انتخاب صفحه

مقدمه

سرریزهای پلکانی سازه های هیدرولیکی هستند که از3500سال پیش مورد استفاده قرار می گرفتند قبل از اینکه حوضصجه های آرامش جهت استهلاک انرژی مورد استفادهه قرار گیرندتعداد زیادی سد از سرریزهای پلکانی استفاده می نمودند در قرن نوزدهم وبیستم ساخته شدند.از سال 1970تاکنون،علاقه به استفاده از سرریزای پلکانی بعلت استفاده ازمصالح جدید،روشهای جدید و ابزارهای جدید گسترش یافت.استفاده از سرریزهای پلکانی از طرفی باعث افزایش سرعت اجرای پروژه و از طرف دیگر باعث کاهش هزینه و صرفه اقتصادی می گردد.درصورت استفاده از بتن غلتکی پله دار بر روی سد خاکی این نوع سدها در مقابل روگذاری مقاومت خواد نمود و از تخریب دیواره  سد جلوگیری می شود

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: تعریف موضوع

۱ – ۱ – مقدمه

مدلهای عددی در تجزیه و تحلیل طرحهای مهندسی از اهمیت بسزائی برخوردار می باشند. در شبیه سازی های عددی از روشهای مختلف عددی از جمله تفاوت محدود ، المان محدود، المان مرزی و… استفاده می شود. یکی از قوی ترین روشهای عددی که در حل مسایل سیالات کاربرد زیادی دارد روش حجم محدود است. ابتد پروفسور پاتنکار از تکنیک حجم محدود برای حل عددی مسایل انتقال حرارت استفاده نمود. به مرور زمان در سالهای ۱۹۹۰-۱۹۷۴ در دانشگاه واترلو کانادا این بحت ادامه یافت و کاملتر شد. در سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۸ پاتنکار از روش حجم محدود برای بررسی جریان سیالات نیز استفاده نمود. بتدریج روش حجم محدود برای حل جریان سیال توسط دانشمندانی چون اندرسون و دیگران گسترش یافت. در این روش قلمرو حل به سطح یا حجمهای کوچکی تقسیم می شود، سپس قوانین بقا را بصورت انتگرالی در این سطوح یا حجمهای اولیه بکار برده می شود. علت توانمندی این روش در مسایل سیالات بعلت حل معادله های انتگرالی بصورت مستقیم در قلمرو فیزیکی می باشد از اینرو نیازی به تبدیل مختصات نمی باشد. بنابراین روش حجم محدود انعطاف بیشتری را در انتخاب حجمهای تجزیه شده در اختیار محققین قرار می دهد. در این تحقیق سعی می شود با استفاده از روش حجم محدود و نرم افزار متلب مدلی ریاضی جهت بررسی و تجزیه و تحلیل نوسانات فشار که منتج به حبابزایی بر روی سرریزهای پلکانی می گردد تهیه شود. تا با استفاده از این مدل بتوان محل ایجاد حبابزایی، حرکت حبابها و محل انفجار آنها را مشخص نمود. سپس با استفاده از  راهکارهای مناسب از تخریب اینگونه از سرریزها که عمدتا در سدهای بتنی غلتکی (RCC (بکار می روند جلوگیری نمود. سرریزهای پلکانی سازه های هیدرولیکی هستند که از حدود ۳۵۰۰ سال پیش مورد استفاده قرار گرفته اند. در قرن نوزدهم روش طراحی سرریزهای پلکانی در کشورهای مختلف یکسان بود. قبل از اینکه حوضچه های آرامش جهت استهلاک انرژی، مورد استفاده قرار گیرند تعداد زیادی سد که از سر ریزهای پلکانی استفاده می نمودند در قرن نوزدهم و بیستم ساخته شدند. در اواخر قرن نوزدهم اثر فوق العاده سرریزهای پلکانی بر استهلاک انرژی مورد توجه قرار گرفت. از سال ۱۹۷۰ تا کنون، علاقه به استفاده از سرریز های پلکانی بعلت استفاده از مصالح جدید بتن غلتکی و پلیمر مای گابیونی)،روشهای جدید و ابزارهای جدید گسترش یافت.

بعلت کاربرد این سرریزها در سدهای بتنی غلتکی از سال ۱۹۸۰ به بعد کاربرد آنها از اهمیت بسزایی برخوردار گردید. متاسفانه نتایج تحقیق و بررسی روی این نوع سرریزها فقط تا ۶۰ سال پیش ثبت شده و بیشتر از آن در دسترس نمی باشد .بطور کلی سرریز هایی که بصورت دقیق طراحی نشده اند و یا ظرفیت انتقال مناسبی برای عبور حداکثر سیل محتمل را ندارند باعت خرابی سد می شوند. علاوه بر خسارات مالی، ممکن است باعت از بین رفتن تأسیسات پایین دست و حتی خسارات جانی گردد. در برخی از موارد که سرریز اصلی سد نمی تواند آب ورودی به سد را از خود عبور دهد و آب از روی بدنه سد عبور می نماید (هنگام وقوع حداکثر سیل محتمل ). در صورت استفاده از بتن غلتکی پله دار بر روی سد خاکی، این نوع سدها در مقابل روگذری مقاومت خواهند نمود و از تخریب دیواره سد جلوگرى می شود. از این طریق مشکل بزرگ سدهای خاکی برطرف می گردد هنگامیکه ظرفیت مخزن و ارتفاع یک سد زیاد باشد، آب عبوری از سرریز آن سد نیز دارای دبی و ارتفاع بیشتری خواهد بود. این عمل در پایین دست سرریز باعت افزایش سرعت شده و در بسیاری موارد به علت داشتن انرژی زیاد باعت تخریب پی در پایین دست سد می گردد. از این رو برای این مناطق باید حوضچه آرامش مناسب طراحی گردد. حوضچه آرامش انتخابی به میزان عدد فرود در پایین دست سرریز بستگی دارد. در برخی موارد حوضچه آرامش یک سازه ساده می باشد، ولیکن در بسیاری موارد حوضچه آرامش سازه عظیمی شامل دیوارها، بلوکهای آرام کننده، بلوکهای پای تند آب و… می باشد. این امر باعث افزایش هزینه پروژه به میزان قابل توجهی می گردد. یکی از راههای کاهش هزینه های ذکر شده استفاده از سرریزهای پلکانی بجای سرریزهای ترکیبی اوجی می باشد. در صورت ایجاد جریان بیش از حد مجاز، سرریزهای اوجی به میزان قابل توجهی انرژی را مستهلک می نمایند. از این طریق ابعاد حوضچه آرامش، بسیار کاهش یافته و یا حتی حذف می گردد. در این حالت سرعت پایین دست به میزان قابل توجهی کاهش می یابد . علاوه براین، ایجاد جریان آشفته بر روی پله ها در برخی موارد باعت استهلاک انرژی به میزان قابل ملاحظه می گردد. جانسون، ویشروهاگر، و مینور با انجام آزمایشهای فیزیکی مقایسه ای بین سرریزهای پلکانی و سرریزهای معمولی انجام داده اند. در این بررسی ها مزایای سرریز پلکانی نسبت به سرریز اوجی آزاد مطرح شده است. نتایج مهم این تحقیق بصورت مطالعات اقتصادی و مزیت اقتصادی طرح سرریز پلکانی نسبت به سرریزهای عادی باید به این نکته توجه نمود که تماس جریان اغتشاشی با اتمسفر باعت اختلاط شدید آب و هوا می شود. در همین رابطه اخیرا بوئس و اشلافر جریان روی سرریز پلکانی را از دیدگاه جریان دو فاز (آب و هوا) مورد بررسی قرار دادند. هدف از این مطالعات تشخیص محل دقیق جریان مستغرق و جریان آبشاری بوده است. در این مطالعات غلظت هوا و سرعت پخش آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است. سورنسن، استفانسان، پای راس و همکاران ، رو و همکاران، لیو و همکاران، رایس و کاداوی، و پگرام و همکاران با ساخت مدلهای فیزیکی به بررسی سرریزهای پلکانی و عوامل موثر در مستهلک نمودن انرژی در این سرریزها را پرداختند. عوامل مختلف و تاثیر گذار در این تحقیق ها، هندسه سرریز، تعداد و ابعاد پله ها و شیب سرریز بوده است. سانچز جانی با انجام مطالعات آزمایشگاهی میدان فشار را بر روی جریانهای مستغرق بیان نموده است.فیزیکی جهت بررسی و مطالعه این نوع سرریزها استفاده شده است. اما باید به این موضوع توجه داشت که دقت اندازه گیری های آزمایشگاهی برای عمق جریان قابل اعتماد نیست، زیرا در جریانی که حبابهای بسیار زیاد هوا در آن وجود دارد، قطرات آب به سطوح مجاور پرتاب می شود و تعیین سطح تراز آب بوسیله مشاهده دارای دقت مناسبی نمی باشد. شکل ۱۱-سد بتنی غلتکی ریو در فرانسه را نشان می دهد.

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 4

2-1 متغیرهای مسئله………………………………………………………………………………….. 10

انواع رژیم جریان برروی سرریزهای پلکانی

انواع رژیم جریان برروی سرریزهای پلکانی

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با نحوه انتقال رژیم جریان در سرریزهای پلکانی

۱-۲ – مقدمه

شرایط رژیم جریان در سرریز پلکانی به ارتفاع پله ، زاویه سرریز، دبی طرح ، پهنای سرریز ، ارتفاع سد و مشخصات هندسی بالادست بستگی دارد. در رابطه با نحوه انتقال رژیم جریان در سرریزهای پلکانی دو نوع تقسیم بندی وجود دارد. در تقسیم بندی نخست که توسط بوئس، هاگر، چانسون مورد استفاده قرار گرفته است، دو نوع رژیم جریان در سرریزهای پلکانی تعریف شده است. به این دو نوع جریان، آبشاری و جریان مستغرق اطلاق می گردد.

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………… 12

2-1 جریان آبشاری………………………………………………………………………………….. 13

2-3 جریان مستغرق…………………………………………………………………………………… 14

2-3 مروری بر تحقیقات انجام شده در ارتباط با روش حجم محدود……………………….. 18

2-3-1 معادله پیوستگی(بقاء حجم)………………………………………………………………. 19

2-3-2 مومنتوم(بقای اندازه حرکت)……………………………………………………………… 20

2-3-3 روش انتگرال گیری و فرضیات آن………………………………………………………. 22

2-3-4 روش حجم کنترل در پخش……………………………………………………………… 23

2-3-4 پخش داءمی یک بعدی…………………………………………………………………… 24

2-3-4-2 مرحله دوم منفصل سازی(Discretizatian……………….ا…………….. 26

2-3-4-3 مرحله سوم حل معادلات……………………………………………………………… 28

2-3-5 روش حجم محدود در مسائل پخش دوبعدی…………………………………………. 29

2-3-6 روش حجم محدود در مسائل پخش سه بعدی………………………………………… 32

2-4 الگوریتم های حل توام فشار-سرعت……………………………………………………….. 34

2-4-1 شبکه محاسباتی…………………………………………………………………………….. 35

2-4-2 مفهوم شبکه اصلاح شده………………………………………………………………….. 36

2-4-3 معادلات ممنتوم…………………………………………………………………………….. 38

2-4-4 الگوریتم Simple………….ا………………………………………………. 42

2-4-5 الگوریتم Simpler……………………………..ا………………………….. 47

2-4-6 الگوریتم Simplec…………………………….ا…………………………… 49

2-4-7 الگوریتم Piso………………………………..ا……………………………. 49

ایجاد رژیم جریان چرخشی بین پله ها سرریز پلکانی

ایجاد رژیم جریان چرخشی بین پله ها سرریز پلکانی

فصل سوم:ارائه الگوی جریان بر روی سرریزهای پلکانی سدهای بتن غلتکی

۳- ۱ -مقدمه

در این فصل مدل ریاضی مناسب برای برآورد جریان بر روی سرریزهای پلکانی ارائه شده است. مزیت استفاده از سرریزهای پلکانی این است که به علت داشتن زبری بالا، باعث کاهش چشمگیر انرژی در مقایسه با سرریز های معمولی می گردد. همچنین برای جریانهای با شدت زیاد احتمال به وقوع پیوستن پدیده حبابزایی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. برای برآورد نوع جریان روی سرریزهای پلکانی زاویه شیب پایین دست در دو حالت ۵۷ تا ۵۵ درجه و از دیدگاه دیگر ۲۵ تا ۵۵ درجه تنظیم می گردد. در فصل ۲ اشاره شد که جریان روی این سرریزها به دو رژیم مستغرق روی پله ها و جریان آبشاری تقسیم می گردد. جریان مستغرق نیز به دو قسمت جریان غیر یکنواخت و شبه یکنواخت تقسیم می گردد. همچنین در فصل ۴ با بررسی جریانهای روی این سرریزها، نمودار گردشی برای طراحی آنها ارائه شده است. برای مد نظر قرار دادن جریان واقعی در قسمت شبه یکنواخت اثر جریان دو فازه (آب و هوا) باید در نظر قرار گیرد.

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………… 54

3-2 دسته بندی جریان بر روی سرریزهای پلکانی……………………………………………… 55

3-3 دسته بندی دقیق جریان مستغرق……………………………………………………………… 57

3-4 بحث………………………………………………………………………………………………. 60

3-5 نتایج………………………………………………………………………………………………. 63

سد بتنی غلتکی ریو در فرانسه

سد بتنی غلتکی ریو در فرانسه

فصل چهارم:نحوه مدل نمودن و محاسبه ضریب اصطکاک و افت انرژی در سرریزهای پلکانی

4 – ۱ – مقدمه

پلکانی نمودن سرریز های اوجی، نقش مهمی در استهلاک انرژی جریان فوق بحرانی موجود بر روی سرریزها دارد. در طراحی سازههای هیدرولیکی جلوگیری نمودن از ایجاد سرعت و عمق جریان فوق بحرانی بسیار حائز اهمیت است. بطور کلی هر چقدر شناخت از سرریزهای پلکانی بیشتر شود، با کاربرد بهتر از آنها انرژی بیشتری مستهلک می گردد. در مورد مطالعات صورت گرفته، این مسئله نمایانگر می شود که اغلب مسائل بصورت تجربی و آزمایشگاهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در نتیجه اکثر معادلات ارائه شده در مورد ضریب اصطکاک و افت انرژی، به کمک مدلهای آزمایشگاهی بدست آمده اند.

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………… 66

4-2 محاسبه ضریب اصطکاک سرریز پلکانی در جریان مستغرق……………………………. 67

4-2-1 روش ماسودا و اوتسو جهت محاسبه ضریب اصطکاک سرریز پلکانی……………. 68

4-2-2 روش بوئس و هاگر جهت محاسبه ضریب اصطکاک……………………………….. 75

4-2-2-1 ضریب تصحیح کل……………………………………………………………………. 76

4-2-2-2 ضریب اصطکاک جریان مستغرق در حالت کلی…………………………………. 78

4-3 محاسبه افت انرژی جریان مستغرق سرریز پلکانی…………………………………………. 79

4-3-1 روش ماسودا و اوتسو………………………………………………………………………. 79

4-3-2 روش بوئس و هاگر………………………………………………………………………… 83

نحوه چرخش ومتراکم شدن جریان مستغرق

نحوه چرخش ومتراکم شدن جریان مستغرق

فصل پنجم:مدل ریاضی تعیین پروفیل جریان بر روی سرزیر پلکانی سدهای بتن غلتکی

۱ – ۵- مقدمه

هدف از این فصل ارائه مدل ریاضی تعیین پروفیل جریان بر روی سرریز پلکانی سدهای بتن غلتکی است. تا با استفاده از این مدل ریاضی، برنامه کامپیوتری در محیط نرم افزار متلب نوشته شود که بتوان توسط آن مشخصات هندسی پروفیل جریان بر روی سرریز پلکانی تهیه گردد. در نهایت با در دست داشتن این مشخصات و همچنین اطلاعات بدست آمده از فصل های گذشته در مورد شرایط هندسی سرریز پلکانی، به بررسی شرایط مرزی پرداخت. و با کمک روش حجم محدود مشخصات میدان فشار را در نواحی مختلف جریان مطالعه نمود. تا در نهایت بتوان مکان وقوع پدیده حبابزایی را مشخص نمود.

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 86

5-2 مشخصات برش هیدرولیکی…………………………………………………………………………….. 87

5-3 تخمین عمق جریبان مستغرق به روش یاسودا و اوتسو………………………………………………. 92

فصل ششم: ارائه روش عددی جهت انجام محاسبات روش حجم محدود در محیط متلب

6-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 99

6-2 انواع روش های عددی…………………………………………………………………………………. 100

6-3 خصوصیات روش های حل عددی………………………………………………………………….. 102

6-3-1 سازگاری…………………………………………………………………………………………….. 103

6-3-2 پایداری……………………………………………………………………………………………….. 103

6-3-3 همگرایی……………………………………………………………………………………………… 104

6-3-4 بقاء…………………………………………………………………………………………………….. 104

6-3-5 کرانداری……………………………………………………………………………………………… 105

6-3—6 موجودیت………………………………………………………………………………………….. 105

6-3-7 دقت…………………………………………………………………………………………………… 106

6-3-7-1 خطای مدل سازی………………………………………………………………………………. 106

6-3-7-2 خطای منفصل سازی…………………………………………………………………………… 106

6-3-7-3 خطزای همگرایی……………………………………………………………………………….. 109

6-4 مدل اغتشاشی……………………………………………………………………………………………. 113

6-5 مدل حجم چریان……………………………………………………………………………………….. 115

6-6 ارائه الگوریتم عددی……………………………………………………………………………………. 117

6-7 مکان یابی حبابزایی بر روی سرریزپلکانی………………………………………………………….. 120

فصل هفتم:مقایسه خروجی برنامه بااطلاعات سرریز سد سیاه بیشه

7-1 جانمایی سد سیاه بیشه…………………………………………………………………………………. 124

7-2 مشخصات سد سیاه بیشه……………………………………………………………………………….. 125

7-3 مطالعات هیدرولیکی……………………………………………………………………………………. 127

7-4 مقایسه بین نتایج مدل عددی و مدل آزمایشگاهی سدهای سیاه بیشه…………………………… 128

نتایج……………………………………………………………………………………………………………… 131

پیشنهات…………………………………………………………………………………………………………. 133

فهرست جداول

2-1 جدول ضرایب w φ و eφ……………………………………………………………….. 27

2-2 ضرایب Wφ و Eφ و Sφ و Nφ………………………………………………………….. 31

2-3 ضرایب نقاط مجاور تقاط P درحالت سه بعدی……………………………………………………… 33

2-4 ضرایب………………………………………………………………………………………………………. 44

2-5 ضرایب………………………………………………………………………………………………………. 48

4-1 مقایسه انرژی پسماند بین سرریز اوجی معمولی و سرریز پلکانی………………………………….. 80

4-2 مقدار ضرایب تصحیح CV و CP…………………………………………………………. 82

6-1 مقادیر متوسط فشار در نقاط مختلف سرریز برای شیبهای 10 تا 31درجه……………………. 122

7-1 مشخصات سد بالا دست و پایین دست سیاه پیشه…………………………………………………. 125

7-2 مشخصات سرریز بالا دست و پایین دست سیاه پیشه……………………………………………… 126

7-3 مقایسه بین نتایج مدل عددی و مدل آزمایشگاهی سد بالادست  سیاه پیشه…………………… 128

7-4 مقایسه بین نتایج مدل عددی و مدل آزمایشگاهی سد پایین دست سیاه پیشه…………………. 129

فهرست شکل ها

1-1 سد بتنی غلتکی ریو در فرانسه…………………………………………………………………………….. 8

2-1 ایجاد رژیم جریان چرخشی بین پله های سرریز پلکانی……………………………………………. 14

2-2 ایجاد رژیم جریان برروی سرریزهای پلکانی…………………………………………………………. 15

2-3 مقطع تیب از سرریز پلکانی  سد بتن غلتکی………………………………………………………….. 16

2-4 المان های مفروض سیال برای توصیف قوانین بقاء………………………………………………….. 18

2-5 شبکه بندی یک بعدی در روش حجم کنترل………………………………………………………… 24

2-6 قراردادهای معمول در روش حجم کنترل…………………………………………………………….. 25

2-7 شبکه دوبعدی محاسباتی…………………………………………………………………………………. 30

2-8 شبکه دوبعدی محاسباتی…………………………………………………………………………………. 32

2-9 شبکه دوبعدی فشارغیر یکنواخت………………………………………………………………………. 35

2-10 شبکه جابجاشده دوبعدی محاسباتی جریان………………………………………………………… 36

2-11 حجم کنترل U و مولفه های سرعت مجاور آن……………………………………………………. 39

2-12 حجم کنترل V و مولفه های سرعت مجاور آن…………………………………………. 41

2-13 حجم کنترل اسکالر مورداستفاده در معادله پیوستگی…………………………………………….. 44

2-14 مراحل حل معادله به روش Simple…………………….ا…………………………….. 46

2-15 الگوریتم حل به روش Simpler…………………ا…………………………………… 50

2-16 الگوریتم Simplec……………………ا……………………………………………… 51

2-17 الگوریتم PISO…………………………ا……………………………………………. 52

3-1 نمایی از مطالعات آزمایشگاهی برای تشخیص نوع جریان الف)جریان مستغرق ب)جریان انتقالی ج)جریان آبشاری  55

3-2 تقسیم بندی جریان برروی سرریزهای پلکانی………………………………………………………… 56

3-3 تقسیم بندی جریان مستغرق برروی سرریزهای پلکانی……………………………………………… 57

3-4-1 جریان مستغرق نوع A 55≥ѳ ≥19………..ا……………………………………………………… 58

3-4-2 جریان مستغرق نوع A 19≥ѳ ≥5.7…………..ا………………………………………………….. 58

3-4-3 جریان مستغرق نوع B 19≥ѳ ≥5.7………..ا……………………………………….. 59

3-5 رابطه مابین مقدار عمق بحرانی و ارتفاع پله سد براساس مقادیر مختلف زاویه شیب پایین دست سد(براساس رابطه 3-1)………………………………………………………………………………………………………………………. 60

3-6 رابطه مابین مقدار عمق بحرانی و ارتفاع پله سد براساس مقادیر مختلف زاویه شیب پایین دست سد(براساس رابطه 3-2)………………………………………………………………………………………………………………………. 61

3-7 رابطه مابین مقدار عمق بحرانی وشیب پایین دست سد براساس مقادیر مختلفS( براساس رابطه 3-2)         61

3-8 رابطه مابین مقدار عمق بحرانی وشیب پایین دست سد براساس مقادیر مختلفS( براساس رابطه 3-2)         62

4-1 رابطه بین f و  برای 19≥ѳ ≥5.7………………………ا………………………………………….. 69

4-2 رابطه بین f و  برای 55≥ѳ ≥19……………………..ا……………………………………………. 70

4-3-1 نحوه چرخش و متراکم شدن جریان مستغرق 11.3≥ѳ…………….ا…………………………. 71

4-3-2 نحوه چرخش و متراکم شدن جریان مستغرق 30≥ѳ≥11.3……………ا………………….. 72

4-3-3 نحوه چرخش و متراکم شدن جریان مستغرق 30≤ѳ………………ا………………………….. 73

4-4 رابطه ضریب اصطکاک بستر به زبری تسی………………………………………………………….. 77

4-5  مشخصات هندسی سرریز پلکانی…………………………………………………………………….. 77

4-6 انرژی پسماند جریان مستغرق.(o)0.19≥≥0.09، (o)0.29≥≥0.2، (o)0.39≥≥0.3، (o)0.53≥≥0.4، (𝛥)0.53≥≥0.4……………….ا………………………………………………. 81

4-7 انرژی مستهلک شده نسبی جریان مستغرق []≥ ≥0.5………………………………………. 81

4-8 ارتفاعژ افت انرژی نسبی به ارتفاع نسبی سد…………………………………………………………. 83

5-1 تقسیم بندی جریان مستغرق روی سرریزهای پلکانی……………………………………………….. 87

5-2 نمودار عمق نسبی ثانویه به ارتفاع نسبی سرریز……………………………………………………… 88

5-3 برش هیدرولیکی در انتهای سرریز پلکانی……………………………………………………………. 89

5-4 نحوه برش در شرایط تعادل…………………………………………………………………………….. 90

5-5 مقایسه بین dw و d……………………..ا………………………………………………. 94

5-6 نمودار چرخشی جهت محاسبه عمق جریان………………………………………………………….. 96

6-1 حجم کنترل که در فضا ثابت شده است و سیال از داخل آن عبور می نماید………………… 108

6-2 حجم کنترل با سرعت v در جهت جریان در حال حرکت است……………………………….. 108

6-3 المان سیال که در فضا ثابت شده است و سیال از داخل آن عبور می نماید………………….. 109

6-4  المان سیال با سرعت v در جهت جریان در حال حرکت است…………………………………. 109

6-5 المان سیال در لحظه t1 المان در نقطه 1 و در لحظه t2 در نقطه 2……………………………… 110

6-6 نمونه ای از شبکه بندی سرریز پلکانی………………………………………………………………. 117

6-7 بردار سرعت-جریان روی سرریز پلکانی……………………………………………………………. 118

6-8 بردار سرعت-جریان روی یک پله از سرریز پلکانی ……………………………………………… 119

6-9 میدان فشار روی سرریز پلکانی……………………………………………………………………….. 119

7-1 نمایی از مدل عددی سرریز پلکانی بالادست سیاه بیشه در محیط مناسب…………………….. 130

7-2 نمایی از مدل عددی سرریز پلکانی بالادست سیاه بیشه در محیط مناسب …………………….. 130


Abstract

The stepped spillway has increasingly become an effective energy dissipator. When the hydraulic performance of the overflow is clearly known, the energy dissipation could be increased. However, the study of stepped spillway overflow has been based only on model tests until now. In this paper, the k – e turbulence model is used to simulate the complex turbulence overflow.

Nowadays finite volume method is one of the best numerical method in analyzing dynamic of fluids. In this method area will divide to small sufaces or volumes, then the conservation equation will use in integral form. Reson of finite volume’s popularity is high ability to solve integral equation in unsrutured mesh. Therefore there is no need to change the coordinate.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

[purchase_link id=”105573″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

[purchase_link id=”105572″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید