مقدمه :
از جمله موارد مهمی که از دیدگاه یک مصرف کننده منسوج همواره مورد نظر قرار می گیرد، امکان حداکثر استفاده از یک کالای نساجی است ، لذا تولید کنندگان مختلف جهت افزایش دوام و پایداری در منسوجات مختلف سعی بر بهینه نمودن کیفی کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان نموده اند.
از جمله مشکلات رایج در کاربرد منسوجات مختلف ، ایجاد آلودگیهای پایدار در سطح کالاست که سبب نزول کیفی کالا می گردد. بر همین اساس محققان سعی نموده اند که این مشکل را به ٢ روش حل نمایند:
1 – تولید و توسعه انواع شوینده و برطرف نمودن آلودگی .
2 – استفاده از روشهای مختلف پیشگیری از ایجاد آلودگی در سطح کالای نساجی .
در این پروژه ، سعی شده است که از روش دوم سود جسته و با به کارگیری تکمیلهای شیمیایی خاص تلاش برای برطرف نمودن آلودگی از سطح کالا بنمایند.

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………..١

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….٢

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : منسوجات و آلودگی

به دلیل اهمیت و تأکید روز افزون بر پارچه های غیرقابل چروک با کاربری آسان ، امروزه تأکید زیادی بر عملیات تکمیلی مربوط   به ایجاد مقاومت در برابر خاک و گرد و غبار و لکه شده   است. یک منسوج ایده آل باید خصوصیات ذیل را داشته باشد:

۱ـ در هنگام استفاده ، منسوج گرد و غبار را باید از خود دفع کند. قطرات روغن و آب و همراه خاک نباید در منسوج نفوذ کرده و تبدیل   به لکه گردد. ذرات خشک   به عنوان مثال   به دلیل الکتریسیته ساکن نباید جذب منسوج گردند.

۲– گرد و غبار و خاکی که   در اثر مالش یا له شدن   به منسوج چسبیده اند باید به آسانی و با روشهای معمول شستشو برطرف گردند. به   عنوان مثال درمورد فرشها این گرد و غبار باید به راحتی با ب رس یا مکش برطرف شود.

۳ـ در طول عملیات خشک شویی یک منسوج ایده آل نباید به دلیل ته نشینی مجدد به رنگ زرد یا طوسی در آید.

(منظور انتقال آلودگی از سایر منسوجات از طریق محلول   شستشوی آلوده وکثیف ). این پدیده گاهی   به عنوان لکه گذاری مرطوب   wet soiling خوانده   میشود. چنین لکه هایی گاهی اوقات   به سختی برطرف می شوند و در اثر شستشوی مجدد جمع می شوند. یکی از راههای ایجاد ته نشینی مجدد در عملیات خشکی شویی است . در چنین مواردی   لکهها و خاک ممکن   است از یک منسوج دیگر و یا از سینیهای کربنی   که برای صاف کردن محلول در خشک شویی   به کار میرود انتقال یابد.تا به حال هیچ عملیات تکمیلی برای اینکه چنین خصوصیاتی رادر منسوج ایجاد نماید، بدست نیامده است و   برای ایجاد چنین اثراتی کافی نبوده است . یک روش مفید تکمیلی روشی است   که حداقل یکی یا دو خاصیت از خواص ذکر شده در بالا را تأمین نماید و منسوجی را ایجاد کند که از لحاظ سایر خصوصیات با منسوجی که   عملیات تکمیلی بر روی آن انجام نشده باشد برابر و متناسب باشد. متأسفانه اغلب مشاهده می شود که یک عملیات تکمیلی برای بهبود یک خصوصیت   خاص در پارچه انجام   میشود ولی سایر خواص پارچه نیز تحت تأثیر قرار گیرد. از آنجایی که هیچ عملیات تکمیلی برای ایجاد خواص ضدگرد و غبار و خاک در تمام شرایط مؤثرواقع نمی شود، لذا میزان کاربری چنین عملیات تکمیلی در شرایط خاص گرد و غبار و خاک باید مورد قضاوت قرار گیرد. بنابراین صحبت نمودن و توجه داشتن   به »انواع خاک ، روشها و چگونگی خاکی شدن پارچه ، روشهای ارزیابی میزان برداشت خاک ، نفوذ و نشست خاک بر روی   پارچه « مفید به نظر می رسد.به دلیل پیچیدگی و اجزاء متشکله   مختلف در لکه و آلودگیهایی که   منسوج را آلوده می کند، شبیه سازی نمودن یک لکه واقعی بر روی سطح   منسوج بسیار مشکل میباشد، در هر حال   یک ساختار خاص توسط محققینی   به نامهای پاترسون و گرین استاف 1   ارائه گردید که ذرات روغنی و ذرات   خاص آلوده کننده ای که به  شکل (۱۱): نحوه چسبیدن ذرات   آلوده کننده به لیف [ ۳] آنچه   که اهمیت دارد این است که   بتوان هر دو نوع   آلودگی روغنی و ذرات آلوده   کننده را از سطح منسوج به  گونه ای   برطرف نمود که این آلودگیها دوباره به کالا نچسبند. در حالات   A در شکل بالا که حداقل زاویه تماس با یک   لیف یا با سطح منسوج   حاصل میشود و در حالت B که تنها یک نقط ه تماس وجود دارد می توان آلودگی را با انجام اعمال مکانیکی و یا اندکی مایع از بین برد. این در حالی است   که اگر ذرات در درون   لیف جای بگیرند C-D یا بچسبند در این صورت قطره روغن با سطح کالا به خوبی تماس پیدا می کند I-J یاE-F  و یا درون   حفره های لیف موجود در پارچه گیر می کند G-H در این   سه نوع چسبندگی ذرات   به کالا نیاز، جهت برطرف نمودن   ذرات آلوده کننده نیاز به نیروی مکانیکی زیاد یا شویندههای مایع دارند. هم چنین   انواع مختلفی از ترکیب   ذرات و قطرات روغن وجود دارد M-N یا K-L که   دو نوع ذره و قطره روغن   به یکدیگر چسبیدهاند یا باقی   مانده قطرات روغن   که به صورت جزئی پس از شستشو در سطح کالا به دلیل چسبندگی باقی مانده اند. در چنین   وضعیت هایی نیاز به تکنیکها و فن آوریهای جدید و پیچیده وجود دارد تا آلودگی   به طور مؤثر از بین برود.

 

١- ١ – انواع لکه……………………………………………………………………………………………………… ٨
2 – ١ – مکانیزم های آلودگی……………………………………………………………………………………… ١١
3 – ١ – مکانیزم های نگهداری آلودگی…………………………………………………………………………… ١٢
۴- ١ – ارزیابی مقاومت در برابر آلودگیها…………………………………………………………………………. ۴١
۵ – ١ – اثر رطوبت بر روی بر طرف نمودن لکه…………………………………………………………………… ١٩
۶- ١ – روشهای ویژه پیشگیری اولیه از آلوده شدن……………………………………………………………. ٢١
۶ – ١ – ١ – تکمیل دفع آب و روغن……………………………………………………………………………….. ۵٢
۶- ١ – ٢ – تکمیلهای تک لایه ای با پایه فلوری………………………………………………………………….. ٢٧
۶- ١ – ٢ – تکمیلهای پلیمری با پایه فلوری……………………………………………………………………….. ٢٩
۶ – ١ – ۴ – تکمیلهای آب دوست…………………………………………………………………………………… ۴٣

فصل دوم : آزمایشهای انجام شده بر روی کالای پنبه ای

در این   مرحله با ۴۰ سی سی در لیتر آب اکسیژنه، ۱۶ گرم در لیتر هیدروکسید سدیم، ۲۴ سیسی در لیتر Tinaclarit و ۱۶ گرم در لیتر Invadin LUN ، عملیات سفیدگری انجام شده و پس از آن با اسید استیک ۱۰% خنثی می شود.

۲۲۲انجام آزمایش اصلی  

در این آزمایش ۶ نمونه پارچه پنبه ای آماده   گردیده و به ترتیب ذیل   این نمونه ها تحت عملیات قرار گرفت :

۱ – ابتدا نمونه پارچه پنبه ای تحت عملیات رنگرزی قرار می گیرد. هدف از اینکار بهتر نشان دادن میزان لکه گذاری و میزان برداشت لکه از روی پارچه است   که در صورت رنگی بودن پارچه ، تشخیص میزان تأثیر عملیات تکمیلی از لحاظ بصری آسانتر خواهد بود.در عملیات رنگرزی فوِق الاشاره از مواد ذیل استفاد می گردد: X گرم در لیتر رنگزای راکتیو، ۱۵۰ گرم در لیتر اوره، ۵ گرم در لیتر Lyoprint RG ، ۲ گرم در لیترکربنات سدیم ،۱۰ گرم در لیترIrgapaol MP و ۱ لیتر آب .هدف از استفاده   Lyoprint RG جلوگیری از احیا شدن احتمالی و هدف از استفاده Irgapaol MP جلوگیری از مهاجرت رنگرزا می باشد.روش   رنگرزی مورد استفاده روش مداوم ( آغشته سازی و برداشت ) می باشد که میزان برداشت   (Pick-up) در آن ۷۵%-۷۰% است . سپس   کالای مزبور در دمای C ْ۱۱۰ خشک شده و عملیات تثبیت در دمای C ْ۱۶۰ و به مدت ۴ دقیقه صورت خواهد گرفت. سپس در دمای C ْ۶۰ آب کشی   صورت گرفته و در دمای جوش صابونی کردن در حمامی متشکل از ۱ گرم در لیتر Cibapon R و Na. Carbonate, صورت   میگیرد.

۲ – پس از انجام عملیات رنگرزی یک نمونه پارچه را به عنوان نمونه شاهد شماره 1، به گردوغبار و لکه روغن ملکوک   مینماییم و جهت مقایسه کنار می گذاریم .

۳- یک نمونه   پارچه دیگر را به عنوان نمونه شاهد شماره ۲، به گردوغبار و لکه روغن   ملکوک نموده و سپس براساس استاندار خانگی عملیات شستشو صورت   میگیرد. که در این شستشو از پودر لباسشویی به   میزان ۵ گرم در لیتر استفاده میشود.

۴ – سپس   یک نمونه دیگری را انتخاب   کرده و با یک ماده تکمیلی شیمیایی   که خاصیت برطرفکنندگی لکه را از سطح پارچه دارد و به نام   » Oleophobol S « میباشد، عملیات تکمیلی   به شرح ذیل بر روی پارچه پنبه ای انجام می گیرد:عملیات تکمیلی با استفاده از ۲۰ گرم در لیتر Knittex FCL ، ۸ گرم در لیتر ۳۰ گرم در لیتر Oleophobol S ، ۲ سی سی در لیتر اسیداستیک با استفاده از روش آغشته سازی انجام می پذیرد. سپس کالای آغشته شده در دمای ْ ۱۰۰ درجه سلسیوس خشک   شده و به مدت ۴ دقیقه در دمای۱۵۰ درجه سلسیوس تحت عملیات پخت قرار می گیرد.سپس این نمونه تکمیل شده را با ذرات گردوغبار و روغن آلوده   مینماییم و به عنوان نمونه شماره ۳ جهت  مقایسه کنار می گذاریم .

١- ٢ – مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………. ٣٩
٢ – ٢ – روش انجام آزمایشها …………………………………………………………………………………………٠۴
١ – ٢ – ٢ – آماده سازی کالای پنبه ای…………………………………………………………………………….. ١۴
2- ٢ – ٢ – انجام آزمایش اصلی………………………………………………………………………………………. ١۴
3- ٢ – ٢ – بررسی اثر تکمیل کالا بر استحکام کالای پنبه ای……………………………………………………. ۴۴
٣- ٢ – ٣ – بررسی میزان پایداری رزین برروی کالای پنبه ای……………………………………………………… ۴۶

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

همان طور که در بخش آزمایشها به تفضیل ذکر شد، کالای پنبه ای با دو ماده ضد لکه به نامهای Oleophobol S و Oleophobol PF تکمیل شده است . با مقایسه ۶ نمونه آماده شده می توان به وضوح مشاهده کرد که لکه ها و آلودگیهای موجود در نمونه شاهد شماره ۱ و ۲ در نمونه شماره ۳ و ۵ که تحت عملیات تکمیلی با هر دو زرین انجام شده تا حدود زیادی از بین رفته است . در نهایت با انجام عمل شستشوی خانگی در نمونه شماره ۴ و ۶ میتوان به سهولت مشاهده کرد که آلودگیهای ایجاد شده بر روی کالای پنبهای به طور کامل از بین رفته و نمونه نهایی همانند نمونه اولیه گردیده است. این خود بیانگر آن است که انجام عملیات تکمیلی موفقیتآمیز بوده و می توان از این تکمیل استفاده بهینه نمود. هم چنین کالای پنبه ای از لحاظ زیر دست نیز تغییری نکرده و زیر دست خشنی در کالای پنبه ای تکمیل شده مشاهده نمی شود.
البته از لحاظ مقایسه در بین دو ماده تکمیلی فوقِ ِ الاشاره ، می توان مشاهده کرد که رزین Oleophobol S خواص بهتری از خود نشان داده و قابلیت آن در برطرف نمودن آلودگیها و لکه ها به مراتب بیشتر است و ارجعیت دارد. Oleophobol S رزینی با پایه فلوری و کاتیونیک بوده و Oleophobol PF رزینی با پایه فلوروکربنی وو کاتیونیک میباشد که از لحاظ ساختاری با یکدیگر تفاوتهایی دارند اما از لحاظ نحوه اتصال به کالای پنبه ای، هر دو پس از آغشته نمودن کالا، در دمای تثبیت پلیمریزه شده و با ایجاد پیوندهای عرضی (Crosslink) یک لایه رزین غیرقابل نفوذ را بر سطح کالا پدید میآورند که مانع از دسترسی گروههای فعال سلولزی با محیط خارج می گردند که نوع S آن دارای تعداد اتم فلور، بیشتری بوده لذا خاصیت بهتری را از خود نشان میدهد.از لحاظ استحکام و با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشها میتوان مشاهده نمود که پس از تکمیل کالااندکی کاهش استحکام درکالا مشاهده می شود اما در اثر شستشوهای بعدی کاهش استحکام چندان قابل توجه نیست ومی توان از آن چشم پوشی نمودکه بیانگر آن است که این نوع تکمیل اثر چشم گیری برروی استحکام ندارد به طوری که موجب از بین رفتن سریع کالای پنبه ای گردد و علت اصلی آن اثر فیزیکی این تکمیل بر روی پارچه است و این نوع تکمیل بر ساختار شیمیایی منسوج پنبه ای اثر نگذاشته و لذا افت استحکام چشم گیری را در پی ندارد.

1 – ٣ – نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… ٧۴
2 – ٣ – پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..٩۴

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………..٠۵

فهرست منابع و مĤخذ فارسی…………………………………………………………………………………………… ۶۴

فهرست منابع و مĤخذ غیرفارسی………………………………………………………………………………………… ۶۵

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکلها و جدولها

شکل (١-١) ……………………………………………………………………………………………………………………۵

نمودار (٢-١) …………………………………………………………………………………………………………………..٢٠

جدول (١-٢) ……………………………………………………………………………………………………………………۴۴

جدول (٢-٢)…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

جدول (٣-٢)……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

 

Abstract:
In order to investigate the effect of environmental soil on cotton fabric 2 chemical resins with name of “Oleophobol S” & “Oleophobol PF” applied and the ability of these Fluorochemical materials in soil removing were studiedThese Chemical materials have Fluor basis that are in resin forms and applied on cotton fabric, then the goods were stained and washedAfter visual evaluation, the strength experiments were done on finished fabrics in weft & warp directionThe final result shows that these applied finishes are suitable for cotton fabrics and can remove soils perfectly and also the decreased rate of strength of cotton fabric was not much and can be neglected. مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان