مقدمه :                                                                        

دور نمودن زائدات از محل زندگی همواره بعنوان دغدغه ای برای انسان شهرنشین مورد توجه بوده است . در جوامع اولیه ،دفع زائدات در مناطق دورتر از محل زندگی افراد بعنوان راه حلی مناسب جهت دفع زباله ها تلقی می شد . با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش حجم زائدات ، دفع این مواد در حاشیه مناطق مسکونی ، به تدریج سبب ایجاد آلودگی منابع آب و خاک شده و همچنین با ایجاد کانون های آلودگی و انتقال بیماری ها ،جوامع بشری تحت تاثیرات نامطلوب این امر قرار گرفتند . بعلاوه با گسترش فعالیت های انسانی ،زباله ها دارای انواع متعددی شده که دفع برخی از آن ها همراه با دیگرزائدات در حاشیه مناطق مسکونی سبب ایجاد مشکلات متعددی در این زمینه شده است .  بنابراین در دنیای امروز، انتخاب شیوه های مناسب دفع زباله و همچنین مکان مناسب جهت این امر ،دارای اهمیت زیادی است . در کشورهای توسعه یافته سال هاست که مطالعات و بررسی های گوناگونی در زمینه دفع صحیح زباله ها و به عبارت جامع تر در ارتباط با مدیریت پسماندها صورت گرفته است استفاده از تجربیات این گونه کشورها و هم چنین ایجاد تغییرات مناسب در روش های به کار رفته با توجه به وضعیت محیط زیست کشورهای در حال توسعه از جمله ایران سودمند خواهد بود . در کشور ایران از گذشته های دور دفع زائدات در مناطق حاشیه شهرها و روستاها انجام گرفته و بندرت مطالعات و بررسی های جامع در این زمینه انجام شده است . بنابراین با توجه به اینکه با پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان ، رویکردها و روش های متعددی جهت مدیریت پسماندها ایجاد شده ،ضروری است که در ایران نیز برنامه هایی جهت مدیریت صحیح پسماند ها تدوین گردد . در این زمینه ، انتخاب محل های مناسب جهت دفع زباله های شهری دارای اهمیت زیاد است . در این مطالعه ، محل های دفع زباله در شهرستان ساوه مورد بررسی قرار گرفته و تناسب یا عدم تناسب مکانی آنها مورد مطالعه و ارزشیابی قرار گرفته است .

فهرست مطالب

مقدمه :  ……………………………………………………………………………………………………………..  5

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول  کلیات تحقیق

با توجه به اهمیت و ضرورت دفع صحیح مواد زائد جامد و نقش این امر در بهبود و ارتقاء سطح سلامت جامعه ،تاکنون پژوهش ها و مطالعات بسیاری در زمینه مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد در جهان و بندرت در ایران صورت گرفته است . مکانیابی محل دفن زباله ، پیش از اقدام به دفع ،سبب می شود که در آینده این مکان به کانون آلودگی تبدیل نگردد و هم چنین از ایجاد مزاحمت برای کاربری های اطراف جلوگیری به عمل آید . با توجه به اینکه در کشور ایران ، انتخاب محل های دفن زباله ، عمدتا بدون توجه به معیارهای لازم برای این امر صورت گرفته ، لازم است که محل های دفن زباله موجود ارزشیابی گردند تا محل های دفع نامناسب ، تشخیص داده شوند . آنگاه می توان با توجه به معیارهای موجود برای مکانیابی محل دفن ، نسبت به انتخاب محل های جدید اقدام نمود 1-1-1 سوابق داخلی: در ذیل به نمونه هایی از سوابق مطالعات داخلی در زمینه مکانیابی و ارزشیابی  محل های دفن زباله اشاره شده  است

– فرهادی(1378) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود روش های جمع آوری و دفن مواد زائد جامد شهر کرج را مورد بررسی قرار داد. وی پس از تحلیل روش های جمع آوری و دفن مواد زائد جامد شهر کرج ، شیوه های دفن فعلی را به صورت کاملا ابتدایی ارزیابی نموده و همچنین یک دوره 6 ماهه در فصول تابستان و پاییز کیفیت مواد زائد جامد خانگی شهر کرج و میزان مواد تشکیل دهنده آن را تعیین نموده و در انتها در زمینه دفن بهداشتی مواد زائد جامد ، بازیافت و مکانیابی محل دفن برای شهر کرج پیشنهادهایی را ارائه نموده است.

– نژاد کورکی(1378) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به منظور تعیین مکان مناسب برای دفن مواد زائد جامد شهر کرمان از مدلی استفاده کرده است که در آن عواملی نظیر شیب ، سطح ایستابی ، آب زیرزمینی ، بارندگی سالیانه ، فاصله محل دفن تا شهر ، نوع سنگ و خاک ، فاصله از آب های سطحی ، جهت باد غالب منطقه و در دسترس بودن راه های مناسب نقش اساسی داشته است . در این مطالعه برای بالا بردن سرعت و دقت بررسی از سامانه اطلاعات جغرافیایی نیز استفاده شده است .

در نهایت محل پیشنهادی برای دفن مواد زائد در فاصله 7 کیلومتری شهر کرمان با مساحت 89 کیلومترمربع تعیین گردید.

-حیدرزاده(1379) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با در نظر گرفتن معیارهای هیدرولوژیک ، زمین شناسی، خاک شناسی، کاربری سرزمین،  فاصله و معیارهای اقتصادی و اجتماعی دو منطق بولین و فازی را برای گزینش مکان های مناسب برای دفن مواد زائد شهر تهران مورد مقایسه قرار داد و منطق فازی را برای این منظور مناسب تشخیص داد.

– فتحی(1379) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به منظور مکانیابی محل دفن مواد زائد عفونی اراک از نقشه های توپوگرافی ، کاربری اراضی، زمین شناسی ،خاک شناسی، منابع آب ، طرح های توسعه منطقه ای ، زلزله ، معادن ، مراکز جمعیتی ، وضعیت آب و هوایی و پیشنهادات ارائه شده از طرف متولیان امور شهری استفاده نمود .

 در نهایت 3 منطقه در جهات مختلف جغرافیایی و به شعاع 25 کیلومتری اراک بعنوان مناطق مورد نظر انتخاب و از بین این سه منطقه منطقه سوار آباد انجیرک با کاربری بایر و با استفاده از جدول مقایسه عوامل موثر در مکانیابی و کسب بیش ترین امتیاز نسبت به مناط دیگر بعنوان مناسبترین مکان جهت دفن بهداشتی مواد زائد عفونی انتخاب گردید.

– زبردست (1380)در پژوهشی به کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای پرداخت و این فرآیند را با توجه به سادگی ،انعطاف پذیری و به کارگیری معیارهای کیفی و کمی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی سازگاری در قضاوت ها در بررسی موضوعات مربوط به برنامه ریزی شهری و منطقه ای مفید معرفی نمود و با مثال عینی در رابطه با مکانیابی به معرفی این فرایند پرداخت.

– شکرایی (1381)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود برای مکانیابی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهر ساری ، آن دسته از مناطقی که به هیچ وجه برای توسعه مورد نظر توانایی ندارند را از سایر مناطق جدا نمود سپس کار را بر روی زمین باقی مانده به انجام رسانید . برخی از عوامل که در مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد ساری مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از : سطح آب زیرزمینی ، شیب، فاصله از شهر ، فاصله از منابع آب های سطحی و … در این پژوهش معیارهای مذکور با منطق های فازی و بولین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت نقشه مکان های مناسب بدست آمد و نتیجه حاصل از منطق ها مورد مقایسه قرار گرفته که منطق فازی جواب بهتری ارائه نمود .

-نظم فر(1382) در پژوهشی به مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهر تبریز پرداخت . در این مطالعه عوامل موثر در مکانیابی محل دفن بررسی شد و با کمک منطق های فازی –بولین و ارزیابی چندمعیاره به مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد پرداخته شد که با مقایسه منطق فازی و بولین ، منطق فازی عملکرد بهتری داشته و ارزیابی چندمعیاره نیز نتایج مطلوبی داشته است.

– صفری(1383) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با مروری بر ویژگی های مواد زائد جامد موجود در شهرستان بیدستان واقع در استان قزوین و همچنین شرایط اقلیمی و جغرافیایی این شهرستان و با ملحوظ نمودن پارامترهایی نظیر توپوگرافی، هیدرولوژی، زمین شناسی ، مجاورت با مناطق مسکونی و صنعتی و … و با استفاده از GIS مناطق مناسب جهت دفن بهداشتی زباله های شهرستان بیدستان را پیشنهاد نموده است . همچنین با بررسی کلیه روش های مدیریت مواد زائد جامد و با استفاده از نرم افزار WAGS نیازهای موجود در رابطه با پیش بینی ماشین آلات ، سرمایه برای خرید ماشین آلات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، هزینه های تامین سوخت و نگهداری و سایر موارد طی 15 سال آینده را محاسبه و جزئیات را ارائه نموده است.

مقطع زمین دفن که کنترل آب های سطحی و زیرزمینی، مواد پوششی، شیب بندی،گودال سازی و هواکش گاز را نشان می د

مقطع زمین دفن که کنترل آب های سطحی و زیرزمینی، مواد پوششی، شیب بندی،گودال سازی و هواکش گاز را نشان می د

-1 پیشینه تحقیق : ……………………………………………………………………………………………………..  7

1-1-1 سوابق داخلی:   …………………………………………………………………………………………………  7

1-1-2سوابق خارجی : ………………………………………………………………………………………………   13

1-2 مواد زائد جامد :   ……………………………………………………………………………………………..   18

   1-3 مدیریت مواد زائد جامد :  …………………………………………………………………………………..   19

1-4مروری بر مدیریت پسماند برخی از کشورها  ……………………………………………………………….. 20

1-4-2وضعیت مدیریت پسماند در انگلستان :  ……………………………………………………………………. 21

1-4-3وضعیت مدیریت پسماند در ژاپن:   ………………………………………………………………………….. 22

1-4-4مروری بر مدیریت پسماند در قاره آسیا :  …………………………………………………………………… 23

1-4-4-1مروری بر وضعیت مدیریت پسماند جامد در قاره آسیا : …………………………………………….  23

1-4-4-2ترکیب پسماند :…………………………………………………………………………………………..   25

1-4-4-3روند تولید پسماند در آسیا:  …………………………………………………………………………… 26

1-4-5وضعیت مدیریت پسماند در ایران :……………………………………………………………………….   30

1-4-5-1مشکلات و تنگناهای مدیریت پسماند در ایران ………………………………………………………..  32

1-4-5-1-الف-مشکلات اجتماعی و فرهنگ سازی:……………………………………………………………    33

1-4-5-1-ب- مشکلات اقتصادی:  ………………………………………………………………………………. 33

1-4-5-1-ج-مشکلات کالبدی و محیطی :……………………………………………………………………….  33

1-4-5-1-د-مشکلات مدیریتی و اجرایی : ………………………………………………………………………. 34

1-4-5-2امکانات و فرصت های مدیریت پسماند :………………………………………………………………   34

1-5 روش های دفع زباله :  …………………………………………………………………………………     35

   1-5-1سوزاندن:  …………………………………………………………………………………………..  36

1-5-2کمپوست یا کود گیاهی:  ………………………………………………………………………………… 36

1-5-3بازیافت مواد :   ………………………………………………………………………………………..   37

   1-5-4 دفن بهداشتی ……………………………………………………………………………………….   38

1-5-4-1مزایا و معایب روش دفن بهداشتی :  ……………………………………………………………….  39

1-6ضرورت مکانیابی محل های دفع زباله :   ……………………………………………………………….  41

1-6-1-1 معیارهای مکانیابی محل دفن زباله  ……………………………………………………………….   42

1-6-1-1-ب-معیارهای سیاسی :  …………………………………………………………………………..  44

1-6-1-1-د- معیارهای آب شناسی و زمین شناسی :  ……………………………………………………..   45

1-7 روش های مختلف دفن بهداشتی:   ……………………………………………………………………… 50

1-8کنترل حرکت شیرابه وگازهای ناشی از دفن پسماندها: …………………………………………………..   53

1-9حرکت گاز : ……………………………………………………………………………………………… 54

1-9-1کنترل حرکت گاز با روش تراوایی :  …………………………………………………………………. 55

1-9-2کنترل حرکت گاز با روش غیر تراوایی : …………………………………………………………….  55

1-11طراحی محل دفن : …………………………………………………………………………………….  58

1-12روش های مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد :  ……………………………………………………..  59

1-15-1موقعیت شهرستان ساوه:……………………………………………………………………………  69

1-15-3جمعیت موجود و برآورد آن در ده سال آینده: …………………………………………………….. 72

1-15-3جمعیت موجود و برآورد آن در ده سال آینده: ……………………………………………………..  91

1-15-10رستنی ها، جانوران و پرندگان: ………………………………………………………………  104

1-15-11ویژگی های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی شهرهای شهرستان ساوه : …………………………  106

1-15-11-1ویژگی های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان ساوه :…………………………………………  109

1-15-13مدیریت مواد زائد جامد در شهرستان ساوه :  ……………………………………………………121

فصل دوم  مواد و روش ها

1-مرور ادبیات موضوع به ویژه درخصوص روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا (MPCA) و کارهای مشابه انجام شده در خارج و داخل کشور انجام پذیرفته و مهم ترین دستاوردهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار  گرفت .

2- نقشه های مورد نیاز این پژوهش از طریق سازمان  ها و مراکز مربوطه تهیه و مناطقی که شرایط ذکر شده را ندارند حذف شدند . با رویهم گذاری هر یک از نقشه ها ، نقشه نهایی که شامل مناطق مناسب برای احداث محل دفن می باشد به دست آمد . با این روش مناطقی که در آن ها محل دفن زباله احداث شده و برای این منظور مناسب نیستند به سرعت به دست می آید که می توان برای مدیریت آنها به سرعت برنامه ریزی نمود .

به دلیل اینکه این پژوهش با داده های مکانی مرتبط می باشد از روش ها و قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) در تهیه نقشه ها رقومی و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.

در گذشته برنامه ریزی مکانی برای استفاده از سرزمین به واسطه حجم داده ها و مشکلات تحلیلی کمی داده ها با مشکلات فراوانی مواجه بود اما از دهه 1960 میلادی با استفاده از رایانه های رقومی پیشرفت چشمگیری در این زمینه حاصل شد امروزه سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از ابزارهای کمکی مربوط، تغییر شگرفی در تحلیل اطلاعات به وجود آورده است .در این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی شاملGIS9.2 Arc وMicrostation اطلاعات پایه استخراج شد . پس از تهیه نقشه های پایه محدوده مورد مطالعه این نقشه ها در محیط نرم افزار GIS بر طبق مدل ارائه شده دسته بندی و در نهایت نقشه نهایی تهیه گردید . داده های مورد نیاز عبارت است از :

نقشه های رقومی توپوگرافی :از اطلاعات رقومی نقشه های سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشه برداری کشور با مقیاس 1:250000و1:50000لایه های اطلاعاتی زیر استخراج شد :

-دریاچه ها ، رودخانه ها ، مسیل ها و سایر منابع آب سطحی

-موقعیت فرودگاه ها ، جاده ها ، موقعیت غارهای آهکی

-همچنین موقعیت و آبدهی چاه ها ،چشمه ها و قنات های موجود (ویژگی چاه و چشمه و قنات در محدوده مورد مطالعه از شرک سهامی آب منطقه ای اراک کسب شد و با جانمایی آنها بر روی نقشه پایه موارد مورد نیاز بدست آمد ).

-نقشه شیب به درصد :با استفاده از منحنی میزان خطوط تراز 20 متری و آبراهه ها در محیط نرم افزار ARC GIS 9.2 مدل رقومی زمین تهیه می شود و با استفاده از این مدل نقشه طبقات ارتفاعی و طقات شیب و طبقات جهت تهیه شد .

-نقشه زمین شناسی :در تهیه نقشه گسل ها و زمین شناسی محدوده مطالعاتی از نقشه های رقومی با مقیاس 1:100000سازمان زمین شناسی کشور استفاده شد .

-نقشه خاک شناسی :بر اساس نقشه های 1:25000 موسسه تحقیقات آب و خاک تهیه می شود لیکن با توجه به دقت کار مطالعاتی نقشه های مذکور مجددا با استفاده از تصاویر ماهواره ای، نقشه های توپوگرافی 1:50000و بازدید میدانی کنترل و تهیه می گردد.کلیه نقشه های مذکور به صورت کاغذی که با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ARC GIS 9.2 رقومی گشته تا برای رویهم گذاری با سایر اطلاعات آماده شوند .

-نقشه کاربری اراضی :نقشه کاربری اراضی با استفاده از نقشه های رقومی با مقیاس 1:25000 و تصاویر ماهواره ای سنجنده ETM+LANDSATحاصل می آید .  در مرحله بعد هر یک از فاکتورهای فوق را با توجه به محل های دفن مورد سنجش قرار داده تا نقشه شایستگی نهایی بدست آید . این نقشه بعنوان نقشه پایه برای سنجش محل های دفن مورد استفاده قرار گرفته مکان هر محل دفن به تفکیک بر روی این نقشه جانمایی شده و با توجه به معیارهای موجود مورد ارزشیابی قرار می گیرد . (شایان ذکر است که نقشه کاربری اراضی مناسبی که به کار این پژوهش بیاید پیدا نگردید و از آنجایی که تهیه این نقشه با دقت مناسب مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجهی می باشد که در مقیاس این پژوهش نمی گنجد و لازمه تهیه این نقشه وجود تصاویر ماهواره ای و عکس هوایی مناسب و مطالعات سنجش از دور می باشد بنابراین برای تعیین موقعیت اراضی کشاورزی (اراضی زراعی و باغات) نسبت به محل های دفع زباله در هنگام بازدید از هریک از محل های دفع فاصله تا اراضی کشاورزی اندازه گیری شد .

3- مشخصات و موقعیت محل های دفن زباله شهرستان ساوه (ساوه، غرق آباد و نوبران ) از شهرداری و اداره محیط زیست شهرستان ساوه دریافت گردید .

4-بازدید از محل های دفن زباله شهرستان ساوه انجام پذیرفته و با استفاده از  GPS موقعیت محل های مورد نظر مشخص و تصاویری از وضعیت زیست محیطی هر یک از آن ها تهیه شد .

5- توسط نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل  ARC GIS 9.2 و Microstation نقشه های پایه در محدوده مورد مطالعه تهیه شد .

6- با استفاده از معیارهای روش MPCA (روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا ) که در این قسمت توضیح داده می شود نقشه های پایه دسته بندی شد و در نهایت نقشه شایستگی نهایی به دست آمد که این نقشه به عنوان نقشه پایه برای سنجش محل دفن مورد استفاده قرار گرفت .در روش MPCA ،6 عامل اصلی و اولیه وجود دارد که در صورت عدم احراز هریک ازآنها ، محل دفن زباله در ارزشیابی حذف خواهد شد . این 6 عامل عبارتند از :

1-فاصله حداقل 305 متری محل دفن از دریاچه یا استخر ذخیره آب

2- فاصله حداقل 92متری محل دفن از رودخانه یا هرمجرای آب

3- عدم احداث مدفن در مسیر سیلاب با دوره بازگشت 100 ساله

4-عدم احداث محل دفن  زایدات در مناطق مردابی

5-عدم ایجاد خطر پرندگان برای فرودگاه محلی

6-عدم احداث در مناطقی با غارهای آهکی

هفت عامل بعدی جز عوامل شرطی هستند بدین معنی که اگر عوامل توسط عملیات مهندسی رفع  شوند از نظر محل استقرار منعی ایجاد نمی کنند این عوامل عبارتند از :

1

2-1 روش کار :  …………………………………………………………………………………………..  147

2-2مقایسه دو روش MPCA و روش سازمان حفاظت محیط زیست ایران : …………………………….  153

فصل سوم   تجزیه و تحلیل و نتایج حاصل از تحقیق

در این مبحث محل های دفن زباله در شهرستان ساوه ( ساوه ، غرق آباد و نوبران ) بر روی نقشه موقعیت منطقه جانمایی شده و سپس نسبت به روش MPCAو دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست مورد سنجش قرار گرفته و محل های دفن نامناسب تشخیص داده شده است .مقایسه معیارهای به کار برده شده ، نشان می دهد که همه این معیارها نکات نسبتا مشابهی را مدنظر قرار داده اند معیارهایی مانند فاصله از منابع آب سطحی ، حفاظت از آب زیرزمینی ، فاصله از جاده ، فرودگاه و حفاظت از زیستگاه های خاص مواردی است که به دلیل اهمیت زیاد در هر دور روش تکرار شده اند . تنها شرایط مطلوب برای معیارهای فوق در دو روش متفاوت می باشد .

3-1-1 محل دفن زباله شهر ساوه :

موقعیت محل دفن زباله شهر ساوه نسبت به معیارهای روش MPCA در نقشه 3-1بررسی شده است . مطالعه شرایط موجود در محل دفن زباله این شهر و مقایسه با معیارهای روش MPCA  نشان می دهد که این محل با توجه به معیارهای روش مذکور مناسب ارزشیابی می گردد . این موضوع به این معناست که محل دفن زباله شهر ساوه از نظر تمام معیارهای روش MPCA مناسب بوده و با آن معیارها تضادی ندارد .شرح وضعیت محل دفن ساوه و مقایسه با معیارهای روش MPCA در جدول 3-1 ارائه شده است.

1

3-1تجزیه و تحلیل وضعیت محل های دفن زباله شهرستان س   اوه: …………………………………………  156

3-1-1 محل دفن زباله شهر ساوه :   …………………………………………………………………………….  156

3-1-2 محل دفن زباله شهر غرق آباد : …………………………………………………………………………  160

3-1-3  محل دفن زباله شهر نوبران :   ………………………………………………………………………..   165

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم   بحث و  نتیجه گیری وپیشنهادات

 

4-1 بررسی وضعیت محل های دفن زباله در شهرستان ساوه از دیدگاه روش MPCA      .ا………….. 171

4-2  بررسی وضعیت محل های دفن زباله در شهرستان ساوه با توجه به معیارهای مکانیابی سازمان حفاظت محیط زیست ایران :  ……………………………………………………………………………………………………   171

 4-3 بحث و مقایسه روش های مورد استفاده در ارزشیابی موقعیت محل های دفن زباله شهرستان   172

 4-4  پیشنهادات: …………………………………………………………………………………..   175

فهرست منابع و ماخذ: ………………………………………………………………………………    179

ABSTRACT:

Dumping  the Municipal Solid Waste in Inappropriate Lands Can Cause Water and Soil Pollution and Also Disease Transmission Therefore Site Selection for Burying Unfourtunately in Developing Countries Such as Iran ,Municipalities Discharge the Municipal Solid Wastes in Country Sides Without any Research About the Environmental Impacts of That.      In Order to Municipal Solid Waste Management , Evaluation of the Existing Landfills Location and Also Other Parameters in Solid Waste Management and Necessary. It Helps For Improving the Management and Recognition of Critical Points For Preventing From Future Problems In This Research the Saveh Township In Markazi Province Is Selected as Studying Area.All Of the Municipal Landfills Are Identified and Evaluated In This County.For Evaluating the Location Of Landfills In This Area , The Location Of Each Landfill Identified On Base Maps In Geographical Information Systems(GIS).The Next Step Was Comparsion Of Existing Situation Of Parameters For Each Landfill With the Standards Of Minnesotal Pollution Control Agency (MPCA) And They Compared With the Standards Of Iran Department Of Environment .It Is Worth To Mention That There Are Two Different Guidelines For Landfill Site Selection In Iran And Neither Of Them Are As Arule In The Country But They Are The Only References For Landfill Site Selection In Iran And There IS No Choice Except Them.Therefore The Location Of Landfills In Study Area Is Compared With These Guidelines Too.                         Proportion Or Lack Proportion Landfills Local Situation In Saveh Township To Consider And Results To Show That Since View MPCA Method , Saveh And Nobaran Landfills Having Local Suitable Situation But Gharq Abad Landfill Not Having Suitable Situation . Since View Iran Departement Siting Standards, Landfills This Town Three Having Unsuitable Local Situation . مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان