انتخاب صفحه

مقدمه

پیاده سازی درست ودقیق مسیرعلی الخصوص درقوس ها ومنحنی های اتصال همواره ازمواردی بوده است که مهندسین راهساز ونقشه بردار درصحت ودقت آن اهتمام داشته اند.روش های سنتی و استفاده از روابط هندسی درپیاده سازی قوس ها وکلوتوئیدها همواره بامشکلات وتقریب هایی همراه بوده است.امروزه باپیشرفت تکنولوژی درزمینه طراحی،ترسیم وپیاده سازی،این مشکلات تاحدی مرتفع شده است اما آشنا نبودن مهندسین طراح واجرا بااین روشها واصرار براستفاده از روشهای قدیمی هنوز دربین شرکتهای مشاد و پیمانکاربه چشم می خورد.واژه شبیه سازی که درعنوان این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است به این معنی ومفهوم است که ما بتوانیم بر روی نقشه های توپوگرافی که از عوارض طبیعی زمین تولید وترسیم شده اند،مسیرخود راطراحی وترسیم کنیم وتمامی موارد موود دریک مسیر اعم از بربلندی،قوس های افقی،منحنی های اتصال،قوس های قائم،شیب تراشه ها،آبروهای کنار مسیر نوع ومشخصات روسازی،پارکینگ های کنار مسیر و… رابه طور کامل وباتمامی جزئیات طارحی نماییم ونمای سه بعدی آن رانیز بتوانیم مشاهده کنیم.به این روش درواقع میتوانیم بگوییم یک مسیر قبل از اجرا کاملا شبیه سازی شده وازهر نظر قابل بحث وبررسی می باشد.پس از نهایی شدن طرح به سراغ گرفتن خروجی وپیاده سازی آن خواهیم رفت.روش ارائه شده دراین پروژه،روشی جدید وکاملا سیستماتیک میباشد.ازاین رو خطای انسانی در آن به حداقل رسیده است.ترتیب قرارگیری فصول دراین پروژه به گونه ای است که فرایند تکامل روش ها را نشان میدهد ودرمبحث آخر این مجموعه به روش نهایی که به نظر نگارنده بدون اشکال میباشد،خواهیم رسید.

فهرست مطالب

چکیده      14

مقدمه          15

فصل اول:کلیات

1-1-تعریف مسئله وهدف  16

1-2-کاوش درمتون وپیشینه تحقیق 21

1-3-روش کار وتحقیق 45

پارامترهای پیاده سازی مختصات قطبی

پارامترهای پیاده سازی مختصات قطبی

فصل دوم:روشهای پیاده سازی قوس های کلوتوئید

2-1-روشهای پیاده سازی     55

2-1-1-پیاده کردن اسکلت قوس  55

2-1-2-روش مختصات قطبی ازنقطه شروع کلوتوئید 57

2-1-3-روش مختصات قائم الزاویه  58

2-1-4-روش مختصات قطبی ازانتهای کلوتوئید 60

2-2-وجود موانع درپیاده کردن کلوتوئید        64

2-2-1-وجود موانع هنگام پیاده کردن قوس به روش مختصات قطبی    64

2-2-2-شروع وانتهای شاخه کلوتوئید غیرقابل ایستگاه گذاری 66

2-2-3-شروع وانتهای کل قوس غیرقابل ایستگاه گذاری 68

2-2-4-راس قوس غیرقابل ایستگاه گذاری 70

2-2-5-راس،شروع وانتهای کل قوس غیرقابل ایستگاه گذاری  72

پروفیل طولی مسیر

پروفیل طولی مسیر

فصل سوم:طرح وپیاده سازی قوس های کلوتوئید بااستفاده از ماشین حساب

3-1-روش کار   74

3-2-استفاده از CASIO CFX-9950ا 75

3-3-حل مثال نمونه ومقایسه آن  79

3-4-انتقال برنامه    87

3-4-1-اتصال دوماشین حساب 87

3-4-2-اتصال ماشین حساب به رایانه 88

3-4-3-دستگاه دریافت کننده 88

3-4-4-دستگاه ارسال کننده 89

پلان مسیر

پلان مسیر

فصل چهارم:استفاده از نرم افزار Land Autodesk برای طراحی وشبیه سازی

4-1-شروع وایجاد یک پروژه جدید   90

4-2-بازکردن پروژه ها   99

4-3-خواندن اطلاعات 101

4-3-1-وارد کردن نقاط 101

4-3-2-انواع فرمت های موجود برای نقاط  104

4-4-تشکیل سطح از عوارض زمین  106

4-5-منحنی های میزان 112

4-5-1-ترسیم مثلث بندی و ویرایش سطح 112

4-5-2-ترسیم منحنی های میزان 114

4-5-3-زدن برچسب با درج رقوم برروی خطوط 118

4-6-معرفی مسیروطراحی قوسی های افقی   121

4-6-1-مسیریابی  121

4-6-2-طراحی مسیر شکسته 121

4-6-3-روش پرگارزدن 121

4-6-4-طراحی انواع قوسهای افقی 124

4-6-5-طراحی انواع قوس های اسپیرال 126

4-6-6-طراحی قوس بااستفاده از جداول سرعت  151

4-6-7-معرفی مسیر 155

4-6-8-برچسب زدن کیلومتر از برروی مسیر 156

4-6-9-برچسب زدن اطلاعات قوس ها واسپیرال ها     158

4-7-تهیه جدول پیاده سازی قوس ها   162

4-7-1-تهیه جدول پیاده سازی نسبت به یک ایستگاه مشخص 162

4-7-2-تهیه جدول پیاده سازی نسبت به هرایستگاه دلخواه 173

4-8-ترسیم پروفیل طولی 183

4-8-1-ترسیم پروفیل طولی 183

4-8-2-ترسیم خط پروژه 188

4-9-قوس های قائم 190

4-9-1-انواع قوسهای قائم 190

4-9-2-معرفی خط پروژه    207

4-9-3-برچسب زدن خط پروژه   208

4-10-تهیه فایل مختصاتی XYZ ازمسیربرای پیاده سازی     211

4-10-1-استخراج مختصات مسیر از روی سطح طبیعی زمین    211

4-10-2-استخراج مختصات مسیر از روی خط پروژه      215

پیاده سازی به روش اضلاع قائم

پیاده سازی به روش اضلاع قائم

فصل پنجم:استفاده از دوربین های Station Total برای پیاده سازی

5-1-بارگذاری فایل نقاط به دوربین   218

5-2-پیاده سازی نقاط 220

پیاده سازی به روش مختصات قطبی

پیاده سازی به روش مختصات قطبی

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات

6-1-نتیجه گیری 224

6-2-پیشنهادات 226

منابع وماخذ  227

فهرست منابع فارسی  227

فهرست منابع خارجی 228

چکیده لاتین 229

فهرست جداول

3-1-اطلاعات مسیر 34

3-2-شرایط طرح هندسی مسیرهای مورد مطالعه 35

1-3-1-بربلندی پیشنهادی آشتو  49

4-6-1-ضریب اصطکاک جانبی 130

4-6-2-شیب عرضی پیشنهادی 130

4-7-1-نمونه ای ازجدول پیاده سازی 170

4-7-2-نمونه ای ازجدول پیاده سازی XMLا 182

4-9-1-مقادیر حداقل k برای خم های گنبدی 192

4-9-2-مقادیر  حداقل k برای خم های کاسه ای   192

فهرست نمودارها

1-2-1-ارتباط میان شعاع قوس ومحاسبه معکوس سرعت 33

1-2-2-بربلندی شعاع انحنا  33

1-2-3-سرعت طراحی ومحاسبه معکوس سرعت 33

1-2-4-تعدادحسگرهای درمسیر Tomeiا  34

1-2-5-تعداد حسگرهای درمسیر Chuoا 35

1-2-6-تعداد حسگرهای درمسیر Tohokuا   35

1-2-7-نمونه از فراوانی سرعت ها درمسیر Tomeiا 36

1-2-8-آمار آزمون ها دراختلاف چشمگیر آنها 36

1-3-1-تعریض راه-ابلاغیه وزارت راه   54

4-6-1-درجه قوس-طول اسپیرال 136

4-6-2-قمایسه سه نوع اسپیرال جدید با کلوتوئید  137

4-6-3-پارامترهای محاسباتی اسپیرال 137

4-6-4-درجه قوس کلوتوئید 138

فهرست اشکال

1-1-1-پیاده سازی به روش مختصات قطبی 16

1-1-2-پیاده سازی بهروش اضلاع قائم 17

1-1-3-چگونگی محل استقرار وتوجیه دوربین 18

1-1-4-نمونه ای از استخراج نقاط ازمسیر 19

1-2-1-پلان مسیر    22

1-2-2-پروفیل طولی مسیر 22

1-2-3-جدول پیاده سازی 22

1-2-4-پارامترهای پیاده سازی مختصات قطبی 23

1-2-5-زوایا درپیاده سازی قطبی 24

1-2-6-فواصل درپیاد ه سازی به روش اضلاع قائم   25

1-2-7-وجود موانع به هنگام پیاده سازی 27

1-2-8-روند تحلیل طرح هندسی وسرعت های عملیات 29

1-2-9-رابطه میان انحنا قوس افقی وسرعت عملیاتی 37

1-2-10-رابطه میان شیب طولی وسرعت عملیاتی 38

1-2-11-نمایش اجزا مسیر  39

1-2-12-مسیریابی و وجود آبراهه   40

1-2-13-بارگذاری فوق العاده درمسیرهای جنگلی   41

1-2-14-استفاده صحیح از ماشین آلات درهربخش  41

1-2-15-ساخت کالورت بااستفاده از مصالح جنگلی 42

1-2-16-لیست منوی برنامه های دستگاه 43

1-2-17-خروجی دستگاه برای اسپیرال 43

1-3-1-پارامترهای بربلندی 49

1-3-2-پروفیل طولی وعرضی بربلندی به روش Aا   50

1-3-3- پروفیل طولی وعرضی بربلندی به روش Bا   50

1-3-4- پروفیل طولی وعرضی بربلندی به روش Cا     51

1-3-5- پروفیل طولی وعرضی بربلندی به روش Dا   52

1-3-6- پروفیل طولی وعرضی بربلندی به روش Eا   52

1-3-7-حد دید درقوس های افقی 53

2-1-1-پیاده سازی اسکلت قوس        56

2-1-2-پیاده سازی به روش مختصات قطبی  58

2-1-3-پیاده سازی به روش اضلاع قائم 59

2-1-4-پارامترها درپیاده سازی به روش اضلاع قائم    61

2-1-5-روش مختصات قطبی ازانتهای کلوتوئید  61

2-1-6-جهت صفر صفر کردن دوربین 62

2-2-1-وجود موانع هنگام پیاده کردن قوس به روش مختصات قطبی 64

2-2-2-فواصل نقطه کمکی 65

2-2-3-شرع وانتهای شاخه کلوتوئید غیرقابل ایستگاه گذاری الف    65

2-2-4-شروع وانتهای شاخ کلوتوئید غیرقابل ایستگاه گذاری ب     68

2-2-5-شروع وانتهای کل قوس غیرقابل ایستگاه گذاری 69

2-2-6-راس قوس غیرقابل ایستگاه گذاری   70

2-2-7-محاسبه زوایای کمکی 71

2-2-8-راس،شروع وانتهای کل قوس غیرقابل ایستگاه گذاری 72

3-1-نمون هایی ازماشین حساب های قابل برنامه ریزی      75

3-2- Casio FX 9950ا    76

3-3-منوی برنامه های مختلف ماشین حساب 76

3-4-معرفی صورت مسئله  79

3-5-ترسیم کلوتوئید پیاده سازی شده 85

3-6-اتصال دوماشین حساب به یکدیگر 87

3-7-اتصال ماشین حساب به رایانه 88

3-8-ماشین حساب درحال دریافت اطلاعات 88

3-9-منوی دستگاه ارسال کننده اطلاعات 89

3-10-انتخاب برنامه مورد نظر برای ارسال 89

4-1-1-لیست پروژه های اخیر 90

4-1-2-ایجاد پروژه جدید 91

4-1-3-جزئیات پروژه جدید    91

4-1-4-انتخاب تمپلیت های ترسیمی 92

4-1-5-بارگذاری تنظیمات 92

4-1-6-تنظیم آحاد پروژه 93

4-1-7-تنظیم مقیاس پروژه 93

4-1-8-انتخاب قطاع کره زمین 94

4-1-9-تنظیم جهت شمال صفحه 95

4-1-10-تنظیم قلم 95

4-1-11-انتخاب کادر وحاشیه 96

4-1-12-ذخیره تنظیمات پروژه  97

4-1-13-خلاصه نمایش تنظیمات 98

4-1-14-ایجاد بانک اطلاعاتی نقاط  98

4-2-1-بازکردن پروژه اخیر 99

4-2-2-بازکردن پروژه ازلیست 100

4-3-1-وارد کردن نقاط 101

4-3-2-انتخاب فرمت مناسب فایل نقاط  102

4-3-3-تنظیمات بانک اطلاعات 102

4-3-4-بارگذاری نقاط 103

4-3-5-نمایش نقاط برروی صفحه 103

4-3-6-لیست فرمت های قابل قبول 104

4-3-7-نمونه ای از فرمت PENZ – Sا  105

4-3-8- نمونه ای از فرمت PENZ – Cا   105

4-4-1-ایجاد سطح جدید 106

4-4-2-ایجاد سطح 107

4-4-3-جزئیات سطح جدید 107

4-4-4-اضافه نمودن گروه نقاط 108

4-4-5-اضافه نمودن فایل نقاط    108

4-4-6-ترسیم پلی لاین 108

4-4-7-ترسیم باند خارجی 109

4-4-8-ساختن سطح  109

4-4-9-اتمام عملیات تولید سطح 110

4-4-10-نمایش خصوصیات سطح    111

4-5-1-نمایش مثلث بندی 112

4-5-2-استفاده از دستور Flipا 113

4-5-3-چگونگی نمایش منحنی های میزان 114

4-5-4-تنظیم قلم برای منحنی های میزان  115

4-5-5-محل درج رقوم منحنی های میزان 116

4-5-6-ذخیره تنظیمات 116

4-5-7-ترسیم منحنی های میزان 117

4-5-8-درج رقوم برروی منحنی های میزان 118

4-5-9-نمایش چگونگی ترسیم منحنی های میزان 119

4-6-1-روش پرگارزدن   122

4-6-2-نمایش مسیر برروی توپوگرافی 123

4-6-3-تغییر فضای کار  124

4-6-4-انواع قوس های افقی 124

4-6-5-ترسیم قوس بااستفاده از طول قوس 125

4-6-6-ترسیم قوس بااستفاده ازطول تانژانت     126

4-6-7-ترسیم قوس بااستفاده از طول بیسیکتریس 126

4-6-8-ترسیم قوس بااستفادهی از درجه قوس 127

4-6-9-ترسیم قوس بااستفاده از طول وتر   128

4-6-10-ترسیم قوس بااستفاده از طول میانه 128

4-6-11-ترسیم قوس بااستفاده  از حداقل فاصله 129

4-6-12-ترسیم قوس بااستفاده از شعاع قوس 130

4-6-13-ترسیم قوس بااستفاده از شعاع باحفظ تانژانت ها 131

4-6-14-ترسیم قوس عبوری از یک نقطه    132

4-6-15-ترسیم قوس مرکب 132

4-6-16-ترسیم قوس ازانتهای یک خط یا قوس 133

4-6-17-ترسیم قوس معکوس ومرکب 134

4-6-18-ترسیم قوس بهروش انترپلاسیون 134

4-6-19-نمای شقوس عبوری ازبین نقاط 135

4-6-20-انواع اسپیرال 138

4-6-21-روش ترسیم اسپیرال بین دو تانژانت 139

4-6-22-ترسیم اسپیرال وقوس میانی 140

4-6-23-ترسیم اسپیرال بدون قوس میانی 140

4-6-24-انواع ترسیم اسپییرال بین یک تانژانت ویک قوس 141

4-6-25-حالت اول ترسیم اسپیرال بیک یک تانژانت ویک قوس   141

4-6-26- حالت دوم ترسیم اسپیرال بیک یک تانژانت ویک قوس    142

4-6-27-انواع اتصال دو قوس به وسیله اسپیرال 142

4-6-28-ترسیم اسپیرال-تانژانت-اسپیرال(S)      143

4-6-29-ترسیم اسپیرال- تانژانت-اسپیرال(T)     144

4-6-30-ترسیم اسپیرال معکوس- تانژانت-اسپیرال(S)    144

4-6-31- ترسیم اسپیرال معکوس- تانژانت-اسپیرال(T)     145

4-6-32-ترسیم اسپیرال مرکب 146

4-6-33-ترسیم اسپیرال مرکب-قوس-اسپیرال    146

4-6-34-ترسیم اسپیرال درجه دو   147

4-6-35-انواع اسپیرال ها ازانتها 148

4-6-36-اسپیرال ورودی  149

4-6-37-اسپیرال خروجی  149

4-6-38-اسپیرال به یک نقطه مشخص 150

4-6-39-اسپیرال مرکب 151

4-6-40-مسیرجداول سرعت 152

4-6-41-انتخاب نوع آیین نامه  152

4-6-42-انواع آیین نامه های موجود 153

4-6-43-انتخاب قوس مناسب باتوجه به سرعت طرح 154

4-6-44-تعیین تعداد خطوط مسیر 154

4-6-45-نمونه ای از قوس بااستفاده از جداول سرعت  155

4-6-46-انتخاب یک نام برای مسیر 156

4-6-47-تنظیمات زدن برچسب 157

4-6-48-نمایش مسیر برچسب زده شده 158

4-6-49-درج برچسب اطلاعات برروی قوس ها 159

4-6-50-تنظیمات جدول مشخصات قوس ها 160

4-6-51-انتخاب آیتم های مورد نظر برای برچسب 160

4-6-52-نمونه ای از جداول اطلاعات مسیر       161

4-6-53-نمونه ای ازجدول اطلاعات قوس     161

4-7-1-تنظیم چگونگی سنجش زاویه   162

4-7-2-سنجش زاویه با + Turnedا 163

4-7-3- سنجش زاویه با – Turnedا 163

4-7-4- سنجش زاویه با + Deflectا 164

4-7-5- سنجش زاویه با – Deflectا 164

4-7-6- سنجش زاویه از North Azimothا 165

4-7-7- سنجش زاویه از Bearingا   165

4-7-8-تنظیمات خروجی مسیر 166

4-7-9-محل استقرار دوربین 169

4-7-10-تنظیمات خروجی XMLا      174

4-7-11-انتخاب گره نقاط 174

4-7-12-انتخاب مسیهرای مورد نظر 175

4-7-13-انتخاب یک نام برای فایل خروجی 176

4-7-14-اتمام عملیات گرفتن خروجی 176

4-7-15-باز کردن فایل XMLا   177

4-7-16-انتخاب فایل XML برای باز کردن 177

4-7-17-انتخاب آیتم مورد نظر برای نمایش خروجی 178

4-7-18-وارد نمودن اطلاعت مربوط به شرکت ها 178

4-7-19-تنظیمات گرفتن گزارش ازمسیر 179

4-8-1-تغییرفضای کار 183

4-8-2-انتخاب سطح 183

4-8-3-تنظیمات نمونه برداری اززمین 184

4-8-4-ترسیم پروفیل طولی 185

4-8-5-پروفیل طولی نمونه 187

4-8-6-انتخاب دستور Lineا  188

4-8-7-پروفیل طولی وخط پروژه نمونه 189

4-9-1-ترسیم قوس قائم برپایه طول قوس 190

4-9-2-انتخاب گزینه طول قوس 191

4-9-3-ترسیم قوس قائم برپایه حداقل مقدار kا   192

4-9-4-ترسیم قوس قائم برپایه حداقل فاصله دید عبوری 194

4-9-5-انتخاب گزینه فاصله دید عبوری 195

4-9-6-ترسیم قوس قائم برپایه حداق فاصله دید توقف 196

4-9-7-ترسیم قوس قائم بااستفاده از یک نقطه ارتفاعی 198

4-9-8-انتخاب گزینه نقطه ارتفاعی 199

4-9-9-ترسیم قوس قائم عبوری ازیک نقطه 200

4-9-10-انتخاب گزینه قوس قائم عبوری از یک نقطه 201

4-9-11-ترسیم قوس قائم باتوجه به روشنایی چراغ  202

4-9-12-ترسیم قوس بر اساس راحتی راننده 203

4-9-13-انتخاب گزینه راحتی راننده 205

4-9-14-علامتگذاری محل شکستگی خط پروژه 206

4-9-15-معرفی خط پروژه 207

4-9-16-تنظیم نوع قلم 208

4-9-17-برچسب زدن قوس های قائم 209

4-9-18-برچسب زدن خط پروژه 209

4-9-19-درج ارتفاع وکیلومتر از نقاط خط پروژه 210

4-10-1-انتخاب مسیر مورد نظر از بین لیست 212

4-10-2-تنظیمات نقاط برای وارد کردن 212

4-10-3-تنظیمات گرفتن خروجی ازمحور مسیربرای زمین طبیعی 213

4-10-4-لیست نقاط پایگاه داده 214

4-10-5-تنظیمات گرفتن خروجی ازمحور مسیربرای خط پروژه 215

4-10-6-ذخیره فایل خروجی 216

5-1-1-نمایی از صفحه کلید دوربین 218

5-1-2-منوی انتقال اطلاعات 218

5-1-3-انتخاب job مورد نظر 219

5-1-4-تنظیمات انتقال اطلاعات 219

5-1-5-نمایش فضای باقی مانده 219

5-1-6-نمای شنقاط درحال انتقال 219

5-2-1-منوی استقرار دوربین 220

5-2-2-نقطه مورد نظر برای استقرار 220

5-2-3-نمایش مختصات محل استقرار 221

5-2-4-معرفی ارتفاع دوربین 221

5-2-5-تعیین نقطه قرائت عقب به روش مختصاتی 221

5-2-6-معرفی نقطه قرائت عقب 221

5-2-7-محاسبه زاویه وطول  221

5-2-8-توجیه BS به روش زاویه 222

5-2-9-نمایش زاویه محاسبه شده  222

5-2-10-منوی پیاده سازی نقاط 222

5-2-11-پیاده سازی نقاط بااستفاده از زاویه وفاصله 222

5-2-12-منوی قراول روی به سمت منشور 222

5-2-13-نمایش اختلاف محل منشور تانقطه واقعی 223

5-2-14-پیاده سازی نقطه به روش مختصات 223

5-2-15-منوی قراول به سمت منشور 223

5-2-16-نمایش اختلاف محل منشور تانقطه واقعی 223


Abstract

As it is obvious in the title of thesis, we explore for a new method of

staking out spiral curves with less approximate.

Chapter 2 explains some problems associated with staking out of

spirals using usual methods. Chapter 3 introduces a program for

calculators to design and stakeout spirals with polar coordinates and

perpendicular rib methods. In chapter 4 we want to simulate a road

with all details such as pavement materials, road width, slope of

edges, grade of road, and so on then producing a coordinate table of

road axe, including XYZ. The usage of this file (XYZ file) that is in

text format is described in chapter 5. Chapter 5 explains about Total

Stations. In this Chapter, first we upload the XYZ file to Total

Station, then stake out the points to its original coordinate. Using the

simulation and transferring files directly to total stations, have less

approximate comparing other methods.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

[purchase_link id=”105577″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

[purchase_link id=”105579″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید