انتخاب صفحه

مقدمه:
بی شک هستی انسان پرتوی از هستی بیانتهای پروردگار است. در قرآن کریم آمده است:
کشتن یا حیات دادن به یک انسان مانند کشتن و حیات دادن به همه مردم است. [1] گسترش شهرها، افزایش تولید خودرو، تعمیم زندگی ماشینی و روز افزونی ترافیک در شهرها و جاده ها ، درمقابل فواید اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش و سرعت ارتباطات انسان و کالا، متأسفانه برتعداد و شدت تصادفات در کشورهای بسیاری (از جمله کشور ما) افزوده است. آثار کوبنده این تصادفات بر ذهن و جان و مال افراد بشر انکار ناپذیر است. نزدیک به 000/28 کشته و حدود 000/276 مجروح در سال 1386 [16]، زنگ خطری برای محققان، دانشگاهیان، مدیران و بطور کلی دستاندرکاران امر حمل و نقل در کشور است. جاده ها به عنوان شریان حیات کشورها محسوب می شوند، به ویژه اینکه موقعیت خاص کشور ما و عدم گستردگی و پوشش کافی شبکه ریلی، هوایی و آبی، زمینه ساز اهمیت حمل و نقل جاده ای و توسعه آن گردیده، به نحوی که در سال های اخیر بیش از 90% کل بار و بالغ بر 95% کل مسافر جابجا شده در کشور ما، از طریق جاده صورت پذیرفته است. [2]
در کشور های پیشرفته دنیا، تحقیقات وسیع و دامنه داری در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی راجع به علل وقوع تصادفات و راه حل های پیش بینی و پیشگیری از تصادفات، ارزیابی و محاسبه میزان ضایعات و خسارات ناشی از تصادفات انجام یافته و هنوز هم در حال انجام است که این موضوع منجر به کاهش تعداد و شدت تصادفات و به تبع آن باعث کاهش خسارات، کشته ها و مجروحین شده است. در کشور ما هم به ویژه در سال های اخیر گام هایی در این زمینه برداشته شده است. این پژوهش هم گامی هر چند کوچک در این راه است و اگر باعث جلوگیری از کشته شدن یا مجروح شدن حتی یک نفر گردد به هدف خود رسیده است. .

 

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 3

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

– فصل اول: تعریف مسئله .

در دهه اخیر با توجه به افزایش ناگهانی نرخ تولید خـودرو در ایـران و افـزایش بـی رویـه تعـداداتومبیل ها در سطح جاده ای کشور، تعداد تصادفات جاده ای به صورت چشم گیری افـزایش پیـداکرده است. آنچه به نظر می رسد، عدم تناسب میان افزایش مصرف خودرو و گسترش تجهیـزاتزیربنایی است. (قابل ذکر است در ایران رشد صنعت خودرو 17% ولی رشد تجهیـزات زیربنـاییمرتبط 2% می باشد.) آمار تلفات جاده ای در سطح کشور در سال 1386 نشاندهده حدود 000/28 کشته و 000/276 زخمی می باشد [16]. با وجود اینکه جمعیت ایران یک صدم جمعیت کل جهان است، ولی آمار تصادفات آن یک چهلم تصادفات جهان میباشد. تحقیقات نشان داده است که علل تصادفات، حاصل تداخل پیچیـده عوامـل مربـوط بـه جـاده،عوامل انسانی، وسیله نقلیه و محیط است. در بسیاری از موارد با حذف یا کمرنـگ کـردن تـأثیریکی از عوامل ذکر شده در بالا، می توان از وقوع تصادف جلوگیری کرده و یا حداقل از شدت آن کاست. هر چند عامل انسان از لحاظ درصد تشـکیل دهنـده عوامـل مـؤثر در تصـادف در صـدرعوامل ذکر شده قـرار دارد، ولـی بسـیاری از کارشناسـان تأکیـد دارنـد کـه بخـش عمـده ای از برنامه های ایمن سازی که سعی در تغییر عملکرد و عادات انسانی دارند، مشکل است کـه کـاملاًبه مرحله اجراء در آیند؛ اما ساخت راه های با کیفیت ایمنی بـالا و حـذف نقـاط حادثـه خیـز وعملیات مهندسی ثابت شده، که مؤثرتر و ماندگارتر هستند. در ایـن تحقیـق بـه دنبـال تعیـیناجزاءی مهم و مؤثر راه در زمینه ا یمنی هستیم تا مشخص شود چه اجزایـی از جـاده در ایجـادتصادفات مؤثرترند.

1- 1- تعریف کلی مسئله ………………………………………………………………………………………….. 5
1- 2- نیاز به مطالعه در مورد مسئله ……………………………………………………………………………… 6
1- 2- 1- افزایش ایمنی در حمل و نقل جاده ای ………………………………………………………………… 6
1- 2- 2- نسبت به سود به هزینه بالا …………………………………………………………………………….. 7
1- 2- 3- کاهش زمانهای تأخیر ناشی از تصادف انسان و کالا …………………………………………………. 7
1- 3- اهداف و فرضیات ………………………………………………………………………………………………. 8
1- 4- دامنه اثر مسئله در جامعه علمی و اجتماع ……………………………………………………………….. 9
1- 5- محدودیت ها و چهارچوب پروژه …………………………………………………………………………….. 10

3

فصل دوم کاوش در متون…………………………………………….. 12

در زمینه بررسی نقش اطلاعات مربوط به ایمنی در طراحی جادهها کارهایی در سطح دنیا انجام شده، بسیاری از این تحقیقات در کشور آمریکا انجام شده است. در کشور ما نیز خوشبختانه با رویکرد به این بحث در سالهای اخیر، تحقیقات دانشگاهی خوبی صورت پذیرفته است علاوه بر آن در کنفرانس های »حوادث جادهای« و »مهندسی حمل ونقل و ترافیک« مقالات ارزشمندی ارائه گردید. غیر از موارد بالا از سوی وزارت راه »دستورالعمل بازرسی ایمنی راه« و نیز »راهنمای میمزی ایمنی راه« تدوین شد.
در زیر به خلاصه ای از مطالب عنوان شده می پردازیم:
2-2- بررسی مقالات
2-2-1- الگوریتم پیش بینی تصادفات:
در تحقیقی که تحت عنوان »Development of Base Models« زیرنظـرFHWA و در ایالات کالیفرنیا، میشیگان، مینه سوتا و واشنگتن صورت پذیرفت. مدل های اولیه الگوریتم پیش بینی تصادفات با عناوین: 1) مدل های تصادفات برای راه های برون شـهری دو خطـی 2) مقاطع و تقاطعات و مدل های تصـادفات تقاطعـات بـرون شـهری (تقـاطع 2×2 خطـیدارای چراغ راهنمایی) بدست آمد.
برای ایجاد بانک داده، مدل های اولیه به همـراه طـرح هندسـی، کنتـرل ترافیـک، حجـمترافیک، و داده های تصادفات در ایالات میشیگان، مین سوتا و کالیفرنیا و واشنگتن بررسی شد. این داده ها از سیستم اطلاعات ایمنـی بزرگـراه هـا FHWA 1 بدسـت آمـد. داده هـایمربوط به طراحی هندسی که در فایل های HSIS2 ایالات ذکر شده از قبل وجود داشتند، با داده های اضافی دیگر که از اقدامات میدانی و فهرست عکس های آنها بدست آمده بـودتکمیل شد. متغیر وابسته در مدل سازی تصادفات راه، شـامل داده هـای تصـادف 5 سـاله(1989-1985) 619 مورد راه های دوخطی در مینهسوتا و 3 سـاله (1995-1993) 712 مقطع راهی در واشنگتن بود. در این مدل مقاطعی که در طول 76 متری تقاطع همسطح بودند و همچنین تعداد کمی از تصادفاتی که بعد از 76 متری یک تقاطع بودنـد در نظـرگرفته نشدند. متغیرهای مستقلی که نشان دهنده هندسه طرح، کنترل ترافیـک و حجـمهستند و در این تحقیق استفاده شدند عبارتند از:
1- عرض خط
2- عرض شانه
3- میزان خطر حاشیه راه
4- تراکم مسیر
5- قوس افقی
6- درصد شیب های مستقیم
تمامی این متغیرهای مستقل، رابطه آماری قابل توجهی با تصادفات داشتند.سپس از روی داده های HSIS که در ایالات ذکر شده بدست آمـد، مـدل اولیـه ای بـرایراه های برون شهری ارائه شد. پس از آن مدل ارائه شده به همراه ضریب انحـراف معیـار ودرجه اهمیت هر یک از متغیرهای مستقل همچنین پارامتر فراپراکندگی بدست آمده و با قرار دادن در مدل، نتایج زیر حاصل شد؛سرعت مجاز اعلام شده، درصد کامیون و تراکم تقاطعـا ت (مـثلاً تعـداد تقاطعـات در هـرکیلومتر) از جمله متغیرهایی هستند که در ارائه مدل های اولیه مقاطع راه مـورد بررسـیقرار گرفتند. در نتیجه این بررسی ها مشخص شد، سرعت مجـاز اعـلام شـده همبسـتگیمنفی با تعداد تصادفات دارد، در حالیکه درصـد کـامیون و تـراکم تقـاطع در همبسـتگیمثبت با تعداد تصادفات هستند. با این وجود هیچ یک از ایـن سـه متغیـر در مـدل هـایرگرسیون که شامل متغیرهای فهرسـت شـده در بـالا مـی باشـند، دارای اهمیـت آمـارینبودند. تغییر درجه شیب در هر واحد طول راه در قوس های عمودی تیز و سایر قوسهای عمودی (قوس های دارای قله تیزی و فرورفتگی) در نظر گرفتـه شـد، ولـی فقـط متغیـرمربوط به قوس های عمودی تیز از لحاظ آماری دارای بیشترین اهمیت بود کـه در مـدلنهایی نیز در نظر گرفته شد. دو متغیر مرتبط با شرایط آب وهوایی نیز در مـدل سـازی راهمین سوتا مورد بررسی قرار گرفت، تعداد روزهای بارانی و تعداد روزهای برفی در هر سال.این متغیرها براساس منطقه آب وهوایی بودند که مقطع در آن قرار داشت. مشـخص شـدکه این دو متغیر نسبت معکوس با تعداد تصادفات دارنـد و از آنجائیکـه از لحـاظ محلـیاهمیت نداشتند (بیشتر نشانگر منطقه آب وهوایی بودند تا شرایط آب وهـوایی هـر یـک ازمقاطع) و از لحاظ آماری اهمیت جانبی داشتند، در داده های ایالت واشـنگتن جمـع آوری نشده و از مدل نهایی حذف شدند.

– 1- طبقه بندی و مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 12
2- 2- بررسی مقالات ………………………………………………………. ………………………………………. 12
2- 2- 1- الگوریتم پیش بینی تصادفات …………………………………………………………………………….. 12
2- 2- 2- نقش اطلاعات مربوط به ایمنی در طراحی جاده ها از دیدگاه (NCHRP) …ا………………………… 15
2- 2- 3- اقدامات اصلاحی کم هزینه جهت بالا بردن سطح ایمنی راه ها ……………………………………… 20
2- 2- 4- ایمنی جادهای تا سال 2010 ……………………………………………………………………………… 21
2- 2- 5- فاکتورهای تعدیل تصادفات …………………………………………………………………………………. 22
2- 2- 6- فاکتورهای کلیدی طراحی برای داشتن جاده های ایمن تر ……………………………………………. 24
2- 2- 7- سیستم ها و نوآوری های موفق در زمینه ثبت تصادفات ……………………………………………….. 26
2 2 8- شناسایی نظام مند نقاط حادثه خیز (Iowa State DOT) ا……………………………………………….. 27
2- 2- 9- رابطه بین طراحی هندسی و ایمنی ……………………………………………………………………… 28
2- 2- 10- شناسایی عوامل مؤثر در بالابردن درصد تصادفات ……………………………………………………… 29
2- 2- 11- تأثیر طراحی مقاطع عرضی بر روی ایمنی: (HSIS) ..ا……………………………………………….. 30
2 -3- بررسی تزها و پروژهها ………………………………………………………………………………………… 31
2- 3- 1- عوامل مؤثر در ایمنی راه ها در تشخیص نقاط تصادفخیز ………………………………………………. 31
2- 3- 2- بررسی اثرات طرح هندسی بر تصادفات جاده های اصلی استان ایلام ……………………………… 32
2- 3- 3- نقش پارامترهای طرح هندسی راه در ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای……………………………. 33
2- 3- 4- اثر طرح هندسی بر میزان تصادفات ……………………………………………………………………… 34
2 -4- بررسی کتاب ها ……………………………………………………………………………………………….. 35
2- 4- 1- تصادفات جاده ای در ایران ………………………………………………………………………………….. 35
2- 4- 2- کتاب آزادراه های آمریکا ……………………………………………………………………………………. 36
2- 4- 3- آئین نامه ایران در مورد طرح هندسی ……………………………………………………………………. 37
2- 4- 4- اجزاء مهم در ایمنی راه …………………………………………………………………………………….. 37
2- 4- 5- راهنمای ایمنی راه ………………………………………………………………………………………….. 38
2- 4- 7- دستورالعمل بازرسی ایمنی راه ……………………………………………………………………………. 40
2- 4- 8- راهنمای ممیزی ایمنی راه ………………………………………………………………………………….. 41
2 -5- بررسی کنفرانس ها …………………………………………………………………………………………….. 43
2- 5- 1- نقش محیط راه در ایمنی موتورسیکلت …………………………………………………………………….. 43
2- 5- 2- بررسی کاربرد ضرایب تعدیل تصادف در تعیین تأثیر مشخصات هندسی مسیر بر میزان تصادفات
جاده ای …………………………………………………………………………………………………………………… 44
2 5 3- دستورالعمل شناسایی و اصلاح مقاطع تصادف خیر ………………………………………………………… 45
2-6- بررسی آمار و اطلاعات پلیس راهور …………………………………………………………………………….. 46
2- 7- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 60

فصل سوم – روش تحقیق ……………………………………………… 61

در این فصل نحوه انجام تحقیق و مطالعه حاضر بررسی شده و ضمن ارزیابی موضوعات مختلفی که در آن مورد بحث قرار می گیرند، روشی را که به وسیله آن اطلاعات مهم مربوط به ایمنی در طراحی جادهها شناسایی می شوند به اختصار توضیح داده می شود.
3-1- موضوعات مورد بحث در رساله:
3-1-1- بدست آوردن فاکتورها و اجزاء مؤثر راه در زمینه ایمنی:
یک راه از اجزاء مختلفی تشکیل شده است. اجزاءی تشکیل دهنده یـک راه ماننـد اعضـای بـدنهستند. علاوه بر اینکه هر یک از این اجزاء کارکرد خـود را دارنـد، عملکـرد هـر یـک، بـر رویکارکرد دیگر اجزاء هم بسیار مؤثر است. ضمن اینکه، کلیت مجموعه راه بـر روی سـایر عوامـل،هم مؤثر بوده و هم از آنها تأثیر می پذیرد. بنابراین بدست آوردن اجزاء اصلی مؤثر بـر ایمنـی راهاز اهمیت ویژه ای برخوردار است. 3-1-2- بدست آوردن وزن و تأثیر هر یک از اجزاء مؤثر راه در زمینه ایمنی: هریک از اجزاءی مؤثر راه در زمینه ایمنی دارای وزن و تـأثیری بـر روی ایمنـی مـی باشـند . بـاداشتن اطلاعات مربوط به تصادفات در کل کشور در مورد تعداد و درصد حـوادث جـاده ای کـهعلت تصادف جاده بوده و تقسیم تعداد تصادفات هر یک از این اجزاءهـا بـه کـل تصـادفاتی کـهعامل آن جاده بوده است، و نیز تحلیل اطلاعات مربوطه می توان وزن و تـأثیر هـر یـک از ایـناجزاء مهم بر روی ایمنی راه را بدست آورد.
3-2- روش تحقیق:
تحقیق حاضر در این پایان نامه عموماً کتابخانه ای می باشد، زیرا بیشتر اطلاعـات مـورد اسـتفادهاطلاعات آماری بوده و براساس نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران و سایر کشورهای جهان می باشد. استفاده از اینترنت و نشریات و کتاب های موجود در کتابخانه هـا و نیـز مقـالات،آئین نامه ها، همچنین پایان نامه ها و کتـاب هـای کنفـرانس هـا و گزارشـات منتشـر شـده توسـطسازمانهای راه و حمل ونقل در کشور ما و دیگـر کشـورهای جهـان روش کـاربردی مناسـبی درجهت کسب و بررسی اطلاعات می باشد.

– 1- موضوعات موردبحث در رساله …………………………………………………………………………………… 61
3- 1- 1- بدست آوردن فاکتورها و المانهای مؤثر راه در زمینه ایمنی ………………………………………………. 61
3- 1- 2- بدست آوردن وزن و تأثیر هریک از المانهای مؤثر راه در زمینه ایمنی …………………………………….. 61
3- 2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62
3- 3- روابط ریاضی ……………………………………………………………………………………………………….. 62
3- 4- نرم افزار مورد استفاده …………………………………………………………………………………………….. 64

فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات …………………………………….. 65

 

– 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 65
4- 2- موضوعات موردنظر ………………………………………………………………………………………………… 70
4- 2- 1- فاکتورها و المانهای مؤثر راه در زمینه ایمنی ……………………………………………………………….. 70
4- 2- 2- وزن دهی و تأثیر المانهای مؤثر راه در زمینه ایمنی ………………………………………………………… 70
4- 2- 3- اطلاعات و آمار تصادفات ……………………………………………………………………………………….. 70
4- 3- مشکلات در جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………… 71

فصل پنجم – تحلیل اطلاعات و آمار تصادفات ………………………… 72

5- 1- مشخصات عملکردی راه ………………………………………………………………………………………….. 72
5- 2- مشخصات غیرعملکردی راه ………………………………………………………………………………………. 72
5- 2- 1- عوامل هندسی سیر………………………….. ……………………………………………………………….. 75
5- 2- 2- عوامل مؤثر در حاشیه راه ………………………………………………………………………………………. 76
5 2 3- علامات و خط کشی ها …………………………………………………………………………………………… 76
5- 2- 4- بافت و شرایط روسازی ………………………………………………………………………………………….. 76
5- 2- 5- لوازم و تأسیسات جاده …………………………………………………………………………………………. 77
5- 2- 6- کنترل و مدیریت ترافیک …………………………………………………………………………………………. 77
5- 2- 7- عملکرد ترافیکی………………………………………………………………………………………………….. 77
5- 3- مطالعات موردی ……………………………………………………………………………………………………… 84
5- 3- 1- محور قزوین – رشت …………………………………………………………………………………………….. 85
5- 3- 2- آزاده راه کرج – قزوین ……………………………………………………………………………………………. 86
5- 3- 3- بررسی آمار تصادفات درون شهری استان تهران …………………………………………………………….. 88
5- 4- بررسی آئین نامه طرح هندسی ایران ……………………………………………………………………………… 94

3

فصل ششم – بررسی نقش عرض سوارهرو و عرض شانه در ایمنی و محاسبه سود .

مقدمه:
همانطوریکه در فصول گذشته مشاهده شد، طبق آئین نامه های مهم دنیا و آمار و اطلاعات پلیس کشورمان، مهمترین دلیل تصادفات جاده ای (به ویژه در راه های برون شهری) کمبود عرض راه و عرض و کیفیت شانه راه میباشد. در این فصل نقش این دو جزء مهم از اجزاء راه مورد تحلیل دقیق قرار گرفته و با ارائه روشی پیش بینی کاهش وقوع تصادفات در راه هایی با میانگین ترافیک روزانه مختلف، با استفاده از تعریض سواره رو و شانه راه تخمین زده شده است. سپس با توجه به هزینه تصادفات و همچنین هزینه تعریض عرض و شانه راه نرخ سود به هزینه این اقدامات در انواع راه های برون شهری کشورمان محاسبه شده است. 6- 2- مراحل بررسی و تعیین عرض راه و عرض شانه بهینه برای انواع راهها و ADT های مختلف: به منظور تعیین عرض راه و عرض شانه بهینه و تعیین سود به هزینه این اقدام مراحل کار در شکل (6- 1) نشان داده شده است. همانطوریکه در شکل نمایش داده شده است، در ابتدای مسئله محدوده راه موردنظر را تعیین میکنیم. سپس راه مذکور را به مقاطع متجانس (از نظر مشخصات هندسی راه به ویژه عرض خط و شانه برابر و ADT های یکسان) تقسیم می کنیم. سپس ADT های هر مقطع تعیین می گردند. بعد از آن عرض راه و عرض شانه راه در هر مقطع تعیین می گردد. سپس از روی شکل (6-2) و شکل (6-3) و جداول پیوست، عرض راه یا عرض شانه راه جدید پیشنهاد می گردد. در پایان هم نسبت سود به هزینه هر قطعه از راه با استفاده از فرمول (6-1) بدست آمده و پس از آن با استفاده از فرمول (6-2) نسبت سود به هزینه کل پروژه محاسبه میگردد.

6- 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 98
6- 2- مراحل بررسی و تعیین عرض راه و عرض شانه بهینه برای انواع راه ها و ADT های………………………..… 98
6- 2-1- مشخص کردن محدوده پروژه …………………………………………………………………………………….. 103
6- 2-2- تقسیم پروژه به بخش ها و قطعات متجانس و جداگانه ………………………………………………………. 103
6- 2-3- تعیین ویژگی های کنترل ترافیکی و طرح هندسی برای هر مقطع …………………………………………. 104
6- 2-4- تعیین ADT های هر مقطع ………………………………………………………………………………………. 105
6- 2-5- تعیین عرض خط و عرض شانه هر مقطع ………………………………………………………………………. 105
6- 2-6- پیشنهاد عرض مقطع جدید برای عرض راه یا شانه ………………………………………………………….. 106
6- 2-7- محاسبه قیمت اضافه عرض سواره رو و عرض شانه ………………………………………………………… 107
6- 2-8- محاسبه سود به هزینه تعریض خطوط سواره رو و شانه راه ……………………………………………….. 109
6- 2-9- محاسبه سود به هزینه تعریض خطوط سواره رو و شانه راه برای کل پروژه ……………………………… 111
6 3- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. 122
6- 4- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 124
پیوست 1: اخلاف فاکتور تعدیل تصادفات مربوط به تغییرات عرض راه و عرض شانه راه و برآورد سود به هزینه آن در انواع راه های مختلف و ADTهای متفاوت……………………………………………………………………………………………….. 133

پیوست 2: اطلاعات ایمنی پیشرفته برای طراحی راه NCHRP …ا…………………………………………………… 173

پیوست 3: اقدامات اصلاحی کم هزینه جهت بالا بردن سطحی ایمنی راهها ………………………………………. 209
مراجع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………. 129

مراجع غیرفارسی ……………………………………………………………………………………………………………. 130
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………244

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول:
(جدول 2-1) آمار کل تصادفات رانندگی کشور درسالهای 85-1381 بر مبنای نوع نقایص معبر در محل
تصادف ……………………………………………………………………………………………………………….. .…………49
(جدول 2-2) درصد کل تصادفات رانندگی کشور در سالهای 85- 1381 بر مبنای نوع نقایص معبر در محل
تصادف ………………………………………………………………………………………………………………… …………50
(جدول 2- 3) تصادفات رانندگی در سالهای 85-1381 در کل کشور بر مبنای عرض معبر …………………………….. 51
(جدول 2- 4) درصد تصادفات رانندگی در سالهای 85-1381 در کل کشور بر مبنای عرض معبر………………………. 52
(جدول2-5) درصد کل تصادفات جادهای (برون شهری) کشور در سالهای 85-1381 بر مبنای عرض معبر
…………. ………………………………………………………………………………………………………………………. 53
(جدول 2- 9) آمار کل تصادفات رانندگی کشور در سالهای 85-1381 بر مبنای نوع تصادف. ……………….……………56
(جدول 2- 10) درصد کل تصادفات رانندگی کشور درسالهای 85-1381 بر مبنای نوع تصادف.………………………… 57
(جدول 5- 1) اجزاء مؤثر جاده در زمینه ایمنی …………………………………………………………………. ……………74
(جدول 5- 2) داده های آماری سالهای 83-1373 …………………………………………………………….. ……………82
(جدول 5- 3) شاخصهای مرتبط با ایمنی حمل و نقل جاده ای در کشور طی سالهای 73 – 83……………………. 83
(جدول 5- 4) شاخص شدت تلفات ناشی از تصادفات رانندگی طی سالهای 77 الی ..…………………………………83
جدول (5- 5) تعداد و درصد تصادفات بر مبنای نقص معبر در محور لوشان – رشت سال1384 …………………………84
(جدول 5- 6) تعداد و درصد تصادفات بر مبنای موانع دید در محور قزوین رشت سال .138 . ………………………..…85
(جدول 5- 7) آمار تصادفات آزاد راه کرج – قزوین در سال 1384 ………………………………………………… ………86
(جدول 5- 8) آمار و اطلاعات مربوط به تصادفات آزادراه کرج – قزوین در سال 1384………………………………… ..88
جدول (6- 1) قیمت تعریض عرض آسفالته و عرض شانه در سال 1385 …………………………………………… 107
جدول (6- 2)قیمت تعریض عرض آسفالته و عرض شانه در سال 1385 برای عرض یک فوت…………………….. 108

جدول (6- 3) سود به هزینه تعریض راه و با مقادیر بزرگتر از 1 در جلگه ……………………………………………. 119
جدول (6- 4) سود به هزینه تعریض شانه با مقادیر بزرگتر از 1 در جلگهADT …ا………………………………….. 120

فهرست اشکال
(شکل 2-1) مشخصات مؤثر راه در زمینه ایمنی از دیدگاه پلیس کشور ……………………………………………. 48
(شکل 2-2) درصد کل تصادفات رانندگی کشور در سالهای 85-1381 بر مبنای عرض معب.ر…………………….. 50
(شکل 2-4) درصد تصادفات جاده ای کشور در سالهای 85- 1381 بر مبنای نحوه برخورد …………………………56
(شکل 2-5) نمودار درصد کل تصادفات کشور در سالهای 85-1381 بر مبنای نوع تصادف …………………………..57
(شکل 2-6) نمودار کل تصادفات کشور در سالهای 85-1381 ………………………………………………………….58
(شکل 5-1) مشخصات کلی و مهم راه …………………………………………………………………………………. 78
(شکل 5-2) مشخصات مشترک موثر راه در زمینه ایمنی از دیدگاه آئین نامه های مهم …………………………..80
(شکل 5-3) مشخصات مؤثر راه در زمینه ایمنی از دیدگاه پلیس کشور ………………………………………………81
(شکل 6- 1) مراحل بررسی و تعیین عرض راه و عرض شانه بهینه برای انواع راه ها و ADT های مختلف
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
(شکل 6-2) فاکتور تعدیل تصادفات برای عرض سواره رو ……………………………………………………………….101
(شکل 6-3) فاکتور تعدیل تصادفات برای عرض شانه راه ………………………………………………………………..102

 

Abstract
Road accident has become one of the basic problems in the transportation system of the country. There are some 27500 fatalities on Iranian roads on 2005-06 , and another 276000 people are injured. In financial terms this represents a cost to the community (equals to 3.5 percent of the national gross output).
Along with the monetrary cost of crashes there is also the physical and psychological trauma suffered by those directly involved as by family and friends.
Road is the most important factor in the number and severity of crashes.
This paper outlines the key elements of roads and introduces the road width as the most important one in the safe performance of them. Then , propose a method to predict the crash reduction on the rural roads with different ADT, resulted from increasing the road width. At last , the benefit of increased width is calculated for all type of roads in Iran.مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

قیمت35000تومان