مقدمه

مواد کامپوزیتی درکابردهای پیشرفته امروزی اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده اند.مواد کامپوزیتی تقویت شده رشت های شامل الیاف با استحکام ومدول بالا می باشند که محیط بیرونی آنها توسط یک ماتریس احاطه شده است.این سمینار شامل معرفی مواد کامپوزیتی تقویت شده با الیاف وکاربردهای آن است.این بخش شامل مواد اولیه مورد استفاده درکامپوزیتها(الیاف وماتریس) بوده وتحقیقات انجام گرفته بعدی شامل مباحث زیر می باشد:

  • مکانیک مواد کامپوزیت ومحاسبه تنش وکرنش دریک لامینا وتعمیم آن به یک لامینیت توسط تئوری کلاسیک لامینیت ها
  • ماهیت تنش های حرارتی بوجود آمده درپخت کامپوزیت ها ورو محاسبه تنش های پس ماند دراثر اختلاف درجه حرارت

فهرست مطالب

چکیده       1

مقدمه   2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول:معرفی کامپوزیت های رشته ای

1-1-خواص عمومی     5

2-1-کاربردها 8

3-1-مواد           10

4-1-الیاف     13

5-1-الیاف شیشه   15

6-1-الیاف دیگر   22

7-1-ماتریس ها   24

8-1-مقایسه پلی مرهای ترموست و ترموپلاستیک   30

9-1-ماتریس فلزی     32

10-1-مواد کوپل کننده               33

11-1-پرکننده ها ودیگر افزودنی ها   35

12-1-شرکت دادن الیاف درماتریس     36

13-1-مقدار الیافت،دانسیته ومقدار حفره ها     40

شناخت مواد کامپوزیت و بررسی روابط حاکم بر آنها1

فصل دوم:مکانیک مواد کامپوزیت ها

1-2-معرفی مکانیک مواد کامپوزیت       44

2-2-تداخل الیاف ماتریس دریک لامینا تک جهته   45

3-2-الیاف موازی غیرپیوسته     56

4-2-مدهای شکست درکشش طولی     63

5-2- مشخصات یک لامینا تقویت شده با الیاف      68

6-2- انتقال تنش ها     73

7-2-ایزوتروپی ومواد ارتوتروپیک     73

8-2-خواص الاستیکی یک لامینا     77

9-2-انتقال خواص مکانیکی   83

10-2-لامینا تک جهته غیرپیوسته بازاویه صفر       90

11-2-لامینا با الیاف غیرپیوسته وتصادفی   93

12-2-ضرائب انبساط حرارتی خطی 94

13-2-روابط تنش-کرنش برای یک لامینا نازک     97

14-2-محاسبه ماتریس های سختی وانعطاف پذیری   103

15-2-ساختمان لامینیت   109

شناخت مواد کامپوزیت و بررسی روابط حاکم بر آنها2

فصل سوم:بررسی رفتار لامینیتها

1-3-تئوری کلاسیک لامینیت         112

2-3-معادلات حاکم برلامینیتهای نازک     113

3-3-محاسبه معکوس ماتریس سختی   123

شناخت مواد کامپوزیت و بررسی روابط حاکم بر آنها3

شناخت مواد کامپوزیت و بررسی روابط حاکم بر آنها3

فصل چهارم:تنش های حرارتی

1-4-تنش های حرارتی درداخل یک لامینیت       130

شناخت مواد کامپوزیت و بررسی روابط حاکم بر آنها4

فصل پنجم:شکست درمواد کامپوزیت ها

1-5-آنالیز شکست   138

2-5-پیشگوئی شکست درلامینا تک جهته     138

3-5-تئوری ماکزیمم تنش نرمال 140

4-5-تئوری ماکزیمم کرنش   142

5-5-تئوری تسای-هیل   144

6-5-پیشگویی شکست برای یک لامینیت بدون تمرکز تنش     147

7-5-شکست نهائی دریک لامینیت   148

شناخت مواد کامپوزیت و بررسی روابط حاکم بر آنها5

منابع فارسی 150

منابع لاتین   151

چکیده انگلیسی       152

فهرست جدول

2-1-ترکیب الیاف شیشه       17

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست نمودارها

1-1-دیاگرام تنش-کرنش الیاف یک لامینا     16

2-1-اثرنرخ بار وارده ودرجه حرارت برخواص مکانیکی پلیمرها     29

3-1-اثردیاگرام خزش   30

4-1-دیاگرام تنش کرنش رزین های ترموست وپلیمرهای ترموپلاستیک پلی سلفون     31

1-2-نیروی اعمالی به الیاف دریک کامپوزیت   49

3-2-تغییرات مدول طولی وعرضی برحسب درصد حجمی الیاف     52

4-2-تاثیر طول براستحکام کامپوزیت         62

5-2-تغییر خواص الاستیکی برحسب زاویه الیاف 90

6-2-تغییرات ضرایب انبساط حرارتی برای یک کامپوزیت       95

7-2-تفاوت امتداد کرنش های اصلی وتنش های اصلی   102

1-5-منحنی های شکست برحسب زاویه الیاف   142

6

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکل ها

1-1-ساختار کامپوزیت ها         11

2-1-فلودیاگرام تولید الیاف شیشه   19

3-1-اشکال مختلف الیاف   21

4-1-نحوه تاثیرپذیری مدول کششی ویابرشی پلیمرها را همراه دما   26

5-1-اثر مواد کوپله کننده برروی الیاف شیشهEبا رزین اپوکسی   34

6-1-نحوه تولید پرپیرق های اپوکسی           37

7-1-ورقه های SMCا       39

8-1-نحوه تولید ورقه های SMC-CRوSMC-Rا       40

1-2-نحوه اعمال نیرو وتنش های ایجاد شده درالیاف و ماتریس رابرحسب کرنش       47

2-2-تغییرات عرضی برای یک کامپوزیت        54

3-2-تغییرات عرضی برای یک کامپوزیت         56

4-2-تغییرات عرضی برای یک کامپوزیت         58

5-2-توزیع تنش درطولهای مختلف الیاف     60

6-2-اثرپارگی الیاف درتوزیع تنش     65

7-2-چگونگی شکست درالیاف وماتریس     67

8-2-توزیع تنش دراطراف یک ترک     68

9-2-محورهای مختصات دریک لامینا       69

10-2-محورها مختصات دست راست دریک لامینا       70

11-2-تنش های موجود دریک المان سه بعدی         72

12-2-صفحات تقارن دریک لامینت       74

13-2-امتزاج برش وکشش دریک ماده غیرایزوتروپیک       76

14-2-تاثیر جهت تنش برشی روی تنش اصلی         78

15-2-امتزاج برش وکشش دریک ماده غیر ایزوتروپیک     80

16-2-تغییرات E11 و E22 دریک کامپوزیت       81

17-2-تنش های واردبریک لامینا درحالت کلی     83

18-2-یک لامینا با الیاف غیرپیوسته موازی   91

19-2-یک لامینا با الیاف غیرپیوسته باجهات تصادفی   94

20-2-تنش های وارد بریک لامینا     97

21-2-یک لامینای ارتوتروپیک مخصوص         100

22-2-تغییرات ضرایبmy،mx برحسب زاویه الیاف     101

1-3-نیروهای واردبریک المان دریک لامینت       113

2-3-تغییرمکان یک نقطه ازلامینیت       115

3-3-تغییرات تنش-کرنش در ضخامت یک لامینیت       118

4-3-طریقه اندازه گیری ضخامت هر لامینیت       120

5-3-نیروی وارد بریک لامینیت               120

6-3-طریقه ساختن یک لامینیت متقارن           127

7-3-طریقه ساختن یک لامینیت بالانس شده   128

1-5-حالت کلی تنش دریک لامینا            139

2-5-منحنی های شکست برای یک لامینا     146

شناخت مواد کامپوزیت و بررسی روابط حاکم بر آنها6

معرفی کامپوزیت های رشته ای

مواد کامپوزیت های تقویت شده باالیاف،شامل الیاف بااستحکام و مدول می باشند که محیط بیرونی آنها توسط یک ماتریس احاطه شده استدراین مواد ماتریس والیاف خواص فیزیکی و شیمیایی خود راحفظ کرده ویک ترکیب جدیدی رابوجود می آورند که هریک ازآنها دارای خواص ماده بدست آمده نیستند.درحالت کلی،نیروی اعمال شده بوسیله الیاف تحمل میشود درصورتیکه ماتریس باعث نگهداشتن الیاف درمحل ها وجهت های موردنظر شده وباعث انتقال نیرودریک حد متوسط بین الیاف است.همچنین ماتریس محافظی برای الیاف در برابر عوامل محیط ازجمله درجه حرارت های بالا ورطوبت نسبی زیاد محیط می باشد.الیاف درداخل ماتریس میتوانند به صورت پیوسته ویاغیرپیوسته ویابه صورت خرد شده قرار بگیرند.مواد ماتریس ممکن است که پلیمر ویافلز ویاسرامیک باشد.ترکیب های شیمیایی مختلف ازنظرساختمان میکروسکوپی نیزمیتوانند درطبقه بندی ماتریس ها قرار بگیرند.اغلب فرم های مشترک کامپوزیت های تقویت شده باالیاف به صورت لامینت می باشد که این فرم بوسله دسته بندی کردن مقداری ازلایه های نازک الیاف وماتریس که دریک فرم دلخواه شکل داده شده اند وضخامت موردنظر را دارا هستند بدست می آید.جهت الیاف درهرلایه ودسته باعث بوجود آمدن خواص فیزیکی ومکانیکی متنوع درکامپوزیت درحالت نهائی میشود.مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان