انتخاب صفحه

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان مهارت های مدیران و رابطه آن با سلامت سازمانی مدارس متوسطه دولتی شهرستان های غربی استان تهران انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، دبیران مدارس متوسطه بوده که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، از جامعه ای با تعداد 3652نفر، تعداد380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه مهارت های مدیران و سلامت سازمانی جمع آوری گردید که هر دو از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی مناسب استفاده شد و نتایج زیر حاصل گردید :

  • مدیران مدارس متوسطه از مهارت های مدیریتی نسبتاً خوبی برخورداند و همچنین مدارس متوسطه در سطح سلامت سازمانی خوبی قرار دارند.
  • بین مهارت های مدیران با سلامت سازمانی مدارس همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. قوی ترین همبستگی مربوط به مهارت فنی(896/0=r) و ضعیف ترین، مربوط به مهارت ادراکی (663/0=r) است.
  • مهارت فنی مهم ترین و قوی ترین پیش بینی کننده سلامت سازمانی است (80/0=r2).
  • مهارت های مدیریتی مدیران و سلامت سازمانی مدارس دخترانه، بیشتر از مدارس پسرانه بوده و تفاوت بین آنها معنی دار است.

کلید واژه ها

مهارت های مدیران، مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت ادراکی، سلامت سازمانی، مدارس متوسطه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول« کلیات تحقیق »

1.1مقدمه2

1.2بیان مسئله4

1.3اهمیت و ضرورت تحقیق6

1.4اهداف تحقیق8

1.5فرضیه های تحقیق8

1.6قلمرو تحقیق9

1.7تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها9

1.7.1مهارت های مدیران9

1.7.2سلامت سازمانی10

فصل دوم « مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی »

2.1مفهوم مهارت13

2.2مهارت های مدیران(متغیر پیش بین)14

2.2.1مهارت فنی17

2.2.2مهارت انسانی17

2.2.3مهارت ادراکی19

2.2.4اهمیت و ارزش نسبی مهارت ها21

2.3سلامت سازمانی(متغیر ملاک)22

2.3.1مفهوم سلامت22

2.3.2مفهوم سازمان22

2.3.3سلامت سازمانی22

2.3.4مولفه های سلامت سازمانی25

2.3.5سازمان های سالم ناسالم30

2.3.6مولفه های سلامت سازمانی مدارس33

2.4بررسی تحقیق های انجام شده34

2.4.1تحقیق ها پیرامون مهارت های مدیران34

2.4.2تحقیق ها پیرامون سلامت سازمانی37

2.5جمع بندی و چارچوب نظری تحقیق41

2.6مدل مفهومی تحقیق42

فصل سوم «روش تحقیق »

3.1روش تحقیق44

3.2جامعه آماری44

3.3نمونه گیری45

3.4ابزار گردآوری داده ها45

3.4.1ابزار سنجش مهارت های مدیران46

3.4.2ابزار سنجش سلامت سازمانی47

3.5روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها48

3.6روش تجزیه و تحلیل داده ها50

فصل چهارم «تجزیه و تحلیل داده ها »

4.1آمار توصیفی53

4.1.1توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی53

4.1.2میانگین متغیر ها و مولفه های آن ها در تحقیق58

4.2آمار استنباطی60

4.2.1آزمون کلموگروف-اسمیرنوف60

4.2.2میانگین متغیرهای تحقیق و الویت آن ها61

4.2.3همبستگی درونی مولفه های متغیرهای تحقیق62

4.3آزمون فرضیه های تحقیق64

4.3.1فرضیه اصلی64

4.3.2فرضیه های فرعی65

فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری »

5.1بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه اصلی75

5.2بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه های فرعی76

5.2.1فرضیه وجود رابطه بین مهارت های سه گانه با سلامت سازمانی76

5.2.2فرضیه تبیین سلامت سازمانی بوسیله مهارت های سه گانه76

5.2.3فرضیه وجود رابطه بین مهارت های سه گانه با مولفه های سلامت سازمانی77

5.2.4فرضیه وجود تفاوت در مهارت های مدیران بر حسب جنسیت77

5.2.5فرضیه وجود تفاوت در سلامت سازمانی بر حسب جنسیت78

5.3نتایج کلی79

5.4محدودیت های تحقیق81

5.5پیشنهادها81

5.5.1پیشنهادها برای محققان آینده81

5.5.2پیشنهادها برای مدیران مدارس82

5.5.3پیشنهادها برای مسئولان آموزش و پرورش83

5.6پیوست ها و ضمائم85

5.7منابع و ماخذ101

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول3-1سهم شهرستان ها از دبیران در نمونه گیری45

جدول3-2پارامترهای الگوی اندازه گیری متغیر نهفته برونزای مهارت های مدیران48

جدول3-3پارامترهای الگوی اندازه گیری متغیر نهفته برونزای سلامت سازمانی49

جدول3-4شاخص های نیکویی برازش الگوی اندازه گیری نهقته برونزای متغیرها49

جدول3-5پایایی مولفه های مهارت های مدیران و سلامت سازمانی50

جدول4-1توزیع فراوانی برحسب جنسیت53

جدول4-2توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصیلات54

جدول4-3توزیع فراوانی بر حسب رشته تحصیلی55

جدول4-4توزیع فراوانی بر حسب سن56

جدول4-5توزیع فراوانی بر حسب سابقه در آ.پ57

جدول4-6آزمون کلموگراف-اسمیرنوف60

جدول4-7میانگین مهارت های سه گانه و الویت آن ها61

جدول4-8میانگین سطوح سلامت سازمانی و الویت آن ها61

جدول4-9همبستگی درونی مولفه های مهارت فنی62

جدول4-10همبستگی درونی مولفه های مهارت انسانی62

جدول4-11همبستگی درونی مولفه های مهارت ادراکی63

جدول4-12همبستگی درونی مولفه های سلامت سازمانی63

جدول4-13همبستگی مهارت های مدیران با سلامت سازمانی64

جدول4-14همبستگی مهارت فنی با سلامت سازمانی65

جدول4-15همبستگی مهارت انسانی با سلامت سازمانی65

جدول4-16همبستگی مهارت ادراکی با سلامت سازمانی66

جدول4-17مدل رگرسیون مهارت های سه گانه67

جدول4-18ضرایب رگرسیون و پیش بینی متغیر ملاک68

جدول4-19همبستگی مهارت های سه گانه با مولفه های سلامت سازمانی69

جدول4-20آمار توصیفی مهارت های مدیران بر حسب جنسیت70

جدول4-21آزمودن تی مستقل جهت بررسی تفاوت مهارت ها بر حسب جنسیت70

جدول4-22آمار توصیفی مهارت های سه گانه مدیران بر حسب جنسیت71

جدول4-23آزمون تی مستقل جهت بررسی تفاوت مهارت های سه گانه بر حسب جنسیت71

جدول4-24آمار توصیفی سلامت سازمانی بر حسب جنسیت72

جدول4-25آزمون تی مستقل جهت بررسی تفاوت سلامت سازمانی بر حسب جنسیت72

جدول4-26آمار توصیفی سطوح سلامت سازمانی بر حسب جنسیت73

جدول4-27آزمون تی مستقل جهت بررسی تفاوت سطوح سلامت سازمانی بر حسب جنسیت73

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             صفحه

نمودار2-1مهارت های مدیریتی لازم در سطوح مختلف سازمان21

نمودار2-2مدل مفهومی تحقیق42

نمودار3-1الگوی اندازه گیری متغیر نهفته برونزای مهارت های مدیران48

نمودار3-2الگوی اندازه گیری متغیر نهفته برونزای سلامت سازمانی49

نمودار4-1توزیع فراوانی بر حسب جنسیت53

نمودار4-2توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات 54

نمودار4-3توزیع فراوانی بر حسب رشته تحصیلی55

نمودار4-4توزیع فراوانی بر حسب سن56

نمودار5-4توزیع فراوانی بر حسب سابقه در آ. پ57

فهرست پیوستارها

عنوان                                                                                                       صفحه

پیوستار4-1میانگین مهارت های مدیران58

پیوستار4-2میانگین مهارت فنی مدیران58

پیوستار4-3میانگین مهارت انسانی مدیران58

پیوستار4-4میانگین مهارت ادراکی مدیران58

پیوستار4-5میانگین سلامت سازمانی مدارس59

پیوستار4-6میانگین سلامت سازمانی مدارس در سطح فنی59

پیوستار4-7میانگین سلامت سازمانی مدارس در سطح اداری59

پیوستار4-8میانگین سلامت سازمانی مدارس در سطح نهادی59

فهرست ضمائم

عنوان                                                                                                           صفحه

ضمیمه1پرسشنامه تحقیق85

ضمیمه2پایایی ابزار های تحقیق90

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسی رابطه مهارت های مديران با سلامت سازمانی (نمونه موردی مدارس متوسطه استان تهران)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید