فهرست صفحه

چکیده……………………………………………………… 1
محدوده:…………………………………………………… 2
موقعیت پروژه:………………………………………………. 3
شرح نیازمندی…………………………………………….: 3
جایگاه……………………………………………………… 4
کاربران و افراد ذینفع یا سهام دار………………………: 5
شرح مختصر سهام داران غیر کاربر:……………………. 5
محیط کاربری……………………………………………..: 6
مشخصات کامل سهام داران غیر کاربر…………………: 6
متقاضیان…………………………………………………… : 7
مشخصات کامل کاربران……………………………………: 7
دیدگاه محصول………………………………………………: 9
خلاصه ای از توانایی ها……………………………………: 10
عوامل خارجی موثر …………………………………………11
هزینه ها: …………………………………………………….11
ویژگی های محصول…………………………………….دی 13
BUSINESS CASE ا…………………………………………..14
سند معماری نرم افزار……………………………………… 16
دید مورد کاربری:……………………………………………. 17
دید استقرا:……………………………………………………. 21
دید پیاده سازی………………………………………………: 22
نیازمندی های مربوط به کارایی وفضا………………………: 23
Glossary ا……………………………………………………….24
Applicant ا………………………………………………………24
Counsel: ا……………………………………………………….24
Apply:ا…………………………………………………………… 24
PVA:ا…………………………………………………………….. 24
Admin.user :ا………………………………………………….. 24
Back up.user :ل……………………………………………… 24
Major :ا…………………………………………………………. 25
Receipt : ا……………………………………………………….25
Default document:ا…………………………………………… 25
Continuation code :ا………………………………………….. 25
Certificate. No: ا…………………………………………………25
National .No:ا…………………………………………………… 25
لیست ریسک……………………………………………………. 26
مدیریت ریس.ک………………………………………………….. 27
تست کارایی……………………………………………………… 30
استراتژی های تست…………………………………………….. 30
چرخه کاری………………………………………………………… 31
منابع انسانی……………………………………………………….. 33
Use Case Discription ا……………………………………………38
Prototypeا………………………………………………………… 59
فرم جستجوی متقاضی………………………………………… : 63
فرم ورود کاربران …………………………………………………..66
فرم دانشگاه…………………………………………………………. 74
مراجع…………………………………………………………………..77

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

کاربران و افراد ذینفع یا سهام دار:
در این بخش سعی داریم تا حد امکان به توصیف افراد ذینفع و کاربرانی که به نحوی در این پروژه درگیر خواهند بود, پرداخته و مسائل اساسی را که از نظر آن ها باید دریک سیستم مطلوب به آن ها رسیدگی شده باشد, بیان کنیم.
ارزیابی جامعه ی استفاده کنندگان:
مشاورین داخل شرکت عمده ی کاربران سیستم را تشکیل می دهند که داخل هر موسسه به ندرت بیش از ده نفر می باشند ولی برای همین تعداد بسیار مفید بوده و نیاز های آنان را به خوبی مرتفع می کند، پیش بینی می شود موسسات اعزام دانشجو بتوانند از این سیستم استفاده کنند.

عوامل خارجی موثر:
این بخش عواملی را معرفی می کند که در صورت نبود آن ها یا تغییر آن ها نرم افزار ما کار نخواهد کرد:
در این سیستم فرض شده کامپیوترها از جمله کامپیوتر مرکزی دارای سیستم عامل ویندوز و .net framework 3.5 می باشد، لذا در صورت نبود آن ها یا تغییر آن ها امکان دارد سیستم کار نکند.
کاربرها از طریق یک شبکه ی محلی به serverمتصلند هر گونه تغییری در شبکه سیستم را مختل می کند.
برخی اطلاعات نظیر فرم های مربوط به سفارت باید چاپ شوند لذا اگر پرینتر خراب باشد ، سیستم درست عمل نکرده.
هزینه ها:
برای آن که سیستم ما کارکرد خوبی داشته باشد و از امکانات آن در جهت ایجاد رضایت کامل کاربر استفاده شود نیاز به حداقل وجود یک چاپگر می باشد ، که به نظرتنها هزینه ملموس این پروژه است ، و برای اتصال کامپیو تر های مشاوران به کامپیوتر مرکزی که یک شبکه ی داخلی را تشکیل می دهند به یک هاب و یکسری کابل نیاز است که اگر بخواهیم شبکه داخلی را به صورت wirelessراه انداری کنیم به یک access point نیاز خواهیم داشت.

ویژگی های محصول:

در این بخش درباره ی ویژگی های سطح بالاواصلی سیستم که باعث سود دهی به کاربر می شود و برای کاربران سیستم قابل لمس توضیح کلی داده می شود.

Loginکردن:
هر کاربر برای ورود به سیستم باید اطلاعات فرم login را پر کند تا هویت او مشخص شود.

ورود اطلاعات :
اطلاعات مربوط به مشاوران موسسه،متقاضیان ثبت نام شده ،قرار داد ها ،رشته ها و دانشگاه ها را در بخش های مربط به خود می توان ذخیره کرد.

تعیین زمان مشاوره:
سیستم این قابلیت را دارد که زمان های خالی مشاوررا نمایش دهد تا برای تعیین زمان مشاوره تصمیم سریع و مناسبس گرفته شود.

انتخاب دانشگاه مناسب:
سیستم با توجه به اطلاعاتی که از متقاضی دارد و اطلاعاتی که در مورد نحوه پذیرش دانشگاه ها دارد ،دانشگاه مناسب را برای متقاضی پیدا می کند.

تکمیل فرم ها:
سیستم فرم های مورد نیاز برای پذیرش دانشگاه و درخواست ویزا را در خود دارد که برای هر کاربر می توان آن ها را تکمیل نمود و در سیستم ذخیره کرد تا چاپ یا ایمیل شوند.

گزارش گیری های متنوع:
مدیر سیستم با توجه به نیاز هایی که دارد می تواند گزارش های متنوعی از سیستم بگیرد.

محدودیت ها:
1) موجود بودن .net farme work 3.5 روی هر کامپیوتری که سیستم روی آن اجرا می شود.
2) استفاده از سیستم عاملWindows XP SP2 و با لاتر.
3) اگر اجزای شبکه ی محلی دچار اشکال شوند سیستم قابل استفاده نیست.
4) اگر پرینتر خراب باشد فرم های ضروری مثل فرم های مربوط به سفارت قابل دسترسی نخواهند بود.

الویت ها:
اگرنسخه ی نهایی این سیستم در دو نشر یا release تولید شود،در نشر اول باید این قسمت ها باشند: امکان loginکردن،ورود اطلاعات مشاورین،متقاضیان،رشته ها،دانشگاه ها،امکان گزارشگیری مربوط به نتخاب دانشگاه،چاپ کردن اطلاعات،دسترسی به فرم های مورد نظر.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان