انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

دریاها و اقیانوسها بیش از 60 درصد از سطح زمین رامی پوشانند و متجاوز از 97 درصد آب موجود در کره زمین را در خودجای داده و نقشی حیاتی درچرخه انرژی وغذایی ایفامی کنند. انسانها برای بسیاری ازمسایل بویژه انرژی و موادمعدنی به دریاهاواقیانوسهاوابسته اند. دریاهاواقیانوسهاسکونتگاه موجودات زنده ومنبع غذایی بسیارمهم هستند . دریاهاواقیانوسها همچنین محلی برای تفریح، یادگیری ، تقویت قوای تخیل و ابداع در انسانها هستند . بسیاری از منابع مهم دریاها و اقیانوسها در نزدیک سواحل آنها متمرکز هستند . در سال 1997 تقریباً 601 میلیون نفر دارند در سواحل یا در نزدیکی سواحل واقع شده بودند.درصد شهرهای جهان که هر کدام جمعیتی بیش از 6بررسی منابع ساحلی جهان و آشنایی با آن برای کلیه کسانی که در سطوح مختلف درگیر مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هستند مهم و ضروری است . در حقیقت بخش اعظمی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بر محور نحوه بهره برداری درست وحفاظت از این منابع استوار است . اکوسیستمهای ساحلی منابع زاینده زیست محیطی هستند که نقش بسیار تاثیرگذاری در حیات کره زمین ایفا می نمایند.مناطق ساحلی به دلیل برخورداری از انواع منابع طبیعی و غیر طبیعی موجود در آنها دارای ارزش و اهمیت بالای اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی می باشند و دارای ارزش اقتصا دی بسیار بالایی هستند که در برخی از موارد اقتصاد کشورها و جوامع به شدت به آن وابسته است . از نظر زیست محیطی مناطق ساحلی به دلیل دارا بودن اکوسیستمهای مولد و حساس دارای اهمیت وارزش فوق العاده ای می باشند.
مناطق ساحلی جهان را از زوایای مختلف می توان مورد توجه و بررسی قرار داد:

1-1-1- ابعاد و اندازه سواحل و مناطق ساحلی جهان
سواحل جهان طولی به اندازه 1634701 کیلومتر دارند . مساحت سواحل از خط ساحلی تا فلات قاره (عمق دویست متری ازخط ساحلی)بالغ بر 242811 هزار کیلومتر مربع و مساحت قلمرو سرزمینی مجموع کشورها 18869هزار کیلومتر مربع میباشد. مساحت منطقه ویژه انحصاری کشور ها در حدود 1021084هزار کیلومتر مربع است . بر اساس آخرین اطلاعات موجودنزدیک به 39 درصد جمعیت جهان در فاصله 100 کیلومتری از سواحل زندگی می کنند .
1-1-2- اکوسیستمهای ساحلی
خصوصیات سواحل ، اطلاعات پایه و مرجعی برای ارزیابی اکوسیستم های ساحلی و نحوه مدیریت آنها ارایه می دهند.

1-1-3- ارزش و اهمیت اقتصادی منابع اکوسیستمی
ارزش گذاری اقتصادی برای اکوسیستمها و خدماتی که ارایه می دهند کار سخت و پیچیده ای است . با این حال عده ای ازدانشمندان و اقتصاددانان کوشیده اند با استفاده از روشهای گوناگون برآوردهایی از ارزش کالاها و خدمات اکوسیستمها تهیه انجام داده اند . بر (Costanza et al., 1997) نمایند. یکی از این موارد، مطالعه ای است که کوستانزا و دیگران در سال 1997اساس این مطالعات ارزش سالانه خدمات اکوسیستمی ارایه شده توسط کل اکوسیستمهای موجود در بیوسفر چیزی بین 16 تا 33تریلیون دلار آمریکا برآورد شده است که نزدیک به 8/1 برابر بزرگتر از ارزش تولید ناخالص ملی کل کشورهای جهان است.تشکیل خاک به دلیل اهمیتی که برای کشاورزی دارد از پر ارزش ترین خدمات اکوسیستمی است . خدمات تفریحی و تنظیم و عرضه آب در رده بعدی قرار دارند .بدیهی است سهم قابل توجهی از این خدمات توسط اکوسیستم های ساحلی ارایه می شوند.

منابع تجد ید شونده ساحلی عمدتا منابع شیلا تی هستند که توسط صید تجاری و صید تفریحی و پرورش آبزیان بهره برداری می شوند .
-استخراج منابع (منابع جنگلی)
منابع جنگلی یکی دیگر از منابع تجدید شونده در مناطق ساحلی هستند که عمدتاً بر روی استخراج و بهره برداری از جنگلهای مانگرو استوار است . مانگرو به طور تار یخی منبعی برای سوخت، ساخت لوازم خانگی و سا یر استفاده ها در مناطق ساحلی بوده است ولی طی سالهای اخیر بهره برداری بی رویه از آن بویژه برای سوخت بطور روز افزونی در حال افزا یش بوده است .
-استخراج منابع (منابع نفت و گاز)
منابع نفت و گاز از جمله مهمتر ین منابع تجد ید ناپذیر هستند که در اغلب مناطق ساحلی وجود داشته و با سرعت زیادی درحال استخراج می باشند . بعضی از مناطق ساحلی و دریایی دارای ذخایر عظیمی از نفت و گاز و بعضی دارای ذخایر فراوانی ازطلا، کبالت، فسفر و سایر سنگهای با ارزش معدنی هستند . به این دسته از کانیهای ارزشمند باید شن و سنگ را نیز که در بعضی مناطق ساحلی به وفور یافت می شوند اضافه کرد.ذخایر انرژی ساحلی 11.8درصد از کل ذخایر نفت جهان و 25 درصد ذخایر گاز جهان را تشکیل می دهند.
-استخراج منابع (منابع معدنی )
سواحل همچنین دارای منابع معدنی مانند شن و ماسه، نمک و صخره های مرجانی هستند که ضمن ا ینکه بخش قابل توجهی از فعالیتها را در مناطق ساحلی به خود اختصاص می دهند نیاز به مدیریت درست منابع دارند و بدون استفاده درست از آنها مشکلات زیادی بوجود خواهد آمد .
– زیرساختها
سازه های انسان ساز ، قابلیت دسترسی منابع ساحلی، توزیع زمانی و فضایی آنها ، کیفیت منابع موجود ساحلی را تغییر میدهند. به عنوان مثال جاده ها دسترسی را افزایش می دهند، تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب، کیفیت آب موجود و در دسترس رابهبود می بخشند، سدهای روی رودخانه ها جریان آب در طول زمان را دستخوش تغییر قرار می دهند، دیواره های دفاعی ساحلی از نواحی شهری حفاظت می نمایند و زمینهای بیشتری را برای توسعه شهری در دسترس قرار میدهند .و موجشکنها در برابر تخریب مناطق ساحلی نقش بسزایی ایفامیکنند. پاکسازی کناره های دریا، زمینه های ایجاد تسهیلات تفریحی و توریستی را فراهم می نماید. سازه های انسان ساز همچنین شامل نواحی شهری با ز یرساخت های مسکن و فعالیتهای اقتصادی و همچنین زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی می شوند . بسیاری از این ساختارهادسترسی به منابع ساحلی را محدود کرده و در مواردی موجبات تهدید برای آنها را فراهم می آورند.

): نقشه عمق سنجی دریای خزر

): نقشه عمق سنجی دریای خزر

1-1-معرفی اهمیت مناطق ساحلی……………………………………………… 2
1-1-معرفی اهمیت مناطق ساحلی……………………………………………… 3
1-1-1- ابعاد و اندازه سواحل و مناطق ساحلی جهان………………………….. 3
1-1-2- اکوسیستمهای ساحلی………………………………………………….. 4
1-1-3- ارزش و اهمیت اقتصادی منابع اکوسیستمی………………………….. 4
1-1-4- انواع منابع و کاربردهای مناطق ساحلی……………………………….. 4
1-2-ضرورت حفاظت از مناطق ساحلی…………………………………………. 6
1-2-1-حفاظت سواحل……………………………………………………………. 7
1-2-2-انواع طرحهای حفاظت از سواحل………………………………………… 7
1-3- تشریح مناطق ساحلی استان گیلان و منطقه بندی آن………………… 8
1-3-1- تحلیل موقعیت استان…………………………………………………….. 8
1-3-2-سواحل دریای خزر در استان گیلان…………………………………….. 11
1-3-3-ویژگیهای اقلیمی استان گیلان (دما-رطوبت-باد)………………………. 16
1-3-4-منطقه بندی پیشنهادی جهت بکارگیری در مدل تاپسیس………….. 21
1-3-5-معرفی اقلیمی مناطق ساحلی استان گیلان………………………… 22
1-3-5-1-منطقه اول ( آستارا)………………………………………………….. 22
1-3-5-2-منطقه دوم: تالش(طوالش)………………………………………….. 33
1-3-5-3-رضوانشهر……………………………………………………………… 34
1-3-5-4-بندرانزلی……………………………………………………………… 34
1-3-5-5-رشت…………………………………………………………………. 46
1-4-معرفی انواع و تشریح عملکرد موجشکنها…………………………….. 67
1-4- موج شکنهای صندوقه ای پوشیده شده با بلوک بتنی مستهلک کننده موج……………………………………………………………………………….. 73
1-4-4-طریقه دیگرتقسیم بندی موج شکنها براساس نوع سازه ای……… 73
1-5-معرفی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن………………………… 75
1-6-تشریح معیارهای موثر در جانمایی موج شکن…………………………. 76
1-7-معرفی و تشریح مدل تاپسیس……………………………………….. 126

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم :مروری بر تحقیقات انجام شده

با عنایت به اینکه جانمایی صحیح مکان احداث موجشکن تابع معیارهای مهم ومتعدد میباشد لذا مدل تاپسیس بعنوان روش تصمیم گیریهای چند معیاره باعث کاهش میزان خطا در ارزیابی معیارها و ایجاد خروجی مناسب با کوتاهترین فاصله نسبت به ایده آل مثبت و بیشترین فاصله نسبت به ایده آل منفی میتواند بسیار مفید و کاربردی باشد. البته تاکنون از مدل تاپسیس جهت تصمیم گیری درخصوص جانمایی احداث موج شکن استفاده نشده اما کاربردهای مشابه این مدل جهت اولویت بندی معیارها و حتی جانمایی در گذشته صورت گرفته که از آنها میتوان به تحقیقهای زیراشاره کرد:ارزیابی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدل تاپسیس در سال 1383 توسط دکترمنصور مؤمنی و علی نجفی مقدم انجام شد. درسال 1997 نیز جنیفر بارنس و اسکات رادرفورد در خصوص تحلیل کاربرد ضروری مدل تاپسیس در رتبه بندی بزرگراههای ایالت واشنگتن و بازنگری برای دوره دوساله آینده برای کمیسیون حمل و نقل ایالت واشنگتن تحقیق نمودند. در سال2007 تحقیقی باعنوان بکارگیری مدل تاپسیس و فازی AHP در انتخاب پروژه توسط S. Mahmoodzadehو J. Shahrabiو M. Pariazar و M. S. Zaeri انجام شد و در World Academy of Science, Engineering and Technology ارایه گردید.در سال 2008 نیز Shu-Hsuan Chang و Hwai-En Tsengدر International Journal of Industrial Engineering مقاله های تحت نام روش تصمیم گیری تاپسیس فازی در مدیریت را تالیف نمودند. در سال 2010 نیز تحقیقی تحت نام تعیین اثرکلی بکارگیری مدل تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس در طبقه بندی شبکه عصبی تکاملی توسط M. Cruz-Ram´ırezو J.C. Fern´andezو J. S´anchez-MonederoوF. Fern´andez-Navarroو C. Herv´as-Mart´ınezو P.A. Guti´errezو M. T. Lamata در سال 2010 در IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers)) انجام شد.کاربردروش تاپسیس برای بهترین انتخاب پلانهای استراتژیک در مدل BSC که توسط جواد دودانگه،رسنایوسف،جوادجاسبی در سال2010 در مجله Journal of American Science انجام شد. تحقیقی در خصوص انتخاب پیمانکار در زمینه کارهای عمرانی با استفاده از تکنیک SAW-G و TOPSISتوسط Edmundas Kazimieras Zavadskasو Tatjana Vilutieneو Zenonas Turskisو Jolanta Tamosaitieneدر سال 2010 انجام شد و در Journal of Business Economics and Management به چاپ رسید. جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روشهای ریاضی(مدل تاپسیس)که توسط منصور مؤمنی ، احمد جعفرنژاد، شکوفه صادقی در سال 1390صورت گرفت .
در سال 2011 ،Ji-Feng Ding در Journal of Marine Science and Technology تحقیقی با موضوع کاربرد مدل تاسیس فازی در رتبه بندی متغیرها و کاربردآنها انجام داد . در سال 2011 در کنگره Proceedings of the World Congress on Engineering 2011 تحقیقی در خصوص کاربرد مدل تاپسیس فازی در انتخاب انجمن سرمایه گذاری با ترکیب ریسک عملیاتی توسط Elissa Nadia Madi و Abu Osman Md Tapانجام و ارایه گردید. در سال2011 نیز تحقیق تجزیه و تحلیل خطر زیست محیطی نیروگاه گازی آبادان با استفاده از روش TOPSISتوسط جزی و صفاریان در ژورنال مجله مطالعات زیست محیطی انجام شد.درسال 2012 نیز Cosmina Ioana BONDOR و Adriana MUREŞAN تحقیقی تحت عنوان کاربرد مدل تاپسیس در انتخاب معیارهای بهم مرتبط در ژورنال Applied Medical Informatics انجام دادند. در سال 2012 نیز A. Sepehr و C. Zuccaشاخص های رتبه بندی بیابان زایی با استفاده مدل تاپسیس را در ژورنال جامعه بین المللی برای پیشگیری و کاهش خطرات طبیعی تحقیق نمودند. در سال 2012 تحقیقی توسط مهدی کرباسیان و سعید عابدی در مورد حل مشکل انتخاب سایت در پدافند غیر عامل با استفاده از الگوریتم ترکیبی GA-TOPSIS در ژورنال International Journal of Industrial Engineering & Production Research انجام گردید.در سال 2012 توسط Mohamed Lahbyو Leghris Cherkaoui و Abdellah Adib تحقیق در مورد تاپسیس بعنوان یکی از روشهای جدید انتخابهای چندمعیاره در شماره 55 نشریه Applied Mathematical Sciences انجام و چاپ شد. در مورد رتبه بندی تصادفات جاده ای در مالزی با بکارگیری مدل تاپسیس Lazim Abdullahو Nurnadiah Zamriتحقیقی در سال2012 انجام دهند.در سال 2013 نیز تحقیقی در زمینه کاربرد مدل تاپسیس فازی و تکنیک دلفی جهت روش چندمعیاری آسیب سیل توسط G. Leeو K.-S. Junو ES. Chungدر ژورنال Natural Hazards and Earth System Sciences انجام شد.تحقیق ادغام مدل تاپسیس با مدل PGP جهت انتخاب تامین کننده با معیارهای وابسته توسط Kasirian, M.Nو Yusuff, R.M در ژورنال International Journal of Production Research در سال 2013 ارایه گردیده است.در ژورنال Advances in Fuzzy Systems مقاله ای درمورد کاربرد مدل تاپسیس فازی در حل مشکلات چندگزینه ای کیفی در فرآیند ساخت ویفر توسط Chiun-Ming Liu, Mei-Yu Jiو Wen-Chieh Chuangارایه گردیده است.تحقیقی در زمینه ارزیابی دوربینهای دیجیتال برپایه مدل تاپسیس وAHP در ژورنال International Journal of Engineering Research توسط Shashank Singh Pawarو Dr. Devendra Singh Vermaانجام شد.تحقیق دیگری جهت رتبه بندی شرکتهای مشاور با بکارگیری مدل تاپسیس تلفیقی با مدل توزین آنتروپی اطلاعات در سال2013 توسط Mohamed F. El-Santawyو A. N. Ahmed انجام شد و در ژورنال Life Science Journal درج گردید.توسط S. Vinodhaو Govind Mulanjura و Arjun Thiagarajana تحقیقی در خصوص انتخاب معیار پایدار با کمک مدل تاپسیس فازی اصلاحی درسال2013 در ژورنال International Journal of Sustainable Engineering به چاپ رسید.تحقیقی بعنوان کاربردترکیب مدل تاپسیس و روش سلسله مراتب فازی برای انتخاب تامین کننده مصالح برای شرکتهای کابل سازی در سال2013 در کنفرانس International Conference on Economic and Social Studies توسط Emrah ÖnderوSündüs Dağ انجام شد.

مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………… 129
مروری بر تحقیقات انجام شده…………………………………………….. 130

فصل سوم : روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است. در بخش ادبیات تحقیق برای جمع آوری مطالب از روش کتابخانه ای و در بخش تعیین وزن معیارها از خبرگان نظر سنجی شده است. از طرفی با عنایت به اینکه این پژوهش مبتنی بر تحلیل های آماری نیست، نیازی به تعیین جامعه و نمونه آماری به معنای خاص وجود ندارد. مسئله مکان یابی چند ویژگی دارد که تکنیکTOPSIS را به ابزاری مناسب برای تصمیم گیری تبدیل میکند. اول: عوامل مؤثر مطلوبیت کاهشی و نیز افزایشی دارند . درثانی: ترکیب عوامل مؤثر شامل عوامل ترجیحی و کیفی مبتنی بر نظر تصمیم گیرنده وعوامل کمی و مقداری خارج از کنترل تصمیم گیرنده را شامل میشود.باتوجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق ابتدا معیارهای موثر در جانمایی موجشکنها براساس درجه اهمیت واثرگذاری آنها وزندهی شده سپس تک تک معیارها در مناطق موردنظر ارزیابی و مقداردهی میگردد،پس از آن با بکارگیری مقادیر و اوزان معیارهای مذکور در مدل تاپسیس طبق اگوریتم اشاره شده در بخش 1-7 مناطق مناسب به ترتیب اولویت در استان گیلان جهت احداث موجشکن شناسایی میگردد.
3-1-وزندهی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن
وزندهی معیارها براساس اولویت و تاثیر آنها در جانمایی موجشکن مطابق جدول زیر ارایه شده که براین اساس در مدل تاپسیس بکارمیرود.

روش تحقیق :…………………………………………………………………… 134
3-1-وزندهی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن……………………….. 135
3-2-مقداردهی معیارهای موثردر جانمایی موج شکن در مناطق ساحلی استان گیلان……………………………………………………………………………. 136
3-3-بکارگیری معیارهای جانمایی موج شکن در مدل تاپسیس…………. 149

فصل چهارم : نتایج

نتایج…………………………………………………………………………..: 163

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

براساس نتایج و اولویت بندی مناطق مورد مطالعه میتوان میزان انطباق نتایج بدست آمده به کمک مدل تاپسیس براساس معیارهای مطرح شده را موردبررسی قرارداد.براین اساس وضعیت موجود محلهای موجشکن احداث شده در استان گیلان به قرار زیر است:
1)بندرانزلی
2)بندر آستارا
3)بندرکیاشهر(منطقه آستانه اشرفیه)
4)چمخاله(منطقه لنگرود)
5)منطقه آزاد انزلی(منطقه انزلی)
براساس نتیجه بدست آمده در این تحقیق مطابق فصل چهارم پایان نامه میتوان انطباق کامل اولویت اول بدست آمده یعنی منطقه انزلی را بر وضعیت موجود تایید کرد لذا با وجود قدمت موجشکن در این منطقه با درنظرگرفتن معیارهای مبسوط مورد اشاره و بکاربردن مدل تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس بعنوان یک مدل به روز میتوان عنوان کردکه در این تحقیق عملکرد اجرایی احداث و توسعه موجشکن در این منطقه صحیح میباشد.درخصوص اولویت دوم مدلسازی بعمل آمده بندرکیاشهر نیز در منطقه آستانه دارای سابقه احداث موجشکن میباشد و انطباق آن با واقعیت موردتایید است اما رتبه رشد و توسعه آن در واقعیت بعد از بندرآستارا میباشد که در نتایج مدل تحقیق در اولویت سوم جایگاه دارد این جابجایی اولویتها در واقعیت و مدل به عواملی چند مانند همسایگی کشور آذربایجان ،دور از مرکز استان بودن آستارا و قدمت وجودبندرگاه در این شهر مرزی وهمچنین مرزی بودن این شهر از استان گیلان با استان اردبیل میتوان اشاره نمود.اولویت بعدی در واقعیت نیز مصداق عملی دارد چراکه در منطقه چمخاله نیز موجشکن احداث شده و با اولویت بندی این مدل انطباق عملی دارد.در نتیجه کلی میتوان عنوان کرد که چهار اولویت اول بدست آمده از مدل تاپسیس در حال حاضر مناطقی از استان گیلان است که در آنها احداث موجشکن صورت گرفته لذا پیشنهاد میگردد با دقت خوبی باقی پنج اولویت بدست آمده را میتوان در مطالعات محلهای احداث موجشکنهای بعدی استان گیلان درنظرگرفت.

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………: 164
منابع و مآخذ……………………………………………………………………:166

Abstract
Breakwater structures which ports are protected against the devastating effects of sea waves. Construction of breakwater is 4000 to 5000 years ago. Phoenicians were the first to build breakwaters were raw. In the nineteenth and early twentieth century breakwaters were constructed similar accidents and failures that brought a lot of engineering, all were rejected. Two breakwaters Aljyz (ALGIERS) and Catania (CATANTA) are examples of this. Sng·hayshan board slide on each other because both were completely destroyed. Therefore it was necessary to deal with such failures to be done in this field of study. Breakwater wall structures that form the wave energy dissipation, stilling basin itself are generating the beach. Quiet environment caused by the use of other arm breakwater is such that the dock, unloading and safe operation of ships and port facilities and protection of coastal areas outlined Grdshgahhay. In addition to the above conditions of entry to improve ports and breakwaters can conduct different levels of ocean currents and water, to control the deposition process. In addition to the design and layout of breakwaters Must plan and conduct hydrographic surveys and collect data on water depth and the height of the tide – the average height of the waves – monsoon wind – hurricane power and sea area – the dominant wind direction and intensity – the amount and height of the seabed by speculation and silt and sediment as well as the type of substrate (bedrock or sandy beds) are required.the pool or beach area, protected area management and is considered by the employer in accordance with user-defined type, layout and design of breakwater is acting. This study has tried Bamntqh priority ranking of coastal areas using criteria based on TOPSIS multi-criteria decision-making model based on zoning of coastal areas with priority given to construction of breakwatersبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان