انتخاب صفحه

مقدمه

خط و زیرسازه ها،بزرگترین سرمایه راه آهن است وهزینه نگهداری آن15-10 درصد هزینه بهره برداری آن راشامل میشود.هدف ازتعمیر ونگهداری خط،تامین سلامت بهره برداری وهمچنین حصول حداکث کارآیی اقتصای میباشد.درسازمان ها مدیران ارشد هزینه های تعمیر و نگهداری را ارزیابی نموده ودرجستوجی راه حلی برای کاهش هزینه ها ازطریق برنامه های سالانه هستند.کاهش هزینه ها ارتباط نزدیکی بابهینه کردن سیستم ونحوه عملکرد مدیریتی تعمیر و نگهداری دارد.تعمیر ونگهداری نوعی ازسرویس دهی میباشد که باکنترل صحیح هزینه ها صورت میگیرد واینکار بارعایت حداکثر نظم وبرنامه ریزی انجام میشود.لذا نیاز به وجود سیستم های اطلاعاتی مکانی جهت اخذ ومدیریت بهینه اطلاعات ضروری به نظر میرسد. GIS بایستی علاوه بر ارائه اطلاعات مورد لزوم،مدیریت اجرایی راجهت تعمیر و نگهداری بهینه یاری دهد.به کارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانی(GIS) باتوجه به میزان ترافیک،بارمحوری ومشخصات فنی واجرایی اولیه و… طراحی گردیده است.ضرورت به کارگیری این سیستم بطور سیستم بطور مستمر علاوه برافزایش عمر خطوط،ازسرعت استهلاک وهزینه ها میکاهد.

درراستای این مهم شناسایی گلوگاه ها وارائه راه کارها درراه آهن های کشورهای مختلف،مطالعات فراوانی صورت پذیرفته که نتیجه هریک ازروشها،گامی موفق درارائه ورفع وتنگناها بوده است.بانگاهی به نتایج این مطالعات درخواهیم یافت که اکثر این مطالعات درراستای افزایش ظرفیت حمل ونقل باری هدف گزاری گردید ه است.تحلیل وبررسی سیستم های مدیریت تعمیر ونگهداری در راه آهن جایگاه خاصی داشته که میتواند منتج به اهداف عالیه درراستای رشد وتوسعه کشور گردد.ازاهم این اهداف میتوان به تعیین اولویت های برنامه ریزی درزمینه واگذاری اعبتار وتخصیص بودجه جهت انجام هزینه های تعمیر ونگهداری،مدیریت تعمیر ونگهداری بهینه وتحلیل دقیق که مبتنی بر آمار جامعی به جهت اتخاذ تصمیم های صحیح مدیران باشد اشاره نمود.لذا برای رسیدن به این مهم بایستی قبل از هراقدام اصلاحی به بررسی راهکارهای مناسب جهت شناسایی علل مربوطه پرداخت.زیرا چنانچه آگاهی ودرک درستی ازوضعیت موجود نداشته باشیم،همه تلاش ها بی نتیجه خواهد ماند.به کارگیری سیستم های اطلاعات مکنی باعث ارتقاء کیفیت وافزایش سرعت حمل ونقل که ازمهمترین اهداف برنامه ریزان ومسئولین است،راسبب میشود .دریک بیان ساده شناسایی گلوگاه ها و ارائه راه کارهای مناسب بااستفاده از سیستم اطلاعات مکانی جهت بهبود سیستم،نقش حیاتی برای این مجموعه عظیم راایفا میکند.

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده         1

مقدمه         3

فصل اول:تعریف مسئله

1-1-مقدمه

یکی ازابعاد مهم توسعه سیاسی واقتصادی هرکشور ایجاد وبهره برداری بهینه ازشبکه راه آهن می باشد که قسمت اعظم حمل بار ومسافر وتبادلات بازرگانی واقتصادی ازاین طریق انجام میپذیرد وازآنجا که سرمایه های اساسی درهرسیستم مانند زمین،ساختمان،تاسیسات،ماشین آلات وکارخنجات وهرآنچه به عنوان امکانات سرمایه ای دراختیار نیروی انسانی جهت بهره بردار قرارگرفته اند اساس تحول ورشد راموجب میشوند.برهمین اساس مدیریت صحیح ومتناسب اطلاعات درجهت تامین واستفاده بهینه و بهنگام ازآن اهیمت بسزاییی درنیل سیستم به اهدافش را دارد.

پس از تحلیل،شناخت وتحلیل های اولیه یکی ازمهمترین مراحل اجرایGIS اخذ اطلاعات وجمع آوری داده هایی است که بصورت خام وپراکنده وجود دارند وبایستی بصورت قابل استفاده درکامپیوتر ذخیره شوند.دریافت اطلاعات مکانی وذخیره سازی آن ونظم دهی به چگونگی اخذ اطلاعات به روش های مختلفی انجام میگیرد واهمیت فراوانی درساختار اولیهGIS دارد بدین منظور بطور مختصر گوشه ای ازفعالیت های صورت گرفته وتجربیات کسب شده درگروهGIS راه آهن که درنوع خود موفقیت آمیز وکاربردی عمل نمده است آورده شده تابتواند بعنوان یک روش موفق وتست شده دراختیار سایرسازمان ها قرارگیرد.اطلاعات موجود در مجموعه حمل ونقل ریلی نیز مانند پلان وپروفیل شبکه خطوط ریلی،ایستگاه ها،عوارض درحریم خطوط،اطلاعات هندسی(شیب وفراز،قوس،دور)،ابنیه فنی شامل تونل،پل،آبرو،ترانشه،دیوار حائل،ساختمان های وهمچنین لکوموتیو و واگن ها دارای مخشصه مکانی هستند وازطرفی دارای اطلاعات توصیفی درخصوص مشخصات،ابعاد،نوع،وضعیت،طول،جنس واطلاعات زیادی دیگری که میتواند درقالب یک سیستم GIS مدیریت وسازمادهی میشود.

1-1-مقدمه     6

1-2-تعریف کلی مسئله           7

1-3-نیاز به مطالعه درمورد مسئله               7

1-4-اثرات مهم مطالعه برمسئله ازنظر بهبودآن             8

1-5-اهداف تحقیق         11

1-6-دامنه اثر مسئله درجامع علمی واجتماع         13

1-7-محدودیت ها وچهارچوب تحقیق         14

تعیین عوارضی ازحریم راه آهن

تعیین عوارضی ازحریم راه آهن

فصل دوم:کاوش درمتون

2-1-مقدمه

سالیانه درجان سرمای گذاری هنگفتی به جهت ساخت ونگهداری این سیستم هزنیه میشود.استفاده بهینه ازاین سرمایه گذاری ودستیابی به بهتین وپیشرفته ترین علوم و فن آوری ها موجود،لزوم طراحی وپیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی(GIS) را به جهت مدیریت بهینه تعمیر ونگهداری توجیه مینماید.استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی راهکار قدرتمندی جهت انجام تجزیه وتحلیل های پیچیده به مجموعه داده ها مختلف می باشد.امروزه اطلاعات قدرت است وقدرت پردازش اطلاعات درGIS ماراقادر میسازد که داده ها مکان مرجع را به طور کمی وکیفی مورداستفاده قرار دهیم وتجزیه تحلیل های پیچیده میتواند تارسیدن به یک جواب مطلوب انجامش شوند،راهی که بااستفاده ازروش های دستی بسیار گران ویاغیرممکن خواهدبود.

درحال حاضر تکنولوژیGIS دردنیا ازمقبولیت وفراگیری زیادی برخوردار شده واز جهات مختلف درحال پیشرفت وتکامل است.امروز کاربران انتظارات بیشتری ازاین سیستم دارند به عنوان مثال آنها انتظار دارند که اعمال تغییرات صورت گرفته درطول زمان برروی داده ها و ورود آنها به GIS وجود داشته باشد.بسیاری از پدیده های جغرافیایی مورد مطالعه درGIS از لحاظ هندسی ومکانی درطور زمان تغییر میکنند.لذا ضروری است این تغییرات به همان صورتی که رخ میدهند درسیستم گنجانده شود.امروزه یکی ازوظایف مهم مدیران بخصوص مدیران کلان شهرها درایجاد تسهیلات درامر حمل ونقل ریلی می باشد به گونه ای که بتوان ازشدت عوارض ترافیک های حمل ونقل ریلی و پیامدهای آن ازجمله پیامدهای روحی وجسمی کاهید.ازجمله این وظایف هدایت قطارها وبرنامه هزینه تعمیر ونگهداری وزمان بندی آنها برای کنتل حجم ترافیک شبکه حمل ونقل ریلی و همچنین آنالیز شبکه وکوتاه ترین مسیر مانند:معرفی مسیرهای بهینه برای هدایت ناوگان عملیات همچون قطارهای باری ومسافربری،تخصیص بهتر ترافیک به شبکه راه ها وشناسایی نقاط پرتردد وگلوگاه های آن ویافتن مسیر بهینه برای خطوط حمل ونقل عمومی وبه تبع اینها کاهش هزینه تعمیر ونگهدار خطوط راه اهن حاصل ازتراکم ترافیک است.

درحال حاضر درمدیریت وسازماندهی اغلب شهرهای کشور بطور عمده ازبرنامه های کامپیوتری غیرگرافیکی سود برده میشود،این روشها به علت حجم اندک اطلاعات،فقدان تکنولوژی پیشرفته وامکانات محدود دست اندرکاران امور حمل ونقل ازکارائی لازم برخوردار نیستند.ولی امروزه باتوجه به روند رشد جمعیت ورشد سریع ساخت وسازها همواره درسطح شهرها تغییرات بسیار عمده روی میدهد وباتوجه به نیاز جمع آوری تغییر وتحلیل حجم عظیم اطلاعات دیگر استفاده ازاین روش ها عملی نیست وتکنولوژیGIS واستفاده ازآن ابزار بسیار مفید وکارسازی برای مدیران دررابطه باموارد حمل ونقل ریلی است.

2-1-مقدمه       19

2-2-مروری برمطالعات انجام شده         21

2-2-1-کاربردهای مختلف سیستم های اطلاعات جغرافیای       22

2-2-1-1-کشاورزی وبرنامه ریزی برای کاربرداراضی         22

2-2-1-2-زمین شناسی         23

2-2-1-3-کاربردهای شهری       23

2-2-2-موارد استفاده ازسیستمGIS درحمل ونقل درجهان       24

2-2-3-استفاده ازGSI درکشورهای جهان سوم     32

2-2-4-استفاده از GSI درایران         32

2-3-بررسی مقالات،تزها وپروژه           34

2-3-1-تعاریف       36

2-4-بررسی پروژه ها کاربردی       38

2-4-1-فعالیت های پروژهGIS درسال82 و 83               38

2-4-2-برنامه تیمGSI راه آهن درسال85             40

2-5-سوالات مطرح شده         41

نمونه ای ازداده های مکانی وتوصیفی درراه آهن

نمونه ای ازداده های مکانی وتوصیفی درراه آهن

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-مقدمه

درعصر حاضر،که قرن اطلاعات وارتباطات نام گرفته ،استفاده ازتکنولوژی های جدید امری اجتناب ناپذیر گشته است.گسترش شهرها،رشد جمعیت،مهاجرت بی رویه،رشد سریع ساخت وساز واستفاده روز افزون مردم شهر ازوسایط نقلیه،مدیریت کلان شهرها رادچار مشکل ساخته است.یکی ازابزارهای کارا ومفیدی که امروزه درخدمت مدیریت وسازماندهی ابرشهر ها می باشد .تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی است که به GIS معروف می باشد.باتوجه به قابلیت وماهیت این گونه سیستم ها امروزه در تمام جوامعه پیشرفته برای انجام مطالعات وبرنامه ریزی های حمل ونقل،مدیریت بزرگراه ها،شبکه های شهری وسازماندهی وکنترل ترایک ازاین تکنولوژی استفاده میشود.

برکسی پوشیده نیست که دسترسی به اطلاعات به هنگام وسریع،برای اجرای یکGIS بسیار حائزاهیمت می باشد.گرچه روند به دست آوردن وجمع آوری اطلاعات بسیار پرهزینه است،چراکه باتوجه هب روند رشد جمعیت،مهاجرت ورشد سریع ساخت وساز،همواره درسطح شهر تغییرات بسیار عمده واساسی روی میدهد.ولی بااین حال،درعصر کنونی،برای مدیریت واداره کردن کلان شهری همچون تهران،رویارویی باGIS واستفاده ازاین تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر خواهدبود.

3-1-مقدمه       44

3-2-روش کار وتحقیق       45

3-3-مروری برمفاهیم پایهGISا           45

3-4-تاریخچه مختصری ازGIS ا         48

3-5-تعاریف مختلف ازسیستم های اطلاعات مکانی(GIS)ا         49

3-6-خصوصیات سیستم های اطلاعاتی مکانی مرتبط باتعمیر ونگهداری     50

3-7-کاربرد سیستم های اطلاعاتی مکانی(GIS)ا         50

3-8-استفاده ازGIS جهت پشتیبانی ازتصمیم گیری های مدیریتی در تعمیرونگهداری راه آهن     51

3-8-1-بدست آوردن داده های مناسب       54

3-8-2-سازماندهی داده ها       55

3-8-3-مدل تصمیم گیری       55

3-8-4-اعتبار معیار تصمیم گیری          56

3-9-مولفه های یک سیستم اطلاعات مکانی درمدیریت تعمیرونگهداری راه آهن         57

3-9-1-مولفه های یکGISا           58

3-10-بررسی برخی ازنرم افزار های گرافیکیGIS و پایگاه های داه موجود کشور 60

3-10-1-نرم افزارهای گرافیکی         63

3-10-2-نرم افزارهای GISا           65

3-10-2-1-شرکتESRI ومحصولات آن   66

3-10-2-2-GRASSا             74

3-10-2-3-MOSSا             75

3-10-2-4-Maplnfoا               76

3-10-2-5-CARISا                 76

3-10-2-6-سراج     80

3-11-انتخاب نرم افزار مورداستفاده دراین طرح      82

فرایند ایجاد یک سیستمMM

فرایند ایجاد یک سیستمMM

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

4-1-مقدمه

راه آهن همواره بخش استراتژیک سیستم حمل ونقل هرکشوری راتشکیل میدهند واخیرا به طور گسترده ای به ویژه دربخش امورنقل وانتقال باراحیاء شده اند.درحالی که افزایش ترافیک انگیزه مناسبی جهت ساخت خطوط جدید محسوب میشود،بامطالعات مربوطه مشخص گردیده که ازتمام ظرفیت خطوط کنونی به طور صحیح وکاملی استفاده نمیشود.بنابراین صنعت راه آهن باید رویگردهای دیگری رابرای استفاده بهتر ازظرفیت در دسترس،مد نظر قراردهد.یکپارچگی واستفاده کارآمد از اطلاعات مربوط به ظرفیت دردسترس،کمک عمده وشایان توجهی به راه آهن خواهدبود.لازم به ذکر است که ازموارد سرمایه عمده در امر حمل ونقل آهنی،تاسیسات ثابت،تاسیسات متحرک وسیستم های کنترل می باشند.برای اداره این عوامل زیربنایی،یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه ومتمرکز موردنیاز می باشد.در گذشته،اجزاء گوناگون راه آهن به طور مستقل اداره میشدند وسیستم های اطلاعاتی ناهمخوان توسه می یافتند.لذا لازم است که تمام اجزاء تشکیل دهنده تاسیسات زیربنایی به روشی یکسان اداره گردد تاازاستفاده بهینه اطمینان حاصل گردد.

4-1-مقدمه         84

4-2-ضرورت استفاده ازGIS در راه آهن        85

4-2-1-استفاده از GIS درراه آهن درتصمیم گیری کلان ومباحث مرتبط باآمایش سرزمین     87

4-2-2-استفاده ازGIS درتصمیم گیر های خرد درراه آهن           88

4-2-2-1-استفاده ازGIS درطراحی تولید خطوط و ابنیه جدید ویا تغییر درخطوط موجود         90

4-2-2-2-استفاده ازGIS به منظور مدیریت واستفاده بهینه ازخطوط ومنابع موجود     91

4-2-2-2-1-ذخیره سازی،بازیابی وبه هنگام سازی اطلاعات       91

4-2-2-2-2-بازیابی اطلاعات توصیفی وگرافیکی بااستفاده از ابزارهای پرسش وپاسخGISا         94

4-3-کاربردGISدربخش فنی وزیربنایی راه آهن(بخش زیر بنایی خطوط)           94

4-4-چرخه زندگی ساختار یک خط وارتباط این چرخه باسیستم هایGISا     96

4-4-1-فرایند ایجاد سیستم MMا         100

4-5-GIS وتاثیرآن دراستراتژی تعمیر ونگهداری       101

4-6-نقشGIS درسطوح مدیریت تعمیر ونگهداری     102

4-6-1-شبکه     102

4-6-2-پروژه     102

4-7-سلسله مراحل تعمیر ونگهداری خط         103

4-8-وضعیت فعلی تعمیر ونگهداری خطوط راه آهن درایران بدون وجود سیستمGISا           104

4-9-کاربرد سیستم های اطلاعاتی مکنی درراه آهن سایر کشورها         105

4-9-1-کاربردهای GIS در راه آهن آمریکا       106

4-9-2-کاربردGIS درراه آهن انگلستان       109

4-9-3-کاربردGIS درراه آهن ژاپن     109

4-9-4-کاربردGIS درراه آهن آلمان       110

4-9-5-کاربردGIS در راه آهن هند       111

4-9-6-کاربردGIS درراه آهن مراکش         112

4-10-نتیجه گیری         112

فرایند برنامه ریزی بااستفاده ازGIS

فرایند برنامه ریزی بااستفاده ازGIS

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات وارائه نتایج

5-1-مقدمه

بدیهی است به منظور مدیریت بهینه صنعت عظیم راه آهن،نیازمند استفاده از پیشرفته ترین وموثرترین علوم وفنون ازجلمه GIS جهت دستیابی به این منظور،میباشد.دراین تحقیق سعی شده است هزینه های تعمیرونگهداری راه آهن،طبقه بندی خطوط و ارائه فاکتورهای تصحیح درخطوط راه آهن صورت پذیرد وقابل تعمیم درکل شبکه راه آهن باشد.بدین جهت بااستفاده ازفیش های استاندارد715 و UIC714 (استاندارد بین المللی راه آهن ها)و Area(انجمن مهندسین راه آهن آمریکا) ارتباط عوامل موثر درهزینه های تعمیر ونگهداری شناسایی شده ونقش ودرصد تاثیر آنها بااستفاده از قابلیت های GIS بررسی گردیده است.

5-1-مقدمه       115

5-2-اهمیت طبقه بندی خطوط راه آهن       115

5-2-1-طبقه بندی خطوط مطابق بااستانداردUICا         116

5-3-فاکتورهای تصحیح مرتبط باتجهیزات خط      120

5-3-1-فاکتورهای تصحیح     122

5-3-1-1-وزن ریل     123

5-3-1-2-نوع خط به کاررفته     124

5-3-1-3-انواع تراورس     125

5-3-1-4-فضای بین تراورسها     125

5-3-1-5-بالاست         126

5-3-1-6-اتصالات       127

5-3-1-7-سوزن ها وتقاطعات     128

5-4-فاکتورهای مرتبط با گروه بندی     129

5-5-سایر فاکتورهای مرتبط با تعمیر ونگهداری   130

5-5-1-هندسه خط   131

5-5-2-شرایط جوی       131

5-5-3-شعاع قوس         131

5-5-4-روش های تعمیر ونگهداری       131

5-6-علت انتخاب منطقه مورد مطالعه جهت طبقه بندی خطوط و فاکتورهای تصحیح       132

5-6-1-محورتهران-شمال       133

5-6-2-محور تهران-مشهد-سرخس     133

5-6-3-محورتهران-اهواز-خرمشهر-بندرامام       133

5-6-4-محورتهران-اصفهان-کرمان-بندرعباس       134

5-6-5-محورتهران-تبریز-جلفا-رازی       134

5-6-5-1-مشخصات اداره کل راه آهن شمال غرب     134

5-6-5-2-مشخصات اداره کل راه آهن آذربایجان       134

5-6-5-3-مشخصات اداره کل راه آهن تهران       135

5-7-بانک اطلاعات روسازی محور شمال غرب     136

5-8-نحوه برآورد هزینه های تعمیر ونگهداری       140

5-8-1-محاسبه هزینه تعمیر ونگهداری     140

5-8-1-1-اثرطول بلاک درهزینه ها تعمیر ونگهداری   141

5-8-1-2-اثرقوس درهزینه های تعمیر ونگهداری       141

5-8-1-3-اثرشیب وفراز درهزینه های تعمیرونگهدرای       142

5-9-مدیریت خطوط راه آهن ونحوه نمایش کاربری های مورداستفاده         147

5-9-1-آماده سازی اطلاعات موردنیاز     147

5-9-2-پیاده سازی     149

5-10-نتیجه گیری       153

5-11-پیشنهادات     157

ضمائم وپیوست ها

پیوست الف-بانک اطلاعات مشخاصت هندسی پروفیل طولی بین ایستگاه های مراغه-تبریز به انظمام پروفیل طولی ایستگاه های مربوطه     161

پیوست ب-مشخصات مرتبط بامحورهای مورد مطالعه               177

پیوست ج-اطلاعات بیشتری درموردGISا       180

منابع و مراجع       198

سایت های مرتبط باGISا           202

مقالات ارائه شده مرتبط باGISا           207

فهرست جداول

5-1-ضرایب Sm وv S مربوط به سرعت       117

5-2-طبقه بندی خطوط طبقهUICا       119

5-3-تجهیزات توصیه شده براساس نشانگر پایه     122

5-4-فاکتور تصحیح مطابق باوزن ریل       123

5-5-فاکتور تصحیح نوع خط به کاررفته   124

5-6-فاکتور تصحیح درخصوص نوع تراورس     125

5-7-ضریب تصحیح بالاست     126

5-8فاکتور تصحیح براساس نوع اتصالات       127

5-9-ضریب تاثیر ناشی از تناژ باتوجه به طبقه بندی خطوط     129

5-10-درصد هزینه های مقایسه ای       130

5-11-طبقه بندی روسازی راه آهن ایران     136

5-12-بانک اطلاعاتی محور شمال غرب     138

الف-1-مشخصات پروفیل طولی از آذربناب تادیزه رود     162

الف-2-مشخات پروفیل طولی ازدیزه رود تاعجب شیر       164

الف-3-مشخصات پروفیل طولی ازعجب شیر تاپرویز بهمن       166

الف-4-مشخصات پروفیل طولی ازپرویز بهمن تاشیرآیین           168

الف-5-مشخصات پروفیل طولی ازشیر آیین تاآذرشهر     170

الف-6-مشخصات پروفیل طولی ازآذرشهر تازارعی   172

الف-7-مشخصات پروفیل طولی اززارعی تاعباسی     174

فهرست نمودارها

الف-1-پروفیل طولی مسیر ازآذربناب تادیزه رود       163

الف-2-پروفیل طولی مسیر ازدیزه رود تاعجب شیر       165

الف-3-پروفیل طولی مسیر ازعجب شیر تا پرویز بهمن     167

الف-4-پروفیل طولی مسیر ازپرویز بهمن تا شیرآیین     169

الف-5-پروفیل طولی مسیر ازشیرآیین تاآذرشهر   171

الف-6-پروفیل طولی مسیر ازآذرشهر تازارعی       173

الف-7-پروفیل طولی مسیر اززارعی تاعباسی     175

فهرست اشکال

3-1-فرآیند برنامه ریزی بااستفاده از GISا       53

3-2-رابطه بین کیفیت داده ها وهزینه ها     55

3-3-مولفه های یک سیستم اطلاعات مکانی     57

3-4-مولفه های بنیادی GIS وعوامل جانبی آن       58

3-5-نمونه ای ازداده های مکانی وتوصیفی درراه آهن         60

3-6-منابع تامین کننده داد های مکانی موردنیاز         61

3-7-نمایی از منوی اصلی نرم افزارAreViewا         73

3-8-نمایی ازماژولAreTiils درنرم افزارAre/infoا         73

3-9-نمایی از نرم افزارGaris به همراه برخی از ابزارهای آن       80

4-1-مراحل عمده درطول حیات یک خط آهن     96

4-2-فرآیند ایجاد یک سیستمMMا         100

5-1-نقشه خطوط راه آهن ایران درمقیاس1:1000000(مقیاس نمایش)   132

5-2-کروکی محور راه آهن شمال غرب     135

5-3-کلاس Aا     143

5-4-کلاسBا         144

5-5-کلاسCا         145

5-6-لایه های مورداستفاده درگزارش     148

5-7-لایهCEM تولید شده برای مقیاس1:1000000ا           149

5-8-صفحه فرم مورد استفاده دربرنامه           150

5-9-استفاده ازدکمه های تعبیه شده   151

5-10-دید سه بعدی ازمسیر       152

ج-1-نمونه ای ازلایه های GIS درراه آهن     180

ج-2-نمونه ای ازاطلاعات     181

ج-3-مولفه های یک اهداف یک سیستم اطلاعات جغرافیایی       183

ج-4-اهداف یک سیستم اطلاعات جغرافیایی     186

ج-5-فرایند ومراحل انجام پژوهش در GISا       188

ج-6-نمایش داده های موجود درپایگاه داده     190

ج-7-نمایش نمونه والگویی ازداده های موجود درپایگاه داده     191

ج-8-مدلسازی جهت پاسخگویی به نیازها   191

ج-9-جستجو وآنالیز   192

ج-10-تعیین عوارضی ازحریم راه آهن     193

ج-11-بهترین مکان نصب آنتن مخابراتیو       194

ج-12-تعیین بهترین محل نصب پل عابر وپل راه آهن     195

ج-13-ارائه اطلاعات به رده های مدیریتی مختلف       196  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

[purchase_link id=”27536″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قیمت45000تومان

[purchase_link id=”27538″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]