انتخاب صفحه

مقدمه
در هر جریان ترافیکی وجود دو عامل ایمنی و کارایی ضروریست. تابلوهای اطلاع رسـانی جـادههـا نقـشبسیار مهمی در حصول دو ویژگی فوق دارند چرا که علایم مذکور وظیفهی تعیـین جهـت و آدرس دهـیبموقع به رانندگان را به عهده دارند که این عمل باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. بروز تاخیر دراین امر باعث مانورهای ناگهانی و غیر قابل پیش بینی رانندگان می شود که در این صورت ایمنـی جریـانترافیک به شدت تهدید میگردد. نامناسب بودن تابلوها از نظـر خوانـایی، باعـث تـاخیر در اطـلاع رسـانیبموقع می گردد و موجب ایجاد تردید در تصمیم گیری رانندگان خواهد شد که رانندگان این نقیصـه را بـاکاهش سرعت خودرو برطرف مینمایند اما کارایی جریان ترافیک افت خواهد نمود.
از این منظر تابلوهای هدایت کنندهی وسایل نقلیـه نقـش مهمـی در مسـیردهی و هـدایت راننـدگان بـهمقاصدشان را دارند که این نقش با پیشرفت تکنولوژی های نوین ماننـد تابلوهـای متغیـر خبـری ثابـت ومتحرک ، پررنگ تر خواهد شد. در این پؤوهش صرفا به تابلوهای ثابت اطلاع رسانی پرداخته شده و امیـداست تا در آینده دیگر انواع تابلوها نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………….. 13 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 14

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات ……………………………………………….. 15

از چالشهایی که رانندگان امروزه با آن در تعامل هستند، گسـترش شـهرها و افـزایش گسـتره ی سـوارهرو است که عملاً امکان آشنا بودن با تمام بزرگراهها، خروجیها و ورودیها ، خیابانهای اصلی و فرعی بـرایرانندگان را غیر ممکن میکند و غیر از مسیرهـایی کـه شـخص بـه صـورت مـنظم هفتگـی مـیپیمایـد ، مسیرهایی را که گهگاه از آن عبور میکند را ، باید با توجه به تابلوهای اطلاعرسانی، رهیابی کند. هر چنـدکه امروزه از تابلوها صرفاً به منظور مسیردهی استفاده نمیشود و عملاً با رایج شدن اسـتفاده از تابلوهـایمتغیر خبری1( (VMS رانندگان با نوع دیگری از کاربرد تابلوها آشنا مـی شـوند ، امـا عمـلاً اکثـر کـاربردتابلوها به منظور اطلاعرسانی و مسیردهی به رانندگان است، به همین دلیل هم مناسب بودن تابلو و مفیدبودن آ نها برای استفادهی رانندگان اهمیت بسیاری پیدا میکند. اگر تـابلوی اطـلاعرسـانی در بزرگـراه درمکان مناسبی نصب نشده باشد و یا نوشـتار روی آن طـوری باشـد کـه راننـدگان نتواننـد در محـدودهی مناسب، تابلو را بخوانند و نسبت به آن عکسالعمل نشان دهنـد، ممکـن اسـت باعـث بـروز تصـادف هـایشدیدی در بزرگراه ها (و یا جاده های برون شهری) می شود و خسارات جبران ناپذیری را ایجاد می کند.هدف اصلی این پایان نامه، ارائه مدلی است که با توجه به فاکتورهای مؤثر در محل مانند سرعت، زمان واکنش و… مناسب یا نامناسب بودن نوشتار یک تابلو (اندازه ی فونت آن) را نشان دهد.برای کنترل موثر ترافیک بوسیله ی تابلوهای ثابت، راننده در ابتدا باید تابلوها را که معمولاً از دور بصـورتیک زمینه از اشکال در هم است، تشخیص داده و سپس اطلاعات را پردازش نماید. کلیه این مراحل بایـدقبل از عبور راننده از کنار تابلو و در بازهی زمانی مناسب جهت تامین فرصت کـافی بـرای عکـس العمـلراننده باشد (مثلاً کاهش سرعت برای توقف در واکنش به تابلوی ” ایست “) دو روش برای اصلاح تابلوها به منظور افزایش ایمنی ترافیک وجود دارد:
الف) افزایش زمان دسترسی برای مشاهده و درک (پذیرش) ب) کاهش زمان لازم برای قضاوت
برای رسیدن به این اهداف، باید فاصلهای را که از آن تابلو مورد تشخیص قرار می گیرد و زمانی که طی آن تابلو قابلیت خوانده شدن پیدا میکند را افزایش داد و در عین حال زمانی که راننده برای فهمیدن تابلو نیاز دارد کوتاهتر نمود. تحقیقات نشان داده اند که برای بر طرف ساختن نیازهای خوانایی و تشخیص، مقادیری را بعنوان حداقل باید برای متغیرهای موجود، تعریف کرد.
1-2 تاریخچه
طی سالهای 1352 آیین نامهی علائم راههای ایران توسط گروه مهندسی مشاور ترافیک ایـران و شـرکتاتکینز اینتر نشنال تهیه گردید. از زمان باستان تا امروز در ایران خـطهـای مختلفـی مـورد اسـتفاده قـرارگرفته و از این لحاظ پیشینهی تاریخی بسیار قوی وجود دارد که گهگاه در بعضی از برهههای زمانی یـکخط بقدری رایج میشده که سایر خطوط را از رونق می انداخته و تمام خوشنویسان زمان، برای نوشتن ازآن خط استفاده میکردند مانند خط نسخ. اما همانطور که مشهود اسـت در ایـن نوشـتارها صـرفاً مسـالهزیبایی مد نظر قرار داشت و چون مساله خوانایی و فاصلهی دید مطرح نبود، اکثراً بروی قوسـهای حـروف،چگونگی طراحی و انواع ترکیبات حروف بمنظور ساخت واژه، تاکید داشتند ولی وجه خوانایی مناسـب آنبخصوص در فواصل دور، مورد بررسی قرار نمی گرفـت. بـا وارد شـدن صـنعت چـاپ در کشـور، قلمهـایدیگری نیز عرضه شد که اکثراً طراح آن شرکت های خارجی بودند. ذیلاً به خاستگاه چند قلم چاپی اشارهمی گردد:
– قلم سعدی: محصول شرکت اینتر تایپ (قلم حروف آلمانی شلتر) و به سفارش روزنامه ی کیهان،
– قلم فردوسی: قبلاً در مصر و بیروت و کشورهای عربی استفاده می شد و از محصولات شرکت اینتر تایپ است،
– قلم بدر: محصول شرکت لانیوترون،
– قلم میترا: محصول شرکت لانیوترون،
– قلم لوترس: این قلم را شرکت لانیوترون استفاده کرد اما اصل آن از کشورهای عربی است،
– قلم مروارید: محصول شرکت آی. بی. ام،
– قلم فیروزه: محصول شرکت آی. بی. ام،
– قلم شکسته: محصول شرکت آی. بی. ام و
– قلم آزادی: محصول شرکت آزادی. [٩]

-مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 16
1-2-تاریخچه ………………………………………………………………………………………………. 18
1-3-تعریف موضوع ……………………………………………………………………………………….. 19
1-4-ایده و هدف …………………………………………………………………………………………. 19
1-5-محدودهی تحقیق …………………………………………………………………………………. 22
1-6-محدودیت ها و موانع ………………………………………………………………………………..23
1-7-دلیل انجام تحقیق …………………………………………………………………………………. 24
1-8-شروع کار …………………………………………………………………………………………… 25
1-8-1-تقسیمات حروف …………………………………………………………………………………. 25
1-8-2-تعاریف کلی واژه ها …………………………………………………………………………….. 25

-2-1الف،ب،ج و د( تابلوهای نصب شده با نوشتار متفاوت

-2-1الف،ب،ج و د( تابلوهای نصب شده با نوشتار متفاوت

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق ……………………………… 28

در این فصل بطور مفصل به تحقیقاتی که در زمینهی تابلوهای اطلاع رسانی راهها ، فرمول هایی در رابطهبا تابلوها و تحقیقاتی که در کشورمان دربارهی این موضوع انجام گرفته، پرداخته شـده اسـت و همچنـینتحقیقاتی را که دیگرکشورها انجام داده اند و به نوعی با مسائل تابلوهای ما مربوط مـیشـود، آورده شـدهاست. شایان گفتن است که در دیگرکشورها نیز به نوعی، از چنین مدلی که در این پـژوهش ارائـه شـده ، برای مناسب سازی تابلوهایشان استفاده مـیکننـد . در ابتـدا بـه تشـریح اجزایـی از تـابلو کـه در فواصـلتشخیص و خوانایی تاثیرگذارند، پرداخته خواهد شد.
2-2 فاصلهی آستانهی تشخیص و فاصلهی آستانهی خوانایی
اجزایی از تابلو که منجر به تشخیص تابلو می شوند عبارتند از، اندازه ی تابلو، رنگ، شکل و پیـام روی آن. عناصر خارجی موثر روی این ویژگی عبارتند از جانمایی (بالا سری، سمت راست یا سمت چپ) پیچیدگی دیداری محیط1 و اختلاف روشنایی2 زمینهی تابلو با اشکال یا متن روی آن.
اجزایی از تابلو مانند حرف و پیام روی تابلو، فاصله ی خوانایی را معین می کنند. متغیر ها ی حروف شاملتغییرات روشنایی، اختلاف روشنایی، درخشندگی، رنگ، نوع نوشتار، ارتفاع و عرض نوشتار و پهنـای قلـممی باشد . متغیر های پیام عبارتند از: فواصل میان حروف، فواصل میان کلمات و فواصـل میـان خطـوط وحاشیهی تابلو . در راستای دسته بندی تابلوهای راهنمایی مسـیر بـر حسـب نـوع راه، اهمیـت آن ، اطـلاعرسانی و ویژگیهای موثر روی فاصلهی آستانه خوانایی و فاصلهی آستانه تشخیص، برخی از این ویژگیهـا وچگونگی تاثیر آنها روی فواصل مذکور در ذیل به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.

در س ال 1988 میلادی براساس یک مطالعهی سیستماتیک روی صفحات تابلوهـا و درخشـندگی اجـزایآن، روشهای مختلفی برای کاهش نیاز راننده به حداقل فاصلهی رویـت مـورد نیـاز (MRVD) اسـتخراجشد. اگرچه این مطالعه برای یک موضوع و یا گروه خاصی از رانندگان (مثلاً افراد مسن ) انجام شد و نتـایجآن نمیتواند تعمیمپذیر برای همهی موقعیتها باشد، با این وصف مشخص شـد کـه درخشـندگی، یکـی ازپارامترهای مهم تابلوهاست و متغیرهای آن مستقیماً بروی فواصل تشخیص و خوانایی تـاثیر گـذار اسـت.
برخی محققان با ملاک قرار دادن فاصلهی خوانایی، تغییرات درخشندگی را بررسی نمودهاند، زمانی کـهبازتابش یک تابلو بطور کامل منعکس می شود و زمینه و نوشتار، هر دو درخشنده (شبرنگ) باشند، عاملاختلاف روشنایی بین دو شبرنگ نیز در درخشندگی کلی تابلو موثر است. [17]
درخشندگی، پارامتر مناسبی برای تعیین میزان خوانایی نیست، بـرخلاف بقیـهی پارامترهـایی کـه مـوردبحث قرار خواهند گرفت، درخشندگی یک ویژگی (صفت) تابلو نبوده بلکه با فرض خصوصیات ثابت بـرایرانندگان، میزان آن وابسته به میزان نور تابیده شده به تابلو (توسط چراغهای اتومبیل) و درصـدی از نـورکه باز تابیده شده و به راننده منعکس شده، می شود. نوری هم کـه بـه تـابلو مـی رسـد تـابعی از قـدرتچراغها و فاصله و زاویهی وسیله ی نقلیه نسبت به تابلو است و نوری که منعکس می شـود بـه ویژگیهـایجنس تابلو و زوایای بین چراغها وسیلهی نقلیه، تابلو و چشم راننده وابسته است.

-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 29
2-2-فاصلهی آستانهی تشخیص و فاصلهی آستانهی خوانایی ……………………………………..29
2-2-1-تاثیرات درخشندگی و بازتابش …………………………………………………………………..30
2-2-2-تاثیرات اختلاف روشنایی ……………………………………………………………………….. 31
2-2-3-نیازهای بچشم آمدن در برابر خوانایی ………………………………………………………… 31
2-2-4-پیچیدگی دیداری ………………………………………………………………………………… 32
2-2-5-میزان روشنایی تابلو و تاثیر آن روی بچشم آمدن …………………………………………… 33
2-2-6-نوع و اندازهی نوشتار …………………………………………………………………………. 34
2-2-7-اندازهی تابلو …………………………………………………………………………………… 36
2-3-طبقه بندی تابلوها بر اساس نوع راه …………………………………………………………… 36
2- 4-طبقه بندی بر اساس جانمایی ………………………………………………………………… 39
2-4-1-تابلوهای نصب شده سمت راست …………………………………………………………… 39
2-4-2-تابلوهای بالاسری ……………………………………………………………………………… 41
2-4-3-تابلوهای نصب شده سمت چپ ……………………………………………………………… 42
2- 5-نکات مهم در طراحی نوشتار ……………………………………………………………………. 44
2-5-1-رانندگان مسن ………………………………………………………………………………….. 44
2-5-2-تاثیر پهنای قلم …………………………………………………………………………………. 44
2-5-3-فضای میان کلمه ………………………………………………………………………………. 45
2- 6-مطالعات انجام شده …………………………………………………………………………….. 45
2-6- 1-ضوابط راهنمای وسایل کنترل ترافیک یکنواخت …………………………………………….. 46
2-6-2-ضوابط راهنمای مهندسی انسان ……………………………………………………………..46
2-6-3-مهندسین مشاور ترافیک ایران دبلیو .اس.اتکینزاینترنشنال ………………………………. 47
2-6-4- شرکت عرف ایران ……………………………………………………………………………. 47
2- 7-رسم الخط مناسب ……………………………………………………………………………… 50
2-7-1-اندازهی رسم الخط …………………………………………………………………………… 52
2-7-2-فواصل میان کلمات و خطوط. …………………………………………………………………. 55
2-7- 3-منتظره بودن و به چشم آمدن ………………………………………………………………. 55
2-8- قابلیت خوانایی ………………………………………………………………………………….. 57

2-8-1-هزینهی ساخت تابلو …………………………………………………………………………. 58
2-8-2- نصب و نگهداری ………………………………………………………………………………. 58
2-8-3- شرایط پشت تابلو و خطر خیرگی چشم ………………………………………………….. 63
2-8-4- مزاحمت درختان و گیاهان …………………………………………………………………… 64
2-9- نورپردازی تابلوها …………………………………………………………………………………. 64
2-9-1- تابش نور از پایین به تابلو …………………………………………………………………….. 65
2-9-2- تابش نور از بالا ………………………………………………………………………………… 65
2-9-3- نورپردازی درون تابلوها ………………………………………………………………………… 67
2-10- سرعت های مختلف حرکت وسایل نقلیه …………………………………………………… 67
2-11- رنگ تابلو ………………………………………………………………………………………… 68
2-12- طراحی خط مخصوص تابلو و علائم راهنمایی رانندگی ……………………………………. 71
2-12-1- ابعاد تابلو ……………………………………………………………………………………… 71
2-13- خلاصه …………………………………………………………………………………………… 73

 -7-2الف و ب( نمونهای از تابلوهای بالاسری

-7-2الف و ب( نمونهای از تابلوهای بالاسری

فصل سوم: فرآیند خواندن تابلوها از نظر فیزیکی و روانشناختی .. 75

ابتدا این سوال مطرح می شود که فرآیند دیدن چیست ؟ این پروسه شـامل رویـت، تشـخیص و خوانـایی میشود. بطور مثال اگر شما هنگام رانندگی تابلویی را میخواهید بخوانید ابتدا ، تابلو باید در زاویهی دیدقرار داشته باشد تا نظر راننده را به خود جلب کرده، سپس به مرحله ی رویت برسد و از وجود تـابلو آگـاهمی شوید، مرحلهی بعد تشخیص تابلو است و در نهایت خواندن تـابلو در ذهـن انجـام مـی پـذیرد. شایان گفتن است که برای این مراحل هم جداولی وجود دارد که بصـورت دقیـق جزئیـات هـر مرحلـهی خواندن را نشان میدهد و هم فرمولهایی موجود است جهت محاسبهی کل زمان خوانایی یک تـابلو مـورداستفاده قرار میگیرد. در این فصل به کلیهی این موارد اشـاره شـده و در آخـر مـدت زمـانی کـه فرآینـدخوانایی صورت میپذیرد، همراه با تمام جزئیات آن ذکر گردیده است. در این فصل علاوه بر اینکه بطور کامل به تشریح فرآیند دیدن پرداخته میشـود، ایـن فرآینـد را از نظـرکمی و کیفی نیز مورد تحلیل قرار می دهد. همچنین تمام جزئیات و مراحلی کـه یـک راننـده از ابتـدایزمانی که در حال رانندگی بوده و یک تابلو نظرش را جلب میکند، تا زمانی کـه قـادر بـه خوانـدن تـابلو میشود و جزئیات آن را درک میکند و در ذهنش تثبیت مینماید، هر کدام بصورت جداگانه آورده مـی-شود و با توجه به منابعی که در هر قسمت ارائه شده ، بیشترین و کمترین زمانهـای کـه ایـن مـوارد نیـازدارند، بطور میانگین ، آورده شده است. مقادیری که از فرمولها برای پروسهی خواندن محاسبه میشود، بطور معمول کوچکتر از مقادیری است کهدر جداول وجود دارد. در این تحقیق بدلیل در نظر گرفتن ایمنی، مقادیر و زمانهایی که بیشتر هسـتند درمحاسبات بعدی مبنا قرار گرفتهاند.

– فرآیند دیدن …………………………………………………………………………………………….. 76
3-2- میدان دید معمولی ……………………………………………………………………………….. 77
3-3- تراز دید ……………………………………………………………………………………………… 80
3-4- کسب اطلاعات از تابلو …………………………………………………………………………… 80
3-5- ویژگیهای انسانی ………………………………………………………………………………… 82
3-5-1- مخروط دید ………………………………………………………………………………………. 82
3-5-2- زمان واکنش …………………………………………………………………………………….. 84
3-5-3- زمان تصمیم گیری ……………………………………………………………………………… 84
3-5-4- زمان آزمون ……………………………………………………………………………………… 84
3-5-5- زمان قرائت ……………………………………………………………………………………… 85
3-5-6- اندازه ی حروف …………………………………………………………………………………. 85
3-5-7- فاصلهی خوانایی ………………………………………………………………………………. 88
3-5-8- زمان تغییر خط …………………………………………………………………………………… 89
3-6 خلاصه ……………………………………………………………………………………………….. 92

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم: متدلوژی تحقیق ……………………………….. 94

1 مقدمه
در این فصل به ارائهی روش مدلسازی برای تشخیص خوانایی فونتها ( مخصوصاً اندازهی فونت) پرداخته میشود. راهکارهای مختلفی در نظر بود تا تاثیر اندازهی فونت را بروی خوانایی آن توسط راننده سنجیده شود و از میان این روش ها ، روشی که ذیلاٌ به شرح آن پرداخته خواهد شد، انتخاب گردید. همچنین فلوچارت روش تحقیق در شکل شماره 4-1 آورده شده است.
4-2 روش انجام کار
این روش بر اساس قدرت خوانایی چشم انسان است که در فواصل مختلف، از تابلو( بطور مـنظم) انجـاممیگیرد. یعنی با استفاده از ابزارهایی که بکار گرفته شده است ، در فواصلی منظم انـدازهی ارتفـاع حـرفالف را( همانطور که در فصول قبل به آن اشاره شده معیار استاندارد برای انـدازهی فونـت فارسـی اسـت ) بوسیلهی نرم افزارهای رایانهای محاسبه کرده و سپس از نمونههای موجود مدلی تدوین شده است. در اینروش با استفاده از دوربین عکاسی از فواصل منظم (در این تحقیق فواصل 10 متر ی انتخاب شده اسـت) از تابلوهای اطلاع رسانی بزرگراهها عکس گرفته و اندازهی ارتفاع الف را با استفاده از نرمافزارهای مناسـباین کار 1 محاسبه شده است. در نهایت از تمام اطلاعاتی که در پایگاه داده ها موجود بود استفاده کـرده ونه تنها برای تک تک تابلوها یک مدل رگرسیون خطی ارائه گردیده، بلکه از تمام مـدلها توامـان هـم یـکمدل رگرسیون خطی با ضریب رگرسیون مناسب، ارائه شده است . بطور خلاصه میتـوان گفـت بـرای هـرتابلو که انتخاب گردیده است، با استفاده از دوربین عکاسی مناسب، در فواصـل 10 متـری تـا جـایی کـهامکان خواندن تابلو توسط چشم موجود باشد، عکس گرفته می شود و سپس رابطهی ارتفـاع» الـف « هـرعکس با فاصلهی همان عکس تا تابلوی مورد اشاره، در یک نمودار أورده شده است.

– مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 96
4-2- روش انجام کار …………………………………………………………………………………….. 97
4-3- محدودیت های خواندن تابلو ……………………………………………………………………. 100
4-3-1- محدودیت زاویهی دید ………………………………………………………………………… 101
4-3-2- محدودیت حاصل از زمان لازم برای کامل شدن خواندن تابلو …………………………….. 103
4-4- روند مدلسازی ……………………………………………………………………………………. 104
4-5- خلاصه ……………………………………………………………………………………………… 114
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………….. 116
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 117
5-2-جمع بندی ………………………………………………………………………………………….. 118
5-3-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………. 121
5-4-پیشنهادها ………………………………………………………………………………………….. 124

مراجع و منابع …………………………………………………………………………………………….. 127
پیوستها …………………………………………………………………………………………………… 131

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….170

تابلویی که بعلت مکان نصب نامناسب، به چشم راننده نمیآید

تابلویی که بعلت مکان نصب نامناسب، به چشم راننده نمیآید

فهرست جداول
عنوان صفحه جدول 2-1- تاثیر سرعت به ارتفاع حروف مورد نیاز…………………………………………47

جدول 2-2- مقادیر سرعت در راههای مختلف………………………………………………………………67

جدول 2-3- مفهوم رنگهای متفاوت در تابلوها ………………………………………………………………69

جدول 2-4- ابعاد استاندارد تابلوها…………………………………………………………………………….72

جدول 3-1- ضوابط نوشتاری فونت های لاتین………………………………………………………………..85

جدول 3-2- ضوابط نوشتاری برای نوشتار فارسی……………………………………………………………86

جدول 3-3- نتایج حاصل از فرمول (3-1)……………………………………………………………………….88
جدول 3-4- مشاهدات تغییر باند در یک بزرگراه 3 بانده………………………………………………………90

فهرست اشکال
شکل 1-1- نمونه ای از کاربردهای VMS در راه ……………………………………………………………. 17

شکل 1-2- تابلوهای نصب شده با نوشتار متفاوت ……………………………………………………….. 21

شکل 1-3- تابلوی با اجزای نا مناسب (اشتباه در نوشتار) ………………………………………………. 21

شکل 1-4- مشکل توقف خودرو در بزرگراهها ……………………………………………………………… 23

شکل 2-1- نمودار ضریب خوانایی بر حسب ارتفاع نوشتار ………………………………………………. 35

شکل 2-2-نمونه ی یک تابلوی نصب شده در آزادراه ……………………………………………………… 37

شکل 2-3- نمونهای از یک تابلوی بزرگراهی ………………………………………………………………. 37

شکل 2-4- تابلوهایی در مناطق روستایی ………………………………………………………………… 38

شکل2-5- نمودار میزان کثیف شدن تابلوهای راهنمای رانندگی ……………………………………….. 39

شکل 2-6- تابلوهای نصب شده سمت راست محور راه …………………………………………………. 40

شکل 2-7- نمونهای از تابلوهای بالاسری ………………………………………………………………….. 42

شکل 2-8- نمونهای از تابلوهای سمت چپ ………………………………………………………………… 43

شکل 2-9- رابطه ارتفاع الف و سرعت ………………………………………………………….و………….. 47

شکل 2-10- مدل اصلی نصب تابلوها ……………………………………………………………………….. 54

شکل 2-11- تابلویی که بعلت مکان نصب نامناسب، به چشم راننده نمیآید …………………………… 56

شکل 2-12- نمونه هایی تابلوهایی که تعمیر و نگهداری مناسب بروی آنها انجام نشده است …….. 60

شکل 2-13-نمودار نصب تابلوهای بزرگراهی ……………………………………………………………….. 61

شکل 2-14- نمودار نصب انواع تابلوهای راهنمای مسیر ………………………………………………….. 62

شکل 2-15-نمونهای از تابلوهایی که باعث خیرگی چشم راننده میشوند ……………………………….. 63
شکل 2-16- پوشش درختان روی تابلو ………………………………………………………………………… 64

شکل 2-17- تابانیدن نور از پایین به بالا توسط نورافکن ……………………………………………………….. 65

شکل 2-18- تابانیدن نور از بالا به پایین تابلو …………………………………………………………………… 66

شکل 2-19- برخی رنگهای مورد استفاده در تابلوها. …………………………………………………………. 70

شکل 3-1- فرآیند خواندن بصورت شماتیک ……………………………………………………………………… 77

شکل 3-2- نمودار مدل MRLD با فرض فاصلهی پیش دید ثابت …………………………………………….. 81

شکل 3-3- صفحهی مقابل، مرکز صفحه و منطقهی پیرامونی دید چشم ………………………………… 82

شکل 3-4- نمودار تغییر فاصله و زاویهی دید نسبت به سرعت …………………………………………….. 83

شکل 3-5- کروکی محل …………………………………………………………………………………………. 91

شکل 4-1- فلوچارت مراحل متدلوژی تحقیق…………………………………………………………………….96

شکل 4-2- عکسهای گرفته شده با دوربین دیجیتال …………………………………………………………. 98

شکل 4-3- عکسهای گرفته شده توسط دوربینی با لنز مناسب ……………………………………………. 99

شکل 4-4- زوایای خواندن تابلوی بالاسری از مکان های مختلف ………………………………………….. 101

شکل 4-5- زاویهی خواندن یک تابلوی کناری ………………………………………………………………… 102

شکل 4-6- نمودار ارتباط فاصله از تابلو با ارتفاع الف ………………………………………………………… 105

شکل 4-7- تابلوی یادگار امام جنوب به شمال از فاصلهی 100 متری …………………………………….. 106

شکل 4-8- نمودار فاصله با ارتفاع الف برای تابلوی یادگار …………………………………………………… 107

شکل 4-9- نمودار ارتباط فاصله با ارتفاع الف برای تابلوی یادگار قبل از همت ……………………………. 108

 

ABSTRACT
Traffic control devices are signs, traffic signals and mobile objects. Signs are the main devices which inform drivers to navigate the roads and this process should be done through the shortest possible time. So the size and font signs`text should be suitable regarding the location of signs and speed of vehicles passing through. Many researches have been taken place about Latin font but there is no available legible model for Persian fontsOne of the main problem in evaluation of signs` font is appropriateness regarding the speed of vehicle passing through these boards is the legibility process which includes to be seen, reading sign information and confirmation on drivers mind as a matter of qualityThis research presents a model to reform the process of transferring reading Persian signs quality to quantity which could be measured by diagrams. The main phase of the process is about visual sense functioning whereas cameras are made on the basis of visual sense, have been used instead of a real human eye. A model abstracted by capturing images of a sign from different distances (every 10 meters) to measure the sign`s criteria.
This model is a linear equation which includes relation between the sign visibility distance and the height of the first alphabet in Persian language which is ” ا ” (e.g. Alef). In this research all the stages of reading a sign by drivers and the needed time for each stage showed on the diagramsThis thesis includes five chapter, first: general idea about the topic, second: the literature of this topic, third: legibility process and time needed for each steps, forth: methodology and ending by conclusionمقطع : کارشناسی ارشد

25000تومان

فایل word

35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید