انتخاب صفحه

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی نگرش دبیران اموزش متوسطه مدارس دولتی شهرستان تبریز در مورد نظام ارزشیابی موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی در سال 1387 و با استفاده از روش تحقیق توصیفی –پیمایشی انجام گرفته است .جامعه اماری پژوهش شامل 2716 نفر بوده که طبق جدول مورگان تعداد338 نفر 200 نفر زن و 138 نفر مرد بوده است که به روشهای نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده انتخاب شدند.

برای جمع اوری داده های مورد نیاز یک پرسشنامه 31 سئوالی بسته پاسخ توسط پژوهشگران تدوین و در بین نمونه اماری توزیع و جمع اوری گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظر اساتید و متخصصان استفاده شد و نتایج حاکی از روایی محتوایی مطلوب بوده است .در مطالعه مقدماتی پایانی ان از طریق ضریب همسانی درونی محاسبه و الفای کرونباخ  حاصل شده به میزان 94% بوده است .

پژوهش حاضر با هفت سئوال پژوهشی 1.میزان تحقیق اهداف نظام ارزشیابی 2.تبیین و تحت پوشش قرار گرفتن مسائل عملکردی توسط این نظام 3.میزان تاثیر در ارتقاء معیارها ی توسعه دبیران 4.میزان اثر گذاری در ارتقاء معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی 5.میزان اثر بازخورد نتایج حاصل از اجرای نظام ارزشیابی در بهبود عملکرد دبیران 6. استفاده مناسب از نتایج حاصل از اجرای نظام ارزشیابی 7.میزان کفایت و صلاحیت مجریان در نظام ارزشیابی که وضعیت نظام ارزشیابی موجود در مولفه های هفتگانه فوق از دیدگاه دبیران مورد ارزیابی قرار داده و اطلاعات حاصل از طریق امار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل از امار توصیفی و اجرای ازمون t تک نمونه ای نشان داد که میانگین نظرات افراد نمونه در تمام متغیرهای مورد سنجش از میانگین فرضی مورد مقایسه کمتر می باشد یعنی دبیران میزان جامعیت اثر بخشی کارامدی و موفقیت نظام ارزشیابی عملکرد موجود را کمتر از میزان  متوسط ارزیابی  می کنند ونسبت به ان خوشبین نیستند.

کلید واژه ها:معیار عملکردی معیارهای فرایندی باز خورد و ارزشیابی عملکرد.

فهرست مطالب

چکیده د

فهرست جداول ح

فهرست نمودارها ی

فصل اول:کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

بیان مسئله 5

ضروریت و اهمیت تحقیق 8

اهداف تحقیق 12

سئوالات تحقیق 12

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و مفاهیم 13

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه ی تحقیقاتی 18

مقدمه 19

بخش اول ارزشیابی عملکرد 20

تاریخچه ارزشیابی عملکرد 20

تعاریف ارزشیابی عملکرد 21

ابعاد مختلف ارزشیابی 22

دلایل و ضرورت انجام ارزشیابی در سازمان ها 27

شاخص های ارزشیابی عملکرد30

ویژگیهای سیستم ارزشیابی عملکرد معلمان 31

اصول و مبانی حاکم بر ارزشیابی عملکرد 33

نظریه های ارزشیابی عملکرد 34

یررسی رویکرد سنتی و مدرن نسبت به نظام ارزشیابی عملکرد 35

معیارهای ارزشیابی کارکنان 36

نکات مهم در طراحی سیستم ارزشیابی عملکرد 38

انواع ارزیابی 40

روشهای ارزیابی عملکرد 43

مشکلات ارزیابی عملکرد 51

فهرست مطالب

بخش دوم: پیشینه ی تحقیقاتی 54

پیشینه ی پژوهش در ایران 54

پیشینه ی پژوهش در خارج از ایران 62

جمع بندی و نتیجه گیری پیشینه ی تحقیقات 69

جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم 71

فصل سوم :روش تحقیق 72

مقدمه 73

روش تحقیق 73

فرایند تحقیق 73

جامعه اماری 74

نمونه و روش نمونه گیری 74

ابزار جمع اوری داده ها 75

روایی و پایانی ابزار جمع اوری داده ها 77

گرد اوری داده ها (اطلاعات) 77

روش تجزیه و تحلیل داده ها 77

فصل چهارم:نتایج تحقیق 79

مقدمه 80

بخش اول:یافته های توصیفی 81

الف: یافته های توصیفی مربوط به افراد نمونه 81

ب: یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش 86

بخش دوم :بررسی سوالات پژوهش بر اساس امار استنباطی 95

بخش سوم:یافته های جنبی 102

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 109

مقدمه 110
خلاصه نتایج 110

بحث در نتایج 111

فهرست مطالب

تحلیل و بررسی نتایج بدست امده از پرسش های جنبی پژوهش 119

بحث و نتیجه گیری کلی 122

محدودیت های پژوهش 122

پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق 123

پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی 126

پیوست ها 127

پیوست یک محاسبات نرم افزار رایانه ای 127

پیوست دو پرسشنامه 128

فهرست منابع فارسی 131

فهرست منابع انگلیسی 135

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

1.3.اطلاعات اماری مربوط به حجم جامعه و نمونه اماری پژوهش 75

1.4.توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس نوع مدرک تحصیلی 81

2.4. توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس محل خدمت 82

3.4. توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس جنسیت 83

4.4. توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس سابقه خدمت 84

5.4.توزیع فراوانی گویه های مربوط به متغیر میزان تحقیق اهداف نظام ارزشیابی وجود 86

6.4. توزیع فراوانی گویه های مربوط به متغیر تحت پوشش بودن توسعه اموزشی 87

7.4. توزیع فراوانی گویه های مربوط به متغیر ارتقاء معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی دبیران 88

8.4. توزیع فراوانی گویه های مربوط به متغیر ارتقاء معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی دبیران

9.4. توزیع فراوانی گویه های مربوط به متغیر بهبود عملکرد دبیران در اثر بازخورد نتایج 91

10.4. توزیع فراوانی گویه های مربوط به متغیر استفاده از نتایج اجرای نظام ارزشیابی 92

11.4. توزیع فراوانی گویه های مربوط به متغیر صلاحیت مدیران در اجرای نظام ارزشیابی موجود 93

12.4. نتایج ازمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات ازودنی ها در خصوص متغیر تحقیق اهداف با میانگین فرضی 95

13.4. نتایج ازمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات ازودنی ها در خصوص متغیر تحت پوشش بودن مسائل اموزشی با میانگین فرضی جامعه 97

14.4. نتایج ازمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات ازودنی ها در خصوص متغیر ارتقا معیارهای توسعه دبیران با میانگین فرضی جامعه 97

15.4. نتایج ازمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات ازودنی ها در خصوص متغیر ارتقاء معیار های رفتار شغلی و اخلاقی با میانگین فرضی جامعه 98

  1. نتایج ازمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات ازودنی ها در خصوص متغیر بهبود عملکرد با میانگبین فرضی جامعه 99

17.4. نتایج ازمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات ازودنی ها در خصوص متغیر استفاده از نتایج ارزشیابی با میانگین فرضی جامعه 100

18.4. نتایج ازمون t تک نمونه ای مقایسه نظرات ازودنی ها در خصوص متغیر صلاحیت مدیران با میانگین فرضی جامعه 1010

19.4. مقایسه نظرات دبیران براساس جنسیت در خصوص  متغیرهای پژوهش با استفاده از ازمون t 102

20.4. مقایسه نظرات دبیران روستایی و شهری در خصوص متغیرهای پژوهش با استفاده از ازمون t 103

21.4.اطلاعات توصیفی و ازمون تحلیل واریانس گروهها بر اساس مدارک مختلف 104

22.4. اطلاعات توصیفی و ازمون تحلیل واریانس گروهها بر اساس سوابق مختلف 106

23.4.نتایج ازمونt تک نمونه ای نظرات ازمدنی ها در خصوص هریک از سئوالات اصلی هفتگانه پژوهش 107

فهرست نمودارها

1.4 توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس نوع مدرک تحصیلی 81

2.4. توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس محل خدمت 82

3.4. توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس جنسیت 83

4.4. توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس سابقه خدمت 85

5.4.نمودار جعبه ای مقایسه میانگین در صد نمرات دیدگاههای دبیران بر اساس جنسیت 102

6.4. نمودار جعبه ای مقایسه میانگین در صد نمرات دیدگاههای دبیران بر اساس محل خدمت 103

7.4. نمودار جعبه ای مقایسه میانگین در صد نمرات دیدگاههای دبیران بر اساس مدارک 105

8.4. نمودار جعبه ای مقایسه میانگین در صد نمرات دیدگاههای دبیران بر اساس سوابق 108


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید