انتخاب صفحه

چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع ارتباطی سازمانی میان مدیران و معلمان ار دیـدگاه مـدیران و معلمان دوره های ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه شهر نیشابور در سـال تحـصیلی »88 -87 «مـی  باشـد . اهمیت ارتباطات در مدارس و بخصوص رابطه مدیران و معلمان بـه عنـوان اعـضای اصـلی سـازمان مدرسه و تاثیرات شگرفی که ارتباطات م ؤثر میان این دو گروه در تحقق اهداف سازمانی دارد، محقـق را بر آن داشت تا با این پژوهش به آگاهی از موانع ارتباطی سازمانی میان مدیران و معل مان و بررسـی وضعیت موجود این موانع در مدارس سه دوره تحـصیلی بپـردازد .ایـن پـژوهش توصـیفی -پیمایـشی  است.حجم نمونه شامل 338 نفر از مدیران و معلمان شهر نیـشابور مـی شـود کـه بـه طـور تـصادفی انتخاب و به دو پرسشنامه ،یکی آگاهی از موانع ارتباطی سازمانی  شانزده گانه(1 – تفاوت موقعیـت و مقام،2 – عدم تمایل به برقراری ارتباط ،3 – شـرایط نامناسـب محـیط ارتبـاطی ، 4 – حجـم زیـاد وظایف و مسئولیت های مدیر ، 5 -کم سابقه بودن مدیر ،6 – حجم زیـاد گـروه معلمـان ،7 – آشـنا نبودن مدیر  با اصـول تخصـصی مـدیریت ،8 – ارزشـیابی معلمـان توسـط مـدیر  ، 9 – ابهـام در وظایف،10 – برنامه ریزی  نکردن  مدیر برای ارتباطات، 11 – عدم تاکیـد بـر حـل مـشکلات ، 12 – شیوه نامناسب ارتباطی مدیر ،13 – نبودن اعتماد، 14 -تحریف اطلاعات، 15 – حفظ مقام و موقعیـت

مدیر و 16 -گوش ندادن مدیر ) و دیگری بررسی وضعیت موجود این موانـع در مـدارس پاسـخ داده اند.پایایی پرسشنامه مدیران 85/0 و پایایی پرسشنامه معلمان 83/0 با استفاده از روش آلفـای کرونبـاخ بدست آمده است .روش آماری ، آمار توصیفی وآمار استنباطی( آزمون تـک نمونـه ای و دو نمونـه ای کالموگراف – اسمیرینف ) می باشد .نتایج نشان می دهد، از شانزده عامـل مـورد بررسـی ، مـدیران ده عامـل(11،01،7،4،2،16،51،41،31،12) ومعلمـان چهـارده عامـل(3،2 ،4 ،5 ،8،7 ،10،9 ،11، 13،12 ،15،14 ، 16 )را درحد متوسط به بالا  مانع ارتباطی سازمانی می دانند .مـدیران و معلمـان معتقدنـد کـه هیچ کدام از موانع ارتباطی سازمانی در حد زیاد و خیلی زیاد در مدارس وجود ندارد.

معلمان از شانزده عا مل مورد بررسی ، چهار عامل (3، 6، 14،8) را بیشتر از مدیران و مدیران پنج عامل(16،51،7،4،2) را بیشتر از معلمان به عنوان مانع ارتباطی سـازمانی  مـی داننـد  . هـر دو گـروه هفت عامل(13،21،11،01،9،5،1)را در یک حد مانع ارتباطی سازمانی می دانند.

 در مورد وضعیت موجود موانع د ر مدارس ، معلمان وجود  نه مـانع (16،51،31،21،11،6،3،2،1) را بیشتر ازمدیران و مدیران  وجود  دو مانع(14،10) را بیشتر از معلمان  می دانند .هردو گروه وجـود پنج مانع(5،9،8،7،4) را در یک حد می دانند.

واژگان کلیدی: موانع ارتباطی سازمانی – مدیران – معلمان

فهرست مطالب  عنوان         صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق            1  مقدمه

  2  بیان مسأله     3

اهمیت و ضرورت تحقیق      7

اهداف تحقیق    11

  قلمرو مکانی و زمانی تحقیق            11

  سؤالات تحقیق        11

تعاریف نظری        12

تعاریف عملیاتی            12

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق  14

مقدمه         15

مباحث نظری         15

ارتباط  15

تعریف ارتباطات    16

ضرورت ، اهمیت و اهداف ارتباطات    17

عناصر و اجزای فرایند ارتباطات    19

ارتباطات سازمانی              21

جریان ارتباطات در سازمان            23

ارتباطات عمودی  23

ارتباطات افقی        24

ارتباطات مورب  25

ارتباطات میان افراد            26

موانع ارتباطات      26

موانع خارجی و داخلی ارتباطات     27

موانع درون فردی ، میان فردی و ساختاری      29

عوامل ارتباط اثربخش        36

تحقیقات انجام شده داخلی     39

تحقیقات خارجی            43

افقهای جدید در تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی  46

تحقیقات در خصوص موانع ارتباطی سازمانی  47

تحقیقات خارجی درباره ارتباطات در آموزش و پرورش  51

خلاصه فصل دوم    53

فصل سوم : روش شناسی تحقیق         54

مقدمه        56

روش تحقیق           56

جامعه آماری          56

حجم نمونه              57

ابزار گردآوری داده ها        57

روایی پرسشنامه ها            59

پایایی پرسشنامه ها             59

گردآوری داده ها            59

تجزیه و تحلیل داده ها         60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها            61

مقدمه              62  آمار توصیفی – مقایسه ای    62  آمار توصیفی  پرسشنامه مدیران( شناسایی مانع )  68  آمار توصیفی پرسشنامه مدیران ( وضعیت موجود)  72  آمار توصیفی پرسشنامه معلمان ( شناسایی مانع )  76  آمار توصیفی پرسشنامه معلمان ( وضعیت موجود)  80  آمار مقایسه ای گویه های پرسشنامه های  مدیران و معلمان ( شناسایی مانع )  84  آمار مقایسه ای گویه های پرسشنامه های  مدیران و معلمان (وضعیت موجود )  89  فصل پنجم :بحث و تفسیر داده ها  96  مقدمه         97  بررسی سؤالات پژوهشی    97  سؤال پژوهشی شماره 1      97  سؤال پژوهشی شماره 2         98

و

سؤال پژوهشی شماره 3             100  سؤال پژوهشی شماره 4  104  سؤال پژوهشی شماره 5  105  سؤال پژوهشی شماره 6          108  سؤال پژوهشی شماره 7  110  تفسیر یافته ها      112  محدودیتها            117  پیشنهادها          117  پیوستها      120  منابع و مآخذ      127

فهرست جداول

صفحه عنوان
  25 جدول2 -1 – اثربخشی روشهای ارتباطی
  47 جدول 2-2 -کاهش محتوای اطلاعات در سلسله مراتب سازمانی
  48 جدول 2-3 – برداشت ناشی از شغل در سطوح مختلف سازمانی
  48 جدول 2-4 – ارتباط رؤسا با زیر دستان درباره رفتارها
  49 جدول 2-5 – مواردی که زیر دستان احساس آزادی می کنند
  56 جدول 3-1 – آمار و اطلاعات جامعه
  57 جدول 3-2 – حجم نمونه
  58 جدول 3-3 – راهنمای پرسشنامه ها
  68 جدول 4-1 -توصیف آماری و شاخص برازش فراوانی پرسشنامه مدیران( شناسایی مانع )
  72 جدول4 -2 -توصیف آماری و شاخص برازش فراوانی پرسشنامه مدیران(وضعیت موجود)
  76 جدول 4-3 -توصیف آماری و شاخص برازش فراوانی پرسشنامه معلمان( شناسایی مانع )
  80 جدول4 -4 -توصیف آماری وشاخص برازش فراوانی پرسشنامه معلمان(وضعیت موجود )
  84 جدول 4-5 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 1
  85 جدول 4-6 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 2
  85 جدول 4-7 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره3
  85 جدول 4-8 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره4
  86 جدول 4-9 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 5
  86 جدول 4-10 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 6
  86 جدول 4-11 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره7
  87 جدول 4-12 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 8
  87 جدول 4-13 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 9
  87 جدول 4-14 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 10
  88 جدول 4-15 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 11
  88 جدول 4-16 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 12
  88 جدول 4-17 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 13
  89 جدول 4-18 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 14
  89 جدول 4-19 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 15
  89 جدول 4-20 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 16
  90 جدول 4-21 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤالات شماره 18 -17
  90 جدول 4-22 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤالات شماره 20 -19
  90 جدول 4-23 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره21
  91 جدول 4-24 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 22
  91 جدول 4-25 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 23
  91 جدول 4-26 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 24
  92 جدول 4-27 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 25
  92 جدول 4-28 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 26
  92 جدول 4-29 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤالات شماره 28 -27
  93 جدول 4-30 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 29
  93 جدول 4-31 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 30
  93 جدول 4-32 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤالات شماره32-31
  94 جدول 4-33 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤالات شماره 33 -32
  94 جدول 4-34 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤالات شماره 34 -33
  94 جدول 4-35 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 35 -34
  95 جدول 4-36 – نتایج آزمون دو نمونه ای ( k-s ) برای سؤال شماره 36 -35
  98 جدول 5 -1 – بررسی دیدگاه مدیران در خصوص موانع ارتباطی
  100 جدول 5 -2 – بررسی دیدگاه مدیران در پرسشنامه وضعیت موجود
  101 جدول5 -3 – بررسی دیدگاه ها مدیران در زمینه وضعیت موجود موانع ارتباطی سازمانی
  103 جدول5 -4 – بررسی دیدگاه معلمان درباره موانع ارتباطی سازمانی
  105 جدول5 -5 – بررسی دیدگاه معلمان در پرسشنامه وضعیت موجود
  106 جدول 5 -6 – بررسی دیدگاه معلمان در زمینه وضعیت موجود موانع ارتباطی سـازمانی در مدارس
  108 جدول 5 -7 – مقایسه دیدگاه مدیران و معلمان در زمینه موانع ارتباطی سازمانی
  110 جدول 5 -8 – مقایس ه دیدگاه مدیران و معلمان در زمینه وضعیت موجـود موانـع ارتبـاطی سازمانی

فهرست نمودارها 

عنوان                                      صفحه

نمودار 2 -1 – الگوهای ارتباطی            21

نمودار 2 -2 – شمای ارتباطات عمودی ، افقی و مورب  26

نمودار 4 -1 – مقایسه دوره تحصیلی مدیران           63

نمودار 4 -2 – مقایسه جنسیت مدیران           63

نمودار 4 -3 – مقایسه سطح تحصیلات مدیران  63

نمودار4 -4 – مقایسه سنوات خدمت مدیران             64

نمودار 4 -5 – مقایسه سابقه مدیریت مدیران             64

نمودار 4 -6 – مقایسه دوره تحصیلی معلمان             65

نمودار 4 -7 – مقایسه جنسیت معلمان              65

نمودار4 -8 – مقایسه سطح تحصیلات معلمان  66

نمودار4 -9 – مقایسه سنوات خدمت معلمان              66

 فهرست شکلها 

عنوان                                                                                                         صفحه 

شکل 2 -1 – مدل ارتباط کریتنر            19

 شکل 2 -2 -مدل ارتباطات فرهنگی           20

1ـ1)مقدمه

ارتباط رفتار خاصی است که از آدمی سر می زند و او را از سایر موجـود ات متمـایز مـی سـازد .

بدون ایجاد ارتباط با دنیای اطراف خود ، در فضایی مبهم و پر از شکل ها ، صداها ، رنگها و حرکات ناشناس خواهیم بود که نمی دانیم در اطراف ما چه می گذرد و چگونه باید راه خود را بیابیم .(سـاعت چی ،1370: 438 -437)

سازمانی که افراد آن برخورد نافذ و  موثر با یکدیگر ندارند ،توانمندی لازم را برای اجرای اهـداف خود ندارند و انگیزه کار  در آن به چشم نمی خورد  .بدون برقراری ارتباط مناسب و متناسب با شرایط محیط ، مبادله اطلاعات نمی تواند به خوبی انجام شود  .با در نظر گـرفتن ایـن مطلـب کـه اطلاعـات ضروری ،از مهمترین ا بزار اعمال مدیریت است و عنایت به افـزایش روز افـزون حجـم اطلاعـات در زمینه های علمی و فنی  که  تقریباً  در هر پنج سال دو برابـر مـی شـود ،لـز وم توجـه دقیـق بـه مقولـه ارتباطـات کـه در حقیقـت پایـه و اسـاس و بـستری بـرای مبادلـه اطلاعـات اسـت ، مـشخص مـی شود.(هامیلتون ، ترجمه محب علی،1375: 1)

با توجه به گستردگی حوزه مسایل ارتباطی در سازمان و مدیریت ،می توان ادعا کرد کـه بـسیاری از مشکلات سازمانی و اجتماعی از ضعف ارتباطات نشات می گیرد . اهمیـت ارتباطـات مـوثر بـدان دلیل است که فراگردی ایجاد می کند که ا نجام وظایفی نظیر برنامـه ریـزی ، سـازماندهی ، هـدایت ، رهبری و کنترل را برای مدیران تسهیل می کند و همچنین مـدیران را در تحقـق وظیفـه همـاهنگی و استفاده بهتر از زمان یاری می رساند.(رضاییان،1385: 472)

انجام دادن وظایف و مسئولیت های مدیریت از راه برقراری ارتباط امکان پذیر می شـود . مـدیران برای برنامه ریزی نیا ز به جمع آوری اطلاعات دارند ؛ اجرای برنامه ها مستلزم آن است که آنهـا را بـه کارگزاران سازمان تفهیم کرد  ؛ هر دو اقدام فوق ،یعنی ج مع آوری اطلاعات و تفهـیم برنامـه نیازمنـد برقراری ارتباط اثربخش است .سازماندهی کار و گزینش و کارگماری افراد مـستلزم برقـراری ارتبـاط برای تفهیم وظایف شغلی است . برای رهبری و تحقق هدفهای گروهی ، مـدیران بایـد بـا زیردسـتان ارتباط داشته باشند .ارتباط کتبی و شفاهی ، لازمه فراگرد کنترل مـوثر اسـت . ملاحظـه مـی شـود کـه مدیران ، کار و وظایف خود را از راه تعامل و برقراری ارتباط با دیگران می توانند انجام دهنـد  . پـس ارتباط مبنا و اساس وظایف مدیریت محسوب می شود.(علاقه بند،1383: 122)

ارتباطات در واقع شریان حیات سازمان است  .در این مورد یکی از نویسندگان مدیریت به گلوگاه ارتباطی اشاره کرده که به نظر وی تمامی وظایف مـدیریت منـوط بـه عبـور پیامهـای مربـوط از ایـن گلوگاه است و اگر این فرایند به طور نا موثر انجام شود ، کارکرد سازمان دچار کاستی خواهد شد.   برخی از متفکران ارتباطات سازمانی بر این اعتقادند که بسیاری از مـسایل و مـشکلات حـاکم بـرسازمان از بافت نادرست ارتباطی و عدم توجه به ظرایف ارتباطات سازمانی بوده است و اگر مـدیرانبر این امور واقف بودند می توانستند با اثربخشی بهتـر و بیـشتر کارهـای مربـوط بـه خـود را انجـامدهند.(شریعتی 1381: 5 -4)

مدارس به عنوان انسانی ترین سازمان موجود بیش از سایر سازمانها با ارتباطات درگیرنـد . اساسـاً  مدارس بدون ارتباطات نه شکل گرفته و نه قادر به ادامه فعالیت  هستند .بـسیاری بـر ایـن عقیـده انـد مدرسه یک محیط صد درصد انسانی است و ارتباطات در آن هم فقط انسانی است و بر ایـن گماننـد که می توان مدارس را با روابط انسانی اداره کرد . البته توجه عمیق  به روابط انـسانی اهمیـت بـ سزایی دارد و مدرسه بدون رابطه انسانی بی معناست، ولی ن باید از این حقیقت غافل شد که مدرسـه قبـل از این که یک نهاد اجتماعی باشد ، یک سازمان رسمی زیر مجموعـه تـشکیلات رسـمی وزیـر سیـستم آموزش و پرورش رسمی است.

متاسفانه ارتباطات سازمانی در مدارس تحت الشعاع روابط انسانی قرار گرفته است، هـر چنـد بـا روابط انسانی مطلوب هم فاصل ه زیادی داریم ولی باید گفت که متاسفانه درباره ارتباطات سازمانی در مدارس هم تحقیق زیادی در کشور تا آنجا که پژوهشگر این تحقیـق بررسـی نمـوده مـشاهده نـشده است و اکثر تحقیقات محدود انجام شده هم در زمینه روابط انسانی است.

ارتباط سازمانی مانند هر پدیده اجتماعی دیگر می تواند افول یابد یـا بهبـود پیـد ا کنـد ، شـناخت موانع و مشکلات فر اروی ارتباطات در مدارس می  تواند به مدیران و معلمان در بر طرف کـردن و یـا کاهش مشکلات و معضلات کمک نماید  .و آنها را در رسیدن به سوی اثربخـشی فراینـد ارتباطـات و بهره وری  رهنمون سازد تا در سایه  این ارتباط موثر، مدارس را بـه سـازمانهایی موفـق و کامیـاب در رسیدن به تعالی مبدل سازند.

1ـ2) بیان مسأله

ارتباطات موثر نه تنها کلید فتح تمام درهای بسته در جهان است ، بلکه فعالیتی اجتنـاب ناپـذیر و الزام آور برای زندگی فردی ،گروهی ، سازمانی و جمعی در تمام جوامع بشری می باشد .(فرهنگـی و دیگران،1386: 9)

ارتباط فرایند انتقال و درک اطلاعات ،عقاید و احساسات از شخصی به شخص دیگـر بـه منظـور ایجاد تغییر در دانش ها ، نگرش ها یا رفتار آشکار او [ست].از مشخصات فرایند ارتباط آن اسـت کـه در همه جا وجود دارد و مداوم است . شخص برای آن  ارتباط برقرار می کند که بر محـیط خـود اثـر گذارد.(ساعت چی ،1370 :438)

اگر بگوییم وظیفه و کارکرد ارتباطات در سازمان ، وحدت بخـشی بـه تلاشـهای سـازمانی اسـتگزافه گویی نکرده ایم . در گسترده ترین مفهوم خـود، هـدف ارتبـاط در  یـک سـازمان پدیـد آوردندگرگونی و یا تاثیر گذاری بر اقدامهایی است که در راستای بهبود و بهتر کردن سـازمان صـورت مـیگیرد.( کونتز[1] و دیگران ،ترجمه فرهنگی و دیگران ، 1370: 232 -231)

سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی به دلیل » اهداف بنیـانی « فراتـر از ارتباطـات روزمـره ، نـوعی            ارتباطات سازمانی بین افراد برقر ار می سازد و بدیهی است در این راستا ارتباطات و چگونگی جهـت گیری آن به سمت »اهداف سازمانی « از مسایل ضروری مورد توجه مدیران است . و این توجـه ناشـی از آن است که مدیران دریافته اند ،ارتباط موثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتبـاطی آنـان و توفیـق مدیران در دستیابی به اهداف طراحی شده سازمانی عامل موثری است.(رضائیان 1372: 197)

همــانطور کــه ســایمون [2][3] اعتقــاد دارد،» بــدون ارتباطــات ، ســازمانی وجــود نخواهــد داشت«(سایمون،(1976) ترجمه طوسی ، 1371: 186 )از میان کارهای مدیران ارتباط سـخت تـرین و دشوار ترین کارهاست . ارتباط سازمانی در فضای سا زمانی به وقوع می پیوندد و ایـن ارتبـاط حـداقل نیازمند دو نفر به عنوان فرستنده و گیرنده در فرایند ارتباطی است.

بلانچارد3 و هرسی 4 می گویند : مدیران بیش از هر فعالیت دیگری وقت خود را به برقراری ارتباط می گذرانند.(  بلانچارد و هرسی ،ترجمه کبیری ، 1378: 427)

ارتباط سازمانی سالم و موثر یکی از مهمترین عوامل کلیدی موفقیت سازمانهاست ، همـانطور کـه ارتباط ناسالم و غیر موثر منجر به شکست  سازمانها در تحقق اهداف می شود.

الوانی می گوید :” به تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطات صحیحی در سازمان برقرار نباشـد ، گردش امور مختل شده و  کارها آشفته می گردد .همـاهنگی ، برنامـه ریـزی ، سـازماندهی ، کنتـرل و سایر وظایف مدیران بدون وجود سیستم ارتباطی موثر در سازمان قابل تحقق نبوده و در غیاب چنـین سیستمی امکان اداره سازمان موجود نخواهد بود”.( فلاحتی،1382: 2)

در سالهای اخیر نظریه پردازان مدیریت در ب سیاری از تحقیقات خویش به این نتیجـه رسـیده انـد که یکی از عمده ترین دشواریهایی که مدیران با آن م واجهند مساله ارتبـاط نامناسـب اسـ ت.  بـه ایـن ترتیب نظریه پردا زان دریافته اند که اگر مدیران بخواهند دشواریهای نظـام مـدیریتی را مرتفـع سـازند ،لزوما باید دگرگونی هایی را در  زمینه ارتباطات ایجاد کننـد و سیـستم هـای گذشـته را بـه صـورتی مناسب سازمان دهی نمایند.(فرهنگی،1375: 64)

مطالعات نشان می دهد که مدیران عالی بین 75تا 90درصد از وقت خود را صرف ارتباطـات مـیکنند . بدین ترتیب ارتباطات وسیله مناسبی برای رسیدن به اهداف سازمانی می باشد  . امـا بـه نـدرتمی توان سازمانی را یافت که از وضع ارتباطی خود راضی باشد . دعایی می گویـد :»از تمـام کارهـاییکه مدیران انجام می دهند ، در ارتباط بدترین   اند«یعنی ایـن  کـه در میـان کارهـای مـدیران ، ارتبـاط، سخت ترین و دشوارترین کارهاست که اغلب مدیران آن را به درسـتی انجـ ام نمـی دهنـد . ( دعـائی، 1373: 36)

هدف از ارتباط اثربخش ارسال پیام و دریافت آن توسط گیرنده بـه همـان مفهـومی کـه فرسـتنده ارسال نموده می باشد . اگر مدیران بخواهند توانایی های ارتباطی خود را توسعه دهند ، باید به درستی عواملی که باعث گسستگی ارتباط می شـود را شناسـایی  نماینـد . و بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف سازمانی مدیران باید در جهت اثربخشی سازمانی کوشش لازم را به عمل آورنـد . و در ایـن صـورت تصمیمات مدیریت باید از میان عوامل بازدارنده یا به عبارت بهتـر از میـان موانـع ارتبـاطی سـازمانی عبور نمایند . این موانع یا عوامل بازدارنده سبب  کاهش ارتباطات در سازمان می گردد و ممکن اسـت به حدی باشد که سازمان نتواند به اهداف خود دسترسی پیدا کند.(دعائی،1374: 81 )

مدرسه به عنوان یک سازمان ، زیر مجموعه سیستم بزرگ آموزش و پرورش است کـه ارتباطـات در شکل گیری ، بقا و تحقق اهداف آن نقش منحصر به فردی دارد . مدرسـه سـازمانی زنـده اسـت و ارتباطات همانند جریان خون در یک سازمان است و اگر جریان ارتباط قطع شود ، در آن صورت بـه حیات سازمانی خاتمه داده می شود.( ساعت چی ، 1370: 442)

اهمیت ارتباط در مدارس چنان شدید است که فراگردی بنیادی و یگانه ساز در مدیریت آموزشی است.( هوی و میسکل ، ترجمه عباس زاده،718:1382)

وجود موانع ارتباطی در آموزش و پرورش به طور  اعم و در مدارس به طـور اخـص تـ أثیر منفـی  شگرفی در کیفیت اجرای وظایف مدیران و معلمـان دارد .بـه احتمـال ، شـگفتی آور نخواهـد بـود کـه مدیران بارها از نابسامانی های ارتباطی به نام یکی از م همترین مسایل خود یاد کنند .(کونتز و دیگران، ترجمه فرهنگی و دیگران، 1370: 349)

مدارس به عنوان انسانی ترین سازمان موجود بیش از سایر سازمانها نیازمنـد ارتبـاط مـوثر و ثمـر بخش می باشند . از این  رو شناسایی موانع و مشکلات بـر سـر راه ایـن ارتبـاط اثـربخش از اهمیـت خاصی  بر خوردار است . همانطور که زینلی شناخت موانع ارتباطات به منظور رفع یا تقلیل موانع را از عوامل برقراری ارتباطات در مدرسه می داند.(زینلی؛ به نقل از معین فر ،1379: 24)

ارتباطات سازمانی میان مدیران و معلمان از مهمترین زیرمجموعه ها ی ارتباطات در محـیط هـای آموزشی  است. همانطور که گوین (1983) می گوید :” ضعف در  نظام ارتباطی بین کارکنان مـی توانـد


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از بررسی موانع ارتباطی سازمانی میان مدیران و معلمان از دیدگاه مدیران و معلمان دوره هاي ابتدایی،راهنمایی و متوسطه

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید