انتخاب صفحه

چکیده

با توجه بن این که هندسه بخش مهمی از اموزش ریاضی در کشورهای دنیارا به خود اختصاص داده است بنابراین نیاز به یاد دهی ویاد گیری ان ویژه است.تحقیقات متعدد نشان داده است که بسیاری از دانش اموزان درک خوبی از هندسه نداشته و در برخورد با مفاهیم هندسی و یاد گیری ان با مشکلات فراوانی روبرو هستند.بنابراین بنظر می رسد یادگیری هندسه مستلزم استفاده از روش های بهتر اموزشی و ایجاد تفکر هندسی مناسب در دانش اموزان ودبیران و ارائه راهکارهای مناسب برای بهتر اموزش برای برخورد با مفاهیم هندسی است فعالیت های بازی اریگامی یکی از ساده ترین روش ها برای اموزش مفاهیم هندسه است که با استفاده از کاغذ و تا انجام میگیرد پژوهش حاضر به نقش فعالیت های اریگامی بر تفکر هندسی دانش اموزان می پردازد با روش استنادی بازی های اموزشی و رایانه ای و سطوح تفکر هندسی دانش اموزان از دیدگاه محققان مختلف بررسی شد با توجه به جدول هدف –محتوا 105 سئوال طراحی شد جامعه اماری دانش اموزان شهرستان شهریار و نمونه مرحله اول تحقیق 525 نفر از دانش امزان پنجم ابتدایی مقطع راهنمایی و اول دبیرستان به روش خوشه ای در سال تحصیلی 1389-90 است پاسخ های دانش امزان به سوالات ازمون به روش تحلیل عاملی ضریب تیز و مقدار الفای کرونباخ برای هماهنگی درونی سوالات تجزیه وتحلیل شد پس از ان 31 سوال حذف شد و ازمونی 74 سوالی با الفای کرونباخ 91% بدست امد سپس سوالات ازمون به دودسته پس ازمون و پیش ازمون 37   سوالی تقسیم شد و برای اجرای بازی اریگامی از طرح چهار گروهی سولمون استفاده شد در مرحله دوم تحقیق 120 دانش اموز به طور تصادفی ساده انتخاب شدند و نمونه مورد مطالعه به دوگروه ازمایش و دو گروه کنترل به روش تصادفی ساده تقسیم شدند از یک گروه ازمایشی و یک گروه کنترل پیش ازمون گرفته شد سپس دو گروه ازمایش بازی را به مدت 12 جلسه 75 دقیقه ای انجام دادند در پایان از هر چهار گروه پس ازمون گرفته شد و تجزیه و تحلیل داده ها با روش واریانس یک طرفه و تحلیل کواریانس ازمون لوین و مقایسه چندگانه بن فرونی انجام گرفت نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان دادبازی اریگامی بر توسعه ی سطوح تفکر هندسی دانش اموزان به میزان 47 درصد تاثیر داشته است تاثیر پیش ازمون نیز بر این توسعه 5 درصد بوده است. بررسی های مختلف نشان داد که فعالیت های مربوط به بازی اریگامی تعدادی از مولفه های تفکر هندسی را گسترش دادند و به طور خاص در فعالیت های اریگامی امکان توسعه ی تجسم صحیحی از مفاهیم هندسی در دانش اموزان ایجاد می گردد.به طور کلی بر خلاف یافته های پیاژه و مشابه یافته های ون هیلی ها این پژوهش نشان داد که توسعه تفکر هندسی دانش اموزان ارتباطی با رشد سنی انان ندارد و اموزش نقش موثری در توسعه ی تفکر هندسی دانش اموزان دارد.

کلید واژه ها:بازی اریگامی سطوح تفکر هندسی ون هیلی دانش اموزان

فهرست مطالب

تاییدیه هیئت داوران 1

تقدیم ب

تقدیر و تشکر ج

چکیده ه

فهرست

فصل اول 1

طرح مسئله 1

1.1.مقدمه 2

2.1.بیان مسئله تحقیق 3

3.1.هدف تحقیق  6

4.1.فرضیه 6

5.1.ضروریت و اهمیت تحقیق 6

6.1.روش تحقیق 7

1.6.1.نوع تحقیق و روش بررسی فرضیه ها 7

2.6.1.جامعه و نمونه اماری 7

3.6.1.ابزار گرد اوری داده ها 7

4.6.1.روش های تجزیه و تحلیل داده ها 7

7.1تعریف مفاهیم واژه ها 8

1.7.1.اریگامی 8

2.7.1.تفکر هندسی 8

فهرست مطالب

3.7.1.سطوح نظریه ون هیلی 8

4.7.1.سطح اول نظریه ون هیلی 8

5.7.1.سطح دوم نظریه ون هیلی 8

6.7.1.سطح سوم نظریه ون هیلی 9

8.1.توصیف متغیرها 9

1.8.1.متغیر مستقل 9

2.8.1.متغیر وابسته 9

9.1.کاربرد نتایج تحقیق 9

10.1.مروری بر فصول اینده 10

1.10.1.فصل دوم 10

3.10.1.فصل سوم 10

3.10.1.فصل چهارم 10

4.10.1.فصل پنجم 11

فصل دوم 12

پیشینه و ادبیات تحقیق 12

1.2.مقدمه 13

2.2.هندسه 13

3.2.مشاهده و تجسم 15

4.2.کشف هندسی و تجسم 22

5.2.بازنمایی های چند گانه و تجسم با استفتده از کامپیوتر 24

6.2.تکنولوژی در اصول و استاندارد های ریاضیات مدرسه ای 2000 25

7.2.نقش تکنولوژی به عنوان یک پشتیبان در رشد مهارت ها و مفاهیم ریاضی 26

8.2.تکنولوژی و تصورات ذهنی 27

9.2.اهداف اموزشی تدریس ریاضی 28

10.2.نظریه های اموزشی 28

1.10.2.ون هیلی 29

2.10.2.نظریه پیاژه 40

3.10.2.نظریه برونر 41

4.10.2.حل مسئله 24

5.10.2.دیوید ازوپل 44

6.10.2.نظریه ساخت و سازگرایی 45

7.102.نظریه ویگوتسکی 46

8.10.2.نظریه یادگیری مشاهده ای بندوار 47

9.10.2.دیپنز 47

11.2.بازی های اموزشی 51

12.2.بازی های اموزشی و یاد گیری ریاضی 52

13.2.اهداف بازی  53

14.2.انواع مهارت های ریاضی 54

15.2.فواید استفاده از بازی های اموزشی 54

16.2.بازی و مسائل اموزشی 56

17.2.کاغذ و تا یکی از شیوه های اموزش ضمن کارگاهی 59

18.2.تحقیقات انجام شده در مورد اریگامی 62

19.2.تحقیقات انجام در مورد سطوح تفکر هندسی ون هیلی 63

20.2.بحث و نتیجه گیری از بازی ها 68

فصل سوم 70

روش تحقیق 70

1.3.مقدمه 71

2.3.روش و طرح تحقیق 72

3.3.فرایند تحقیق 74

4.3.جامعه اماری 75

1.4.3.مرحله اول تحقیق 75

2.4.3.مرحله دوم تحقیق 75

5.3.نمونه روش نمونه گیری و حجم نمونه 75

1.5.3.مرحله اول تحقیق 75

2.5.3.مرحله دوم تحقیق 76

6.3.ابزار گرد اوری داده ها 76

1.6.3.روش ابزار گرد اوری اطلاعات 76

7.3.ابزار پژوهش 79

8.3.بررسی سوالات ازمون 79

9.3.تحلیل سوالات 80

10.3.تعیین روانی ابزار 83

11.3.تعیین پایایی ابزار 87

12.3.فرایند اجرای بازی 88

13.3.روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

14.3.انالیز واریانس  90

1.14.3.مفروضه های لازم برای استفاده از انالیز واریانس 90

2.14.3.منطق تحلیل واریانس 91

15.3.تحلیل کواریانس 92

16.3.ضریب تبیین 93

فصل چهارم 95

تجزیه و تحلیل داده ها 95

1.4.مقدمه 96

2.4.بررسی فرضیه های تحقیق و ارائه نتایج 96

1.2.4.نتایج بررسی فرضیه پژوهش 96

فصل پنجم 106

نتیجه گیری و پیشنهادها 106

1.5.مقدمه 107

2.5.تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق 107

1.2.5.پاسخ فرضیه استفاده از بازی اریگامی چه تاثیری بر سطوح تفکر هندسی دانش اموزان دارد؟ 108

2.2.5.پاسخ سوالات اریگامی چه مشکلاتی ممکن است داشته باشد؟وبرای رفع مشکلات احتمالی استفاده از بازی اریگامی چه تدابیری میتوان اخذ نمود؟ 108

3.5.بحث و بررسی 110

4.5.محدودیت ها 110

5.5.پیشنهاد های برگرفته از تحقیق برای تحقیقات بعدی 111

6.5.توصیه ها 111

1.6.5.توصیه هایی برای دبیران 111

2.6.5.توصیه هایی برای مولفان کتب درسی 112

7.5.شرایط اجرای موفقیت امیز بازی اریگامی در کلاس درس 113

8.5.سوال هایی برای پژوهش های اینده 113

پیوست ها 115

پیوست 1 پیش ازمون 116

پیوست 2 پس ازمون 127

فهرست مقالات 138

منابع 139

فهرست جدول ها

1.2.مقایسه دو روش نمادی و بصری در اموزش ریاضی از دیدگاه ریوار 2011  22

1.3.طرح تحقیق 73

2.3.طرح تحقیق 73

3.3.جدول هدف –محتوا و سطح ازمون سنجش سطوح تفکر هندسی 78

4.3.نتایج تحلیل سئوالات ازمون تفکر هندسی بر اساس تئوری ون هیلی قبل از حذف سوالات 81

5.3. نتایج تحلیل سئوالات ازمون تفکر هندسی بر اساس تئوری ون هیلی بعد از حذف سوالات 82

6.3.نتایج مربوط به KMO و ازمون کرویت بارتلت 83

7.3.تحلیل عوامل 85

8.3.بارهای عاملی ازمون تفکر هندسی بر اساس تئوری ون هیلی 86

9.3.پایایی 87

1.4.توزیع فراوانی دانش اموزان در گروه های ازمایش و کنترل 97

2.4.امار توصیفی (متغییر وابسته پس ازمون) 97

3.4.ازمون لون برای برابری واریانس هادر بین گروهی (متغییر وابسته پس ازمون) 98

4.4.امار توصیفی (متغییر وابسته جذر نمرات پس ازمون) 98

5.4.ازمون لون برای برابری واریانس هادر یک طرح بین گروهی 99

6.4.ازمون تاثیرات بین گروهی (متغیر وابسته جذر نمرات پس ازمون) 99

7.4.مقایسه چند گانه بن فرونی (متغیر وابسته جذر نمرات پس ازمون)100

8.4.توزیع فراوانی دانش اموزان در گروه های ازمایش و کنترل 101

9.4.امار توصیفی (متغیر وابسته پس ازمون 101

10.4.ازمون لون برای برابری واریانس ها( متغیر وابسته پس ازمون 102

11.4.جدول اماری توصیفی (متغیر وابسته جذر پس ازمون 102

12.4.ازمون لون برای برابری واریانس ها (متغیر وابسته جذر پس ازمون 103

13.4.جدول امار توصیفی( متغیر وابسته لگاریتم پس ازمون 103

15.4.ازمون ها تاثیرات بین گروهی (متغیر وابسته لگاریتم پس ازمون 104

فهرست شکل ها

12.ارتباط سلسله مراتبی اصلاحات از دیدگاه اراسو 21

2.2.تجسم مساله 23

3.2.حل مسئله ی هندسی به کمک تجسم 23

4.2.بازی بلوک های منطقی 49

5.2.بلوک های دیینز 50

3.1.ازمون اسکری 87

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از نقش بازی اريگامی بر توسعه تفكر هندسی دانش آموزان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید