انتخاب صفحه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت گلوتامین و تمرین تناوبی بر پاسخHSP72 در بازیکنان فوتبال بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مردان 18-22 سال که به عنوان بازیکن فوتبال در تیم های امید مشغول به فعالیت بودند. و جامعه در دسترس را بازیکنان فوتبال تیم امید راه آهن تهران که تعداد آنها 40 نفر بود، تشکیل دادند. نمونه آماری پژوهش شامل 29 فوتبالیست با میانگین سنی 4±3/19 (سال)، وزن 2±3/69 (کیلوگرم)، قد 2/1±6/176 (سانتی متر)، درصد چربی 7/1±1/12، شاخص توده بدنی 3/2±01/22 (کیلوگرم بر متر مربع) و حداکثر اکسیژن مصرفی 3/1±5/53 (میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بودند که به صورت داوطلب و از میان جامعه مذکور انتخاب شدند. آزمودنی ها به چهار گروه کنترل (7=n)، مکمل گلوتامین تمرین تناوبی (8=n) و تمرین تناوبی (7=n) تقسیم شدند. نمونه گیری خونی در چهار مرحله ی پایه (پس از 14-12 ساعت ناشتایی)، پیش آزمون، پس آزمون و 90 دقیقه پس از آزمون از ورید پیش بازویی دست غیر برتر گرفته شد. گلوتامین مصرفی در گروههای مکمل، گلوتامین و مکمل گلوتامین تمرین تناوبی به مقدار kgBW/g 5/0 و حجم kgBW/m1 5 و در گروههای کنترل و تمرین تناوبی نیز همین مقدار دارونما (دکسترین) در یک ساعت قبل از پروتکل تمرین تناوبی بود. پروتکل تمرین تناوبی شامل 3 مرحله دویدن با شدت 80 درصد حداکثر ضربان قلب پیشینه و وهله های استراحتی 5 دقیقه ای پیاده روی بین مراحل تمرین بود. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون لوین، تحلیل واریانس یک راهه ANOVA با آزمون تعقیبی شفه و تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری 05/0≥P در محیط نرم افزار spss نسخه 18 انجام گرفت. نتایج نشان داد مقادیر HSP72 در گروه مکمل گلوتامین بین مراحل پایه و پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0≥P). در گروه مکمل گلوتامین تمرین تناوبی مقادیر HSP72 بین مراحل پایه و پس آزمون (001/0≥P) و مراحل پایه و 90 دقیقه پس از آزمون (001/0≥P) تفاوت معنی داری وجود داشت و در گروه تمرین تناوبی هیچگونه تفاوت معنی داری در مقادیر HSP72 وجود نداشت. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که مصرف مکمل گلوتامین محرک بیان HSP72 بوده و تمرین تناوبی به تنهایی نقشی در بیان HSP72 نداشته است.

واژگان کلیدی: مکمل گلوتامین، تمرین تناوبی، HSP72، بازیکنان فوتبال

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

1.1مقدمه2

1.2بیان مسئله3

1.3اهمیت و ضرورت پژوهش7

1.4اهداف پژوهش8

1.4.1هدف کلی8

1.4.2اهداف ویژه8

1.5فرضیه های پژوهش9

1.6محدودیت های پژوهش11

1.6.1محدوده پژوهش10

1.6.2محدودیت های خارج از کنترل10

1.7تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2.1مقدمه14

2.2مبانی نظری پژوهش14

2.2.1استرس، همئوستاز و پاسخ های استرسی14

2.2.2خانواده پروتئین های شوک گرمایی17

2.2.3پروتئین های شوک گرمایی کوچک17

2.2.4پروتئین شوک گرمایی 60 کیلو دالتونی18

2.2.5 پروتئین شوک گرمایی 70 کیلو دالتونی18

2.2.6 پروتئین شوک گرمایی 90 کیلو دالتونی19

2.2.7نقش پروتئین های شوک گرمایی20

2.2.8بیولوژی HSP70 21

2.2.8.1ویژگیهای عمومی و ساختار مولکولیHSP70 21

2.2.8.2بیان HSP70 در عضله اسکلتی22

2.2.8.3تنطیم پاسخ HSP70 23

2.2.8.4HSF1 25

2.2.8.5 مسیر یوبیکویتین- پروتئازوم25

2.2.8.6HSF2 27

2.2.8.7HSF327

2.2.8.8HSF427

2.2.9منابع تولیدHSP29

2.2.10وظایف اساسیHSP7029

2.2.10.1چپرون های مولکولی29

2.2.10.2حس استرس30

2.2.11ساز و کارهای پاسخ Hsp70 به ایسکمی30

2.2.12اهمیت پاسخ Hsp70 در ایسکمی31

2.2.13پاسخ Hsp70 به فعالیت ورزشی32

2.2.14پاسخ عمومی Hsp70 به فعالیت ورزشی در عضله اسکلتی32

2.2.15HSP70 و پیری34

2.2.16HSP70 و جنسیت35

2.2.17HSP70 و دیابت36

2.2.18سازوکارهای پاسخHsp70 به فعالیت ورزشی37

2.2.18.1HSP70  و دما37

2.2.19HSP70 ،گلیکوژن و گلوکز39

2.2.20HSP70 ، مواد ضد اکسایشی و دیگر مکمل ها41

2.2.21HSP70 و هورمون های استرسی42

2.2.22اهمیت پاسخHsp70 به فعالیت ورزشی44

2.2.23ویژگی های پاسخHsp70 عضله اسکلتی47

2.2.23.1دوره زمانی پاسخHsp70  در عضله اسکلتی47

2.2.23.2وابستگی پاسخHsp70  به شدت استرس48

2.2.23.3پاسخHsp70  ویژه ی تار عضلانی49

2.2.23.4عوامل اثرگذار ر پاسخHsp70  در عضله اسکلتی50

2.2.24وظایفHsp70  در عضله اسکلتی51

2.2.24.1محافظت در برابر استرس سلولی51

2.2.24.2محافظت در برابر ایسکمی52

2.2.24.3محافظت در برابر آتروفی52

2.2.24.4محافظت در برابر آسیب سلولی52

2.2.24.5محافظت در برابر آپوپتوسیس53

2.2.24.6Hsp70  و سازگاری عضلانی54

2.2.24.7Hsp70  و متابولیسم انرژی55

2.2.25گلوتامین57

2.2.25.1فرضیه گلوتامین57

2.2.26گلوتامین و ورزش59

2.2.27گلوتامین و پیش تمرینی61

2.2.28گلوتامین و Hsp7061

2.2.29تمرین تناوبی64

2.3بررسی تحقیقات انجام شده65

3.2.1مروری بر تحقیقات خارجی65

3.2.2مروری بر تحقیقات داخلی72

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3.1مقدمه82

3.2روش و طرح پژوهش82

3.3جامعه و نمونه آماری83

3.4متغیرهای پژوهش83

3.4.1متغیر مستقل83

3.4.2متغیر وابسته84

3.5ابزار اندازه گیری85

3.5.1پروتکل تمرین تناوبی85

3.5.2آزمون بروس85

3.6وسایل جمع آوری اطلاعات86

3.6.1ترازوی دیجیتال86

3.6.2قد سنج86

3.6.3نوار گردان86

3.6.4ضربان سنج86

3.6.5کالیپرSLIMGUIDE ساخت کشور آمریکا86

3.6.6دماسنج برای اندازه گیری دمای محیط86

3.6.7رطوبت سنج87

3.7وسایل آزمایشگاهی87

3.7.1وسایل عمومی87

3.7.2وسایل اختصاصی87

3.8مطالعه مقدماتی87

3.8.1تعیین متغیرهای آنتروپومتریکی87

3.8.2تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی88

3.9روش اجرای پژوهش89

3.10پروتکل تمرینی تمرین تناوبی90

3.11روش تعیین متغیرهای خون90

3.11.1روش تعیین کورتیزول91

3.11.2روش تعیین HSP72 سرم91

3.11.3روش تعیین میزان CK خون91

3.12روش های آماری پژوهش92

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4.1مقدمه94

4.2تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها94

4.2.1پروتئین شوک گرمایی72 95

4.2.2کورتیزول96

4.2.3کراتین کیناز97

4.3آزمون فرضیه های پژوهش98

4.3.1آزمون فرضیه اول98

4.3.2آزمون فرضیه دوم100

4.3.3آزمون فرضیه سوم101

4.3.4آزمون فرضیه چهارم102

4.3.5آزمون فرضیه پنجم103

4.3.6آزمون فرضیه ششم104

4.3.7آزمون فرضیه هفتم105

4.3.8آزمون فرضیه هشتم106

4.3.9آزمون فرضیه نهم107

4.3.10آزمون فرضیه دهم108

4.3.11آزمون فرضیه یازدهم109

4.3.12آزمون فرضیه دوازدهم110

4.3.13جمع بندی از فرضیه های پژوهش111

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5.1مقدمه113

5.2خلاصه پژوهش114

5.3بحث و بررسی116

5.3.1تغییراتHSP72116

5.3.2HSP72  و گلوتامین119

5.3.3HSP72  و تمرین تناوبی121

5.3.4HSP72  و تغییراتCK  123

5.3.5HSP72  و تغییرات کورتیزول124

5.4 نتیجه گیری کلی126

5.5پیشنهادات برخاسته از تحقیق127

5.6پیشنهادات به سایر محققان127

5.7فهرست پیوست ها

پیوست 1 پرسشنامه سابقه پزشکی130

پیوست 2 پرسشنامه آمادگی برای شروع فعالیت بدنی134

پیوست 3 فرم رضایت نامه شخصی135

پیوست 4 نحوه اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی137

پیوست 5 روش سنجش HSP72138

پیوست 6 فرم ثبت متغیرهای آنتروپومتریکی139

5.8منابع141

فهرست جدول ها

جدول2-1خلاصه پژوهش های داخلی ذکرشده در فصل دوم76

جدول2-2خلاصه پژوهش های خارجی ذکر شده در فصل دوم77

جدول4-1ویژگی های آنتروپومتریک آزمودنی ها در گروه های چهارگانه پژوهش94

جدول4-2میانگین و انحراف معیار مقادیرHSP72 چهار گروه در مراحل چهارگانه پژوهش95

جدول4-3میانگین و انحراف معیار مقادیرCK چهار گروه در مراحل چهارگانه پژوهش96

جدول4-4میانگین و انحراف معیار مقادیر کورتیزول چهار گروه در مراحل چهارگانه پژوهش97

جدول4-5آزمون تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) ویژه Hsp72 99

جدول4-6آزمون تعقیبی شفه ویژهHsp72 در مرحله 90 دقیقه پس از آزمون99

جدول4-7آزمون تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)ویژهCK  100

جدول4-8آزمون تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) ویژه کورتیزول101

جدول4-9اندازه گیری های مکرر HSP72 در گروه مکمل گلوتامین102

جدول4-10آزمون تعقیبی بونفرونی ویژه HSP72 در مراحل مختلف آزمون در گروه102

جدول4-11آزمون اندازه گیری های مکرر HSP72 در گروه تمرین تناوبی103

جدول4-12 آزمون تعقیبی بونفرونی ویژه HSP72 در مراحل مختلف آزمون در گروه تمرین103

جدول4-13آزمون اندازه گیری های مکرر HSP72 در گروه تمرین تناوبی و مصرف مکمل104

جدول4-14آزمون تعقیبی بونفرونی ویژه HSP72 در گروه تمرین تناوبی104

جدول4-15آزمون اندازه گیری های مکرر CK در گروه مکمل گلوتامین105

جدول4-16آزمون تعقیبی بونفرونی ویژه CK در مراحل مختلف آزمون در گروه مکمل گلوتامین105

جدول4-17آزمون اندازه گیری های مکررCK در گروه تمرین تناوبی106

جدول4-18آزمون تعقیبی بونفرونی ویژه CK در مراحل مختلف آزمون در گروه تمرین تناوبی106

جدول4-19آزمون اندازه گیری های مکرر CK در گروه تمرین تناوبی و مصرف مکمل گلوتامین107

جدول4-20آزمون تعقیبی بونفرونی ویژه CK در مراحل مختلف آزمون در گروه تمرین تناوبی107

جدول4-21آزمون اندازه گیری های مکرر کورتیزول در گروه مکمل گلو تامین108

جدول4-22آزمون تعقیبی بونفرونی ویژه کورتیزول در مراحل مختلف آزمون در گروه مکمل108

جدول4-23آزمون اندازه گیری های مکرر کورتیزول در گروه تمرین تناوبی109

جدول4-24آزمون تعقیبی بونفرونی ویژه کورتیزول در مراحل مختلف آزمون در گروه109

جدول4-25آزمون اندازه گیری های مکرر کورتیزول110

جدول4-26آزمون تعقیبی بونفرونی ویژه کورتیزول در مراحل مختلف آزمون110

فهرست نمودارها

نمودار4-1مقادیر HSP72 چهار گروه در مراحل چهارگانه پژوهش95

نمودار4-2مقادیر کورتیزول چهار گروه در مراحل چهارگانه پژوهش96

نمودار4-3مقادیر CK چهار گروه در مراحل چهارگانه پژوهش97

فهرست شکل ها

شکل2-1HSP902  جزء مجموعه گیرنده استرونیدی می باشد20

شکل2-2تصویر شماتیک از ساختارHSP7021

شکل2-3فرآیند بیان و تنظیم HSP70 24

شکل2-4فرآیند بیانHSP70 24

شکل2-5مسیر یوبیکویتین-پروتئازوم26

شکل2-6تسهیل انتقال پروتئین های تخریب شده از سیتوزول به سمت رتیکولوم27

شکل2-7بیانHSP7028

شکل2-8متابولیسم گلوتامین59

شکل2-9مسیر پیشنهادی برای واسطه گری گلوتامین در بیان HSP7062

شکل2-10اثر محافظتی گلوتامین بر سلول های اپی تلیال روده در برابر استرس گرمایی مرگ آور63

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دالود بخشی از تاثير مصرف مكمل گلوتامين و تمرين تناوبی بر پاسخ HSP۷۲ بربازيكنان فوتبال

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید