فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………… 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

مس براي تعدادي از تمدنهاي قديمي ثبت شده، شناخته شده بود و تاريخ استفاده از آن حداقل به 10000 سال پيش ميرسد. در طول دورهماقبل تاريخ كالكوليتيك (Chalcolithic) برگرفته از كالكوس (Chalkos) كلمه يوناني معادل مس، انسان دريافت كه چگونه مس را استخراج كند و از آن تزئينات و ابزارآلات بسازد. نزديك به 5000 سال، مس تنها فلز شناخته شده توسط بشر بود. مس بعد از طلا، اولين عنصري است كه توسط بشر كشف شد و ابزارآلات مسي كشفشده قدمتي در حدود 5000 سال پيش از ميلاد مسيح را نشان ميدهند. كشف مس در پايان عصر حجر و با شروع عصر مس همراه بود، عصري كه در آن بشر از طريق كوبيدن برروي مس طبيعي، ابزارآلات مورد نياز خود را تهيه ميكرد. كشف مس از نظر تاريخي به 18000 سال قبل از ميلاد مسيح برميگردد. در مصر، اين عنصر از 12000 سال قبل از ميلاد و در اروپا از 4000 سال قبل از ميلاد شناخته شده است.
از مهمترين حوادث تاريخي تعيينكننده در مسير تكامل دانش بشر در زمينهي استفاده از مس، كشف چگونگي توليد آلياژ برنز ميباشد. با كشف اين مسئله كه از تركيب مس و قلع آلياژ برنز بهدست ميآيد، عصر ديگري در تاريخ يعني عصر برنز آغاز شد كه حدوداً به 2500 سال قبل از ميلاد مربوط ميشود و تا آغاز عصر مفرغ، پايهگذاري شده است. همچنين ميتوان به كشف چگونگي استخراج مس از سنگ معدن، تقريباً همزمان با كشف برنز و همچنين اختراع برنج از تركيب مس و روي در حوالي سالهاي 600 تا 1000 قبل از ميلاد اشاره كرد.
وجود مس به صورت طبيعي و ويژگي مطلوب سهولت شكلپذيري يا چكشخواري اين فلز با ابزار ابتدائي كه امكان ساخت ابزار صنعتي، زينتآلات، لوله و مخازن آب، سكه، شمشير، مجسمه و مانند آن را در دوران باستان فراهم مينمود، اين فلز را به صورت مهمترين ماده در توسعهي تمدن بشر درآورد. مدارك موجود نشان ميدهد تا اواخر سالهاي 1800 ميلادي كاربرد مس بهطور نسبي محدود بوده است. با اختراع داينامو، تلگراف، تلفن، برق و خطوط انتقال نيرو در اواخر قرن نوزدهم، سيم به يك محصول نهايي بسيار با اهميت تبديل شد و فلز مس به عنوان يك هادي صنعتي مهم از توجه بسيار برخوردار شد.
سر رونالد پيرين در كتاب خويش به نام «مس و آناتومي يك صنعت» مس را بهعنوان يكي از فلزاتي كه از آغاز تمدن توسط آدمي بهكار گرفته شده، شناخته و از درهي تيمنا (Timna) در بخش غربي صحراي عدبه در فلسطين اشغالي به عنوان گهوارهي اين صنعت نام برده است. دره تيمناي فلسطين اشغالي تأمينكنندهي مس فراعنه بوده است (در يك پاپيروس مصري كاربرد مس براي درمان عفونتها و ضدعفوني كردن آب ثبت شده است).
قبرس اكثر نياز فينيقيه، يونان و روم به مس را تأمين ميكرده است. كلمه Copper مس، از كلمه لاتينCyprium گرفته شده است كه بهصورت تحت لفظي به معني فلز قبرسي است. مصنوعات مسي و برنزي که از شهرهاي سومري و مصنوعات ساخته شده از مس و آلياژ آن با قلع كه در مصر يافت شده تقريباً متعلق به 3000 سال قبل از ميلاد هستند. در يکي از اهرام، يک سيستم لولهکشي با مس پيدا شده که مربوط به5000 سال پيش است. مصريان دريافتند افزودن مقدار کمي قلع، قالبگيري مس را آسانتر ميکند، لذا آلياژهاي برنزي که در مصر کشف ميشوند تقريباً قدمتي همانند مس دارند. مرد يخي Oetzi،که در اروپا به دقت نگهداري ميشود و متعلق به3200 سال قبل از ميلاد است، تبري با نوک مسي در دست دارد که درجه خلوص فلز آن% 7/99 ميباشد. مقدار زياد آرسنيک موجود در موهاي او نشاندهندهي ارتباط او با پالايش مس ميباشد. برنج براي يونانيان شناخته شده بود اما اولين بار بهصورت گسترده توسط روميان بکار رفت. مس به خاطر زيبايي درخشانش در باستان براي ساخت آئينه استفاده ميشده است.

سنگ‌شكن

سنگ‌شكن

مقدمه‌اي بر مس…………………………………………………………………………. 2
1-1- تاريخچة مس………………………………………………………………………… 3
1-2- زمين‌شناسي مس………………………………………………………………….. 7
1-2-1- مهمترين كانسارهاي اقتصادي م.س…………………………………………… 13
1-2-1- الف ـ •كانسارهاي مس پورفيري…………………………………………………: 13
1-2-1-ب-•كانسارهاي كربناتي مس……………………………………………………..: 13
1-2-1-ج-كانسارهاي اسكارني مس……………………………………………………..: 13
1-2-1- د- كانسارهاي ماگمايي مس:……………………………………………………… 13
1-3- ذخاير و پتانسيل عمده مس در ايران………………………………………………….. 13
1-4- ذخاير عمده مس در جهان……………………………………………………………… 17
1-5- كانه‌هاي مس…………………………………………………………………………….. 21
1-6- روش‌هاي اكتشاف ذخاير مس………………………………………………………….. 22
1-6-1- انواع سنگهای مس……………………………………………………………………. 22
1-6-1- 1- سنگهای اکسیده…………………………………………………………………… 22
1-6-1-2- سنگهای سولفوره ……………………………………………………………………23
1-6-1-3- مس طبیعی………………………………………………………………………….. 23
1-6-2- پيجويي و اكتشاف مادهمعدني……………………………………………………… 23
1-6-3- پيجويي و اكتشاف مس………………………………………………………………. 25
1-7- روش‌هاي استخراج مس…………………………………………………………………. 26
1-7-1- استخراج مواد معدني…………………………………………………………………. 26
1-7-2- استخراج مس………………………………………………………………………….. 27
1-8- روش‌هاي فراوري ذخاير مس…………………………………………………………….. 27
1-8-1- پر عیار کردن سنگهای مس……………………………………………………………. 27
1-8-2- فلوتاسیون………………………………………………………………………………… 27
1-9- قيمت جهاني مس در 10 سال اخير (2008-1998)……………………………………. 35
1-10- كاربرد مس……………………………………………………………………………….. 38
1-10-1- آلياژهاي مس………………………………………………………………………….. 47
1-10-2- انواع مس تجارتي……………………………………………………………………… 48
1-10-3- استانداردها…………………………………………………………………………….. 48
1-10-4- جايگزين ها ……………………………………………………………………………..: 49
1-11- بزرگترين توليد‌كننده و مصرف‌كننده مس……………………………………………….. 59

فصل دوم

در گذشته با توجه به وجود ذخاير پرعيار، ماده معدني پس از استخراج مستقيماً و يا با اندكي تغيير به عنوان ماده اوليه در صنايع ديگر بكار برده مي‌شد. در حال حاضر با توجه به رو به پايان بودن ذخاير پرعيار، ذخاير كم‌عيارتر مورد توجه قرار گرفته‌آند. مواد معدني كمي‌عيار براي ورود به بازار مصرف نياز به يك سري عمليات تغليظ و پرعيارسازي دارند. علم فرآوري مواد معدني از آنجا داراي اهميت است كه بدون انجام فرآيند پرعيارسازي، مواد معدني استخراج شده قابل كاربرد مستقيم در صنعت نمي‌باشد و عملاً فعاليت‌ةاي معدني كه پايه اكثر فعاليت‌ةاي اقتصادي هستند با چالش‌هاي جدي روبه‌رو مي‌شوند. انجام عمليات فرآوري موجب افزايش ارزش افزوده ماده معدني شده و در نتيجه فعاليت‌ةاي معدني از لحاظ اقتصادي توجيه‌پذير مي‌شود. امروزه در كشور ما نيز ذخاير پرعيار و ساده رو به اتمام بوده و ذخاير كم‌عيارتر و با كاني‌شناسي پيچيده جهت استفاده مطرح شده‌اند.
كانسنگ استخراج شده از معادن به خصوص معادن فلزي داراي عيار مناسبي جهت استفاده در صنايع ديگر نمي‌باشند. بنابراين بايد در چندين مرحله عمليات فرآوري، ماده معدني پرعيار شود. اگر كانه موردنظر فلزي باشد معمولترين روش براي پرعيارسازي آن فلوتاسيون است.
اين روش كه براساس خواص شيمي ـ فيزيكي سطح كاني‌ها استوار است در اكثر معادن و كارخانجات مرتبط با كانه‌هاي فلزي از قبيل مس، موليبدن، سرب و روي استفاده مي‌شود.
فلوتاسيون در اواخر قرن نوزدهم مطرح شد و در قرن بيستم وارد عرصه معدني گرديد و طولي نكشيد كه جايگاه ويژه‌اي در صنعت فرآوري پيدا كرد. حتي امروزه اين روش را جزء كارآمدترين روش‌ها در فرآوري كانه‌هاي فلزي مي‌دانند. همچنين اخيراً در فرآوري كاني‌هاي صنعتي و غيرفلزي نيز مطرح شده است. با اين تفاسير احساس نياز مي‌شد تا بصورت اجمالي و مختصر به مسائل مربوط به مباني فلوتاسيون و بطور جزئي به سلول‌هاي فلوتاسيون و مسائل مربوط به طراحي آن پرداخته شود.
با توجه به اينكه در مورد سلول‌هاي مورد استفاده در فلوتاسيون اطلاعات كمي به زبان فارسي وجود دارد و منابع موجود به زبان لاتين كم بوده و بصورت پراكنده مي‌باشد همچنين اكثريت منابع موجود به مباني فلوتاسيون پرداخته است، تلاش گرديد تا يك مجموعه‌اي در قالب كتاب و با هدف آشنايي هر چه بيشتر با انواع سلول‌هاي فلوتاسيون و مسائل مربوط به طراحي آن تهيه گردد.

: فروشويي درجا كانسنگ مس در معدن هافوت آريزونا

: فروشويي درجا كانسنگ مس در معدن هافوت آريزونا

اصول كلي فرآوري و كانه‌آرايي……………………………………………………………………. 61
2-1- روش كلي فلوتاسيون………………………………………………………………………… 62
2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………….. 62
2-1-2- معرفي فلوتاسيون………………………………………………………………………….. 63
2-1-3- تاريخچه…………………………………………………………………………………….. 63
2-1-4- اصول فلوتاسيون…………………………………………………………………………….. 65
2-1-5- كاربرد فلوتاسيون …………………………………………………………………………….67
2-1-6- فلوتاسيون كاني‌هاي سولفوره…………………………………………………………….. 67
2-1-7- اكسيداسيون الكتروشيميايي……………………………………………………………….. 71
2-1-8- فلوتاسيون اكسيدها و سيليكات‌ها ………………………………………………………….71
2-1-9- فلوتاسيون كاني‌هاي نيمه محلول………………………………………………………….. 72
2-1-10- فلوتاسيون كاني‌هاي محلول……………………………………………………………….. 73
2-1-11- فلوتاسيون كاني‌هاي مس………………………………………………………………….. 74
2-2- اصول كلي هيدرومتالورژي………………………………………………………………………. 76
2-2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 76
2-2-2- پيشرفت‌هاي اخير………………………………………………………………………….. 80
2-2-3- حلال‌هاي آلي……………………………………………………………………………… 80
2-2-4- فروشويي در جا…………………………………………………………………………… 81
2-2-4-1- تكنيك پاشش (اسپري)…………………………………………………………………. 82
2-2-4-2- تكنيك تزريقي……………………………………………………………………………… 82
2-2-5- فروشويي تراوشي يا حوضچه‌اي………………………………………………………….. 84
2-2-6- روش‌هاي توده‌اي و انباشته‌اي…………………………………………………………….. 85
2-2-6-1- مشكلات اصلي روش فروشويي توده‌اي:………………………………………………. 87
2-2-7- روش همزني………………………………………………………………………………….. 87
2-2-7-1- همزدن پالپ به دو صورت انجام مي‌شود: مكانيكي و هوايي…………………………. 88
2-2-7-2- همزدن در اتوكلاوها به 3 صورت انجام مي‌شود. مكانيكي، هوايي (بخار با فشار) و چرخاندن اتوكلاو 91
2-2-8- مقايسه روش‌هاي فروشويي……………………………………………………………….. 93
2-3- استحصال مس …………………………………………………………………………………..94
2-3-1- روش های استخراج مس ……………………………………………………………………94
2-3-2- روش احیاء……………………………………………………………………………………. 94
2-3-3- روش تهیه مات……………………………………………………………………………….. 95
2-3-4- روش هیدرو متالورژی……………………………………………………………………….. 98
2-4- هيدرومتالوژي مس…………………………………………………………………………….. 100
2-4-1- كانسنگ‌هاي اكسيدي مس……………………………………………………………….. 100
2-4-2- حلال‌هاي كانيهاي اكسيدي مس…………………………………………………………. 100
2-4-2-الف- اسيد سولفوريك…………………………………………………………………………. 100
2-4-2-ب- اسيد كلريدريك:…………………………………………………………………………… 101
2-4-2-ج- آمونياك:…………………………………………………………………………………….. 101
2-4-2-د- سولفات فيزيك …………………………………………………………………………………101
2-4-2-ه‍- كلروفيربك…………………………………………………………………………………… 102
2-4-2-و- سيانورسديم………………………………………………………………………………… 102
2-4-3- عملياتي براي بهبود انحلال تركيبات مس در حلال‌ها ……………………………………..102
2-4-3-الف- تشويه معمولي……………………………………………………………………….. 102
2-4-3-ب- تشويه سولفات كننده……………………………………………………………………… 102
2-4-3-ج- تشويه كلرور كننده ……………………………………………………………………………103
2-4-3-د- اكسيداسيون تحت فشار……………………………………………………………………. 103
2-4-4- روش‌هاي بازيابي مس از محلول………………………………………………………………. 104
2-4-4-1- سمانتاسيون…………………………………………………………………………………… 104
2-4-4-2- رسوب شيميايي……………………………………………………………………………… 105
2-4-4-3- الكتروليز …………………………………………………………………………………………106.

فصل سوم

بعد از بازدید از منطقه و بررسی زمین شناسی محدوده مورد نظرمشغول به جمع آوری نمونه از دو قسمت دپوی شمالی و دپوی جنوبی منطقه مورد نظر شدیم.مقدار نمونه جمع آوری شده از دپوی شمالی حدوده 110 کیلوگرم بود که در داخل 2 گونی جمع آوری شد و مقدار نمونه جمع آوری شده از دپوی جنوبی نیز معادل همین مقدار بود و در داخل 2گونی مانند نمونه دپوی شمالی جمع آوری شدند.
بعد از نمونه گیری از دو دپو،گونی ها را با یکدیگر مخلوط کرده( به اصطلاح نمونه ها را با هم همگن می¬کنند) و سپس به سازمان زمین شناسی برای انجام عملیات آزمایشگاهی انتقال داده شدند.. در شکل 3-2 نمایی از همگن کردن نمونه های دو دپو نشان داده شده است.

3-3 آماده سازی نمونه
نمونه همگن شده را به عنوان نمونه اولیه در نظر گرفتیم و مراحل آماده سازی را بر روی نمونه مورد نظر به شرح زیر انجام دادیم.
ابتدا نمونه اولیه را از سنگ شکن فکی برزرگ عبور داده وسپس نمونه خرده شده را در مرحله بعدی از سنگ شکن فکی کوچک نیز عبور می دهیم تا نمونه ما تا ابعاد دلخواه ما خرد شود.
در مرحله بعد نمونه حاصل را توسط ریفر به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم و نیمی از نمونه را به عنوان نمونه پشتیبان کنار گذاشته و از آن در مواقعی ضروری که نمونه های انتخاب شده به دلالیل مختلف از جمله هدر رفتن نمونه در زمان های فیلتر شدن آسیا شدن و یا تکرار آزمایش و غیره از بین می‌روند، استفاده می‌کنیم.
پس از تقسیم کردن نمونه به دو قسمت و برداشتن نیمی از آن به عنوان نمونه پشتیبان، نیمه دیگری از نمونه را از سرند هفت مش گذرانده و مابقی آن را که از سرند عبور نکرده، درون سنگ شکن مخروطی ریخته می¬شود و بعد از خردایش توسط سنگ شکن مخروطی،مجددا نمونه از سرند هفت مش عبور داده می¬شود ومقدار عبوری از سرند را به مقدار قبلی اضافه می کنیم و مقدار نمونه ای که برای بار دوم هم از سرند عبور نکرده است، از سنگ شکن غلتکی عبور داده می¬شود و دوباره پس از عبور از سنگ شکن از سرند هفت مش عبور داده می شود که در این مرحله کل نمونه از سرند هفت مش عبور خواهد کرد(در این مرحله تمام نمونه مورد نظر ما از سرند هفت مش عبور کرده است). پس از این مرحله با استفاده از ریفر نمونه را به دو قسمت تقسیم می کنیم تا آزمایشات مختلف را برای هر دو نمونه انجام داده و نتایج را با هم مقایسه کنیم. سری اول نمونه را CHnH می نامیم و سری دوم به نام CHsH نامیده شد.

همگن کردن نمونه ها

همگن کردن نمونه ها

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید


مراحل فرآوری مس منطقه چاه پلنگ در مقیاس آزمایشگاهی………………………………………… 107
3-1 موقعیت منطقه چاه پلنگ……………………………………………………………………………… 108
3-2 نمونه برداری از منطقه…………………………………………………………………………………….. 109
3-3 آماده سازی نمونه………………………………………………………………………………………….. 110
3-4 شرایط میز لرزان در آزمایش اول به شرح زیر بود:………………………………………………………… 116
3-5 شرایط میز لرزان شماره 2 به شرح زیر است …………………………………………………………….. 119
3-6 شرایط میز لرزان شماره 3 به شرح زیر می باشد……………………………………………………….. 119
3-7 آزمایش میز لرزان شماره چهارم………………………………………………………………………………. 120
3 -8 لیچینگ مس……………………………………………………………………………………………………. 121
3-9 آزمایش لیچینگ شماره 2……………………………………………………………………………………… 123
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 125
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………….156

   مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان