انتخاب صفحه

مقدمه
تقاضای حمل و نقل، یک تقاضای مشتق شده است. بدین مفهوم که براساس نیازهای جامعـه شهری، کاربری های مختلف در قالب مجموعه فعالیتهای خدماتی، تسهیلاتی، مسکونی، اداری و غیـرهدر سطح شهرها شکل گرفته و مردم برای رفع نیازهای خود مجبور به تولید سفرهایی به سوی مقاصد دارای کاربرهای مرتبط هستند. لذا باید به این نکتـه مهـم توجـه داشـت کـه هـر چـه میـزان توزیـع کاربری های مختلف در سطح یک شهر از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشد، به طور مـستقیم بـر بهبـودوضعیت آمد و رشد در سطح شهر و سطح سرویس معابر مؤثر بوده و پیامدهایی همچون تقلیل هزینـههای جاری نظیر هزینه های زمانی، زیست محیطی، سوخت، ایمنی و همچنین هزینـه هـای روانـی راهم برای ارائه دهندگان سیستم های حمل و نقل و هم برای استفاده کنندگان از سیستم مزبـور را بـههمراه خواهد داشت.
احتیاج مردم به خدمات عمومی از فردی به فرد دیگر و از موقعیتی به موقعیت دیگر متفـاوت است. به عنوان نمونه می توان واحد مسکونی را درنظر گرفت که در نزدیکـی پارکینـگ عمـومی قـراردارد. گر چه این نزدیکی موجبات دسترسی سریع و راحت را فراهم مـی سـازد، امـا از تـاثیرات منفـیناشی از فعالیت پارکینگ همانند آلودگی های صوتی و زیست محیطی نیز متاٌثر خواهد بود.
جهت روان شدن حرکت وسایل نقلیه و حل معضل ترافیک اقدامات زیـادی از جملـه احـداث زیر ساختهای حمل و نقل شهری ماننـد راههـای ارتبـاطی، زیرگـذر و روگـذرها، میـادین و همچنـین گسترش حمل و نقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس های شهری، توسط مدیران شـهری صـورت گرفتـه است. در این راستان احداث پارکینگ های عمومی متعدد در مجاورت معابر شهری به منظور جلـوگیریاز پارکهای طولانی در کنار خیابانها، یکی از اقدامات مؤثر در کاهش ترافیک می باشد.

فهرست مطالب

چکـیده……………………………………………………………………………………………………..ط

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..ع

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول :کلیات

طرح مساله و ضرورت طرح
بخشی از سفرهای روزانه درون شهری با استفاده از حمل و نقل عمومی و بخشی دیگر توسط حمل و نقل خصوصی انجام میشود. به دلیل محدودیت ظرفیـت حمـل و نقـل عمـومی در شـهرهای بزرگ کشور، افزایش حمل و نقل خصوصی از یک طرف باعث افزایش تراکم ترافیـک در سـطح معـابرشهری و از طرف دیگر موجب کاهش کارایی سیستم حمل و نقل عمومی شده است. رانندگان وسـایل نقلیه شخصی در صورت رسیدن به مقصد همواره دنبال مکانی جهت پارک خودروی خود میباشند که این امر موجب افزایش تراکم ترافیک میگردد. کارشناسـان و مـدیران شـهری جهـت بهبـود وضـعیتترافیک شهرهای بزرگ و رفع ترافیک ناشی از پارک وسایل نقلیه در حاشیه خیابانهـا، بـه فکـر ایجـادپارکینگهای عمومی به این منظور افتادند. به این ترتیب پارکینگهای عمومی جزئـی از یـک سیـستم حمل و نقل شهری مدرن شدند.
ظرفیت محدود پارکینگها از یک طرف و نداشتن تعریف منطقی پارکینگ برای مراکز خدماتیو تجاری از طرف دیگر موجب افزایش بی رویه پارک های حاشیه ای در مجاورت معابر و مراکز جاذب سفر میشود. این امر سبب کاهش حجم جابجایی وسایل نقلیه و به عبارتی کندی عبور و مرور می گردد که نمونه بارز آن امروزه در اکثر خیابان های شهرهای بزرگ به وضوح دیده میشود. از عوامل مهم دیگـر درجریان عبور و مرور، تعداد وسایل نقلیه ای است که داخل جریان ترافیـک در جـستجوی مکـانی بـرای پارک هستند . توقف حاشیهای وسای ل نقلیه بخصوص در خیابانهـای بـا عـرض کـم عـلاوه بـر کـاهش جابجایی وسا یل نقلیه، میتواند در حرکت وسایل امدادی، مانند اورژانس و آتش نشانی مـشکل ایجـادکند. همچنین وسایل نقلیه پارک شده میتواند بعنوان مانع دید برای عابرین پیاده و سایر وسایل نقلیهکه از خیابانهای فرعی به خیابانهای اصلی در حال حرکتند، عمل کند. به منظور رفع این مـشکلات بـاصرف هزینه ای میتوان فضایی را در خارج از خیابان بـه احـداث پارکینگهـای عمـومی اختـصاص داد.
وجود پارکینگهای عمومی باعث کاهش و یـا عـدم توقـف خودروهـا در حاشـیه خیابان هـا و بطـور غیـرمستقیم افزایش عرض آنها میشود که این امر خود میتواند باعث سـهولت تـردد بـرای سـایر وسـایل نقلیه و کاهش میزان آلودگی هوا و آلودگی صوتی شود.
مهمترین مساله در احداث یک پارکینگ عمومی انتخاب یک مکان مناسب جهـت احـداث آن میباشد. نامناسب بودن مکان پارکینگها باعث عدم مطلوبیت آن و در نتیجـه کـاهش رغبـت عمـومی برای پارک کردن در این پارکینگ ها میشود. همچنین اگـر پارکینـگ عمـومی در یـک مکـان مناسـب احداث نگردد، نه تنها باعث کاهش ترافیک نمیگردد بلکه باعـث تـشدید راهبنـدان و افـزایش حجـم ترافیک خیابانهای اطراف میگردد. لذا با توجه به هزینـه هـای بـالای احـداث یـک پارکینـگ عمـومی بالاخص در مناطق مرکزی شهرهای بزرگ، می بایست مکان یابی آنها با در نظر گرفتن کلیه پارامترهـای فنی و مهندسی همراه باشد تا در نهایت بتواند علاوه بر کاهش ترافیک، سرمایه های رفته را برگرداند.
مکانیابی پارکینگ تحت تاثیر معیارها و متغیرهای مختلفی است کـه در نظـر گـرفتن تمـامی این معیار ها در قالب سنتی و نقشه ها مشکل است، در حالی که در نظر گـرفتن همزمـان معیارهـا، بـا استفاده از سیستمهای تصمیم گیری جدید مانندGIS بـه سـهولت قابـل اجـرا اسـت. GIS توانـایی ترکیب نقشه های رقومی با وزن های مختلف را دارد. لذا با تبدیل کلیه معیارهای مورد نظر در مکانیـابی پارکینگ به نقشه های رقومی و استفاده ازGIS ، میتـوان معیارهـای مـؤثر را بطـور همزمـان جهـت مکانیابی پارکینگ در نظر گرفت. ضمن اینکه با استفاده ازGIS میتوان تغییرات جدیـد را بلافاصـله در مدل حاصله اعمال کرده و در نتایج قبلی تجدید نظر کرد. در این تحقیق تلاش شده که با اسـتفادهاز روشهای مختلف وزندهی و ترکیب لایـههـا درGIS ، مـدلی مناسـب بـرای مکانیـابی پارکینگ هـای عمومی ارائه شود که این مدل در شهر شیراز به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است.

1- 1- طرح مساله و ضرورت طرح …………………………………………………………………………1
1- 2- فرآیند حل مساله…………………………………………………………………………………….4
1- 3- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………….6

مراحل اجرای مکانیابی پارکینگ

مراحل اجرای مکانیابی پارکینگ

فصل دوم : انواع تسهیلات پارکینگ و مدیریت آنها

ابتدا و انتهای هر سفر شهری با هر هدفی که باشد، به توقف ختم می شـود . پارکینـگ فـضایی است که برای توقف وسیله نقلیه در نظر گرفته میشود و پایان منطقی یک سفر با وسیله نقلیه اسـت.بنابراین امکانات پارکینگ در شبکه معابر شهری، یکی از ارکان مهـم سیـستم حمـل ونقـل وترافیـک میباشد زیرا هر وسیله نقلیه شخصی، فقط بین 5 تا 10 درصد از عمر مفید خـود را در حـال حرکـت بوده و اغلب در حال توقف میباشد. محاسبه ای ساده میتواند بیانگر اهمیت مکان های پارک، در شـبکه ترافیکی یک شهر باشد.اگر فرض شود هر سال 8760 ساعت بوده و هر اتومبیل در طول سال به طور متوسط بیـست هزار کیلومتر بپیماید و سرعت متوسط سفر آن نیز 40 کیلومتر بر ساعت باشد، مدت زمـانی کـه یـک اتومبیل در سال در حرکت است برابر با 500 ساعت میشود. بنابراین هـر اتومبیـل بـه طـور متوسـط8260 ساعت در سال در حال توقف می باشد و احتیاج به محلی برای توقـف دارد [30]. بنـابراین بایـد امکان توقف وسیله نقلیه، اعم از توقف بلندمدت و یا کوتاه مدت به نحو مطلوب میسر باشد . ضـمن آنکـه تسهیلات لازم جهت دسترسی به این مکانها و امکان استفاده از آن جهت همگان نیز می بایست فـراهم شود.به طور کلی انواع پارکینگ هایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از:
‐ پارکینگ های خیابانی
‐ پارکینگ های همسطح
‐ پارکینگ های طبقاتی
‐ پارکینگ های بامی
‐ پارکینگ های مکانیکی
‐ پارکینگ های زیرزمینی
اما بسته به موقعیت مکانی پارکینگ ها در شبکه ترافیک شهری، می توان آنها را به دو گروه عمده پارکینگ حاشیه ای و پارکینگ غیرحاشیه ای، طبقه بندی نمود.

2-1-1- پارکینگ حاشیه ای
پارکینگ حاشیه ای سطحی از فضای کنار خیابان است که بـه توقـف وسـایل نقلیـه موتـوری اختصاص یافته است و بسته به وضعیت کاربری های اطراف، وسایل نقلیه مختلف، جهت پـارک بـه ایـنمکانها، مراجعه میکنند. به علت عدم وجود محدودیت زمانی، معمولاً این پارکینگ ها به مدت طـولانی اشغال می باشند. پارکینگ های حاشیه ای برحسب وجود یا عدم وجود سیاست های کنترل کننده، خـود به دو دسته تقسیم می شوند:
– پارکینگ های حاشیه ای کنترل نشده
– پارکینگ های حاشیه ای کنترل شده

2- 1- بررسی انواع پارکینگ ……………………………………………………………………………..7
2- 1- 1- پارکینگ حاشیه ای……………………………………………………………………………..8
2- 1- 2- پارکینگ غیرحاشیه ای …………………………………………………………………………8
2- 2- اثرات منفی پارک های حاشیه ای ……………………………………………………………….11
2- 2- 1- اثر در بروز سوانح و تصادفات…………………………………………………………………..11
2- 2- 2- کاهش ظرفیت معابر و تقاطعها ………………………………………………………………12
2- 2- 3- آلودگی هوا………………………………………………………………………………………12
2- 2- 4- آلودگی صوتی……………………………………………………………………………………12
2- 3- استراتژی های مدیریت پارکینگ حاشیه ای……………………………………………………..13
2- 3- 1- اعمال ممنوعیت پارک……………………………………………………………………………13
2- 3- 2- محدود نمودن زمان پارک ………………………………………………………………………..13
2- 3- 3- استراتژی هایی که تنها برای برخی از استفاده کنندگان، پارک را مجاز می شمرد………14
2- 3- 3-1- امکان استفاده از محلهای پارک توسط وسایل نقلیه پرسرنشین ……………………….14
2- 3- 3-2- امکان استفاده از محلهای پارک توسط ساکنین محلی…………………………………….14
2- 3- 3-3- امکان پارک برای تخلیه و بارگیری ……………………………………………………………14
2- 4- محاسبه میزان عرضه پارکینگ در هر ناحیه ترافیکی ……………………………………………15
2- 4- 1- نحوه برآورد میزان تقاضای پارکینگ در هر ناحیه ترافیکی…………………………………….17
2- 4- 2- پارکینگ های طبقاتی………………………………………………………………………………22
2- 4- 2-1- پارامترهای مؤثر در مکانیابی پارکینگ های طبقاتی………………………………………….23
2- 4- 3- عوامل ترافیکی …………………………………………………………………………………..27
2- 4- 4- نزدیکی پارکینگ به مراکز جذب سفر ………………………………………………………….30
2- 5- جمع بندی…………………………………………………………………………………………….31

واحی که بیشترین نیاز را به پارکینگ در شهر شیراز دارند

واحی که بیشترین نیاز را به پارکینگ در شهر شیراز دارند

فصل سوم : مروری بر مطالعات انجام شده در رابطه با مدلهای مکان یابی

مقدمه
مطالعات مکان یابی از دهه 1910 آغاز شد، اما به طور جدی و گسترده از دهه 1960 به ایـن موضوع پرداخته شده است. در آغاز بیشتر، کاربرد اقتصادی مکان یـابی مـدنظر بـود، ولـی بـه تـدریج کاربرد وسیع آن در سایر موارد نیز بکار گرفته شد. مسئله انتخاب محل مناسب برای تاسٌیس یک فعالیت عمـومی از لحـاظ اقتـصادی و سـرمایه گذاری برای دو بخش خصوصی و دولتی می تواند امری مهم باشد. بطور کلی برای استفاده از مـدل های مکان یابی باید وضعیت موجود ارزیابی شود و از اطلاعات محدود ولی مهم برای تشریح مسئله استفاده گردد. این اطلاعات با توجه به تاثیر مستقیم شان بر روی تابع هدف یا بـر روی محـدودیتهای انتخـاب شده اعمال مـی شـوند. در مـواردی کـه بدسـت آوردن اطلاعـات واقعـی ممکـن نیـست مـی تـوان ازتخمین های مناسب استفاده کرد[44].
3-2- بررسی عوامل تاٌثیرگذار اصلی بر روند مکان یـابی فعالیـت هـای مختلـف درمطالعات پیشین
مطالعات مکان یابی از دهه 1910 آغاز شد، اما به طور جدی و گسترده از دهه 1960 به ایـن موضوع پرداخته شده است. در آغاز بیشتر، کاربرد اقتصادی مکان یـابی مـد نظر بـود، ولـی بـه تـدریج کاربرد وسیع آن در سایر موارد نیز بکار گرفته شد. مسئله انتخاب محل مناسب برای تاسیس یک فعالیت عمـومی از لحـاظ اقتـصادی و سـرمایه گذاری برای دو بخش خصوصی و دولتی می تواند امری مهم باشد. بطور کلی برای استفاده از مـدلهای مکان یابی باید وضعیت موجود ارزیابی شود و از اطلاعات محدود ولی مهم برای تشریح مسئله استفاده گردد. این اطلاعات با توجه به تاثیر مستقیم شان بر روی تابع هدف یا بـر روی محـدودیت های انتخـاب شده اعمال مـی شـوند . در مـواردی کـه بدسـت آوردن اطلاعـات واقعـی ممکـن نیـست مـی تـوان از تخمین های مناسب استفاده کرد

3- 1- بررسی عوامل تاثیرگذار اصلی بر روند مکان یابی فعالیت های مختلفدر مطالعات پیشین ….32

3- 2- ویژگیهای مدل مکان یابی…………………………………………………………………………….35
3- 3- گروه بندی مدلهای مکان یابی ………………………………………………………………………37
3- 3- 1- مدل های پیوسته………………………………………………………………………………….38
3 3 2- مدلهای گسسته (مجزا)…………………………………………………………………………….44

3 4- روش مسائل حمل و نقل ………………………………………………………………………………50
3- 5- اهداف مدل های مکان یابی تسهیلات عمومی …………………………………………………….53
3- 5- 1- اهداف پایه گذاری شده بر مبنای فاصله………………………………………………………….53
3- 5- 2- اهداف پایه گذاری شده بر مبنای ایمنی………………………………………………………….54
3- 5- 3- اهداف پایه گذاری شده براساس ایجاد تعادل ظرفیتی بین تسهیلات عمومی………………55
3- 6- تخمین فاصله در مدلهای مکان یابی …………………………………………………………………57
3- 7- بررسی مطالعات انجام شده مکان یابی با استفاده از GIS…ا………………………………………59

نتایج وزندهی به فواصل مختلف پیادهروی به روش همبستگی آماری

نتایج وزندهی به فواصل مختلف پیادهروی به روش همبستگی آماری

فصل چهارم : روشهای وزندهی و تلفیق در آنالیز مکانیابی با استفاده از GIS

آنالیز مکانیابی، فرآیندی است برای تعیین میزان مطلوبیت قـسمتهای مختلـف منطقـه مـورد مطالعه، برای کاربری مورد نظر. به عبارت دیگر این آنالیز به ما نشان مـی دهـد کـه در کجـای منطقـه مورد مطالعه میتوان کاربری مورد نظر را احداث کرد[4]. در ایـن آنـالیز بـرای هـر کـاربری یکـ سری پارامتر در نظر گرفته میشود. هر یک از این پارامترها یک ارزش و امتیازی در کاربری مورد نظر دارندو در ادامه هر پارامتر به یک لایه اطلاعاتی تبدیل مـیشـود . اکنـون بـرای محاسـبه میـزان مطلوبیـت قسمتهای مختلف منطقه مورد مطالعه باید لایه های اطلاعاتی را با توجه بـه ارزشـهای محاسـبه شـده برای هر لایه، با یکدیگر تلفیق نمود. یا تلفیق لایه ها، لایه کاربری مورد نظر بدست میآیـد کـه بیـانگر ارزش هر مکان برای کاربری مورد نظر می باشد[13]. بطور کلی هر آنـالیز مکانیـابی شـامل دو فرآینـدبسیار مهم است که این پروسه ها عبارتند از:
• وزندهی به پارامترهای مؤثر در مکانیابی
• تلفیق پارامترها با توجه به وزنهای محاسبه شده برای آنها
از اینرو در این فصل روشهای مختلف وزندهی و تلفیق لایه ها معرفـی شـده اسـت و در ادامـه کاربردهای GIS در آنالیز مکانیابی آورده شده است. از مشکلات رایج تصمیمگیری های چند معیاره، اهمیـت متفـاوت معیارهـا و زیرمعیارهـا بـرای تصمیم گیران است از اینرو اطلاعاتی در مورد اهمیت نسبی هر یک از این معیارها و زیرمعیارها نـسبتبه هم مورد نیاز است. استخراج و تعیین وزن گامی مهم در استخراج معیارهـای تـصمیم گیـری اسـت. وزن داده شده به صورت یک عدد در ارزیابی دخالت داده میشود که این عدد بیانگر اهمیت نسبی آن معیار نسبت به سایر معیارها در شرایط خاص است. معمولاً وزنها به صورتی که مجموع آنها برابـر یـک شود، نرمال میشوند. روشهای وزندهی مختلفی جهت ارزیابی اهمیت معیارها برای تصمیم گیران وجود دارد که تفاوت این روشـها در اصـول تئـوری، دقـت، سـهولت کـاربرد و قابـل فهـم بـودن آنهـا بـرای تصمیمگیران است . در ادامه مهمترین روشهای وزندهی که در وزندهی لایـه هـای اطلاعـات مکـانی درGIS مورد استفاده قرار می گیرند، به تفصیل تشریح می گردد[20].

– 1- روشهای وزندهی……………………………………………………………………………………………63
4- 1- 1- روشهای رتبه ای ………………………………………………………………………………………..64
4- 1- 2- روشهای نسبتی………………………………………………………………………………………….68
4- 1- 3- روشهای مقایسه دوتایی یا تحلیل سلسله مراتبی………………………………………………….69
4- 1- 3-1- روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 9 درجه ای…………………………………………………….71
4- 1- 3-2- روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی……………………………………………………………74
4- 1- 3-3- روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 3 درجه ای……………………………………………………77
4- 1- 3-4- روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ساختاری…………………………………………………….79
4- 1- 4- مقایسه روشهای وزندهی ……………………………………………………………………………..81
4- 2- مدلهای تلفیق در آنالیز مکانیابی…………………………………………………………………………..84
4 2 1- مدل منطق بولین ………………………………………………………………………………………….85
4 2- 2- مدل همپوشانی شاخص…………………………………………………………………………………85
4- 2- 3- مدل منطق فازی …………………………………………………………………………………………88
4- 3- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………….96

فصل پنجم : مکانیابی پارکینگ برای شهر شیراز

5- 1- انتخاب منطقه مطالعاتی برای مکانیابی پارکینگ…………………………………………………………..97
5- 2- برآورد میزان کمبود پارکینگ منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………101
5- 3- آماده سازی و پردازش لایه ها ……………………………………………………………………………….104
5- 3- 1- آماده سازی لایه فاصله از مراکز جاذب سفر……………………………………………………………105
5- 3- 2- آمادهسازی لایه ارزش ملک……………………………………………………………………………….111
5- 3- 3- آماده سازی لایه ترافیک…………………………………………………………………………………….113
5- 3- 4- حذف کاربریهای نامناسب………………………………………………………………………………….115
5- 4- وزندهی به پارامترهای مکانیابی پارکینگ……………………………………………………………………116
5- 4- 1- وزندهی پارامترها به روش همبستگی آماری ………………………………………………………….116
5- 4- 2- وزندهی پارامترها به روش تخصیص امتیاز……………………………………………………………….117
5- 4- 3- وزندهی پارامترها به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 9 درجه ای………………………………..118
5- 4- 4- وزندهی پارامترها به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ………………………………………118
5- 4- 5- وزندهی پارامترها به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 3 درجه ای……………………………….120
5- 4- 6- وزندهی پارامترها به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ساختاری………………………………..121
5 5 تولید سناریوهای مختلف مکانیابی پارکینگ…………………………………………………………………..123
5 6- انتخاب سناریوی برتر…………………………………………………………………………………………….126
5- 7- آنالیز حساسیت سناریوها……………………………………………………………………………………..130
5- 8- انتخاب مکانهای مناسب برای پارکینگ در ناحیه مورد مطالعه …………………………………………….134
5- 9- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………..138

لایه ارزش ملک

لایه ارزش ملک

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهادات

6- 1- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………140
6- 2- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………143
6- 3- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..145 مراجع………………………………………………………………………………………………………………….146 پیوست………………………………………………………………………………………………………………..141
2-1: چگونگی استفاده پارک کنندگان ازامکانات پارکینگ در انواع مختلف شهرها ……………………………..10

جدول 2-2: سهم پارکینگهای حاشیه ای در بروز تصادفات درون شهری…………………………………………11

جدول 2-3: برآورد میزان فضای پارک برای هر خودرو در خیابانها……………………………………………………17

جدول 2-4: برآورد میزان فضای پارک برای هر خودرو در کوچه ها ………………………………………………….17

جدول 2-5: برآورد مدت پارک برای اهداف گوناگون ……………………………………………………………………18

جدول 2-6: استاندارد پارکینگ برای کاربریهای مختلف …………………………………………………………….20

جدول 4-1 نتایج آماری نظرات کارشناسان…………………………………………………………………………..66

جدول 4-2: نتایج وزندهی به روش همبستگی آماری………………………………………………………………67

جدول 4-3: نتایج وزندهی به روش تخصیص امتیاز …………………………………………………………………68

جدول 4-4: عبارات بیانگر اهمیت و امتیاز معادل آنها ………………………………………………………………71

جدول 4-5: ماتریس مقایسه 9 درجه ای……………………………………………………………………………71

جدول 4-6: میزان RI سازگاری با توجه به ابعاد ماتریس ………………………………………………………..72

جدول 4-7: نتایج وزندهی به روش تحلیل سلسله مراتبی 9 درجهای …………………………………………74

جدول 4-8: نتایج وزندهی به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی………………………………………………..77

جدول 4-9: ماتریس مقایسه به روش تحلیل سلسله مراتبی 3 درجه ای ……………………………………..78

جدول 4-10: ماتریس قضاوت ساختاری R………..ا………………………………………………………………..79

جدول 4-11: نتایج وزندهی به روش تحلیل سلسله مراتبی 3 درجه ای ………………………………………79

جدول 4-12: ماتریس مقایسه به روش تحلیل سلسله مراتبی ساختاری……………………………………..80

جدول 4-13: نتایج وزندهی به روش تحلیل سلسله مراتبی ساختاری…………………………………………81

4-14: خصوصیات روشهای مختلف وزندهی………………………………………………………………………82

جدول 5-1: نتایج شمارش محلهای قابل پارک در نواحی مورد مطالعه……………………………………….101

جدول 5-2: میزان تقاضای پارکینگ نواحی مطالعاتی ………………………………………………………….102

جدول 5-3: میزان کمبود پارکینگ نواحی مطالعاتی …………………………………………………………….103

جدول 5-4: فاصله پیاده روی با توجه به جمعیت و هدف………………………………………………………..106

جدول 5-5: قیمت هر مترمربع بنا با کیفیتهای مختلف …………………………………………………………112

جدول 5-6: نتایج آماری نظرات کارشناسان………………………………………………………………………116

جدول 5-7: نتایج وزندهی به روش همبستگی آماری…………………………………………………………117

جدول 5-8 : نتایج وزندهی به روش تخصیص امتیاز…………………………………………………………….117

جدول 5-9: ماتریس مقایسه به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 9 درجه ای ………………………….118

جدول 5-10: نتایج وزندهی به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 9 درجه ای …………………………..118

جدول 5-11: ماتریس مقایسه روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی……………………………………..119

جدول 5-12: نتایج وزندهی به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی…………………………………….119

جدول 5-13: ماتریس مقایسه به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 3 درجه ای…………………………..120

جدول 5-14: ماتریس قضاوت ساختاری R…ا……………………………………………………………………..120

جدول 5-15: نتایج وزندهی به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 3 درجه ای ………………………………121

جدول 5-16: ماتریس مقایسه به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ساختاری………………………………122

جدول 5-17: نتایج وزندهی به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ساختاری………………………………..122

جدول 5-18: سناریوهای مکانیابی پارکینگ……………………………………………………………………….124
5-19: نتیجه مقایسه اولویتبندی سناریوها با اولویتبندی کارشناسان………………………………………….129

جدول 5-20: مساحت زیر منحنی آنالیز حساسیت سناریوها…………………………………………………..133

فهرست شکل ها

شکل 1-2: مراحل اجرای مکان یابی پارکینگ………………………………………………………………………..5

شکل 2-1: نحوه تقسیم بندی جبهه ها…………………………………………………………………………….25

شکل 4-1:تلفیق دو لایه به روش بولین OR ……ا………………………………………………………………….87
شکل 4-2: تلفیق دو لایه به روش همپوشانی شاخص……………………………………………………………87

شکل 4-3: انواع تابع عضویت فازی به روش s شکل……………………………………………………………….88

شکل 4-4: انواع تابع عضویت فازی به روش j شکل………………………………………………………………..89

شکل 4-5: انواع تابع عضویت فازی به روش خطی …………………………………………………………………89

شکل 4-6: انواع تابع عضویت تعریف شده توسط کاربر………………………………………………………………90

شکل 4-7: تلفیق دو لایه به روش اشتراک فازی …………………………………………………………………….92

شکل 4-8: تلفیق دو لایه به روش ضرب فازی………………………………………………………………………..94

شکل 5-1: مراحل اجرای مکان یابی پارکینگ………………………………………………………………………….98

شکل 5-2: نواحی که بیشترین نیاز را به پارکینگ در شهر شیراز دارند……………………………………………100

100 شکل5- 3: لایه فاصله از یک مرکز تجاری و مرکز اداری………………………………………………………….109

شکل 5-4: لایه فاصله از مراکز جذب سفر………………………………………………………………………………111

شکل 5-5: لایه ارزش ملک ……………………………………………………………………………………………….113

شکل 5-6: لایه ترافیک ……………………………………………………………………………………………………115

شکل 5-7: الف- اولویت مکانها در سناریو سوم، ب- اولویت مکانها در سناریو نهم، ج- اولویت مکانها در سناریو پانزدهم، د- اولویت مکانها در سناریو بیست و یکم…………………………………………………………………………………………..117
شکل 5-8: اولویت مکانهای برتر با نظر کارشناسی …………………………………………………………………….128

شکل 5-9: نتایج آنالیز حساسیت شش سناریوی اول ………………………………………………………………..131

شکل 5-10: محل پارکینگ اول و مراکز جذب سفر اطراف آن …………………………………………………………136

شکل 5-11: مکانهای مناسب برای احداث پارکینگ…………………………………………………………………….137

ABSTRACT

Nowadays by the inc rease of the population, most of the large cities suffer from the lack of public parking spaces. Paublic parking spaces as one of the important parts of a modern urban transportation system, plays an important role in decreasing the load of heavey traffic. Suitable site selection for public parking spaces not only increases the parking efficiency, but it also decreases marginal car parking and so results in increase of streets width and traffic fluency. At the moment in most of the cities, public parking site selection is done by traditional methods or just vistitng of the site. In this traditional method, considering all of the effective parameters in site selection is almost impossible and site selection is done by just considering some limited factors like land price. Therefore, in some cases thes causes the selected site for parking to fall in area so far from tourist absorbing centres, or far from crowded streets, and finally the heavy traffic incityGeographic Information System (GIS), as a science of analysis of spatial and attribute data, is an efficient tool to find optimum place for public parking. In this fied of studies use of GIS results in decrease of field visit and increase of accuracy and reliability of results. In this paper, we introduce an optimum method for parking site selection by the use of GIS and considering almost all of the effective parameters simultaneously.
In this article, effective factors and considered from two main points of view including parking efficiency and the problem of providing required land for parking especially in cities central regions. Then, conceptual model of parking site selection is presented.
Suitable place for parking is also selected for one of the high traffic regions of Shiraz city in Iran. Different method for information and layer integration are used and finally these methods are compared and the most suitable one is proposed.
Keywords: public parking site selection, GIS, multi criteria decision making, AHP, Fuzzy logic, Index overlay مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word  و pdf

قیمت35000تومان