انتخاب صفحه

مقدمه

رشد سریع و پیشرفت تکنولوژی و صنعت در دنیای امروزی باعث گردید که ماشین به طور کلی و اتومبیل به صورت ویژه بر زندگی روزمره مردم سایه ا فکنده تا جایی که از دنیای کنونی به عصر ماشینی تعبیر می گردد . به منظور استفاده مطلوب از این ابزار مؤثر که به سرعت در حال تغییر معادلات زندگی می باشد نیاز به قواعد و ضوابط ویژه می باشد تا بتوان از آن استفاده بهینه نمود . صنعت حمل و نقل که امروزه جزو امور زی ر بنایی هر کشوری به شمار می رود و عنصر اصلی آن خودرو و انسان به عنوان بهره بردار اصلی رکن مهم آن به شمار می رود نیازمند تهیه و تدوین اصول و مقررات خاص به منظور برنامه ریزی و کسب مهارت های لازم و فراگیری آموزش های صحیح و در نهایت به کارگیری آن در روش زندگی جمعی و تفاهم و تعامل مطلوب در محیط پیرامون انسان می باشد تا از رهگذر استفاده صحیح از این اصول ضمن بهره برداری مطلوب و بهینه در امور زندگی مستوجب زیان به جامعه و حقوق دیگر انسان ها نگردد .آموزش نخستین گام در برنامه ریزی توسعه می باشد . تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر که سرمایه اجتماعی و انسانی را به طور مناسب به کارگیرد ، موجبات توسعه اقتصادی ، اجتماعی را فراهم آورد بسیار مهم و قابل توجه است . استفاده از ابزارهای حمل و نقل نیز مانند هر صنعت دیگری از امر آموزش مستثنی نبوده و به منظور استفاده مناسب از ویژگی های کاربردی آن باید برنامه ریزی لازم در خصوص آموزش و فراگیری مهارت های لازم به تمامی عناصر دخیل در آن در مرحله اول مورد توجه ویژه قرار گیرد .

زمانی می توان گفت جامعه در خصوص رعایت حقوق متقابل به حد کمال رسیده است که آموزش در هر بعدی به گونه صحیح در جامعه انتقال یافته باشد و این مهم جز با برنامه ریزی صحیح و منظم و تهیه و تدوین صحیح اصول آموزش میسر نمی باشد . آموزش صحیح و اصولی موجب می شود علاوه بر استفاده مناسب و به کارگیری اصولی و صحیح ابزار و عناصر حمل و نقل ، از خطرات ناشی از به کارگیری غلط و استفاده نا شیانه و در نتیجه ایجاد خسارات جانی و مالی فراوان به جامعه جلوگیری گردد . همواره سهم فراوانی از درآمدهای ملی و منابع نیروی انسانی کشور در اثر سوانح ترافیکی راهها و جاده های ارتباطی بین شهرها از بین می روند .مطالعات منتشره توسط سازمان بهداشت جهانی رشد تصا دفات رانندگی را یک عامل مهم مرگ و میر به ویژه در کشورهای در حال توسعه اعلام کرده است . طبق این مطالعات در سال ١٩٩٩ بین هفتصد و پنجاه هزار تا هشتصد و پنجاه هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند و حدود بیست و سه تا بیست و چهار میلیون نفر در سراسر جهان مصدوم شده اند . تحقیقات و مطالعات نشان می دهد که سهم عوامل انسانی در وقوع این تصادفات مرگبار خسارات جانی و مالی فراوان بیش از ٧۵ درصد می باشد .بنابراین ناگزیر باید به سوی آموزش به عنوان یکی از عوامل موثر در پارامترهای مرتبط با عوامل انس انی به منظور کاهش این سوانح و در نتیجه کاهش خسارات جانی و مالی که خود دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی نامحدودی می گردد ، رفت . در این پایان نامه با تأکید بر نقش آموزش به بررسی موضوع گواهینامه رانندگی و آموزش رانندگی در کشور پرداخته و با توجه به اهمیت موضوع آ موزش که در نهایت منجر به صدور گواهینامه رانندگی و سپس جواز ورود به عرصه حمل و نقل می گردد نظامی را در جهت اصلاح روش های موجود ارایه می دهد .

فهرست مطالب

مقدمه     1

فصل اول:تعریف مساله وبیان اهداف

1-2-هزینه تصادفات ترافیکی در ایران    

طبق آمار منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی آمار تلفات تصادفات در شش ماهه اول سال 1381 بالغ بر 11485 نفر و مصدومان 83463 نفر می باشد . طبق این آمار تلفات ترافیکی به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت در ایران بیش از 2 برابر کشور استرالیا می باشند . این شاخص 1 و در ایالات1 ، در کشورهای اروپایی 2 ، در کانادا 7 در کشور استرالیا در سال 1997 برابر 25میباشند شایان ذکر است استرالیا یکی از ایمن ترین کشورهای دنیا برای رانندگی / متحده 19 نفر تلفات / است . در کشور مذکور در سال 1996 به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت 311 در کشورهای / ترافیکی وجود داشته است که به طور چشمگیری پایین تر از حد میانی 7 اروپایی است ، با این حال تعداد مطلق تصادفات و هزینه کل تصادفات در ایران کمتر ازاسترالیا است که این امر می تواند ناشی از کمبود آمار و اطلاعات و نارسایی روش های جمع آوری تصادفات ترافیکی برای تجزیه و تحلیل تصادفات ترافیکی باشد . همچنین هزینه کل تصادفات ترافیکی که شامل عنصر کیفیت از دست رفته زند گینیز می باشد به طور متوسط2 درصد تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف است ولی این شاخص در کشور / حدود 53 درصد می باشد .

1-1-شاخص تصادفات جاده ای در کشورهای مختلف            7

1-2-هزینه تصادفات ترافیکی در ایران     8

1-3-اهداف محاسبه هزینه تصادفات     9

1-4-روش های مختلف محاسبه هزینه تصادفات     12

1-5-عوامل مؤثر در هزینه تصادفات ترافیکی      14

1-6-تجزیه و تحلیل تصادفات بر اساس نقش عامل انسانی    15

1-7-نقش تصادفات در آسیب شناسی اجتماعی  18

1-8-نتیجه گیری و بیان مسائل   21

فصل دوم : کاوش در متون    

2-1-تاریخچه حمل و نقل جاده ای در ایران

در قبل از اسلام فرمان روایان ایران اولین دولت های مقتدری بودند که به امر راهسازی پرداختند . طی سال های 400 تا 500 قبل از میلاد مسیح پایتخت ایران با شبکه ای از راهها به تمام ایالات ارتباط برقرار می کرد . در زمان زمامداری داریوش هخامنشی ، چاپارها در سراسر کشور فرامین و پیامها را با سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر می رسانیدند . راه شاهی ، جاده ابریشم و راه ادویه از جمله راههای ارتباطی بودند که از این سرزمین می گذشتند . ایران اصو ً لا از گذشته های دور پل ارتباطی بین ملل شرق و غرب جهان محسوب می شد زیرا راههای بزرگ با زرگانی عمدتًا از این سرزمین می گذشتند . ایران به عنوان چهار راه ارتباط ملل و کانون مهم برخورد افکار و عقاید دنیای قدیم به حساب می آمد . بعد از اسلام نیز بویژه در زمان عباسیان که حوزه فرمانروایی مسلمانان به حد اعلای وسعت رسید ، زیارت مکه و تبادل امتعه بر ا ثر ایجاد طرق و شوارع آسان شد . معروفترین شاهراه آن دوره نیز جاده بزرگ خراسان بود . اختراع چرخ و سپس اتومبیل ، استقبال عموم از این گردونه جادویی و رشد و توسعه مراکز عمده جمعیت و فعالیت ( مراکز عمده تولید و جذب بار و مسافر ) در نهایت انقلابی در راهسازی ، ح مل و نقل و ارتباطات را به وجود آورد ، به گونه ای که در قرن بیستم تکمیل و توسعه راهها و احداث پل ها و تونل ها و نقل و انتقال سریع کالا و انسان یکی از مهمترین و پر اشتغال ترین بخش های خدماتی و فنون مهندسی و همچنین یکی از شاخص های اساسی مقایسه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در سطح کشورهای جهان مطرح می باشد . به طوریکه در دنیای امروز حمل و نقل جزء لاینفک توسعه اقتصادی ، اجتماعی و از امور زیربنایی هر مملکت به شمار می آید

2-1-تاریخچه حمل و نقل جاده ای در ایران    25

2-2-تاریخچه خودرو و رانندگی در ایران    26

2-3-قوانین و مقررات و آئین نامه های راهنمایی و رانندگی   28

2-3-1-آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب    28

2-3-2-تاریخچه مختصر راهنمایی و رانندگی در ایران   29

2-4-تشکیلات راهنمایی و رانندگی      30

2-4-1-وظایف معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا      31

2-5-سوابق تحقیق در موضوع    32

2-6-مطالعات تطبیقی در چند کشور موفق دنیا      35

2-6-1-ایالات متحده آمریکا       35

2-6-1-1-تعلیم رانندگی و اعطای گواهینامه به شکل تدریجی  37

2-6-1-2-قانون ایمنی راهها در آمریکا 38

2-6-1-3-صدور گواهینامه در کشور آمریکا  39

2-6-1-4-انواع گواهینامه رانندگی در ایالت نیویورک      39

2-6-1-5-گواهینامه رانندگی غیر بازرگانی  40

2-6-1-6-اخذ گواهینامه رانندگی برای اولین بار  41

2-6-1-7-محدودیتهای مربوط به کاربران صغیر   43

6-2-6-آموزش رانندگی .و صدور گواهینامه رانندگی در کشور آلمان    44

2-6-2-1-صدور گواهینامه برای هدایت وسایل نقلیه موتوری  48

2-6-2-2-طبقه بندی مجوزهای رانندگی انواع گواهینامه رانندگی        49

2-6-3-آموزش رانندگی و صدور گواهینامه در کشور ژاپن   50

2-6-3-1-آموزش رانندگی        50

2-6-3-2-تدابیر ایمنی ترافیک در سطح کشور ژاپن   52

2-6-3-3-شعارهای سالانه ایمنی ترافیک در ژاپن 52

2-6-3-4-آموزش ایمنی رانندگی در موسسه آموزش مرکزی ژاپن 53

2-6-3-5-صدور گواهینامه رانندگی در ژاپن 53

2-6-3-6-آزمایشگاه رانندگی در ژاپن    55

2-6-4-مزایای آموزش رسمی رانندگی و نقش آن در کاهش تصادفات جاده ای   57

2-6-5-برخی قوانین و مقررات رانندگی در کشور ژاپن    58

2-6-6-جرائم نقدی تخلفات رانندگی و نقش آن در ایمنی ترافیک   60

2-6-7-نتیجه گیری از کاوش در متون و مطالعات تطبیقی 64

فصل سوم : روش تحقیق و پژوهش

مقدمه

  آگاهی و معرفت و دانش بشر حاصل سعی و تلاش و احساس کنجکاوی وروحیه تکامل و آینده ن گری اوست که به تدریج و در طول گذرزمان طی قرنهای متمادی شکل گرفته و در رهگذر زمان از طریق انتقال به نسلهای بعد گسترش یافته و اکنون حاصل آن تکنولوژی پیشرفته و دنیای صنعتی امروزی می باشد . کسب معلومات نیاز به ابزار و روش و آگاهی دارد . بنابراین ، لازم است محققان ، استادان ، دانشجویان و اساسا هرکس می خواهد بداند و مجهولی را کشف نمایند و بر دامنه معلومات خویش بیفزاید ، از روش های تحقیق آگاهی یافته ، فنون کشف واقعیتها و شناخت حقایق را فراگیرد .

3-1-مفهوم تحقیق علمی  67

3-2-روشهای دستیابی به سوابق و ادبیات مسئله 68

3-3-روش های گردآوری اطلاعات   72

3-4-تهیه پرسش نامه و نتایج حاصله 77

3-4-1-جامعه آماری مورد بررسی و نمونه گیری 77

3-4-2-تعیین حجم نمونه 79

فصل چهارم : بررسی و یافته های تحقیق

بررسی و یافته های تحقیق

همانگونه که در فصل دوم اشاره گردید در حال حاضر صدور پروانه را نندگی یا گواهینامه در حوزه معاونت راهنمایی و رانندگی وامور حمل و نقل نا جا توسط دایره صدور پروانه های رانندگی وابسته به اداره کل فنی این معاونت در تهران و همچنین در استان ها صورت می پذیرد . گواهینامه رانندگی بر اساس تعریف بند ۴٨ فصل اول آیین نامه راهنمای ی و رانندگی به شرح زیر میباشد . اجازه نامه برای رانندگی وسایل نقلیه که از طرف مقامات صلاحیتدار به نام اشخاص صادر شود در حال حاضر چنانچه فرد متقاضی دریافت یکی از انواع گواهینامه های رانندگی با وسایط نقلیه موتوری باشد میبایست جهت طی مراحل قانونی به یکی از دوایر راهنمایی و رانندگی در نزدیکی محل سکونت خود مراجعه نماید . در شهر تهران بزرگ مرکز اصلی مراجعه متقاضیان جهت ثبت نام گواهینامه رانندگی شهرک آزمایش می باشد . معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در این شهرک قرار دارد و روزانه ا فراد زیادی جهت امور خودرویی به این مرکز مراجعه می نمایند . البته علاوه بر شهرک آزمایش چندین مرکز در مناطق مختلف تهران برای این کار وجود دارد .همچنین در طی چند سال اخیر آموزشگاههای تعلیم رانندگی که علاوه بر آموزش عملی رانندگی دوره های آموزش آیین نامه رانن دگی را نیز برگزار نمایند ، آزمون های آیین نامه و عملی را در همان مؤسسه با نظارت ماموران راهنمایی و رانندگی به عمل آورده و افراد قبول شده را جهت دریافت کارت گواهی نامه رانندگی به مدیریت راهنمایی و رانندگی محل معرفی می نمایند ، در اقصا نقاط کشور به ویژه در تهران بزرگ شروع به فعالیت نموده اند .

4-1-گواهینامه رانندگی و کارت شهری        82

4-2-اصلاحیه صدور گواهینامه مصوب شورای عالی اداری   83

4-3-مراحل ثبت نام ، ازمون و اخذ گواهینامه رانندگی پایه دوم    85

4-3-1-آزمون آیین نامه برای دریافت گواهینامه رانندگی پایه دوم    94

4-3-1-1-ایرادات وارد بر آزمون آیین نامه   95

4-3-1-2-آموزشگاههای تعلیم رانندگی و آزمون گواهینامه رانندگی خصوصی  99

4-3-2-آزمون عملی برای دریافت گواهینامه رانندگی پایه دوم   100

4-3-2-1-ایرادات وارد بر آزمون عملی شهری      101

4-4-اخذ گواهینامه رانندگی موتورسیکلت  105

4-4-1-آزمون آیین نامه گواهینامه رانندگی موتورسیکلت 105

4-4-2-آزمون عملی گواهینامه رانندگی موتورسیکلت  106

4-5-اخذ گواهینامه رانندگی پایه یکم   106

4-5-1-اخذ گواهینامه رانندگی پایه یکم 107

4-5-2-امتحان شهری      108

4-5-3-آزمون فنی   108

4-5-4-تست سلامت جسمانی 110

4-5-5-ایرادات وارد بر آزمون گواهینامه رانندگی پایه یکم 110

4-6-اثرات آسیب های جسمی و ذهنی در رانندگی 117

4-6-1-تاثیرات مواد الکلی  117

4-6-2-تاثیرات داروهای طبی در رانندگی 118

4-6-3-اثرات پدیده خستگی در رانندگی 118

4-6-4-نقش اضطراب و فشارهای عصبی در رانندگی  119

4-6-5-تاثیرات بیماری در رانندگی 120

4-6-6-تاثیرات پدیده کهولت سن در رانندگی   120

4-6-7-نقص عضو موثر در رانندگی    120

4-7-اهداف آموزش رانندگی و نظریه های آموزشی 123

4-7-1-نقش آموزش در افزایش بهره وری نیروی کار 124

4-7-2-بررسی وضعیت کنونی آموزش رانندگی در کشور  127

4-8-1-تصویب نامه راجع به تفویض اختیار 129

4-8-2-آیین نامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب هیئت وزیران 131

4-9-بررسی منابع درسی و کتب آموزشی در زمینه رانندگی و ترافیک  132

4-10-آموزش رانندگی در نظام آموزش رسمی کشور وزارت آموزش و پرورش      138

4-10-1-بررسی تطبیقی نظام آموزش رسمی کشور آلمان با کشور ایران در مقوله آموزش ترافیک       143

4-11-اهداف آموزش تئوری رانندگی 49

4-12-اهداف آزمون تئوری رانندگی برای کارآموزان 151

4-13-روش های آموزش کارآموزان رانندگی   153

4-14-شرکتهای بیمه و جایگاه آنها در شبکه حمل و نقل    156

4-15-فن آوری هوشمند در شبکه حمل و نقل 157

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات و توصیه

نتیجه گیری ، پیشنهادات و توصیه

در فصلهای قبل به صورت مشروح به کلیات و اهداف پایان نامه ، سوابق تحقیق ، روش تحقیق و وضعیت موجود نظام آموزش رانندگی و نحوه صدور گواهینامه رانندگی در کشور ، مسایل آموزشی ترافیک ، بررسی سوانح جاده ای و آسیب شناسی آنها با استفاده از اطلاعات موجود و بررسی تطبیقی نظام آموزش و صدور گواهینا مه در چند کشور مهم پرداخته شد و در هر فصل با بررسی معایب و ایرادات و در پایان پیشنهاداتی مطرح گردید . در این فصل در واقع به جمع بندی نتایج حاصل از فصول قبل و نتیجه گیری نهایی و سرانجام ارایه پیشنهادات اصلاحی برای اصلاح روش کنونی سیستم آموزش رانندگی و صدور گواهینامه رانندگی خواهیم پرداخت. در ارایه هر راهکار برای حل مشکلات ، همواره باید توجه داشت که آیا اصولا این راه حل ها برای موقعیت فعلی مناسب است و آیا برای تصمیم گیرندگان و دولت برای اجرایی کردن آنها قابل پذیرش است . و دیگر اینکه آیا سرانجام تحقق پذیر است و یا اینکه گزاره ها و پیشنهادات ثقیل و غیر اجرایی هستند . باید بررسی شود که آیا امکان سرمایه گذاری برای اجرای طرح های پیشنهادی وجود دارد ؟ یا اینکه هزینه ها آنقدر بالاست که دستگاه مجری امکان اجرای آن را به دلایل مسایل مالی و اعتباری ندارد . بنابراین در ارائه هر پیشنهاد برای بهبود اوضاع فعلی باید شرایط محیطی و مالی را کاملا در نظر داشت و پیش از آن باید به امکان سنجی مهندسی ، اقتصادی ، مالی ، سیاسی و زیست محیطی توجه کامل داشت . لذا طرح هایی که فاقد چنین مولفه هایی و بدون توجه به این مقوله ها تهیه و ارایه شوند عملا بی خاصیت خواهند بود

5-1-نتیجه گیری     162

5-2-پیشنهادات اجرایی در خصوص صدور گواهینامه رانندگی و اصلاح نظام آموزشی 171

5-2-1-آموزش و روشهای ارتقاء سطح آموزش در کشور   171

5-2-2-آموزش اجباری عوامل مرتبط با ترافیک 179

5-2-3-آموزش کارکنان نیروی انتظامی  180

5-2-4-آموزش آموزشگاههای تعلیم رانندگی 182

5-2-5-آموزش رانندگان 185

5-2-5-1-آموزش رانندگان عادی و حرفه ای  185

5-2-5-2-آموزش رانندگان حمل محمولات ویژه 188

5-2-5-3-آموزش رانندگان خطوط بین الملل 188

5-2-5-4-آموزش رانندگان ویژه 191

5-2-5-5-روش های تکمیلی آموزش رانندگان 191

5-2-5-6-آموزش های عمومی غیر مستقیم 192

5-3-انواع گواهینامه پیشنهادی و شرایط لازم رانندگی  199

5-3-1-نحوه صدور گواهینامه رانندگی و شکل گواهینامه 202

5-3-2-نمودار : نحوه استفاده از روش صدور گواهینامه رانندگی به شکل دفترچه 208

5-4-پیشنهاداتی در خصوص نحوه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی  212

5-5-آزمون و آزمایش های رانندگی  215

5-6-سخن پایانی و توصیه ها  221

پیوست الف     222

بخشی از قوانین و مقررات صدور گواهینامه و آموزش رانندگی در ایالات نیویورک  223

عناوین دوره های آموزش رانندگی در کشور آلمان 226

آموزشهای تعلیم رانندگی در کشور ژاپن  230

آزمایش مجدد رانندگی در کشور ژاپن 231

مجوز گواهینامه رانندگی و مسئولیت های آن در کشور ژاپن   232

نمونه پرسشنامه تنظیم شده و نتایج آن  233

آئینامه اجرایی تبصره ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی 237

آئینامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب هیئت وزیران 240

 کتابهای منتشره در موضوع ترافیک و آموزشهای ترافیکی   246

فهرست منابع فارسی 273

فهرست منابع خارجی  276

فهرست جداول

1-1-جدول : آمار متوفیات و مصدومین ناشی از تصادفات در کشور طی سالهای 73 تا82        6

1-2-جدول : تعداد کشته ها به ازای ده هزار وسیله نقلیه در کشورهای مختلف   7

1-3-جدول : تعداد کشته های ناشی از تصادفات به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت     8

1-4-جدول : تعداد و درصد تصادفات بر اساس عوامل انسانی   15

1-5-جدول : تعداد و درصد تصادفات در سال ١٣٧۵ بر اساس عوامل انسانی 16

1-6-جدول : تعداد و درصد تصادفات در سال ١٣٧۴ بر اساس میزان تحصیلات رانندگان مقصر   17

2-1-جدول : آموزش فرهنگ ترافیک اداره پلیس تهران      27

4-1-جدول : تعداد و درصد تصادفات بر اساس عامل وسیله نقلیه مؤثر در تصادفات در سال ١٣٧۴      109

4-2-جدول :  تعداد و درصد تصادفات بر اساس عامل وسیله نقلیه مؤثر در تصادفات در سال ١٣٧۵        109

4-3-جدول : فراوانی وسایط نقلیه و درصد تصادفات وسایط نقلیه مقصر در سال 1374       111

4-4-جدول : فراوانی وسایط نقلیه و درصد تصادفات وسایط نقلیه مقصر در استان تهران 73-96       111

4-5-جدول : درصد تصادفات رانندگان باری کامونت ، کامیون ، باری بر اساس سن آنها در سال1374      116

5-9-جدول : مفاد برنامه های آموزش مورد نیاز جهت تهیه در صدا و سیما در زمینه آموزش رانندگی    194

5-10-جدول : نمونه کارت پیشنهادی جهت آزمون عملی گواهینامه رانندگی 197

5-11-جدول : امتیاز منفی بر اساس تعرفه جرایم نقدی رانندگی 212

5-12-جدول : امتیاز منفی برای تصادفات رانندگی 212

الف-1-جدول : نمرات منفی تخلفات رانندگی در ایالات نیویورک آمریکا 224

الف-2-جدول : مفاد آموزشی دوره های آموزش رانندگی در کشور آلمان    227

فهرست نمودار

1-1-نمودار : اهداف کلی محاسبه هزینه تصادفات 11

1-2-نمودار : روش های مختلف محاسبه هزینه تصادفات  13

3-1-نمودار : انواع روش های گردآوری اطلاعات  74

3-2-نمودار : پلان روش گردآوری اطلاعات پایان نامه    75

4-1-نمودار : دیاگرام مراحل ثبت نام جهت اخذ گواهینامه رانندگی در حال حاضر 93

5-1-نمودار : تاثیرات متقابل رشد جمعیت ، خودرو و آموزش و نتایج نهایی آن در ایمنی ترافیک 163

5-2-نمودار : تشکیلات کار گروه برنامه ریزی آموزش ترافیک وزارت آموزش و پرورش 173

5-3-نمودار : آموزش روشهای ارتقاء سطح آن در جامعه از طریق دستگاههای دولتی 178

5-4-نمودار : پلان طرح پیشنهادی برای گواهینامه رانندگی پایه چهارم  218


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

[purchase_link id=”105835″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

[purchase_link id=”105837″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید