انتخاب صفحه

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی موانع توسعه مدیریت مشارکتی در مدارس متوسطه شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و دبیران در سال تحصیلی 90-89 می باشد.به طور کلی موانع مشارکت در این پژوهش به سه دسته تقسیم شده اند: 1) عوامل مربوط به مدیریت 2) عوامل مربوط به نیروی انسانی 3) عوامل مربوط به محیط و ماهیت کار. این موانع تحت عنوان یک پرسش نامه 36 سوالی مطرح شده است که به هر یک از آنها 12 سؤال اختصاص داده شده است. همچنین برای تعیین میزان تأثیر هر یک از آنها بر مدیریت مشارکتی از یک پیوستار پنج درجه ای استفاده شده است که نمره 1 به معنای حداقل ( خیلی کم ) و نمره پنج به معنای حداکثر ( خیلی زیاد ) می باشد. سپس به منظور تحقق هدف پژوهش، ابتدا گروه نمونه ای از مدیران مدارس متوسطه (205 نفر) و دبیران مدارس متوسطه (361 نفر) انتخاب کرده و پرسش نامه موانع توسعه مدیریت مشارکتی، طبق یک طیف لیکرت پنج تایی، در گروه نمونه مذکور اجرا گردید. لازم به ذکر است که روش انجام پژوهش، توصیفی-پیمایشی بوده است.ابتدا به منظور اندازه گیری پایایی پرسش نامه، 40 پرسش نامه در نمونه آزمایشی توزیع و جمع آوری شد. سپس با روش آلفای کرونباخ به اندازا گیری میزان پایایی آن در مورد هر یک از موانع پرداختیم : نتایج به دست آمده در مورد سؤالات مربوط به عوامل مدیریت، نیروی انسانی و محیط و ماهیت کار به ترتیب :0/73 ، 0/86 ،0/79 بود. پس از اجرای پرسش نامه در گروه نمونه، نتایج از طریق آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون t، تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت.

در این پژوهش چها سؤال مطرح و پاسخ داده شد: در سؤال اول به بررسی عوامل مدیریتی که مانع شکل گیری و توسعه مدیریت مشارکتی می شوند پرداختیم. با توجه به نتایج به دست آمده می توان پنین نتیجه گرفت که عوامل مدیریتی مانع مدیریت مشارکتی در مدارس بی شتر از حد متوسط است. در سؤال دوم به بررسی عوامل مربوط به کارکنان که مانع توسعه مدیریت مشارکتی می شوند پرداختیم. طبق نتایج به دست آمده با استفاده از t تک نمونه ای می توان دریافت که عوامل مربوط به کارکنان که مانع اجرای مدیریت مشارکتی در مدارس می باشند از حد متوسط بالاتر است. در سؤال سوم به بررسی عوامل مربوط به ماهیت کار در مدارس متوسطه که مانع توسعه مدیریت مشارکتی می شوند پرداختیم. طبق نتایج به دست آمده می توان دریافت که عوامل مربوط به محیط و ماهیت کار مانع مدیریت مشارکتی در مدارس بالاتر از حد متوسط است. در سؤال چهارم به برسی نظر کارکنان در ارتباط با عوامل مدیریتی، کارکنان، محیط و ماهیت کار که مانع توسعه مدیریت مشارکتی می شود، برحسب سن، پست سازمانی، رشته تحصیلی، میزان تحصیلات و سابقه خدمت پرداختیم. بررسی ها نشان داد که بین نظر کارکنان در ارتباط با عوامل مدیرتی، کارکنان، محیط و ماهیت کار بر حسب متغیرهای ذکر شده تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.

کلید واژه:مدیریت مشارکتی،موانع،اصفهان

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق 

1-1-مقدمه

موضوع مشارکته مردم در امور مختلف و تلاش برای حل مسائل و مشکلات گوناگون بشری از طریق همکاری و هم فکری دسته جمعی افراد . سابقه ای دیرینه دارد و به آغاز خلقت بشر بر میگردد. زیرا تردیدی نیست که با پیدایش و تشکیل نخستین خانواده ها بر روی کره زمین افراد هر خانواده ناگزیر بودند مسائل و مشکلات زندگی خود را از طریق مشارکت و همکاری با یکدیگر برطرف کنند.مدیریت مشارکتی خاکی از مشارکت کارکنان در وظایف خاص مدیریت است که عبارتند از :

برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و رهبری و کنترل و نظارت . وظیفه برنامه ریزی در رأس وظایف خاصر مدیریت قرار دارد و جوهره یرنامه ویزی تصمیم گیری است، پس اصیل ترین و واقعی ترین مشارکت ، شرکت و تفوڈ کار کتان در تصمیم گیریبیائی سازمانی استت (یار احمدی، 1387،ص1)۔امروزه صاحب نظران مدیریت بر این باورند که نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی سازمان ها به شمار می ووند. همچنین با توجه به جهان پر شتاب امروژ که سازمان ها و شرکت های مختلف در تلاش و رقابت برای رسیدن به اهداف سازمانی و تداوم جیات خود هستند و سعی می کنند از الگوها، شیوه ها و مهارتهای نوین مدیریت بهره گیرنده به منظور افزایش کیفیت، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و… این امر بیش از هرچیز مرهون کامیابی است که مشارکت و مدیریت مشارکتی در عمل بدان فایل آمده است (شیخ محمدی و دیگران ، 1380،ص25)

1-1-مقدمه 2

1-2-بیان مسئله 2

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4-اهداف تحقیق 5

1-5-سؤالات تحقیق 5

1-6-تعریف نظری و عملیاتی واژه ها 6

1-7-تعریف نظری متغیرها و مفاهیم 6

1-8-تعریف عملیاتی واژه ها 6

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی 

2-1-2-مقدمه

یکی از ابعاد نظام اداری، استفاده از فنون جدید مدیریتی میباشد که در این رابطه، مدیریت مشارکتی را میتوان به عنوان یک سبک مدیریتی به حساب آورد. اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع، برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائمع متقایل و نزدیک بین مدیریته ارشد و کارکنان است مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب می باشد.در این فصل، میانی تظری و پیشینه تحقیقات در مورده مدیریت مشارکتی ارائه شده است. در بحث مبانی نظریه موارد زیر توضیح داده شده است:

– شفاهیم کلی مشارکت در سازمان ها

۔ مشارکت دو آموزشی و پرووش

همچنین هر بحث پیشینه تحقیقات به برخ تحقیقات داخلی و خارجی که پیرامون مدیریت مشارکتی انجام شده بود، اشاره کردیم

2 – 1 – 3 – چگونگی فلهور اندیشه مشارکت:

مشارکت از دیرباز با زندگی انسان پیوند ناگسستنی داشته و همراه چارم ساز بسیاری از مشکلات زندگی بشر بوده است. یکی از سبک های نوین مدیریت امروزی، مدیریت مشارکتی با مفهوم مشارکت در تصمیم گیری و اجرای تصمیمات مختلف در سازمان است که نه تنها تصمیمات را غنی تور ساخته» بلکه به دلیل مشارکت کارکنان، آنها را در قبال انجام این تصمیمات متعهدتر میسازد.مدیریت با مفهوم علمی و نوین آن که تا آغاز سده بیستم در ژرفای گمنامی و تاشناختگی مانده بوده امروزه کانون نگرش ها و کوشش های جامعه بشری است ولی بهره گیری از نیروی انسانی و منابع اقتصادی از یک سو و شکل دادن به جامعه و حرکت به سوی فرازمندی در محدوده امکانات از سوی دیگر نیز پیوسته از وظایفا اساسی مدیریت در رده های گوناگون مملکتی بوده و هست و این باور که مدیریت اساسا پدیده ای است نو و خاستگاه آن را باید در اروپا و آمریکا جست و جو نمود می تواند مورد پذیرش باشد.مدیریت یکی از پدیده هایی است که جامعه بشری از آغاز پیدایش با آن روبرو بوده است و این پدیده هر چند نو شناختهد است اما ریشه ای کهن در تمدن های باستانی دارد و چامعه ی بشویی از ابتدای پیدایش همواره با آن روبرو بوده است (جسنزاده، 1373، ص 3).تمدن های کهن در تکوین آن نقش سازنده داشته اند. بدیهی است که نیاز به تفکر و تعمق در تقسیم گار برنامه ریزی، کنترل، جلب همگازی افراد متخصص، تشویق و تثبیه همیشه وجود داشته و درجه پیچیدگی آن تابعی از تکنولوژی یا ابزار تولید و شرایط محیطی و عوامل تعیین کننده اقتصادی هر زمان بوده است از دیربازء زمان افلاطون و چه بسا قبل از آن، این بحت به میان کشیده شده بود که به قفع توده انبوه مردم بی سواده، کم سواد، جاهلی و فاقد رشد و بلوغ فکری، اداری و اجتماعی است که در اداره ی امور جامعه و تعیین سیاست ها و خط مشی های آن دخالت نداشته باشند و تنها مجری قوانین و تصمیماتی باشند که دولت متشکل از افراد رشید و بالغ و دانشمند برای آن وضع می کنند و اتخلاذ می نمایند به زعم طرفداران این فکر که پدران خوب صلاح اطفال خود را بهتر می دانند و همان گونه که به نفع طغل است از تصمیماتی که پدر مهربان برای او می گیرد، پیروی نماید. به همان نحو به سود افراد جامعه و اکثریت جاهلی و یا فاقد رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی، آن است که خیر و صلاح را گردن فهثنه و در کار حکومت دخالتی نداشته باشند و از همین رو بود که افلاطون حکومت فلاسفه را عنوان کرد جوامعی که بر شالوده نظام متمرکز اداری استوارند بیش و کمبه خودآگاه یا ناخودآگاه همین فلسفه را دنبال کرده اند. دولت مرکزی با امکانات وسیع تر خود و با مقام و موقعیت و امکانات بهتر و بیش تری که برای متصدیان مشاغل سازمان های دولت مرکزی معمولا فراهم می گردد، افرادی را با سطحع دانش و تخصص بالاتر در اختیار در می آورد و همین امر را مستمسک قرار می دهد که خود را لایق و شایسته تر برای مردم و حکومت های محلی آنان ایفا نماید در مقابل این نظر می توان این استدلال را مطرح ساخت گه آیا پدر خوب و خیرخواه پدری است که فرزندان خود را افرادی متکی به خود به بار آورد؟

پا موجوداتی متکی به غیر؟ آیا وظیفه ندارد که به تدریج رشد و بلوغ فکری برای آنان به وجود آورد و نیروی قضاوت و قدرت اخذ تصمیم را در آنان تقویت تماید؟ بعد از مرگ پدر، سونوشت چنین فرزندی که فاقد اتکای نفس بار آمده است و همواره وسیله ی اجرای تصمیماتی بوده است که دیگری برای او گرفته است چه خواهد بوده و چگونه با مشکلات زندگی خود مواجه خواهد شد ایرادی که بر حکومت فلاسفه وارده است و یا هر حکومت مرکزی که می خواهند نقش فلاسفه یا نقش یک اقلیت ممتاز جامعه را بر عهده گیرد و حق اخذ تصمیم در زمینه امور محلی مردم را در انحصار خود درآوردهه این است که مردم را تا ابد به این دلیل که در سطح رشد و بلوغ اداری و اجتماعی پایین تری قرار دارند از نعمت تتسمیم گیری و قضاوت و ابداع و ابتکار در بلوغ اداری و اجتماعی پایین تری قرار دارند از نعمت تصمیم گیری و قضاوت و ابداع و ابتکار در زمینه ی امور خود محروم می سازد و نتیجه چنین سیاستی جز خود فکری افراد و انحطاط جامعه نیست. دولت مرکزی باید به تدریج زمینه رشد و بلوغ فکری افراد را فراهم سازد تا نه تنها مردم هر محل همانند هر انسان مستقل و آزاد در تغییر نیازها و ارضای حوائج خودمختار، صاحب نظر و واجد قدرت و قضاوت و تصمیم گیری باشندمه بلکه پا دیده وسیع و نیروی خلاق خویش به کمک جامعه و دولت های محلی و مرکزی آن بیاینده و شالوده یک اجتماع واحل، متشکل و نیرومند را پی ریزی کنند و بنیان عظمیته ملی و تکامل و پیشرفت آن را به مشارکت فعال خود استوارتو سازند ( اصلانی، 1379، ص 16).مشارکت در تمام دوران ها با مردم بوده و تقریبا از زمانی که انسان به اجتماع زندگی کردن روی آورد، مشارکت هم به عنوان جزء لاینفک زندگی انسان ها درآمد و یکی از ابزارهای زندگی انسان ها به شمار آمد و دو سراسو روزگار راه تکامل پیمود تا جایی که امروزه مردم در تعیین سونوشته خویش  آگاهانه دخالت می کنند (الوانی،1382).کانون خانواده بر پایه مشارکت استوار است و تامین هدف های آن از راه مشارکت میان اعضای آن آسان تر صورت می گیرد. همه ی ادیان و مذاهب کوچک و بزرگ جهان مشارکت را بستر کوشش های عبادی و سیاسی خود می دانند و گردهم آمدن و با یکدیگر به کار انداختن عقول را برتر می شمارند. در فعالیت های سیاسی مشارکت یک ابزار مناسب و مهم است و بسیاری از مردم از راه مشارکت در امور سیاسی شهر یا کشور که در آن زندگی می کنند، بر تعیین سرنوشت خود دخالت و نظارت می کنند( حسینی ، 1381، ص 37 ).در قلمرو مدیریت نیز به دنبال جنبش مدیریت علعی و رواج جنبش روابط انسانی مشارکت به عنوان روشی کارساز در برانگیختن کارکنان برای کار بهتر و بیش تر شناخته شده و اکنون قیز مشارکت به عنوان یک وسیله ی مناسب برای تغییر و تحول و انگیزش در کار شناخته شده است و -حاصل روندی پویاست که در آن فرد خواست های واقعی خود و جامعه را به درستی می شناسد و فه قنها هدف خود را با اهداف جامعه همسو می یابد بلکه فعالیت خود و جامعه را بدون هیچ گونه احساس فشار با هم می آمیزد و نسیت به این آمیزش احساس تعهد می کند.از آنجا که موفقیت هر مدیریتی به سه عامل بستگی دارد.

الف. هدف گذاری صحیح

ب . سیاستگذاری متناسب با اهداف

 ج- برنامه ریزی جهت نیل به این سیاستگذاری ها

در این راستا مدیریت مشارکتی موفق ترین مدیریت در بسازمان ها بیست که اگر زمینه های مشارکت همگانی در آن فراهم و موانع آن از سر راه برداشته شوند، می توان به عقلانیت در مدیریت دست یافت که بر امور غیر شخطیسی استوار است و از اعمال سلیقه های فردین می گاهد و بر اقتدار عقلانی – قانونی می افزاید (آغاز، 1378، صص 39 – 36).

2.1 بخش اول : مفاهیم کلی مشارکت در سازمان ها 9

2.1.1. مقدمه 9

2.1.2. مفهوم مشارکت 10

2.1.3. چگونگی ظهور اندیشه مشارکت 11

2.1.4. جایگاه مشارکت در مکتب های مدیریت 13

2.1.5. اسلام و مشارکت 14

2.1.6. مدیریت مشارکتی 15

2.1.6.1. ساختار مدیرت مشارکتی 15

2.1.6.2. اهداف مدیریت مشارکتی 15

2.1.6.3. مزایای مدیریت مشارکتی 16

2.1.6.4. نظریه های مدیریت مشارکتی 17

2.1.6.4.1. نظریه آرجریس 18

2.1.6.4.2. نظریه مایلز 18

2.1.6.4.3. مدیرت بر مبنای هدف 19

2.1.6.4.4. نظریه رهبری اقتضایی 19

2.1.6.4.5. مشارکت و انگیزش 19

2.1.6.5. تصمیم گیری مشارکتی 20

2.1.6.6. ابعاد مشارکت در تصمیم گیری 21

2.1.6.6.1. درجه مشارکت 21

2.1.6.6.2. قلمرو مشارکت 22

2.1.6.6.3. حدود مشارکت 22

2.1.6.6.4. مبنای مشارکت 22

2.1.6.6.5. سطوح مشارکت 23

2.1.6.6.6. اشکال مشارکت 23

2.1.6.7. رهنمودهایی برای اجرای موفقیت آمیز نظام مشارکت 24

2.1.7. پیش نیازهای لازم برای مشارکت 24

2.1.8. نقش فرهنگ سازمانی در تحقق مدیریت مشارکتی 25

2.1.9. انواع برنامه های مشارکت 26

2.1.10. انواع مشارکت 30

2.1.10.1. مشارکت پایین نگر 30

2.1.10.2. مشارکت بالانگر 31

2.1.10.3. مشارکت جانب نگر 31

2.1.10.4. مشارکت سامانی 31

2.1.10.5. مشارکت فردی 31

2.1.11. مقایسه مشارکت سنتی و مشارکت صحیح 32

2.1.12. مدیریت مشارکت اثربخش (مؤثر ) 33

2.1.13. موانع مشارکت 35

2.1.13.1. موانع سازمانی 35

2.1.13.2. موانع فرهنگی 37

2.2. بخش دوم : مشارکت در آموزش و پرورش 38

2.2.1. تاریخچه قانئنی شدن مشارکت در آموزش و پرورش ایران 38

2.2.1.1. مشارکت معلمان در فعالیتهای پرورشی 38

2.2.1.2. آیین نامه اجرایی مدارس 39

2.2.1.3. نوع تشکیل مجتمع آموزسی تربیتی 39

2.2.1.4. آیین نامه تشکیل مجلس دانش آموزی 39

2.2.2. پیشینه مدیریت مدرسه محور 40

2.2.2.1. مدیریت مدرسه محور 40

2.2.3. مطالعات و دیدگاههای صاحبنظران کشور درباره اجرای نظام مدیریت مدرسه محور در ایران 41

2.2.3.1. راههای مشلرکت همه جانبه معلمان در امور مختلف آموزش و پرورش بویژه مدارس 43

2.2.3.2. راههای مشارکت همه جانبه دانش آموزان در امور مختلف آموزش و پرورش بویژه مدارس 44

2.2.3.3. راههای مشارکت همه جانبه مردم در امور مختلف آموزش و پرورش بویژه مدارس 44

2.2.4. موانع مشارکت در آموزش و پرورش ایران 45

2.3. بخش سوم : تحقیقات انجام شده 47

2.3.1. پیشینه تحقیقات انجام شده خارجی 47

2.3.2. تحقیقات انجام شده داخلی 49

فصل سوم:روش تحقیق 

3 – 4 – نمونهه روش نمونه گیری و حجم نمونه

تعداد حجم نمونه به نسبت توزیع افراد جامسه آماری در هر طبقه بستگی داشته که برای تعیین از روش نمونه گیوی تصادفی طبقه ای استفاده شده است (خاکی، 1378). بدین ترتیب که به نسبت و تعداد مدیران و دبیران در هر ناحیه حجم نمونه انتخاب شده است، قابل ذکر است که در تعیین نمونه از جامعه مورد نظر نسبت در نظر گرفته شده است ، و با توجه به تعداد زن و مرد و مدیر و دییر شاغل در دوره متوسطه شهر اصفهان نمونه انتخاب شده است.کرجسی و مورگان جدولی فراهم کرده اند که با استفاده از آن می توان حجم نمونه را از روی -حجم جامعه برآوود گرد (حسن زاده، 1373 :132).با توجه به جدول کرجسی و مورگان (شریفی و نجفی زند، 1374) و حجم جامعه از میان 6042 نفر دییر 361 نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند و از میان 434 نفر مدیر 205 نفر بعنوان نمونه برگزیده شدند.

3.1. مقدمه 56

3.2. روش تحقیق 56

3.3. جامعه آماری 56

3.4. نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه 57

3.5. ابزار گردآوری داده ها 58

3.5.1.  روایی (اعتبار) پرسشنامه 59

3.5.2. پایایی پرسشنامه 59

3.6. گردآوری داده ها 59

3.7. تجزیه و تحلیل داده ها 60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 

در این فصل که تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی با کمک نزم افزار SPSS است ، ابتدا دو بخش ارائه اطلاعات فردی مربوط به هر یک از پرسشنامه ها به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جدول و نمودارهای آن ارائه شده است و در بخش دوم اطلاعات مربوط به پرسشنامه ها با استفاده از آمار استنباطی (tتک نمونه ای و t برای دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یگراهه) که برای سنجش آنها سطح معناداری گ0/0 در نظر گرفته شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در چداول مربوطه ارائه شده است.

4.1. مقدمه 62

4.2. توصیف داده های پژوهش 62

4.2.1. سن مدیران و دبیران 62

4.2.2. میزان تحصیلات  64

4.2.3. رشته تحصیلی 65

4.2.4. پست زمانی 66

4.2.5. سابقه خدمت 67

4.3. بررسی آماری سؤالات پژوهش 77

4.3.1. سؤال اول 77

4.3.2. سؤال دوم 78

4.3.3. سؤال سوم 79

4.3.4. سؤال چهارم 80

4.3.4.1. آیا بین نظر کارکنان در ارتباط با عوامل مدیریتی که مانع مشارکت آنها می شود برحسب سن، پست سازمانی، رشته تحصیلی، میزان تحصیلات و سابقه خدمت تفاوت وجود دارد؟ 80

4.3.4.2. آیا بین نظر کارکنان در ارتباط با عوامل مدیریتی که مانع مشارکت آنها می شود بر حسب سن، پست سازمانی، رشته تحصیلی، میزان تحصیلات و سابقه خدمت تفاوت وجود دارد؟ 82

4.3.4.3. آیا بین نظر کارکنان در ارتباط با عوامل مربوط به محیط و ماهیت کار که مانع مشارکت آنها می شود بر حسب سن، پست سازمانی، رشته تحصیلی، میزان تحصیلات و سابقه خدمت تفاوت وجود دارد؟ تفاوت وجود دارد؟ 85

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 

5 – 1 – بحث و نتیجه گیری

هدف از انجام این پژوهش ، شناسایی موانع توسعه مدیوییت مشارکتی در مداوس متوسطه از دیدگاه مدیران و دبیران بوده است بدین منظور کلیه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان به تعداد (6042=N ) نفر به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند و از بین آنها جامعه مدیران (34} = N ) نفر با استقلاده از نمونهگیری تصادفی (905=N ) نفو و از بین جامعه دبیران (6042=N) نفر نیز با استفاده از نمونه گیری تصادفی ( 361-N) نفر نمونه انتخاب گردیده . برای اندازه گیری موانع مشارکت از یک پرسشنامه استفاده شده که ابتدا به صورت آزمایشی روی نمونه آماری 40 نفری که به صورت تصلادفی انتخاب شده بودند اجرا شد و پس از تعیین روایی و پایایی لاژم در اختیار ملیران و دبیران مذکور قرار گرفت. سپس داده های پژوهش از پرسشنامه ها استخراج گردیده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . در تجزیه و قحلیل توصیفی داده ها، جداول توزیع فراوانی متغیرها تنظیم شد و نمودارهای هر کدام نیز ترسیم گردید و در بخش آمار استنباطی سؤالات پژوهش و یافتههای دیگر تحقیق، با توجه به روش های آماری یاد شده در قصل سوم مورد تخلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آنها در جداول جداگانه ترسیم گردید.باتوجه به این مسئله،این پژوهش با موضوع،بررسی موانع توسعه مدیریت مشارکتی درمدارس متوسطه از دیدگاه مدیران و دبیران شهر اصفهان اجرا گردید . بر این اساس هدف از این پژوهشی عبارت است از شناسایی موانع توسعه مشارکتی در دبیرستان ها از دیدگاه مدیران و دبیران به سخن دیگر این پژوهشی بر آن بود تا از طریق یافتن موانع موجود بر سر راه مدیریت مشارکتی و پیشنهالاانی برای برطرف کردن این موانع را برای اجرای موفقیت آمیز این شیوه مدیریتی در مدارس هموار سازد . و در راستای تحقق هدف مجزا در فصل اول پژوهش سؤالاتی مطرح گردید و سپس هر پک از سؤالات پژوهش به طور مجزا مورد تجزید و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصله به شرح زیر می باشد: سؤال اول : عوامل مدیریتی در دبیرستان ها تا چه خید مانع توسعه مدیریت مشارکتی است ؟طبق نتایج بدست آمده از جدول شعاره (4-13) و (4-14) با استفاده از آزمون t تک نمونه ، از آنجایی که میانگین عوامل مدیریتی مانع مدیریت مشارکتی در مدارس برابر با 44/322 است و با ارزشی مقایسه ای آن مساوی 36 است تفاوت دارد و نیز از آنجایی که این ارزش مقایسه ای حد متوسط عوامل مدیریتی را مورد سنجش قرار داده است د می قوان چئین نتیجه گرفته که عوامل مدیریتی مانع مدیریت مشارکتی در مدارس بیشتر از حد متوسط است .با توجه به نتیجه گیری بدست آمده، به علت نظام متمرکز و بوزوکراتیک حاکم بر مدارس و جابجایی مسریع مدیریت ها و تعیین اولویتها و اخذ تصمیعات بر اساس مسلسله مراتب اداری و به صورت یک سویه که از بالا به پایین محصورت می گیرد . یعنی به طور کلی مدیران در تصمیمات مربوط به مدرسه دبیران را کم شرکت می دهند و دبیران در جلسات اخذ قصمیم شرکت فعال ندارند.به این ترتیب، نه تنها به درستی از آنان نظر خواهی نمی شود، بلکه اصولاً مشارکت آنان در امور مدرسه به دلایل مختلف کمرنگ است .نتایج تحقیقاتی که در مورد مواقع بازدارنده مدیریت مشارکتی ، در یک سازمان در بخش دولتی به عمل آمده است نیز نظر مدیران را در این زمینه بیان می دارد مدیریت دستگاههای دولتی، اکثرا تمایلی برای شرکت دادن کارکنان در امر تصمیم گیری از خود نشان نمی دهند.گروهی از آنها تصمیم گیری را حق طبیعی خود می دانند . گروهی دیگر مشارکت افراد را به منزله ضعف مدیریت خود تلقی می کنند و سعی دارند، برای حفظ شخصیت خود و جلوگیری از آگاهی نیر دستان به نقاط ضعفی که دارد از کارکنان فاصله بگیرند و ارتباطات خود را با آنها به حداقل ممکن برسانند. برخی دیگر ، مشارکت را عامل کند کننده در تصمیم گیری به حساب می آورند و معتقدند که مجموع هزینه های مشارکت بیش از فواید آن خواهد بود، برخی از مدیران تصمیم گیری مشارکتی را تهدید و تنزلی برای قدرت و اختیار خود می شناسند بالاخره مدیرانی هستند که به زیر دستان به صورت انسان اقتصادی نگاه می گنند و به تبع آن افراد را شایسته مشارکت در تصمیم گیری نمیدانند.(رهنورد، 1378، ص50).سؤال دوم : عوامل مربوط به تیروی انسانی در دبیرستان ها تاچه حد مانع توسعه مدیریت مشارکتی است؟ امروزه مصاحبنظران مدیریت بر این باورند که نیروی به عنوان اعلی ترین دارایی سازمان ها به شمار میروند. همچنین با توجه به جهان متحول و یا شتاب امروز که سازمانها و شرکت های مختلف در تلاش و رقابت برای رسیدن به اهداف سازمانی و تداوم اهدافه خود هستنده سعی می کنند از الگوها، شیوهها و مهارتهای نوین مدیریت بهره گیرند؛ از جمله این مہارت جھاء ملیریاٹ مشارکیٹی می باشد. اگر مدیریت مشارکتی را بسان و هیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی، ارتباط دائمه متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است؛ میتوان گفت که مدیریت مشارکتی به معنای مشار گفته افراد متاسب به در زمان متاسعب و برای انجام گار مثاسعب اسعت (کیم, 1999). طبق نتایج بدست آمده از جداول (4-15) و (4–16) با استفاده از t تک نمونه از آنجایی که میانگین عوامل مربوط به کارکنان که مانع مدیریت مشارکتی در مدارس می باشند. برابر با 48/148 است و با ارزش مقایسه ای آن که مساوی 36 است. تفاوت دارد، می توان دریافت که عوامل مربوط به کارکنان که مانع اجرای مدیریت مشارکتی در مدارس میباشند از حد متوسط بالاتر است . با توجه به نتیجه گیری به دست آمده، کارکنان به علل عدم برخورداری از دانش و تخصص شغلی لازم برای مشارکت ء فقدان تجرید و مهارت شغلی و فقدان انگیزه ، فقدان تعهد شغلی و مغایرت بین اهداف خود و سازمان تمایلی به مشارکت در امور مدرسه را ندارند.مدیریت مشارکتی نیازمند مسؤلیت و پاسخگویی و اعتماد به کارمندان است، در این زمینه مهم آن 1997 .است که مدیر استعداد کارکنانش را بشناسد و از آنها در جهت بهبود کار استفاده کتل (هونگ،1997،ص676). به رغم سابقه ی دیرینه مشارکت در آموزش و پرورش، هنوز کیفیت و کمیت این کار بسیار مهم و ضروری چندان رضایت بخش نیست. ایجاد مشارکت در مدیریت هر سازمانی در حقیقت مهندسی کردن امور استه که از برنامهریزی دقیقه محاسبه موانع به نیازها، متابع تا افزایش دانشه مهارت و عملکرد اعضای سازمان را در برمیگیرد (مک الگان تونل، ترجمه:اسلامیه، 1377).سؤال سوم : عوامل مربوط به محیط و ماهیت کار در دبیرستانها تا چه عدد مانج شکل گیری و توسعه مدیریت مشارکتی است ؟ طبق نتایج بدست آمده از جداول (4-17) و (4-18) با استفاده از t تک نمونه، از آنجایی که میانگین عوامل مربوط به محیط و ماهیت کار مانع مدیریت مشارکتی در مدارس 42/162 است و با ارزش مقایسهای آن که مساوی 36 است. تفاوت دارد، می توان دریافت که عوامل مربوط به محیط و ماهیت کار صانع مدیریت عشارکتی در مدارس بالاتر از حد متوسط است باید توجه داشته باشیم که سیستم مدیریت مشارکتی بهترین روش تصمیم  گیری نیست.موفقیت این سیستم درگروه شرایط محیطی است. بنابر این همراه با استقرار سیستم تصمیم ؟ باید دیگر سیستمهای سازمانی بگونه ای تعدیل شوند که به عنوان عامل بازدارنده عمل نک سازمانی ، فرهنگ سازمانی ؛ سیستم ارتباطات از جمله این موانع هستند . نتیجه یک ت: خیو در رابطه با تاثیر فرهنگ سازمانی بر سیستم مشارکتی بکار گرفته شده در شرکت های آمریگایی در بستر فرهنگی سازمانهای زوسیه نتیجه معکوس به بار می آورد . نتیجه تحقیقاتی از این دست به ما هشدار می دهد که روی نیروهای بازدارنده و جلو برنده سازمان تأمل زیادی داشته باشیم و روشهای تصمیم گیری مشارکتی را متناسبپ با ویژگی های سازمانی متفاوت اجتناب کنیم (رهنورد، 1378، ص 73).سؤال چهارم: الف) آیا بین نظر کارکنان در ارتباط با عوامل مدیریتی که مانع مشارکت آنها می شود بر حسب سن، پست سازمانی ، رشته تحصیلی، میزان تحصیلات و سابقه خدمت تفاوت وجود دارد؟نتایج بدست آمده نشان داد که بین عوامل مدیریتی با متغیرهای سن و رشته تحصیلی و میزان تحصیلات به پست سازمانی و سابقه خلیمت تفاوت معنادار مشاهده نگردید. ب) آیا بین نظر کارکنان در ارتباط با غوامل مربوط به کارکنان که مانع مشارکت آنها می شوند بر حسب سن پست سازمالی به رشته تحصیلی » میژان تحصیلات و سابقه خدمت تفاوت وجود دارد؟نتایج بدست آمده نشان داده که بین متغیر عوامل مربوط به کارکنان با متغیر سن ، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات، پست سازمانی و سابقه خدمت تفاوت معنادار مشاهده نگردید.ج) آیا بین نظر کارکنان در ارتباط با عوامل موبوط به محیط و ماشیعت کار که مانع مشارکت آنها می شود بر حسب سون» پست سازمانی به رشته تحصیلی و میزان تحصیلات و سابقه خدمت تفاوت وچود دارد؟برای اندازه گیری متغیر فوق با متغیرهای سن» پست سازمانی به رشته تحصیلی به میزان تحصیلات و مسابقه خدمت نیز بررسی های آماری به عمل آمده که طبق نتایج بدست آمده در این موارد تیز تفاوت معناداری مشاهده نشده است.تحقیقات و پژوهشها نشان میدهد ملایران ارشال و کارکنان رشتههای پایین سازمان ها بیش از همه آماده اجرای مدیریت مشارکتی هستند. مشکل اساسی در آموزش، توجیه و ترغیب مدیران و کارمندان میانی، سرپرستان و افرادی است که به نحوی در فاصله بیت رأس و قاعده هوم سازمانی قرار میگیرند (هارینگتون ، 2009).لازم به ذکر است که از میان عوامل مورد بررسی، عوامل مربوط به کارکنان تأثیر بیشتری در عدم اجرای مدیریت مشارکتی داشتند. دو یک دستهبندی از عوامل ء سه دسته از آنها را برشمردیم عوامل مدیریتی، لیروی السالی و عوامل مربوط به محیط و ماهیست کار، چنانچه عوامل مربوط به کارکنان مورد توجه قرار نگیرده اجرا و توسعه مدیریت مشارکتی را به عنوان یک سبک هدایت و رهبری در مدرسه، با مشکل مواجه میکند. همچنین عوامل مربوط به مدیریت از نظر اهمیت، بعد از عوامل مربوط به کارکنان دسته بندی شدند و در پایان عوامل مربوط به محیط و ماهیت کار در درجه سوم اهمیت قرار گرفتند.

5.1. بحث و نتیجه گیری 90

5.2. پیشنهادهای اجرائی 94

5.3. پیشنهادها به پژوهشگران بعدی 94

5.4. محدودیت های تحقیق 94

پیوست (1) 95

پیوست (2) 99

منابع و مأخذ 103

منابع فارسی 104

منابع انگلیسی 108

چکیده انگلیسی 110

 فهرست جداول

جدول 1-3 جامعه آماری مدیران و دبیران متوسطه شهر اصفهان 56

جدول 2-3 جامعه آماری مدیران و دبیران شهر اصفهان به تفکیک جنسیت 57

جدول 3-3 حجم نمونه مدیران و دبیران شهر اصفهان به تفکیک جنسیت و ناحیه 58

جدول 1-4 شاخص های آماری متغیر سن کارکنان 62

جدول 2-4 توزیع و درصد فراوانی کارکنان به تفکیک گروههای سنی 62

جدول 3-4 توزیع و درصد فراوانی کارکنان به تفکیک میزان تحصیلات 64

جدول 4-4 توزیع و درصد فراوانی کارکنان به تفکیک رشته تحصیلی 65

جدول 4-5 توزیع و درصد فراوانی کارکنان به تفکیک پست زمانی 66

جدول 4-6 توزیع و درصد فراوانی کارکنان به تفکیک سابقه خدمت 67

جدول 4-7 فراوانی و درصد فراوانی پاسخها به سؤالات پرسشنامه عوامل مدیریتی توسط مدیران 68

جدول 4-8 فراوانی و درصد پاسخها به سؤالات پرسشنامه عوامل مدیریتی توسط مدیران 69

جدول 4-9 فراوانی و درصد پاسخها به سؤالات پرسشنامه عوامل مربوط به کارکنان توسط مدیران 71

جدول 4-10 فراوانی و درصدپاسخها به سؤالات پرسشنامه عوامل مربوط به کارکنان توسط دبیران 72

جدول 4-11 فراوانی ودرصدپاسخها به سؤالات پرسشنامه عوامل محیط وماهیت کارتوسط مدیران 74

جدول 4-12 فراوانی و درصدپاسخها به سؤالات پرسشنامه عوامل محیط وماهیت کارتوسط دبیران 75

جدول 4-13 شاخص های آماری مربوط به نمرات عوامل مدیریتی 77

جدول 4-14 نتایج آزمون تک نمونه ای برای مقایسه عوامل مدیریتی با حد متوسط جامعه 77

جدول 4-15 شاخص های آماری مربوط به نمرات عوامل مربوط به کارکنان 78

جدول 4-16 نتایج آزمون تک نمونه ای برای مقایسه عوامل مربوط به کارکنان با حد متوسط 78

جدول 4-17 شاخص های آماری مربوط به نمرات عوامل مربوط به محیط و ماهیت کار 79

جدول 4-18نتایج آزمون تک نمونه ای برای مقایسه عوامل مربوط به کارکنان باحدمتوسط جامعه 79

جدول 4-19 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه عوامل مدیریتی در گروههای مختلف سنی 80

جدول 4-20 نتایج آزمون t برای مقایسه عوامل مدیریتی در کارکنان (مدیر،دبیر) 80

جدول 4-21 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه عوامل مدیریتی در رشته های مختلف تحصیلی 81

جدول 4-22 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه عوامل مدیریتی در کارکنان دارای سطوح مختلف تحصیلی 81

جدول 4-23 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه عوامل مدیریتی در گروههای مختلف سابقه خدمت 82

جدول 4-24 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه عوامل مربوط به کارکنان در گروههای مختلف سنی 83

جدول 4-25 نتایج آزمون t برای مقایسه عوامل مربوط به کارکنان (مدیر،دبیر) 83

جدول 4-26 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه عوامل مربوط به کارکنان در رشته های مختلف تحصیلی 84

جدول 4-27 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه عوامل مربوط به کارکنان دارای سطوح مختلف تحصیلی 84

جدول 4-28 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه عوامل مربوط به کارکنان در گروههای مختلف سابقه خدمت 85

جدول 4-29 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه عوامل مربوط به محیط و ماهیت در گروههای مختلف سنی 85

جدول 4-30 نتایج آرمون t برای مقایسه عوامل مربوط به محیط و ماهیت کار (مدیر،دبیر) 86

جدول 4-31 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه عوامل مربوط به محیط و ماهیت کار در رشته های مختلف تحصیلی 86

جدول 4-32 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه عوامل مربوط به محیط و ماهیت کار دارای سطوح مختلف تحصیلی 87

جدوا 4-33 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه عوامل مربوط به محیط و ماهیت کار گروههای مختلف سابقه مختلف 88

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 درجات تصمیم گیری مشارکتی 21

نمودار 2-2 ابعاد تصمیم گیری مشارکتی 23

نمودار 2-3 مشارکت سنتی 32

نمودار 2-4 مشارکت صحیح 33

نمودار 2-5 ارتباط بین مدیریت مشارکتی و مزایای فردی و سازمان 34

نمودار4-1 توزیع فراوانی مربوط به سن کارکنان 63

نمودار 4-2 توزیع فراوانی کارکنان به تفکیک میزان تحصیلات 64

نمودار 4-3 توزیع فراوانی مربوط رشته تحصیلی کارکنان 65

نمودار 4-4 توزیع فراوانی مربوط به کارکنان به تفکیک پست زمانی 66

نمودار 4-5 توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت کارکنان 67


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسی موانع توسعه مديريت مشاركتی در مدارس از ديدگاه مديران و دبيران

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید