انتخاب صفحه

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی مهارتهای سه گانه مدیران مدارس دولتی شهر قزوین از دیدگاه معلمان و رابطه آنها با انگیزش شغلی معلمان است. در این راستا فرضیه های تدوین و با استفاده از دو پرسش نامه محقق ساخته در بوته آزمایش گذاشته شد.

روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری شامل 2032 معلم در مدارس دولتی پسرانه شهر قزوین که پس از تعیین حجم نمونه، 270 نفر معلم با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره، در خصوص رابطه مهارتهای سه گانه مدیران با انگیزش شغلی معلمان معنادار بوده و به ترتیب مهارت انسانی (0/216) و فنی (0/213) بیشترین تأثیر را در پیش بینی متغیر انگیزش داشته اند، ولی مهارت ادراکی در این پیش بینی بی تأثیر بوده است.

نتیج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان دادبین مهارت فنی و ادراکی با سابقه مدیریت رابطه معنادار وجود دارد ولی بین مهارت انسانی با سابقه مدیریت رابطه معنادار مشاهده نشد. البته همبستگی بین مهارت ادراکی و سابقه مدیریت خیلی قابل توجه نیست (r2=0/0144)

نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک عاملی نشان داد که بین انگیزش شغلی معلمان سه دوره تفاوت معنادار وجود ندارد و معلمان هر سه دوره از انگیزش شغلی بالایی برخوردار بودند. بین مهارت های سه گانه مدیران سه دوره از دیدگاه معلمان تفاوت معنادار مشاهده شد. نتایج جدول LSD نشان داد که از دیدگاه معلمان، مدیران دوره های ابتدایی و راهنمایی از مهارت بیشتری نسبت به مدیران دورۀ متوسطه برخوردارند. ولی بین مهارتهای مدیران دوره های ابتدایی و راهنمایی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

فهرست مطالب

فصل 1: طرح مسأله

مقدمه 2

بیان مسأله 2

اهمیت و ضرورت تحقیق 4

اهداف تحقیق 5

پرسشهای تحقیق 6

فرضیه های تحقیق 6

قلمرو تحقیق 7

تعاریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها 7

فصل 2: مروری بر پیشینه ی پژوهش

بخش اول : مهارت های مدیران

مقدمه 10

بررسی و مرور دیدگاه های صاحبنظران در مورد مهارتهای مدیران 11

مهارتهای جدید برای دنیای جدید 16

مهارت فنی مدیران 20

وظایف مدیران 21

مهارت انسانی مدیران 23

شاخص های روابط انسانی 25

نتیجه گیری 26

مهارت ادراکی مدیران 27

ابعاد ذهنیت فلسفی 29

اهمیت و ارزش نسبی مهارت ها 32

تأکید بر مهارت انسانی 32

بخش دوم : مدیریت انگیزش

مقدمه 33

تعاریف انگیزش 33

چگونه میتوان به انگیزش دست یافت 34

متغیرهای موثر در انگیزش کارکنان 35

الویت بندی عوامل انگیزشی 35

الگوهای انگیزش 35

الگوی توقع 36

مدل انگیزش 36

نظریه پردازی در مورد انگیزش 36

نظریه سلسه مراتب نیازها 38

نظریه عوامل بهداشت روانی و انگیزاننده ها 38

نظریه x وy 39

نظریۀ تقویت و اصلاح رفتار 39

نظریه برابری 40

نظریه هدفگذاری 40

نظریۀ انتظار 40

خواص اساسی انگیزه ها 41

تجزیه و تحلیل انگیزش 41

تشخیص انگیزش 42

سیستم ایجاد انگیزه 42

پنج الزام موجود در ایجاد انگیزه 43

رابطۀ بین مهارت ها و انگیزش 44

بررسی تحقیقات انجام شده

الف – پیشینۀ داخلی 45

ب-پیشینۀ خارجی 48

جمع بندی 52

فصل 3 : روش تحقیق

مقدمه 54

روش و طرح تحقیق 54

جامعۀ آماری 54

نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه 55

ابزار گردآوری داده ها 55

پرسشنامه مهارتهای سه گانه 55

پرسشنامه مهارت فنی مدیران 55

پرسشنامه مهارت انسانی مدیران 56

پرسشنامه مهارت ادراکی مدیران 56

پرسشنامه انگیزش شغلی معلمان 57

روایی ابزار جمع آوری داده ها 58

پایایی ابزار جمع آوری داده ها 58

روش تجزیه و تحلیل داده ها 58

فصل 4 : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 61

توصیف آماری داده ها 61

جمع بندی 65

استنباط آماری داده ها 66

تجزیه و تحلیل فرضیه1 66

تجزیه و تحلیل فرضیه2 68

تجزیه و تحلیل فرضیه3 71

تجزیه و تحلیل فرضیه4 72

نتایج کلی 75

فصل 5 : نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

مقدمه 77

خلاصۀ پژوهش 77

تجزیه و تحلیل داده ها 79

بحث و نتیجه گیری فرضیه اول 80

بحث و نتیجه گیری فرضیه دوم 82

بحث و نتیجه گیری فرضیه سوم 83

بحث و نتیجه گیری فرضیه چهارم 83

محدودیت 84

پیشنهادها برای مسئولین 85

پیشنهاد برای تحقیقات بعدی 86

پیوست ها

پرسش نامه مهارت های سه گانه 88

پرسشنامه انگیزش شغلی معلمان 91

منابع و مأخذ 94

فهرست جداول

جدول 2-1 خلاصه مطالات انجام شده در خصوص مهارت های مدیران 19

جدول 2-2 نمایش سه نوع چرخش درباره انگیزش 35

جدول2-3 عوامل انگیزش و بهداشت هرزبرگ 38

جدول 3-1 جامعه آماری تحقیق 54

جدول 3-2 قلمرو مهارت فنی مدیران 56

جدول 3-3 قلمرو مهارت انسانی مدیران 56

جدول 3-4 قلمرو مهارت ادراکی مدیران 57

جدول 3-5 محاسبه الفای کرونباخ 58

جدول4-1 شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرها 61

جدول 4-2 توزیع فراوانی متغیر مهارت فنی 61

جدول 4-3 توزیع فراوانی متغیر مهارت انسانی 62

جدول 4-4 توزیع فراوانی متغیر مهارت ادراکی 63

جدول 4-5 توزیع فراوانی متغیر انگیزش شغلی 64

جدول 4-6 تحلیل رگرسیون فرضیه شماره1 66

جدول 4-7 محاسبه ضریب شیب فرضیه شماره1 66

جدول 4-8 ضریب همبستگی بین مهارت انسانی و سابقه مدیریت 68

جدول 4-9 ضریب همبستگی بین مهارت انسانی و سابقه مدیریت 69

جدول 4-10 ضریب همبستگی بین مهارت ادراکی و سابقه مدیریت 70

جدول 4-11 جدول میانگین ها فرضیه شماره3 71

جدول 4-12 تحلیل واریانس یک عاملی فرضیه شماره3 71

جدول 4-13 جدول میانگین فرضیه شماره4 72

جدول 4-14 تحلیل واریانس یک عاملی فرضیه شماره4 73

جدول 4-15 جدول LSD برای مهارت فنی 73

جدول 4-16 جدول LSD برای مهارت انسانی 74

جدول 4-17 جدول LSD برای مهارت ادراکی 74

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 نمودار ستونی متغیر مهارت فنی 62

نمودار 4-2 نمودار ستونی متغیر مهارت انسانی 63

نمودار 4-3 نمودار ستونی متغیر مهارت ادراکی 64

نمودار 4-4 نمودار ستونی متغیر انگیزش شغلی 65

نمودار 4-5 نمودار همبستگی دو متغیر مهارت انسانی و مهارت فنی با انگیزش شغلی 67

نمودار 4-6 نمودار همبستگی متغیر مهارت فنی با سابقه مدیریت 68

نمودار 4-7 نمودار همبستگی متغیر مهارت انسانی با سابقه مدیریت 69

نمودار 4-8 نمودار همبستگی متغیر مهارت ادراکی با سابقه مدیریت 70

فهرست شکل ها

شکل 2-1 عوامل مرتبط با موفقیت مدیریت 18

شکل 2-2 مهارت های مورد نیاز در سطوح مختلف یک سازمان 32

شکل 2-3 مدل انگیزش 37

 

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید