مقدمه:
بي شك هستي انسان پرتوي از هستي بيانتهاي پروردگار است. در قرآن كريم آمده است:
كشتن يا حيات دادن به يك انسان مانند كشتن و حيات دادن به همه مردم است. [1] گسترش شهرها، افزايش توليد خودرو، تعميم زندگي ماشيني و روز افزوني ترافيك در شهرها و جاده ها ، درمقابل فوايد اقتصادي و رفاهي ناشي از گسترش و سرعت ارتباطات انسان و كالا، متأسفانه برتعداد و شدت تصادفات در كشورهاي بسياري (از جمله كشور ما) افزوده است. آثار كوبنده اين تصادفات بر ذهن و جان و مال افراد بشر انكار ناپذير است. نزديك به 000/28 كشته و حدود 000/276 مجروح در سال 1386 [16]، زنگ خطري براي محققان، دانشگاهيان، مديران و بطور كلي دستاندركاران امر حمل و نقل در كشور است. جاده ها به عنوان شريان حيات كشورها محسوب مي شوند، به ويژه اينكه موقعيت خاص كشور ما و عدم گستردگي و پوشش كافي شبكه ريلي، هوايي و آبي، زمينه ساز اهميت حمل و نقل جاده اي و توسعه آن گرديده، به نحوي كه در سال هاي اخير بيش از 90% كل بار و بالغ بر 95% كل مسافر جابجا شده در كشور ما، از طريق جاده صورت پذيرفته است. [2]
در كشور هاي پيشرفته دنيا، تحقيقات وسيع و دامنه داري در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي راجع به علل وقوع تصادفات و راه حل هاي پيش بيني و پيشگيري از تصادفات، ارزيابي و محاسبه ميزان ضايعات و خسارات ناشي از تصادفات انجام يافته و هنوز هم در حال انجام است كه اين موضوع منجر به كاهش تعداد و شدت تصادفات و به تبع آن باعث كاهش خسارات، كشته ها و مجروحين شده است. در كشور ما هم به ويژه در سال هاي اخير گام هايي در اين زمينه برداشته شده است. اين پژوهش هم گامي هر چند كوچك در اين راه است و اگر باعث جلوگيري از كشته شدن يا مجروح شدن حتي يك نفر گردد به هدف خود رسيده است. .

 

فهرست مطالب:

چكيده ………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 3

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

– فصل اول: تعريف مسئله .

در دهه اخير با توجه به افزايش ناگهاني نرخ توليد خـودرو در ايـران و افـزايش بـي رويـه تعـداداتومبيل ها در سطح جاده اي كشور، تعداد تصادفات جاده اي به صورت چشم گيري افـزايش پيـداكرده است. آنچه به نظر مي رسد، عدم تناسب ميان افزايش مصرف خودرو و گسترش تجهيـزاتزيربنايي است. (قابل ذكر است در ايران رشد صنعت خودرو 17% ولي رشد تجهيـزات زيربنـاييمرتبط 2% مي باشد.) آمار تلفات جاده اي در سطح كشور در سال 1386 نشاندهدة حدود 000/28 كشته و 000/276 زخمي مي باشد [16]. با وجود اينكه جمعيت ايران يك صدم جمعيت كل جهان است، ولي آمار تصادفات آن يك چهلم تصادفات جهان ميباشد. تحقيقات نشان داده است كه علل تصادفات، حاصل تداخل پيچيـده عوامـل مربـوط بـه جـاده،عوامل انساني، وسيله نقليه و محيط است. در بسياري از موارد با حذف يا كمرنـگ كـردن تـأثيريكي از عوامل ذكر شده در بالا، مي توان از وقوع تصادف جلوگيري كرده و يا حداقل از شدت آن كاست. هر چند عامل انسان از لحاظ درصد تشـكيل دهنـده عوامـل مـؤثر در تصـادف در صـدرعوامل ذكر شده قـرار دارد، ولـي بسـياري از كارشناسـان تأكيـد دارنـد كـه بخـش عمـده اي از برنامه هاي ايمن سازي كه سعي در تغيير عملكرد و عادات انساني دارند، مشكل است كـه كـاملاًبه مرحله اجراء در آيند؛ اما ساخت راه هاي با كيفيت ايمني بـالا و حـذف نقـاط حادثـه خيـز وعمليات مهندسي ثابت شده، كه مؤثرتر و ماندگارتر هستند. در ايـن تحقيـق بـه دنبـال تعيـيناجزاءي مهم و مؤثر راه در زمينه ا يمني هستيم تا مشخص شود چه اجزايـي از جـاده در ايجـادتصادفات مؤثرترند.

1- 1- تعريف كلي مسئله ………………………………………………………………………………………….. 5
1- 2- نياز به مطالعه در مورد مسئله ……………………………………………………………………………… 6
1- 2- 1- افزايش ايمني در حمل و نقل جاده اي ………………………………………………………………… 6
1- 2- 2- نسبت به سود به هزينه بالا …………………………………………………………………………….. 7
1- 2- 3- كاهش زمانهاي تأخير ناشي از تصادف انسان و كالا …………………………………………………. 7
1- 3- اهداف و فرضيات ………………………………………………………………………………………………. 8
1- 4- دامنه اثر مسئله در جامعه علمي و اجتماع ……………………………………………………………….. 9
1- 5- محدوديت ها و چهارچوب پروژه …………………………………………………………………………….. 10

3

فصل دوم كاوش در متون…………………………………………….. 12

در زمينه بررسي نقش اطلاعات مربوط به ايمني در طراحي جادهها كارهايي در سطح دنيا انجام شده، بسياري از اين تحقيقات در كشور آمريكا انجام شده است. در كشور ما نيز خوشبختانه با رويكرد به اين بحث در سالهاي اخير، تحقيقات دانشگاهي خوبي صورت پذيرفته است علاوه بر آن در كنفرانس هاي »حوادث جادهاي« و »مهندسي حمل ونقل و ترافيك« مقالات ارزشمندي ارائه گرديد. غير از موارد بالا از سوي وزارت راه »دستورالعمل بازرسي ايمني راه« و نيز »راهنماي ميمزي ايمني راه« تدوين شد.
در زير به خلاصه اي از مطالب عنوان شده مي پردازيم:
2-2- بررسي مقالات
2-2-1- الگوريتم پيش بيني تصادفات:
در تحقيقي كه تحت عنوان »Development of Base Models« زيرنظـرFHWA و در ايالات كاليفرنيا، ميشيگان، مينه سوتا و واشنگتن صورت پذيرفت. مدل هاي اوليه الگوريتم پيش بيني تصادفات با عناوين: 1) مدل هاي تصادفات براي راه هاي برون شـهري دو خطـي 2) مقاطع و تقاطعات و مدل هاي تصـادفات تقاطعـات بـرون شـهري (تقـاطع 2×2 خطـيداراي چراغ راهنمايي) بدست آمد.
براي ايجاد بانك داده، مدل هاي اوليه به همـراه طـرح هندسـي، كنتـرل ترافيـك، حجـمترافيك، و داده هاي تصادفات در ايالات ميشيگان، مين سوتا و كاليفرنيا و واشنگتن بررسي شد. اين داده ها از سيستم اطلاعات ايمنـي بزرگـراه هـا FHWA 1 بدسـت آمـد. داده هـايمربوط به طراحي هندسي كه در فايل هاي HSIS2 ايالات ذكر شده از قبل وجود داشتند، با داده هاي اضافي ديگر كه از اقدامات ميداني و فهرست عكس هاي آنها بدست آمده بـودتكميل شد. متغير وابسته در مدل سازي تصادفات راه، شـامل داده هـاي تصـادف 5 سـاله(1989-1985) 619 مورد راه هاي دوخطي در مينهسوتا و 3 سـاله (1995-1993) 712 مقطع راهي در واشنگتن بود. در اين مدل مقاطعي كه در طول 76 متري تقاطع همسطح بودند و همچنين تعداد كمي از تصادفاتي كه بعد از 76 متري يك تقاطع بودنـد در نظـرگرفته نشدند. متغيرهاي مستقلي كه نشان دهنده هندسه طرح، كنترل ترافيـك و حجـمهستند و در اين تحقيق استفاده شدند عبارتند از:
1- عرض خط
2- عرض شانه
3- ميزان خطر حاشيه راه
4- تراكم مسير
5- قوس افقي
6- درصد شيب هاي مستقيم
تمامي اين متغيرهاي مستقل، رابطه آماري قابل توجهي با تصادفات داشتند.سپس از روي داده هاي HSIS كه در ايالات ذكر شده بدست آمـد، مـدل اوليـه اي بـرايراه هاي برون شهري ارائه شد. پس از آن مدل ارائه شده به همراه ضريب انحـراف معيـار ودرجه اهميت هر يك از متغيرهاي مستقل همچنين پارامتر فراپراكندگي بدست آمده و با قرار دادن در مدل، نتايج زير حاصل شد؛سرعت مجاز اعلام شده، درصد كاميون و تراكم تقاطعـا ت (مـثلاً تعـداد تقاطعـات در هـركيلومتر) از جمله متغيرهايي هستند كه در ارائه مدل هاي اوليه مقاطع راه مـورد بررسـيقرار گرفتند. در نتيجه اين بررسي ها مشخص شد، سرعت مجـاز اعـلام شـده همبسـتگيمنفي با تعداد تصادفات دارد، در حاليكه درصـد كـاميون و تـراكم تقـاطع در همبسـتگيمثبت با تعداد تصادفات هستند. با اين وجود هيچ يك از ايـن سـه متغيـر در مـدل هـايرگرسيون كه شامل متغيرهاي فهرسـت شـده در بـالا مـي باشـند، داراي اهميـت آمـارينبودند. تغيير درجه شيب در هر واحد طول راه در قوس هاي عمودي تيز و ساير قوسهاي عمودي (قوس هاي داراي قله تيزي و فرورفتگي) در نظر گرفتـه شـد، ولـي فقـط متغيـرمربوط به قوس هاي عمودي تيز از لحاظ آماري داراي بيشترين اهميت بود كـه در مـدلنهايي نيز در نظر گرفته شد. دو متغير مرتبط با شرايط آب وهوايي نيز در مـدل سـازي راهمين سوتا مورد بررسي قرار گرفت، تعداد روزهاي باراني و تعداد روزهاي برفي در هر سال.اين متغيرها براساس منطقه آب وهوايي بودند كه مقطع در آن قرار داشت. مشـخص شـدكه اين دو متغير نسبت معكوس با تعداد تصادفات دارنـد و از آنجائيكـه از لحـاظ محلـياهميت نداشتند (بيشتر نشانگر منطقه آب وهوايي بودند تا شرايط آب وهـوايي هـر يـك ازمقاطع) و از لحاظ آماري اهميت جانبي داشتند، در داده هاي ايالت واشـنگتن جمـع آوري نشده و از مدل نهايي حذف شدند.

– 1- طبقه بندي و مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 12
2- 2- بررسي مقالات ………………………………………………………. ………………………………………. 12
2- 2- 1- الگوريتم پيش بيني تصادفات …………………………………………………………………………….. 12
2- 2- 2- نقش اطلاعات مربوط به ايمني در طراحي جاده ها از ديدگاه (NCHRP) …ا………………………… 15
2- 2- 3- اقدامات اصلاحي كم هزينه جهت بالا بردن سطح ايمني راه ها ……………………………………… 20
2- 2- 4- ايمني جادهاي تا سال 2010 ……………………………………………………………………………… 21
2- 2- 5- فاكتورهاي تعديل تصادفات …………………………………………………………………………………. 22
2- 2- 6- فاكتورهاي كليدي طراحي براي داشتن جاده هاي ايمن تر ……………………………………………. 24
2- 2- 7- سيستم ها و نوآوري هاي موفق در زمينه ثبت تصادفات ……………………………………………….. 26
2 2 8- شناسايي نظام مند نقاط حادثه خيز (Iowa State DOT) ا……………………………………………….. 27
2- 2- 9- رابطه بين طراحي هندسي و ايمني ……………………………………………………………………… 28
2- 2- 10- شناسايي عوامل مؤثر در بالابردن درصد تصادفات ……………………………………………………… 29
2- 2- 11- تأثير طراحي مقاطع عرضي بر روي ايمني: (HSIS) ..ا……………………………………………….. 30
2 -3- بررسي تزها و پروژهها ………………………………………………………………………………………… 31
2- 3- 1- عوامل مؤثر در ايمني راه ها در تشخيص نقاط تصادفخيز ………………………………………………. 31
2- 3- 2- بررسي اثرات طرح هندسي بر تصادفات جاده هاي اصلي استان ايلام ……………………………… 32
2- 3- 3- نقش پارامترهاي طرح هندسي راه در ايمني و كاهش تصادفات جاده اي……………………………. 33
2- 3- 4- اثر طرح هندسي بر ميزان تصادفات ……………………………………………………………………… 34
2 -4- بررسي كتاب ها ……………………………………………………………………………………………….. 35
2- 4- 1- تصادفات جاده اي در ايران ………………………………………………………………………………….. 35
2- 4- 2- كتاب آزادراه هاي آمريكا ……………………………………………………………………………………. 36
2- 4- 3- آئين نامه ايران در مورد طرح هندسي ……………………………………………………………………. 37
2- 4- 4- اجزاء مهم در ايمني راه …………………………………………………………………………………….. 37
2- 4- 5- راهنماي ايمني راه ………………………………………………………………………………………….. 38
2- 4- 7- دستورالعمل بازرسي ايمني راه ……………………………………………………………………………. 40
2- 4- 8- راهنماي مميزي ايمني راه ………………………………………………………………………………….. 41
2 -5- بررسي كنفرانس ها …………………………………………………………………………………………….. 43
2- 5- 1- نقش محيط راه در ايمني موتورسيكلت …………………………………………………………………….. 43
2- 5- 2- بررسي كاربرد ضرايب تعديل تصادف در تعيين تأثير مشخصات هندسي مسير بر ميزان تصادفات
جاده اي …………………………………………………………………………………………………………………… 44
2 5 3- دستورالعمل شناسايي و اصلاح مقاطع تصادف خير ………………………………………………………… 45
2-6- بررسي آمار و اطلاعات پليس راهور …………………………………………………………………………….. 46
2- 7- نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………….. 60

فصل سوم – روش تحقيق ……………………………………………… 61

در اين فصل نحوه انجام تحقيق و مطالعه حاضر بررسي شده و ضمن ارزيابي موضوعات مختلفي كه در آن مورد بحث قرار مي گيرند، روشي را كه به وسيله آن اطلاعات مهم مربوط به ايمني در طراحي جادهها شناسايي مي شوند به اختصار توضيح داده مي شود.
3-1- موضوعات مورد بحث در رساله:
3-1-1- بدست آوردن فاكتورها و اجزاء مؤثر راه در زمينه ايمني:
يك راه از اجزاء مختلفي تشكيل شده است. اجزاءي تشكيل دهنده يـك راه ماننـد اعضـاي بـدنهستند. علاوه بر اينكه هر يك از اين اجزاء كاركرد خـود را دارنـد، عملكـرد هـر يـك، بـر رويكاركرد ديگر اجزاء هم بسيار مؤثر است. ضمن اينكه، كليت مجموعه راه بـر روي سـاير عوامـل،هم مؤثر بوده و هم از آنها تأثير مي پذيرد. بنابراين بدست آوردن اجزاء اصلي مؤثر بـر ايمنـي راهاز اهميت ويژه اي برخوردار است. 3-1-2- بدست آوردن وزن و تأثير هر يك از اجزاء مؤثر راه در زمينه ايمني: هريك از اجزاءي مؤثر راه در زمينه ايمني داراي وزن و تـأثيري بـر روي ايمنـي مـي باشـند . بـاداشتن اطلاعات مربوط به تصادفات در كل كشور در مورد تعداد و درصد حـوادث جـاده اي كـهعلت تصادف جاده بوده و تقسيم تعداد تصادفات هر يك از اين اجزاءهـا بـه كـل تصـادفاتي كـهعامل آن جاده بوده است، و نيز تحليل اطلاعات مربوطه مي توان وزن و تـأثير هـر يـك از ايـناجزاء مهم بر روي ايمني راه را بدست آورد.
3-2- روش تحقيق:
تحقيق حاضر در اين پايان نامه عموماً كتابخانه اي مي باشد، زيرا بيشتر اطلاعـات مـورد اسـتفادهاطلاعات آماري بوده و براساس نتايج مطالعات و تحقيقات انجام شده در ايران و ساير كشورهاي جهان مي باشد. استفاده از اينترنت و نشريات و كتاب هاي موجود در كتابخانه هـا و نيـز مقـالات،آئين نامه ها، همچنين پايان نامه ها و كتـاب هـاي كنفـرانس هـا و گزارشـات منتشـر شـده توسـطسازمانهاي راه و حمل ونقل در كشور ما و ديگـر كشـورهاي جهـان روش كـاربردي مناسـبي درجهت كسب و بررسي اطلاعات مي باشد.

– 1- موضوعات موردبحث در رساله …………………………………………………………………………………… 61
3- 1- 1- بدست آوردن فاكتورها و المانهاي مؤثر راه در زمينه ايمني ………………………………………………. 61
3- 1- 2- بدست آوردن وزن و تأثير هريك از المانهاي مؤثر راه در زمينه ايمني …………………………………….. 61
3- 2- روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 62
3- 3- روابط رياضي ……………………………………………………………………………………………………….. 62
3- 4- نرم افزار مورد استفاده …………………………………………………………………………………………….. 64

فصل چهارم – جمع آوري اطلاعات …………………………………….. 65

 

– 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 65
4- 2- موضوعات موردنظر ………………………………………………………………………………………………… 70
4- 2- 1- فاكتورها و المانهاي مؤثر راه در زمينه ايمني ……………………………………………………………….. 70
4- 2- 2- وزن دهي و تأثير المانهاي مؤثر راه در زمينه ايمني ………………………………………………………… 70
4- 2- 3- اطلاعات و آمار تصادفات ……………………………………………………………………………………….. 70
4- 3- مشكلات در جمع آوري اطلاعات ………………………………………………………………………………… 71

فصل پنجم – تحليل اطلاعات و آمار تصادفات ………………………… 72

5- 1- مشخصات عملكردي راه ………………………………………………………………………………………….. 72
5- 2- مشخصات غيرعملكردي راه ………………………………………………………………………………………. 72
5- 2- 1- عوامل هندسي سير………………………….. ……………………………………………………………….. 75
5- 2- 2- عوامل مؤثر در حاشيه راه ………………………………………………………………………………………. 76
5 2 3- علامات و خط كشي ها …………………………………………………………………………………………… 76
5- 2- 4- بافت و شرايط روسازي ………………………………………………………………………………………….. 76
5- 2- 5- لوازم و تأسيسات جاده …………………………………………………………………………………………. 77
5- 2- 6- كنترل و مديريت ترافيك …………………………………………………………………………………………. 77
5- 2- 7- عملكرد ترافيكي………………………………………………………………………………………………….. 77
5- 3- مطالعات موردي ……………………………………………………………………………………………………… 84
5- 3- 1- محور قزوين – رشت …………………………………………………………………………………………….. 85
5- 3- 2- آزاده راه كرج – قزوين ……………………………………………………………………………………………. 86
5- 3- 3- بررسي آمار تصادفات درون شهري استان تهران …………………………………………………………….. 88
5- 4- بررسي آئين نامه طرح هندسي ايران ……………………………………………………………………………… 94

3

فصل ششم – بررسي نقش عرض سوارهرو و عرض شانه در ايمني و محاسبه سود .

مقدمه:
همانطوريكه در فصول گذشته مشاهده شد، طبق آئين نامه هاي مهم دنيا و آمار و اطلاعات پليس كشورمان، مهمترين دليل تصادفات جاده اي (به ويژه در راه هاي برون شهري) كمبود عرض راه و عرض و كيفيت شانه راه ميباشد. در اين فصل نقش اين دو جزء مهم از اجزاء راه مورد تحليل دقيق قرار گرفته و با ارائه روشي پيش بيني كاهش وقوع تصادفات در راه هايي با ميانگين ترافيك روزانه مختلف، با استفاده از تعريض سواره رو و شانه راه تخمين زده شده است. سپس با توجه به هزينه تصادفات و همچنين هزينه تعريض عرض و شانه راه نرخ سود به هزينه اين اقدامات در انواع راه هاي برون شهري كشورمان محاسبه شده است. 6- 2- مراحل بررسي و تعيين عرض راه و عرض شانه بهينه براي انواع راهها و ADT هاي مختلف: به منظور تعيين عرض راه و عرض شانه بهينه و تعيين سود به هزينه اين اقدام مراحل كار در شكل (6- 1) نشان داده شده است. همانطوريكه در شكل نمايش داده شده است، در ابتداي مسئله محدوده راه موردنظر را تعيين ميكنيم. سپس راه مذكور را به مقاطع متجانس (از نظر مشخصات هندسي راه به ويژه عرض خط و شانه برابر و ADT هاي يكسان) تقسيم مي كنيم. سپس ADT هاي هر مقطع تعيين مي گردند. بعد از آن عرض راه و عرض شانه راه در هر مقطع تعيين مي گردد. سپس از روي شكل (6-2) و شكل (6-3) و جداول پيوست، عرض راه يا عرض شانه راه جديد پيشنهاد مي گردد. در پايان هم نسبت سود به هزينه هر قطعه از راه با استفاده از فرمول (6-1) بدست آمده و پس از آن با استفاده از فرمول (6-2) نسبت سود به هزينه كل پروژه محاسبه ميگردد.

6- 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 98
6- 2- مراحل بررسي و تعيين عرض راه و عرض شانه بهينه براي انواع راه ها و ADT هاي………………………..… 98
6- 2-1- مشخص كردن محدوده پروژه …………………………………………………………………………………….. 103
6- 2-2- تقسيم پروژه به بخش ها و قطعات متجانس و جداگانه ………………………………………………………. 103
6- 2-3- تعيين ويژگي هاي كنترل ترافيكي و طرح هندسي براي هر مقطع …………………………………………. 104
6- 2-4- تعيين ADT هاي هر مقطع ………………………………………………………………………………………. 105
6- 2-5- تعيين عرض خط و عرض شانه هر مقطع ………………………………………………………………………. 105
6- 2-6- پيشنهاد عرض مقطع جديد براي عرض راه يا شانه ………………………………………………………….. 106
6- 2-7- محاسبه قيمت اضافه عرض سواره رو و عرض شانه ………………………………………………………… 107
6- 2-8- محاسبه سود به هزينه تعريض خطوط سواره رو و شانه راه ……………………………………………….. 109
6- 2-9- محاسبه سود به هزينه تعريض خطوط سواره رو و شانه راه براي كل پروژه ……………………………… 111
6 3- نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………….. 122
6- 4- پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 124
پيوست 1: اخلاف فاكتور تعديل تصادفات مربوط به تغييرات عرض راه و عرض شانه راه و برآورد سود به هزينه آن در انواع راه هاي مختلف و ADTهاي متفاوت……………………………………………………………………………………………….. 133

پيوست 2: اطلاعات ايمني پيشرفته براي طراحي راه NCHRP …ا…………………………………………………… 173

پيوست 3: اقدامات اصلاحي كم هزينه جهت بالا بردن سطحي ايمني راهها ………………………………………. 209
مراجع فارسي ………………………………………………………………………………………………………………. 129

مراجع غيرفارسي ……………………………………………………………………………………………………………. 130
چكيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………244

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول:
(جدول 2-1) آمار كل تصادفات رانندگي كشور درسالهاي 85-1381 بر مبناي نوع نقايص معبر در محل
تصادف ……………………………………………………………………………………………………………….. .…………49
(جدول 2-2) درصد كل تصادفات رانندگي كشور در سالهاي 85- 1381 بر مبناي نوع نقايص معبر در محل
تصادف ………………………………………………………………………………………………………………… …………50
(جدول 2- 3) تصادفات رانندگي در سالهاي 85-1381 در كل كشور بر مبناي عرض معبر …………………………….. 51
(جدول 2- 4) درصد تصادفات رانندگي در سالهاي 85-1381 در كل كشور بر مبناي عرض معبر………………………. 52
(جدول2-5) درصد كل تصادفات جادهاي (برون شهري) كشور در سالهاي 85-1381 بر مبناي عرض معبر
…………. ………………………………………………………………………………………………………………………. 53
(جدول 2- 9) آمار كل تصادفات رانندگي كشور در سالهاي 85-1381 بر مبناي نوع تصادف. ……………….……………56
(جدول 2- 10) درصد كل تصادفات رانندگي كشور درسالهاي 85-1381 بر مبناي نوع تصادف.………………………… 57
(جدول 5- 1) اجزاء مؤثر جاده در زمينه ايمني …………………………………………………………………. ……………74
(جدول 5- 2) داده هاي آماري سالهاي 83-1373 …………………………………………………………….. ……………82
(جدول 5- 3) شاخصهاي مرتبط با ايمني حمل و نقل جاده اي در كشور طي سالهاي 73 – 83……………………. 83
(جدول 5- 4) شاخص شدت تلفات ناشي از تصادفات رانندگي طي سالهاي 77 الي ..…………………………………83
جدول (5- 5) تعداد و درصد تصادفات بر مبناي نقص معبر در محور لوشان – رشت سال1384 …………………………84
(جدول 5- 6) تعداد و درصد تصادفات بر مبناي موانع ديد در محور قزوين رشت سال .138 . ………………………..…85
(جدول 5- 7) آمار تصادفات آزاد راه كرج – قزوين در سال 1384 ………………………………………………… ………86
(جدول 5- 8) آمار و اطلاعات مربوط به تصادفات آزادراه كرج – قزوين در سال 1384………………………………… ..88
جدول (6- 1) قيمت تعريض عرض آسفالته و عرض شانه در سال 1385 …………………………………………… 107
جدول (6- 2)قيمت تعريض عرض آسفالته و عرض شانه در سال 1385 براي عرض يك فوت…………………….. 108

جدول (6- 3) سود به هزينه تعريض راه و با مقادير بزرگتر از 1 در جلگه ……………………………………………. 119
جدول (6- 4) سود به هزينه تعريض شانه با مقادير بزرگتر از 1 در جلگهADT …ا………………………………….. 120

فهرست اشكال
(شكل 2-1) مشخصات مؤثر راه در زمينه ايمني از ديدگاه پليس كشور ……………………………………………. 48
(شكل 2-2) درصد كل تصادفات رانندگي كشور در سالهاي 85-1381 بر مبناي عرض معب.ر…………………….. 50
(شكل 2-4) درصد تصادفات جاده اي كشور در سالهاي 85- 1381 بر مبناي نحوه برخورد …………………………56
(شكل 2-5) نمودار درصد كل تصادفات كشور در سالهاي 85-1381 بر مبناي نوع تصادف …………………………..57
(شكل 2-6) نمودار كل تصادفات كشور در سالهاي 85-1381 ………………………………………………………….58
(شكل 5-1) مشخصات كلي و مهم راه …………………………………………………………………………………. 78
(شكل 5-2) مشخصات مشترك موثر راه در زمينه ايمني از ديدگاه آئين نامه هاي مهم …………………………..80
(شكل 5-3) مشخصات مؤثر راه در زمينه ايمني از ديدگاه پليس كشور ………………………………………………81
(شكل 6- 1) مراحل بررسي و تعيين عرض راه و عرض شانه بهينه براي انواع راه ها و ADT هاي مختلف
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
(شكل 6-2) فاكتور تعديل تصادفات براي عرض سواره رو ……………………………………………………………….101
(شكل 6-3) فاكتور تعديل تصادفات براي عرض شانه راه ………………………………………………………………..102

 

Abstract
Road accident has become one of the basic problems in the transportation system of the country. There are some 27500 fatalities on Iranian roads on 2005-06 , and another 276000 people are injured. In financial terms this represents a cost to the community (equals to 3.5 percent of the national gross output).
Along with the monetrary cost of crashes there is also the physical and psychological trauma suffered by those directly involved as by family and friends.
Road is the most important factor in the number and severity of crashes.
This paper outlines the key elements of roads and introduces the road width as the most important one in the safe performance of them. Then , propose a method to predict the crash reduction on the rural roads with different ADT, resulted from increasing the road width. At last , the benefit of increased width is calculated for all type of roads in Iran.مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

قیمت35000تومان