………………………………………………………………………………………..92
4-3- 3- عوامل مؤثر در طرح هندسی راه……………………………………………………………………………………………92
4-3- 3-1- راننده………………………………………………………………………………………………………………………..93
4-3- 3-2- عابر پیاده …………………………………………………………………………………………………………………..94
4-3- 3-3- خصوصیات وسایل نقلیه…………………………………………………………………………………………………..94
4- 3-4- مشخصات فیزیکی راه……………………………………………………………………………………………………….95
4-3- 4-1- سطح رویه …………………………………………………………………………………………………………………96
4-3- 4-2- عرض خط عبور (رویه)……………………………………………………………………………………………………..96
4-3- 4-3-شیبها ………………………………………………………………………………………………………………………..97
4-3- 4-4- شیب عرضی راه ………………………………………………………………………………………………………….. 98
4-3- 4-5- شیب طولی راه……………………………………………………………………………………………………………..98
4-3- 5- حریم راه…………………………………………………………………………………………………………………………100
4-3- 6- شانه راه……………………………………………………………………………………………………………………….101
4-3- 7- راهکارهای ایمنی در خصوص شانه راه……………………………………………………………………………………103
4-3- 8- راهنمای ابزار کنترل ترافیک یکنواخت (MUTCD) …ا………………………………………………………………………104
4-3- 9- سابقه نصب نوارهای اخطاردهنده………………………………………………………………………………………….105
4-3- 10- خصوصیات هندسی شانه…………………………………………………………………………………………………106
4-3- 11- پهنای شانه در راههای برون شهری……………………………………………………………………………………..108
4-3- 12- جان پناه و نرده حفاظ……………………………………………………………………………………………………….109
4-3- 13- شیروانی……………………………………………………………………………………………………………………..109
4-3- 14- کانالهای کناره راه ………………………………………………………………………………………………………….109
4-3- 15- جزیره میانی (میانگاه)…………………………………………………………………………………………………….110
4-3- 16- کنترل های طراحی………………………………………………………………………………………………………. 111
4-3- 16-1- حجم ترافیک……………………………………………………………………………………………………………..111
4-3- 16-2- ترکیب ترافیک…………………………………………………………………………………….. ……………………111
4-3- 16-3- سرعت مبنای طرح……………………………………………………………………………… …………………….112
4-3- 17- مسیر بندی راه…………………………………………………………………………………………………………….113
4-3- 17-1- قوسهای افقی………………………………………………………………………………. ………………………..113
4-3- 17-2- تعریض راه در قوسهای افقی………………………………………………….. …………………………………… 115
4-3- 18- قوسهای قائم …………………………………………………………………………………………………………….124
4-3- 18-1- انواع قوسهای قائم ……………………………………….. …………………………………………………………125
4-3- 18-1-الف – قوس قائم کاو…………………………………………………. ………………………………………………..125
4-3- 18-1-ب- قوس قائم کوژ……………………………………………………………………. ……………………………….126
4-3- 19- مسافت دید استاندارد برای راههای دو خطه ……………………………………. ………………………………….130
4-3- 20- مشخصات فیزیکی در محل پل ها……………………………….. …………………………………………………..131
4-3- 21- عوامل ایمنی راه ( علل تصادفات ترافیکی)…………………………….. ……………………………………………134
4-3- 22- مدیریت ایمنی راه……………………………………………………………………… ……………………………….134
4-3- 23- برنامه ایمنی راه……………………………………………………………………. …………………………………..135
4-3- 24- ممیزی ایمنی راه……………………………………………………………….. ………………………………………135
4-3- 24-1- تعریف ممیزی ایمنی راه…………………………………………….. ………………………………………………136
4-3- 24-2- مزایای انجام ممیزی ایمنی راه……………………………………………………. ………………………………..137
4-3- 24-3- برنامه ریزی برای بهبود ایمنی وضعیت راه ها……………………………………….. ……………………………137
4-3- 24-3-الف- برنامه های کوتاه مدت…………………………………………………………………… ……………………..137
4-3- 24-3-ب- برنامه های دراز مدت…………………………………………………. …………………………………………..138
4-3- 25- علائم افقی و عمودی و تاثیر آن بر ایمنی راه…………………………… ……………………………………………140
4-3- 25-1- علائم افقی در معابر شهری و برون شهری………………………………… ……………………………………….140
4-3- 25-2-مشخصات انواع خط کشی ها در معابر……………………………………. ………………………………………..141
4-3- 26-پویایی مطالعات ایمنی راه……………………………………………………….. ……………………………………..141
4-3- 27- شیب کناره راه ……………………………………… …………………………………………………………………..142
4-3- 28- تابلوهای ترافیکی و علائم عمودی و تاثیر آن بر ایمنی راه……………………………………………………………143
4-3- 29- عوامل موثر در ایمنی تقاطع ها…………………………………………………………………………………………144
4-3- 30- مشکلات ناشی از برنامه ریزی و طراحی نامناسب تقاطع ها …………………………… ……………………….145
4-3- 31- مراحل مختلف بازرسی ایمنی راه در ایران …………………………………………… ……………………………..146
4-3- 31-1- مطالعات امکان سنجی…………………………………………………… ……….. ………………………………146
4 – 3-31 – 2 – طراحی مقدماتی…………………………………………………………………………………………………147
4 – 3-31 – 3 –طراحی قطعی………………………………………………………………… …………………………………..148
4-3- 32– اهداف بازرسی ایمنی مرحله طراحی مقدماتی………………………………….. ………………………………..149
4-3- 33-راههای موجود ………………………………………………………………………….. ……………………………….150
4-3- 34- اهداف بازرسی ایمنی راههای موجود…………………………………………………………………………………151
4 –3- 35– ارزیابی اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………153
4-3- 36- پیگیری و ارزیابی اقدامات اصلاحی انجام شده…………………………………………………………………………153
4-3- 37- زهکشی ……………………………………………………………………………………………………………………159
4-3- 38- مشخصات پلها ،تونلها محدوده محور های تهران………………………………………………………………………162
4-4- مشکلات در جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 164

مقایسه معیار ها مورد استفاده در تحقیق بر حسب میزان درصد تأثیر ایمنی بدست آمده

مقایسه معیار ها مورد استفاده در تحقیق بر حسب میزان درصد تأثیر ایمنی بدست آمده

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات

5-1- تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………..166
5-2- نتیجه گیری در مورد هر یک از سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………166
5-3- نتیجه گیری در مورد شکل تحقیق……………………………………………………………………………………………..168
5-3- 1- نتایج معیار محدوده پل ها……………………………………………………………………………………………………169
5-3- 2- نتایج در معیار وضعیت دسترسی هاو تقاطعات………………………. …………………………………………………..169
5-3- 3- نتایج معیار وضعیت کاربری های حاشیه ای و پارکینگ……… …………………………………………………………..169
5-3- 4- نتایج معیار وضعیت محدوده تونل ها ……………………….. ………………………………………………………………170
5-3- 5-نتایج معیار محدوده قوس…………………………………….. ………………………………………………………………170
5-3- 6- نتایج معیار محدوده مسسیر مستقیم………………………………………………………………………………………171
5-4- کاربرد های عملی و تئوری ………………………………………………………………………………………………………171

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم نتایج و پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….181 پیشنهادات…………………………………………………………………………. ………………………………………………….. 183
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….184

پیوست شماره یک: نتایج داده های الگوی MADM بر اساس قضاوت مهندسی…………………………………………………185
پیوست دو نتایج تئوری ………………………………………………………………………………………………………………….207

پیوست سه فرم ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………209
پیوست چهار فرم اولویت خطر پذیری محور های تهران……………………………………………………………………………….209

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..234

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..235

منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….237
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….240

فهرست شکل ها

1-1- تعداد کشته به ازای 10هزار وسیله نقلیه درکشورهای مختلف………………………………………………………………….7
1-2- تعداد کشته به ازای هر 100 میلیون وسیله نقلیه کیلو متر ،کشور های مختلف……. ………………………………………7
1-3- درصد تصادفات ناشی از عوامل انسانی………………………………………………………………………………………….8
1-4- تعداد متوفیات ناشی از تصادفات به تفکیک سن در یک نمونه……………… ………………………………………………..8
3-1- مدلهای تصمیم گیری در MADM……ا……………………………………………………………………………………………63
4-1- عوامل تصادفات …………………………………………………………………………………………………………………….80
4-2- تورش انتخاب……………………………………………………………………………………………………………………….81
4-3- نمایش فرآیند نقاط حادثه خیز …………………………………………………………………………………………………….86
4-4- مراحل بهسازی نقاط حادثه خیز………………………………………………………………………………………………….86
4-5- نمایی از توقف وسایل نقلیه در سطح شانه …………………………………………………………………………………..102
4-6- علائم هشدار دهندهMUTCD برای پایین افتادگی شانه راه ……………………………………………………………….. 105
4-7- شانه راه نامناسب در مسیر دو خطه ………………………………………………………………………………………….105
4-8- جزئیات اضافه عرض روسازی در قوس ها بر اساس طرح هندسی آشتو………………………………………………….117
4-9- نرخ تصادفات در قوس و عرض راه………………………………………………………………………………………………118
4-10- نحوه اعمال دور تدریجی در طول قوس اتصال ……………………………………………………………………………..119
4-11- نمایش دید در قوس…………………………………………………………………………………………………………..121
4-12- منحنی حد دید ……………………………………………………………………………………………………………….121
4-13- قوس قبل از اصلاح (کاهش دید )…………………………………………………………………………………………….122
4-14- قوس بعد از اصلاح (افزایش دید )……………………………………………………………………………………………..122
4-15- سطوح اقدامات ایمنی راه……………………………………………………………………………………………………..149
4-16- رویکرد اصلی ایمنی راه ………………………………………………………………………………………………………..156
5-1- مقایسه نمودار ها ………………………………………………………………………………………………………………..167

فهرست جداول

3-1- مقایسه تکنیک های MADM,MODM .ا…………………………………………………………………………………………61
4-1- شیب طولی راه …………………………………………………………………………………………………………………..99
4-2- سرعت طرح بر اساس طبقه بندی راه ……………………………………………………………………………………….113
4-3- حداقل شعاع قوس هاس افقی ………………………………………………………………………………………………115
4-4- ضریب اصطکاک …………………………………………………………………………………………………………………115
4-5- مقادیر اضافه عرض برای راههای دو خطه……………………………………………………………………………………116
4- 6- مشخصات پلهای استان تهران……………………………………………………………………………………………..162
4- 7- مشخصات تونل های کرج چالوس………………………………………………………………………………………….163
4- 8- مشخصات نیوجرسی در مسیر تهران کرج و کرج چالوس و ماهدشت اشتهارد……………………………………..163
5- 1 نتایج حاصل از تئوری AHP در معیار وضعیت دسترسی تقاطعات ووضعیت کار بری
حاشیه ای و پارکینگ…………………………………………………………………………………………………………….168
5- 2- مسیر بندی محورهای استان تهران …………………………………………………………………………………..172
5- 3- بررسی داده های مطالعات موردی محور های استان تهران ………………………………………………………..173

Abstract
In this research six cases of road safety audit for investigating of geometric correction ,are used as base indexes that consist of factor bridge areas ,exits and intersections areas ,tunnel areas, parking aeras, curve aeras, and straight that each of them consists of some subfactors and finally 47 subfactors are considred.by use of engineering judgement and provide of assessment form by numbering method (1-9)and use of twin compare of factor is assisted ,and processing of data by used of multy attribute decision making ,weight of data(factors)are gaind. to review and study this matter we will use methods of safety inspection that we need six major factors,consist of bridge areas by 58 percent,exits and intersections areas by 17 percent ,tunnel areasby 7 percent, parking aeras by 7 percent , curve aeras by 7 percent, and straight areas by 4 percnt that each one consists of a few sub factors;for this study we use professional judgments and multiple attribute decision making ,analytical hleracly process for the purpose of evalution of high priority tasks and liner assignments.to evaluate this case, high way from Tehran and its province hasbeen used.


 


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید