انتخاب صفحه

چکیده
شاخص استرالیادر سال 2000 توسط اسنرادا متخصص کامپیوتربرای مطالعه شبکه های کامپیوتری معرفی شد.بعدها کاربرد هایی از این شاخص در شیمی .بیوشیمی و فیزیک به دست امد که باعث مطالعه عمیق تر ان توسط ریاضیدانان شد.ما در این پایان نامه ابتدا کران هایی برای شاخص استرادا درخت ها به دست می اوریم وسپس در میان درخت های با جور سازی تام درخت های دارای کمترین و بیشترین شاخص استرادا را تعیین می کنیم همچنین به معرفی ساختار کلار گراف های دارای مدارشش ضلعی می پردازیم و عدد کلار را برخی دسته های نامتناهی نانو ساختارها به دست می اوریم .
کلید واژه ها شاخص استرادا .عدد کلار .فولرین (3.6)فولرین چند جمله ای کلار .چند جمله ای گروه شش وجهی.
فهرست مندرجات
1.تعاریف و قضایای مقدماتی 1
1.1.مفهوم گراف 2
2.1.مفهوم فضا برداری و طیف یک گراف 7
3.مفهوم شاخص استرادا و محاسبه ان برای گراف های فولرینی 21
1.2.شاخص استرادای گراف 33
2.3.مقادیر اکسترمم شاخص استرادای درخت ها 35
3.2.مقدار اکسترمم شاخص استردا درخت های دارای جور سازی تام 38
4.3.محاسبه شاخص استرادا گراف های فولرینی 53
3.ساختار کلار گراف هها 65
1.3.معرفی ساختار کلاریک گراف 66
2.3.کران بالای عدد کلار فوئرین ها 70
3.3.برخصی خواص p60 و دوگانه شش ضلعی ان 81
4.3.چند جمله ای کلار 85
5.3.چند جمله ای گروه شش وجهی 90
6.3.محاسبه عدد کلار دسته هایی نامتناهی از نانو ساختارها 93
فهرست جدول ها
1.2.تعداد گشت های بسته به طول k گراف های فولرینی 54
2.2. تعداد گشت های بسته به طول6.(4.6.)- فولرینی 56
3.2. تعداد گشت های بسته به طول6.(3.6.)- فولرینی 59
4.3. تعداد گشت های بسته به طول7.(3.6.)- فولرینی 60
5.2. تعداد گشت های بسته به طول9.(3.6.)- فولرینی 61
6.2. تعداد گشت های بسته به طول8.(3.6.)- فولرینی 62
فهرست شکل ها
1.1.گراف G 5
2.1.گراف پترسون 15
2.1.گراف های G₂,G₁ 16
4.1.فولیرین F₂₀ 18
5.1.درخت و لکمن V₂₅‚₄ 20
1.2.جاروی B₁₁‚₆ 22
3.2.ستاره –a راسی مسیر –a راسی 26
3.2.انتقال / 27
4.2.انتقال // 29
5.2.درخت A₁₆‚₆ 38
6.2.گراف های D‚nd 40
7.2.ائتلاف دو گروه H,G 41
8.2.گراف های متناظر با لم 2.4.17. 41
9.2.درخت های متناظر با لم 2.4.24 49
10.2.درخت های متناظر با لم 26.4.2. 51
11.2.نمونه ای از یک فولرین همراه با نمایش سه بعدی ان 53
12.2.(4.6.)-فولرین 56
13.2.(3.6.)-فولرین 58
1.3.گراف فولرین F₆₀ مولکول کرونن 67
2.3.کرونن سه بنزنی (a.g.m) 68
3.3.دو ساختار کلار ₆₀F 68
4.3.نیمی از f₂₀ 71
5.3.زیر گراف G₁ 71
6.3.توضیح حالت 1 73
7.3.توضیح حالت 2 76
8.3.نانولوله زیگزاگی انتها باز 77
9.3.روند تولید N*(3.6.) با الگوی شش تایی 77
10.3.ساختار کلار نانو لوله N*(2.6),N*(0,6) 78
11.3.نانو صندلی انتها باز 79
12.3.روند تولید T(3K,12) همراه با ساختار کلار 80
13.3. روند تولید T(3K,1,12) همراه با ساختار کلار 81
14.3.توضیح قضیه 9.3.3. 82
15.3.₂₀P 83
16.3.زیر گراف های G₃‚G₂,G₁و₂₀P 89
17.3. زیر گراف های G₅‚G₄, و₂₀P 92
18.3. ̱̱ n₁₂ P 94
19.3. F₁₀n 96
20.3. n₂₄F 95
21.3. 30n₁₂ F 96
22.3.CNC₄[n] 97
23.3. CNC₆[n]99

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازنقش جور سازی تام در محاسبه شاخص استرادا و عدد كلار درختها و نانو ساختارها

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید