انتخاب صفحه

چکیده

هدف از این تحقیق عبارت بود از تاثیر مصرف مکمل کافئین و تمرینات منتخب بر توان هوازی و درصد چربی زیرپوستی دانش آموزان پسر غیر ورزشکار دوره متوسطه. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر غیر ورزشکار دوره متوسطه بود، که بین 15 تا 18 سال سن داشتند. نمونه پژوهش 60 نفر از دانش آموزان دبیرستانهای توحید و رجایی منطقه 4 تهران بودند که شاخص توده بدن بالای 25 داشتند و سیگاری نبودند و کمتر از 300 میلی گرم کافئین در روز مصرف می کردند، انتخاب شدند. سپس با روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه پژوهش به سه گروه 20 نفری تقسیم شدند. گروهها شامل موارد زیر بودند : گروه تجربی یک : فعالیت هوازی با شدت 25 تا 30 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و مصرف مکمل کافئین روزانه (3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) 1 ساعت قبل از فعالیت ورزشی به مدت 4 هفته. گروه تجربی2 : فقط فعالیت هوازی با شدت 25 تا 30 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و مصرف دارونما و گروه شاهد که فقط در آزمون ها شرکت کردند. از هر 3 گروه در پیش آزمون : حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از آزمون بروس، درصد چربی بدن با استفاده از کالیپر به روش دو نقطه ای لمن و اسلاتر، وزن، قد، ضربان قلب استراحتی و شاخص توده بدن به عمل آمد.میانگین سن به سال و شاخص توده بدن بر حسب کیلوگرم بر متر مربع به ترتیب برای گروه تجربی1 :192/±9/15، 58/4±01/31 گروه تجربی2 : 005/1±8/15، 613/2±531/31 و گروه شاهد : 883/±4/16، 5/1±069/30 بوده است. پس از 4 هفته فعالیت ورزشی هوازی و مصرف مکمل کافئین در گروه یک و دو و عدم فعالیت ورزشی خاص در گروه سوم، مجدداَ همان متغیرهای پیش آزمون از هر 3 گروه اندازه گیری شد. روشهای آماری مورد استفاده در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون t استودنت در گروههای همبسته و تحلیل واریانس یک سویه (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه با استفاده از نرم افزارspss ویرایش 16 بودند. نتایج بدست امده نشان داد در گروه تجربی 2 : افزایش توان هوازی و کاهش درصد چربی زیرپوستی مشاهده شد. (5./ .≥p) و در گروه تجربی 1: افزایش توان هوازی و کاهش درصد چربی زیرپوستی چشمگیرتر بوده است (5./ .≥p). این یافته ها نشان می دهد که کافئین با اثر انرژی زایی ملایم و اکسیداسیون سوبسترای (چربی ) همراه است که باعث افزایش توان هوازی و کاهش درصد چربی بیشتر در گروه تجربی 1 گردیده است.

واژه های کلیدی: مکمل کافئین، توان هوازی، درصد زیرپوستی، شاخص توده بدن

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول: طرح مسأله

1.1مقدمه1

1.2عنوان تحقیق1

1.3بیان مسئله2

1.4اهمیت و ضرورت تحقیق3

1.5اهداف تحقیق3

1.6قلمرو تحقیق3

1.7فرضیه های تحقیق4

1.8تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها5

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2.1مقدمه7

2.2بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق7

2.3بررسی تحقیق های انجام شده26

2.4چارچوب نظری تحقیق29

فصل سوم: روش تحقیق

3.1مقدمه33

3.2روش و طرح تحقیق32

3.3فرایند تحقیق32

3.4جامعه آماری32

3.5نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه32

3.6ابزار گردآوری داده ها(اطلاعات)33

3.7روش گردآوری داده ها(اطلاعات)34

3.8روش تجزیه و تحلیل داده ها(اطلاعات)37

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها ی تحقیق)

4.1مقدمه40

4.2توصیف متغیرها40

4.3بررسی فرضیه های تحقیق و ارایه نتایج44

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

5.1مقدمه53

5.2تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق53

5.3بحث و بررسی 52

5.4محدودیت ها52

5.5پیشنهادهای برآمده از تحقیق برای تحقیقات بعدی55

5.6توصیه ها55

5.7پیوست63

5.8منابع و مآخذ69

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه

جدول2-1بررسی خواص کافئین12

جدول2-2 ارتباط درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره ای و درصد حداکثر اکسیژن مصرفی18

جدول2-3برآورد 10 ثانیه ای ضربان قلب مطلوب برای افراد که ضربان قلب حداکثر آنها مشخص نشده19

جدول2-4برنامه تمرینی دویدن با توجه به سه هدف بهبود زمان دویدن، آمادگی قلبی ـ تنفسی و تندرستی21

جدول3-1شیب و سرعت در آزمون بیشینه بروس35

جدول3-2تخمین حداکثر اکسیژن مصرفی در آزمون بروس36

جدول4-1اطلاعات توصیفی پیش آزمون نمونه ها در متغیرهای تحقیق39

جدول4-2اطلاعات توصیفی پس آزمون نمونه ها در متغیرهای تحقیق41

جدول4-3شاخص آماری مربوط به اختلاف بین فعالیت ورزشی با شدت 25 تا 30 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و توازن هوازی44

جدول4-4شاخص های آماری مربوط به اختلاف بین فعالیت ورزشی با شدت 25 تا 30 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و چربی زیرپوستی45

جدول4-5تحلیل واریانس یک طرفه در سه گروه تحقیق48

جدول4-6تحلیل واریانس یک طرفه در سه گروه تحقیق49

جدول4-7نتایج کلی آزمون فرضیه ها51

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار2-1آثار خوردن مقادیر گوناگون کافئین13

نمودار4-1مقایسه میانگین وزن سه گروه41

نمودار4-2مقایسه میانگین درصد چربی زیرپوستی سه گروه42

نمودار4-3مقایسه میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی سه گروه43


 

مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید