فهرست مطالب

فصل اول

سبک زندگی[1]، فعالیت های عادی و معمول روزانه است که افراد آن ها را در زندگی خود به طور قابل قبول پذیرفته اند، به طوری که این فعالیت ها روی سلامت افراد تأثیرمی گذارند(1). فرد با انتخاب سبک زندگی برای حفظ و ارتقای سلامتی خود و پیشگیری از بیماری ها، اقدامات و فعالیت هایی را از قبیل رعایت رژیم غذایی مناسب، خواب و فعالیت، ورزش، کنترل وزن بدن، عدم مصرف سیگار و الکل و ایمن سازی در مقابل بیماری ها انجام می­دهد(2). به خوبی روشن است که سبک زندگی افراد بر سلامت شان تأثیر می­گذارد(3). سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت ، عامل تعیین کننده مهمی برای وضعیت سلامتی می­باشد(4). رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و سبک زندگی سالم، راهبرد های اصلی برای تسهیل و حفظ سلامت می­باشد. این موضوع در اهداف “برنامه بهداشت برای همه” سازمان جهانی بهداشت تأکید شده است. بسیاری ازمشکلات بهداشتی مانند چاقی، بیماری های قلب و عروق، انواع سرطان ها و اعتیاد که امروزه در اغلب کشورها به خصوص در کشورهای توسعه یافته به چشم می­خورد با دگرگونی های سبک زندگی افراد آن جوامع ارتباط دارد(5). به ویژه بیماری های غیر واگیر که رابطه تنگاتنگی با سبک زندگی دارند(2).

   ارتقای سلامت، علم و هنر تغییر سبک زندگی به منظور رسیدن به کمال مطلوب است و شامل رفتارهایی است که طی آن، فرد به تغذیه مناسب، ورزش منظم، اجتناب از رفتارهای مخرب و مواد مخدر، محافظت در برابر حوادث، تشخیص به موقع نشانه های بیماری در بعد جسمی،کنترل عواطف و احساسات و افکار و کنار آمدن با استرس و مشکلات در بعد روحی و روانی، استقلال و سازگاری و اصلاح روابط بین فردی در بعد اجتماعی می­پردازد(6). و علت بسیاری از بیماری های مزمن، سبک زندگی و رفتارهای انسان است و انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از مهم ترین راه هایی است که افراد می­توانند سلامتی خود را حفظ نمایند(7). شش جزء مهم سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی شامل مسئولیت پذیری سلامتی[2] ، فعالیت جسمانی[3] ، عادات تغذیه ای[4] ، مدیریت استرس[5] ، رشد معنوی[6] و روابط بین فردی[7] است(8).

   مسئولیت پذیری سلامتی یکی از حیطه های رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت می­باشد که در طی آن افراد به سلامت و ارتقای آگاهی های بهداشتی خودشان توجه می­کنند(9). پکر و همکاران[8]  و وی و همکاران[9] نشان دادند که کمترین نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت به حیطه مسئولیت پذیری سلامتی مربوط می­شد(4, 10).

   فعالیت جسمانی منظم نقش اساسی در پیشگیری و کنترل بیماری ها و ارتقاء سلامت در افراد و گروه ها دارد(11). انجام فعالیت جسمانی منظم در جوانان نقش مهمی درپیشگیری از چاقی، بهبود عملکرد قلب و عروق و پوکی استخوان دارد(12). بی تحرکی یکی از عوامل خطر مهم برای شیوع بیماری های غیر واگیر در جهان می­باشد. به طوری که سالیانه حدود دو میلیون مرگ به علت عدم فعالیت جسمانی در جهان رخ می­دهد(13). فعالیت جسمانی منظم موجب کاهش خطر مرگ زودرس، مرگ ناشی از بیماری های قلبی، ابتلا به فشار خون بالا، دیابت نوع 2، ابتلا به سرطان کولون، سرطان سینه و کاهش افسردگی و اضطراب، کنترل وزن بدن، ساخت و حفظ استخوان ها، عضلات و مفاصل سالم، بستری شدن کمتر در بیمارستان و کاهش نیاز به ویزیت پزشک و دارو می­شود(11). مطالعه­ی احمد نیا و همکاران  نشان داد 2/19 درصد از دانشجویان پرستاری و مامایی فعالیت فیزیکی مطلوب داشتند که نوع فعالیت فیزیکی در اکثر آنان پیاده روی بود(14). مطالعه­ی رجالی و همکاران نیز نشان داد که 6/48 درصد از دانشجویان رشته های پزشکی و بهداشت از نظر فعالیت جسمانی متوسط، فعال و 4/51 در صد غیرفعال بودند. همچنین از نظر فعالیت جسمانی شدید 6/32 درصد فعال و 4/76 درصد غیر فعال بودند(15). محمدی زیدی و همکاران فعالیت جسمانی دانشجویان علوم پزشکی شرکت کننده در پژوهش خود را ناکافی گزارش دادند(16). سطوح فعالیت فیزیکی در فاصله نوجوانی تا بزرگسالی به شدت افت پیدا می­کند، بنابراین توجه ویژه به وضعیت تحرک در جوانان اهمیت ویژه ای دارد(17).

   تغذیه سالم نیز جزئی از رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت می­باشد و به عنوان یکی از جنبه های سبک زندگی سالم مورد تأکید قرار گرفته است. دوران دانشجویی از جمله دوره هایی است که عادات و رفتارهای فردی در آن دستخوش تغییرات می­شوند(18). دانشجویان معمولاً عادات غذایی نادرست دارند(19). الگوی غذایی نادرست در سال های جوانی یکی از عوامل زمینه ساز برای شروع بیماری های مزمن دوران میانسالی می­باشد و موجب افزایش تدریجی وزن جوانان می­گردد که پیامد آن چاقی و اضافه وزن در دوران میانسالی می­باشد(20). چاقی با بیماری های مزمن مرتبط است(21). این بیماری ها به علت بالا بودن هزینه های بهداشتی، بار اقتصادی سنگینی بر کشورها وارد می­سازند(18). بررسی رژیم غذایی دانشجویان و عادات غذایی آنان برای سلامتی زمان تحصیل و پس از آن اهمیت فراوانی دارد. بنابراین ضروری است که کلیه گروه های سنی بویژه دانشجویان برای پیشگیری از بیماری های مزمن در سال های بعد، از نظر برنامه غذایی مورد توجه قرار گیرند. بررسی رژیم غذایی دانشجویان دانشگاه های مختلف در ایران عادات نامناسب غذایی دانشجویان را نشان می­دهد(22). که بیانگر مشکل جدی در قشر دانشجویی است.

مطالعه‌ی عابدی و همکاران  نشان داد که 3/29 درصد دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارای اضافه وزن و 9/6 درصد چاق بودند(23). مطالعه‌ی قلی پور و تبریزی  نیز نشان داد که 29/19 درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف دارای اضافه وزن و چاقی بودند(24). فیضی و همکاران ، میزان شیوع چاقی را در دانشجویان دختر علوم پزشکی اردبیل را 14 درصد گزارش نمودند(25). مطالعه‌ی سیرا و پاولاک[10] نیز نشان دادند که 2/15 درصد دانشجویان، لاغر، 3/21 درصد دارای اضافه وزن و 8/10 درصد چاق بودند(26).مطالعه­ی احمد نیا و همکاران نشان داد که 8/56 درصد از دانشجویان پرستاری و مامایی در زمینه تغذیه دارای سبک زندگی نامطلوب بودند(14). مطالعه­ی سالم و همکاران  هم نشان داد که 7/10 درصد از دانشجویان علوم پزشکی اضافه وزن، 4/1 درصد چاقی و 13 درصد کم وزنی و سوء تغذیه داشتند(27). مطالعه طلایی و همکاران نیز نشان داد که 15 درصد دانشجویان رشته پزشکی دارای اضافه وزن و 4 درصد دارای چاقی درجه یک بودند(20). ایرازوستا و همکاران [11] نشان دادند که 3/19 درصد از دانشجویان، اضافه وزن داشتند و 4 درصد چاق بودند(28). مطالعه کورداکیس و همکاران[12]  نیز نشان داد که 5/40 درصد از دانشجویان پزشکی دارای اضافه وزن و 4/7 درصد چاق بودند(21).

   استرس نیز یکی از علل عمده بسیاری از اختلالات روانی، بیماری های قلبی، سرطان، ناراحتی های گوارشی و پوستی، به شمار می­آید(29). که می­تواند منجر به بروز بیماری های جسمی و روانی (اضطراب و افسردگی)، اختلال در عملکرد و قدرت سازگاری و در نهایت پایین آمدن کیفیت زندگی دانشجویان گردد(30). همچنین می­تواند تأثیر منفی بر یادگیری، رفتارهای خود مراقبتی و بهداشت روان این افراد داشته باشد. از این رو، کاهش دادن استرس و آموزش مهارت های سازگاری باید در اولویت باشد(31). دانشجویان سطح متوسطی از مدیریت استرس را داشتند. 6/51 درصد دانشجویان از افسردگی، 5/39 درصد از اضطراب و 7/71 درصد از استرس رنج می­برند. و 52 درصد از دانشجویان دارای استرس غیرطبیعی بودند(30, 32, 33). در دوران دانشجویی، مشکلات مربوط به مرحله انتقال از نوجوانی به جوانی، آشنا نبودن با محیط دانشگاه، دوری و جدایی از خانواده، عدم علاقه به رشته­ی تحصیلی، ناسازگاری با سایر افراد در محیط زندگی، کافی نبودن امکانات رفاهی و اقتصادی و مشکلاتی نظیر این ها از جمله شرایطی هستند که می­توانند سبب ایجاد استرس و به خطر افتادن سلامت روانی دانشجویان گردند(34). لذا توجه به آن و پیامدهایش و نیز اتخاذ راهکارهای مناسب برای رهایی از آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

زمینه پژوهش:  ………………………………………………………………………………………2

هدف کلی:  ………………………………………………………………………………………   8

فرضیه پژوهش:   ………………………………………………………………………………..   9

سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت   ……………………………………………………………….. 10

مسئولیت پذیری سلامتی    ……………………………………………………………………….. 10

فعالیت جسمانی   ………………………………………………………………………………… 11

عادات تغذیه ای   ………………………………………………………………………………… 11

   ………………………………………………………………………………… 11

روابط بین فردی   ……………………………………………………………………………….. 12

پیش فرض های پژوهش:  ……………………………………………………………………..  12

محدودیت ها:  ………………………………………………………………………………….. 12

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 

فصل دوم

چارچوب این پژوهش، پنداشتی است و بر اساس مفاهیم اصلی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت استوار می باشد که در راستای آن تعاریف سلامت، ارتقاء سلامت، انواع مدل های ارتقاء سلامت، سبک زندگی، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت شامل مسئولیت پذیری سلامتی، فعالیت جسمانی، عادات تغذیه ای، مدیریت استرس، روابط بین فردی و رشد معنوی مورد بحث قرار می گیرد.   سلامتی مفهومی است که به سختی می توان آن را در قالب لغات بیان نمود چرا که یکی از شهودی ترین مفاهیم قابل درک توسط افراد به حساب می آید(60). سلامتی مضمونی مشترک در بسیاری از کشورها است(61). و هر جامعه ای به عنوان بخشی از فرهنگ خود، مفهوم خاصی از سلامتی دارد(62). در ضمن، سلامتی یک روند پویا است و با گذشت زمان مفهوم آن تغییر خواهد کرد(63). چون سلامتی نزد هر شخص بطور انفرادی تعریف می شود و تحت تأثیر عوامل متعددی می باشد. بین تعاریفی که هنوز استفاده می شوند، احتمالاً فقدان بیماری (بیمار نبودن) یکی از قدیمی ترین تعاریف است(64).   پذیرفته شده ترین تعریف از سلامتی در سال 1947 توسط سازمان جهانی بهداشت ارائه گردید و عبارت است از: سلامتی یک حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً عدم وجود بیماری یا ناتوانی می باشد(61). چندین سال پس از تعریف سازمان جهانی بهداشت، هانلون[1] (1974)، سلامتی را اینگونه تعریف می کند: حالت عملی که دستیابی به سایر اهداف و فعالیت ها را ممکن می سازد. راحتی، رفاه و تمایز میان سلامت جسمانی و روانی در طبقات اجتماعی، فرهنگ ها و گروه های مذهبی متفاوت است. و اخیراً سازمان جهانی بهداشت، چنین بیان نموده است که سلامتی، منبعی برای زندگی روزمره و نه هدف زندگی به حساب می آید. به بیان دیگر، سلامتی خوب، نباید به عنوان هدف زندگی مطرح گردد، بلکه به بیشتر وسیله ای است که فرد بواسطه آن به اهدافش در زندگی دست می یابد(60).

   در مورد سلامتی تعاریف مختلفی ارائه شده است که به شرح آن می پردازیم:مفهوم زیست پزشکی: سلامت به طور سنتی به عنوان فقدان بیماری در نظر گرفته شده است. این مفهوم زیست پزشکی، اساس نظریه میکروبی بیماری ها بومفهوم بوم شناختی: این مفهوم سلامت را به عنوان تعادل بین انسان و محیط در نظر می گیرد.مفهوم روانشناختی: سلامت نه تنها پدیده زیست پزشکی است بلکه تحت تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی، اقتصادی و سیاسی هم می باشد.

مفهوم جامع: ترکیبی از همه مفاهیم نام برده است. این نظریه با نظریه باستانی که بیان می کند سلامت، نشانه ای از فکر سالم و عالی در بدن انسان، خانواده سالم و محیط سالم است، مرتبط است(65).

در اغلب تعاریفی که از سلامتی گردیده، بر چند بعدی بودن آن تأکید شده است. ابعاد مختلف سلامتی شامل بعد جسمانی، روانی، اجتماعی، احساسی ، عقلانی، روحی می باشد.

در بعد جسمانی، اندام های مختلف فرد از قبیل دستگاه گوارش، تنفس و قلب و عروق سالم بوده، فرد توان انجام فعالیت های روزانه را داشته و در مجموع عادات مثبت بهداشتی داشته باشد.

در بعد روانی، سلامت روانی تنها نداشتن بیماری روانی نیست بلکه توان واکنش در برابر انواع گوناگون تجربه های زندگی به صورت قابل انعطاف است(61).

در بعد اجتماعی، انسان قادر باشد به نحو مؤثر با جامعه ای که خود نیز عضو آن است ارتباط برقرار نموده روابط خود را با نزدیکان توسعه داده و توان تحمل نظرات دیگران را داشته و به آن ها احترام بگذارد(66).در بعد احساسی، فرد توان مقابله با فشار و تنش های وارده را داشته و احساسات خود را به شیوه های درست و منطقی بروز دهد. علاوه بر آن  فرد باید توانایی شناخت و پذیرش احساسات خود را دارا بوده و محدودیت های خود را بپذیرد(66).در بعد عقلانی، شخص قادر به یادگیری بوده و از اطلاعاتی که دارد به نحو مؤثر در جهت تکامل فردی، خانوادگی و مراقبت از خود استفاده نماید و در عین حال آموخته های خود را به منظور مقابله با مشکلات جدید بکار گیرد(66).

و در بعد روحی، فرد دارای اعتقاداتی (در زمینه های مادی، علمی، مذهبی،…) باشد و این اعتقادات تمامیت وی را به عنوان یک موجود زنده واحد حفظ کرده و به زندگی وی معنا و مفهوم دهد. این جنبه از سلامتی، اخلاقیات و ارزش های مورد پذیرش فرد را در بر می گیرد(66).

برای سلامتی، ابعاد دیگری از جمله بعد فلسفی، فرهنگی، اقتصادی اجتماعی، زیست محیطی، تغذیه ای، درمانی و بعد پیشگیری نیز پیشنهاد شده است(61).

هر یک از ابعاد ذکر شده تا اندازه ای با سایر جوانب سلامتی همپوشانی داشته و اجزاء هر کدام از آن ها مستقیماً سایر ابعاد سلامتی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند(66).

   بر اساس دیدگاه های مختلف، در ارتباط با سلامتی و بهداشت، چهار الگو را می توان بیان کرد:

الگوی ایده آل[2]: در این الگو سلامتی به وضع ایده آلی اطلاق می شود که در آن فرد به خودیابی و حد کمال رسیده و توانایی خود را از قوه به فعل در می آورد و رفتارهای بهداشتی مناسبی دارد(66).

الگوی سازگاری[3]: به وضعیتی اتلاق می شود که انسان بطور مؤثر قادر به کنش با محیط فیزیکی و اجتماعی خود است و می تواند با محیط در حال تغییر خود، تطبیق یافته و از لحاظ بهداشتی در حد سازگاری با محیط باشد(66).

الگوی ایفای نقش[4]: سلامتی عبارت است از میزان توانایی فرد در ایفای نقش خود بطور مؤثر، توانایی فرد در انجام وظایف خود و در واقع رعایت رفتارهای بهداشتی است(66).

الگوی بالینی[5]: سلامتی را مترادف با فقدان علایم و نشانه های بیماری می داند(66).

الگوهای سلامتی، طیفی از دیدگاه های مختلف را درباره سلامتی تشکیل می دهد که سطحی ترین آن، الگوی بالینی و جامع ترین آن الگوی ایده آل است(66).

   با توجه به دامنه گسترده تعاریف مربوط به سلامتی، تعیین کننده های سلامتی نیز بسیار وسیع و متنوع خواهد بود که در اینجا به مهمترین آن ها اشاره خواهد شد.

وراثت و عوامل فردی(بیولوژی انسانی): بسیاری از بیماری ها تحت تأثیر خصوصیات ژنتیکی هستند. اگر چه در مورد بیماری هایی که ظاهراً جنبه ژنتیکی ندارند نیز ممکن است خصوصیات ژنتیکی فرد، زمینه مساعد کننده ای برای بیماری فراهم کند. عوامل فردی نظیر سن و جنس نیز نقش مهمی در سلامت افراد جامعه خواهند داشت. به طوریکه بیشتر حالات مربوط به سلامتی و بیماری با سن مرتبط است. نوع بیماری ها، شدت بیماری و مرگ و میر ناشی از آن در سنین مختلف متفاوت است. از طرف دیگر به دلیل تفاوت های آناتومیک، فیزیولوژیک و اجتماعی زن و مرد، نوع و شدت فراوانی بیماری در دو جنس متفاوت است(67).

چارچوب پژوهش:  ……………………………………………………………………………   15

مروری بر مطالعات انجام شده:     …………………………………………………………….. 31

فصل سوم

   این فصل مشتمل بر مباحث روش پژوهش و ملاحظات اخلاقی است و مطالبی که تحت عنوان روش پژوهش ارائه می گردد، شامل بیان نوع پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری، مشخصات واحد های مورد پژوهش، ابزار گردآوری داده ها، اعتبار و اعتماد علمی، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.

نوع پژوهش:

   پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که در آن به مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان در سال 93-92 پرداخته شده است.

جامعه پژوهش:

   کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان که در سال تحصیلی 93-1392مشغول به تحصیل بودند، جامعه پژوهش را تشکیل دادند. این دانشجویان در رشته های پرستاری و مامایی رشت، پرستاری و مامایی لنگرود، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پرتوشناسی، اتاق عمل، هوشبری، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی، پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان و رشته های مختلف در دانشگاه گیلان مشغول به تحصیل بودند.

نمونه پژوهش، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:

   از بین تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 93-1392 که 16206 نفر بودند، نمونه آماری به تعداد 1400 نفر تعیین گردید. در این میان 81 نفر از دانشجویان به علت عدم همکاری پرسشنامه را تکمیل نکردند. در نهایت داده های 1319 دانشجو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

   حجم نمونه لازم جهت تعیین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان پرستاری بر اساس ابزار HPLP Π  و بر اساس تحقیق انجام شده توسط کان و همکاران[1](3) جهت بدست آوردن فاصله اعتماد 95% نمره سبک زندگی و با در نظر گرفتن حد اشتباه برآورد نسبی 10% انحراف بدست آمده به تعداد 100 نفر در گروه پرستاری تعیین شد. از آنجایی که در این مطالعه سبک زندگی دانشجویان رشته های مختلف دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان مد نظر است لذا همین تعداد برای هر گروه در نظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به 14 دانشکده، نمونه آماری به تعداد 1400 نفر تعیین گردید.

بررسی توزیع نرمالیتی نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت به تفکیک حیطه ها در هر دو دانشگاه مورد مطالعه

بررسی توزیع نرمالیتی نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت به تفکیک حیطه ها در هر دو دانشگاه مورد مطالعه

روش پژوهش:    ………………………………………………………………………….   45

نوع پژوهش:…………………………………………………………………………………    45

جامعه پژوهش: ……………………………………………………………………………….   45

نمونه پژوهش، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:  ………………………………………  45

مشخصات واحد های مورد پژوهش:  ……………………………………………………………  48

محیط پژوهش: …………………………………………………………………………………..   48

اعتبار علمی یا روایی و اعتماد علمی یا پایایی ابزار:  ……………………………………………… 49

روش گردآوری داده ها:  ……………………………………………………………………………  49

روش تجزیه و تحلیل داده ها:     …………………………………………………………………….  50

ملاحظات اخلاقی:   ………………………………………………………………………………….. 50

فصل چهارم

در این فصل یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آماری در قالب جداول با توجه به اهداف پژوهش تنظیم شده است.

جداول شماره 1 تا 3 مربوط به توزیع فراوانی عوامل فردی اجتماعی واحد های مورد پژوهش شامل دانشکده های محل تحصیل، جنس، سال تحصیلی، وضعیت تأهل، شغل پدر، شغل مادر، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، محل سکونت، میزان درآمد ماهیانه خانواده، سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی می باشد.

جدول شماره 4 در ارتباط با هدف اول و دوم پژوهش” تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی و تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی ” تنظیم شده است و نشان دهنده مجموع میانگین نمره و انحراف معیار رفتارهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی و اجتماعی می باشد.

جدول شماره 5 در ارتباط با هدف اول و دوم پژوهش” تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی و تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی ” تنظیم شده است و نشان دهنده وضعیت ابعاد رفتارهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در واحد های مورد پژوهش می باشد.

جداول 6 تا 11 در ارتباط با اهداف 6-1 هدف ویژه 1 ” تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی در حیطه های فعالیت جسمانی، مسئولیت پذیری سلامتی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس” و نیز در ارتباط با اهداف 6-2 هدف ویژه 2 “تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های غیر علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی در حیطه های فعالیت جسمانی، مسئولیت پذیری سلامتی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس” تنظیم شده است و نشان دهنده میانگین و انحراف معیار واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت فعالیت جسمانی، مسئولیت پذیری سلامتی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس می باشد.

جدول شماره 12 در ارتباط با هدف سوم پژوهش” مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان با کنترل مشخصات فردی و اجتماعی ” تنظیم شده است و نشان دهنده توزیع نرمال سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت می باشد.

جداول شماره 13 تا 18 در ارتباط با هدف سوم پژوهش ” مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان با کنترل مشخصات فردی و اجتماعی” تنظیم شده است و نشان دهنده مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در حیطه های وضعیت فعالیت جسمانی، مسئولیت پذیری سلامتی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس در دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه گیلان می باشد.

جدول شماره 19 در ارتباط با هدف سوم پژوهش ” مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان با کنترل مشخصات فردی و اجتماعی ” تنظیم شده است و نشان دهنده میانگین و انحراف معیار بعد کلی سبک زندگی سلامت در دو جامعه مورد مطالعه می باشد.

جدول شماره 20 به ارتباط ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با عوامل فردی و اجتماعی بر اساس مدل لوجستیک رگرسیون چندگانه می پردازد.

مقایسه نمره کلی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دو جامعه مورد مطالعه

مقایسه نمره کلی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دو جامعه مورد مطالعه

یافته های پژوهش:  ………………………………………………………………………………. 53

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل یافته ها: ………………………………………………………………………….. 89

نتیجه گیری نهایی:    …………………………………………………………………………….  102

کاربرد یافته ها درپرستاری بهداشت جامعه : …………………………………………………….. 104

پیشنهادات:    …………………………………………………………………………………… 105 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان