انتخاب صفحه

چکیده : 

هدف ازاین  تحقیق مقایسه و اثر انواع روشهای گرم کـردن بـر آمـادگی حرکتـی دانـش آمـوزان پسـر فوتبالیست دوره متوسطه می باشد.جامعه آماری شامل کلیـه دانـش آمـوزان دوره متوسـطه ، منطقـه آموزش و پرورش زاوه می باشد که  در سال تحصیلی 87 – 86 تعداد آنها 1500 نفر بوده اسـت .نمونـه آماری شامل 45 نفر می باشد که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخـاب شـدند . آزمـودنی هـا ، از بین دانش آموزان عضو کانون فوتبال منطقه زاوه،که به طور مستمر در حـدود 3 سـال در ایـن کـانون دررشته فوتبال  به فعالیت مشغول بودند، انتخاب شدند . متوسط سن آزمودنیهـا . 50/±50/16سـال و متوسط وزن و قد آنها به ترتیب 9/6  ± 56.50  کیلوگرم و 80/5 ± 166.1  سانتی متـر بـو ده اسـت . تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق به صورت نیمه  تجربی می باشـد . طـرح تحقیـق شـامل پـیش آزمون و پس آزمون بوده که سه گروه تجربی ، سه روش مختلف گرم کردن ، شـامل گروهـای تجربـی 1- روش گرم کردن پویا 2- روش گرم کردن ایستا 3- روش گرم کـردن  پـنج مرحلـه ای را بـه اجـر ا گذاشتند و  اثرات آنهاتوسـط آزمـون هـای پـرش سـارجنت، پـرش جفـت ( طـول )،چـابکی و آزمـون دریبلینگ فوتبال مورد  بررسی قرار گرفت. اطلاعات خام بدست آمده از طریق نرم افزار spss  نگـارش 16 ، تحلیــل واریــانس  (ANOVA) و آزمــون تعقیبــی شــفه  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتند(05.0p ).نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ی این تحقیق نشان داد که ؛ بین رکورد های آزمون  پرش جفت ،آزمون سارجنت ، آزمون چابکی و آزمون دریبلینگ فوتبال در اثـر سـه روش گـرم  کـردن تفاوت معنی داری وجود دارد.با توجه به نتایج تحقیق توصیه می شود از روش گـرم کـردن پو یـا بـرای افزایش فاکتورهای آمادگی حرکتی قبل از شروع تمرینـات و مسـابقات اسـتفاده شـود و از روش گـرم کردن ایستا کمتر استفاده شود.

واژه های کلیدی:  گرم کردن ، آمادگی حرکتی ، دانش آموزان پسر فوتبالیست، دریبلینگ فوتبال

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول: طرح مسأله

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  2

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

هدف کلی : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  5

اهداف جزئی:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

فرضیه های تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

مدل تحلیلی تحقیق : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

محدودیتها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

تعاریف واژه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  9

بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق  …………………………………………………………………………………………………  9

تحقیقات انجام شده در داخل کشور  …………………………………………………………………………………………………………  14

  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :  …………………………………………………………………………………………………..  22

جمع بندی تحقیقات گذشته ……………………………………………………………………………………………………………………..  31

  فهرست مطالب

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  33

  روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  33

جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  33

نمونه آماری وروش آماری  …………………………………………………………………………………………………………………………..  33

  متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….34

ابزار و وسایل جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………..  34

فرایند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  34

گرد آوری داده ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………………  35

روش تجزیه و تحلیل داده ها  ……………………………………………………………………………………………………………………..  35  

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل 

مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  38

مشخصات فردی آزمودنی ها و آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………38

آزمون فرضیه های تحقیق و ارائه نتایج …………………………………………………………………………………………………….  42

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها 

مقدمه  ……………………………………………………  54

تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………………..

بحث و بررسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پیشنهاد های کاربردی بر گرفته از تحقیق…………………………………………………………………………………………..57

پیشنهادهای بر گرفته از تحقیق برای تحققات بعدی………………………………………………………………………………  57

پیوست ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  58

منابع و مآخذ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  66

فهرست جداول 

       عنوان                                                                                 صفحه  

جدول ( 2 -1) خلاصه ای از تحقیقات مرتبط با تحقیق حاضر………………………………………………………….30

جدول ( 4 -1 ) مشخصات فردی آزمودنی ها   ………………………………………………………………………………………….  38

جدول ( 4 -2) نمرات پیش آزمون و پس آزمون سه روش گرم کردن  …………………………………………………  39

جدول ( 4 -3 ) آزمون فرضیه پیش آزمون پرش جفت با تحلیل واریانس……………………………………     42

جدول ( 4 -4 ) : آزمون فرضیه پس آزمون پرش جفت با تحلیل واریانس   ………………………………………….  43

جدول (4-5) : آزمون تعقیبی شفه برای پس آزمون…………………………………………………………………………..43

جدول ( 4 -6) آزمون اختلاف  پس آزمون و پیش آزمون  پرش جفت با تحلیل واریانس   …………………  43

جدول (4-7) آزمون تعقیبی شفه برای پرش جفت  ……………………………………………………………………………….  44

جدول ( 4 -8) آزمون فرضیه پیش آزمون پرش ارتفاع با تحلیل واریانس   ……………………………………………  45

جدول ( 4 -9) آزمون فرضیه پس آزمون پرش ارتفاع با تحلیل واریانس   ……………………………………………..  45

  جدول (4-10) : آزمون تعقیبی شفه برای پس آزمون پرش ارتفاع…………………………………………………….45

جدول (4-11) آزمون اختلاف  پس آزمون و پیش آزمون  پرش ارتفاع با تحلیل واریانس……………….46

جدول (4-12) آزمون تعقیبی شفه برای تفاوت میانگینهای  پرش ارتفاع  ……………………………………………  46

جدول ( 4 -13) : آزمون فرضیه پیش آزمون 9×4 متر رفت و برگشت با تحلیل واریانس   …………………  47

جدول (4-14) آزمون فرضیه پس آزمون9×4 متر رفت و برگشت با تحلیل واریانس ……………………….47

جدول (4-15): آزمون تعقیبی شفه برای9×4 متر رفت و برگشت در پس آزمون…………………………….48

جدول 4-16) آزمون اختلاف پس آزمون و پیش آزمون9×4 متر رفت و برگشت  با تحلیل واریانس48

جدول ( 4 -17) آزمون تعقیبی شفه برای9×4 متر رفت و برگشت ……………………………………………………48

جدول (4-18) آزمون فرضیه پیش آزمون دریبلینگ با تحلیل واریانس …………………………………………..49

جدول ( 4 -19) آزمون فرضیه پس آزمون دریبلینگ با تحلیل واریانس …………………………………………..49

جدول (4-20) : آزمون تعقیبی شفه برای آزمون دریبلینگ در پس آزمون………………………………………50

جدول ( 4 -21) آزمون اختلاف  پس آزمون و پیش آزمون  دریبلینگ با تحلیل واریانس ……………….50

جدول (4-22) آزمون تعقیبی شفه برای دریبل ………………………………………………………………………………..51

جدول(4-23) جمع بندی فرضیه های پژوهش با اختلاف پیش آزمون و پس آزمون ……………………..52

فهرست نمودارها  

       عنوان                                                                                 صفحه  

نمودار (4-1) مقایسه سه روش در پیش آزمون و پس آزمون تست سارجنت  ……………………………………  40

  نمودار (4-2 ) مقایسه سه روش در پیش آزمون و پس آزمون تست پرش جفت  ………………………………  40

نمودار (4-3 ) مقایسه سه روش در پیش آزمون و پس آزمون  چابکی  ……………………………………………….  41

  نمودار (4-4 ) مقایسه سه روش در پیش آزمون و پس آزمون دریبلینگ فوتبال  ………………………………  41

فصل اول 

طرح مساله

مقدمه  

تربیت بدنی به عنوان یک شاخه علمی ، توانسته است در سایه ارتباط و همکـاری تنگاتنـگ بـا سـایر علوم وبا حفظ پویایی ، گسترش پیشرفت روز به روز خود، زیر شـاخه هـای جدیـدی را معرفـی کنـد .امـروزه مربیان ، معلمان و ورزشکاران برای کسب موفقیت ناچارند ، با این زیر شاخه ها آشنا شوند و این اطلاعـات را به کار گیرندتا عملکردخود را ارتقا دهند.

 دانش آموزان برای موفقیت در فعالیت های ورزش  و حتـی فعالیـت هـای روز مـره، در طـول زمـان فعالیت جسمی و فکری در  ساعاتی که در  مدرسه هستند و ساعات دیگر روز، باید از آمادگی بدنی مناسـبی بر خوردار باشند تا بتوانند فعالیت های ورزشی و دیگر کارهایشان را به طور مناسب  انجـ ام دهنـد ، آمـادگی یا ظرفیت انجام کار بدنی ، برای افراد گوناگون معنای مختلفی دارد.یک بازیکن گلف برای بازی ممکن اسـت چندین کیلومتر راه برود ، ولی هرگز ندود. این بازیکن ممکن است  ادعا کند که آمـاده اسـت . یـک شـناگر ، یک دونده صد متر، یک پرتاب کننده ، هر یک آمادگی مخصوص به رشته خود را نیـاز دارنـد . بنـابراین یـک فوتبالیست نیز احتیاج با آمادگی ویژه برای بازی فوتبـال دارد . هریـک از ورزشـها و یـا فعالیتهـای جسـمی ، برنامۀ آمادگی جسمانی و حرکتی مخصوص به خود  در آن ورزش را می طلبد [1] .

اصول تمرین و بدنسازی از جمله مهمترین زیر شاخه های تربیت بدنی و علوم ورزش در عصـر حاضـر  می باشد، که به   نحوه شروع فعالیت ورزشی تمرین یا مسابقه اهمیت  خاصی می دهد و دراین زمینه بحـث های فراوانی در میان می باشد.  که  پژوهشگران ، مربیان ورزش و معلمان تربیت بدنی را به تفکـر وا داشـته است. و آنها به این نتیجه رسیدند که گرم کردن می تواند قبل از شروع فعالیتهای ورزشـی در آمـاده کـردن بدن برای فعالیت سودمند و مفید باشد. ولی نتایج برخی از تحقیقات باعث شده اسـت کـه در مـورد شـدت، مدت و نوع و شیوه فعالیتهای مقدماتی اتفاق نظر وجود نداشته باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده ، در نظر داریم انواع روشهای گرم کردن بـر آمـادگی حرکتـی دانـش آموزان پسر فوتبالیست دوره متوسطه را در این پژوهش بررسی کنیم.

بیان مساله 

گرم کردن که در ردیف کمکهای ارگوژنیک[1] قرار می گیرد. می تواند با تغییر و تحولات فیزیولـوژیکی که در دستگاه قلبی – تنفسـی ، اسـکلتی ، عصـبی و متـابولیکی ، انجـام دهـد، بـر میـزان عملکـرد و اجـرا بیافزاید[2].

گرم کردن واژه ای عمومی است که برای حرکتهایی استفاده می شود که قبل از فعالیت ورزشی اصـلی و با هدف آماده سازی بدن برای انجام فعالیتهای اصلی اجرا می شوند[2].

 آمادگی حرکتی:(( به مجموعه ای از قابلیتهای انسان که در اثر آموزش ایجاد مـی شـوند و اکتسـابی هستند ، اطلاق  می شود)) [3]. این قابلیت ها آموزش پذیر می باشند و از طریق آموزش حرکتها و اسـتفاده از تجارب ، بهبود  می یابند. و البته تمرین و ممارست در اجرای حرکتها نیز در بهبود آن موثرند . قابلیتهایی که در حیطه آمادگی حرکتی قرار می گیرند . شامل : قدرت انفجاری یـا نیـروی عضـلانی ، تـوان عضـلانی ، سرعت  زمان واکنش  یا سرعت عکس العمل ، چابکی وتعادل می باشد[3].

با توجه به ادبیـات پیشـینه ،مهمترین فـاکتور هـای آمـ ادگی حرکتـی در فوتبـال کـه دانـش آمـوزان فوتبالیست ما به آنها بیش از بقیه فاکتور های  دیگر آمادگی حرکتی نیاز دارند  را می توان ، توان بی هوازی ، چابکی و  مهارت دریبلینگ  فوتبال نام برد[4]. با توجه به ماهیت دینامیکی فوتبال،این ورزش نـه تنهـا بـه داشتن سرعت محتاج است ، بله تبحرو آمادگی برای  تکنیکهای سرزدن،تکل زدن ،تغییر مسیر های سریع و کوتاه ، چرخشها و حمل توپ نیز لازمه آن می باشد . دانش آموزان باید بتوانند در طول این ورزش از فاکتور های آمادگی حرکتی خود به طور مناسب  بهره ببرند.

با توجه به مطالب عنوان شده ضرورت گرم کردن قبل از تمرینات و مسابقات فوتبال مورد پـذیرش قـرار گرفته است [61-60-5-2]، ولی روش های گرم کردن متفاوتی وجود دارند که مربیان فوتبال به تناسب اهداف خود از انها استفاده می کنند.در برخی از کشورهای صاحب ورزش و اروپـایی ، چنـدی اسـت کـه بحث استفاده از انواع کشش ( پویا و ایستا ) مورد تحقیق قـرار گرفتـه اسـت  [69-68-67-66-65-64-

  . [61-62-63

فوتبال نیز از جمله فعالیتهای ورزشی می باشد که به توان عضلانی و چابکی و سـرعت احتیـاج دارد و آمادگی دانش آموزان قبل از شروع فعالیت و اثر آن بر فاکتورهـای آمـادگی حرکتـی از اهمیـت خاصـی  بـر خوردار است . محقق بر آن شده است که این مسالۀ مهم را  بررسی نموده و به مرحلـه آزمـایش و تجربـه در آورد.

این تحقیق بر آن است که اثر روشهای مختلف گرم کردن بـر آمـادگی حرکتـی دانـش آمـوزان پسـر فوتبالیست دوره متوسطه را برسی نماید. تا روشن شود که کدام روش گرم کردن و کشش ( ایستا  یـا پویـا ) بر  بهبود عملکرد فاکتورهای اساسی آمادگی حرکتی در دانش آموزان فوتبالیست دوره متوسـطه توانـا تـر و مثمر ثمر تر می باشند.

ضرورت و اھمیت تحقیق

با توجه به پیشرفت روز افزون دانش تربیت بدنی و تاکید بر بهترین اجرا و عملکرد با کمترین فشـار بر سیستمهای بدن .و اینکه گرم کردن مناسب و استفاده از کششهای متناسب رشته ورزشی  می توانـد در  آماده کردن مناسب  عضلات و دیگر دستگاه های بدن دانـش آمـوزان  فوتبالیسـت  نقـش بسـیار خـوب و مفیدیی بازی کند،درشروع فعالیتهای ورزشی وفعالیت حرکتی فوتبالیستهای نوجوان مـی تـوان اه میـت و ضرورت گرم کردن را درک کرد.

اغلب به ورزشکاران جوان قبل از شرکت در فعالیتهـای ورزشـی پیشـنهاد مـی شـود کـه بعضـی از حرکات آمادگی و گرم کردن را انجام دهند ، پیشنهاد و برنامۀ کلی این اسـت کـه چنـد دقیقـه تم رینـات هوازی با شدت پایین انجام دهند و پیرو آن چند حرکت کشش ایستا اجرا شود[62]. کششهای ایستا قبـل از مسابقه معمولأ برای بهبود عملکرد و پیشرفت در اجرا و همچنین کاهش خطرات آسـیب دیـدگی پـیش بینی شده است [70].کششهای ایستا برای کودکان و بزرگسالان بـه عنـوان یـک برنامـۀ روتـین ، قبـل از مسابقه یا تمرین پذیرفته شده است[71].

به هر جهت مدارک و شواهدی که کششهای ایستا قبل از مسابقه و فعالیت ورزشی اصـلی  بتواننـد عملکرد را بهبود بخشد و از صدمات جلوگیری کنند اندک  و محدود است[62].

همواره این درگیری ذهنی برای معلمان تربیت بدنی و مربیان ورزش، مبنی بـر اسـتفاده از کششـها در برنامۀ گرم کردن خود وجود داشته است[72].به هر جهت شواهدی وجود دارد که کـار بـرد کششـهای ایستا قبل از فعالیتهایی که به حداکثر توسعۀ توان و نیرو احتیاج دارند ، می تواند محـدود کننـده و زیـان آور باشد[74-73-71].بعضی از تحقیقات بر استفاده از کششهای پویا قبل از مسابقه و تمرین تاکید کـرده اند[79-78-77-76-75-74-67-66-65-63-62-61].به هر جهت برنامه های متفاوت گـرم کـردن مـی تواند با عث ارتقای سطح عملکردی عاملهای آمادگی جسمانی و حرکتی و در نتیجه، بهبود اجـرای دانـش آموزان شوند. اما محتوی برنامۀ گرم کردن ، می تواند اثر بخشی آن را با توجه به نوع فعالیت اصـلی تغییـر دهد.

 انجام این پژوهش از این جهت ضروری و دارای اهمیت است که نتـایج آن مـی توانـد بـه مربیـان فوتبال کانونهای دانش آموزی کمک کند تا بهترین شیوه گرم کردن و اثر آن را بـر فـاکتور هـای آمـادگی حرکتی ( توان بی هوازی ، چابکی و دریبلینگ فوتبال ) دانش آموزان فوتبالیست اعمال کنند تا بـه بهبـود اجرای تکنیکی و تاکتیک های مورد نظر مربیان این کانونها کمک کند.

 با توجه به اینکه روزانه هزاران دانش آموز در سطح کشـور در کانونهـای  فوتبـال مشـغول فعالیـت هستندو پیرو آن در مسابقات شرکت می کنند و مربیان آنها  همواره در پی بهبـود فـ اکتور هـای آمـادگی حرکتی و مهارتی این رشته ورزشی می باشند ، این تحقیق در پـی  یـافتن  بهتـرین روش گـرم ومناسـب ترین شیوه کششهای تاثیر گذار در فوتبال دانش آموزان مـی باشـد . نبـودن تحقیقـاتی در  بحـث مقایسـه  کششـهای ایسـتا و پویـا ، مخصوصـأ در حیطـۀ آمـوزش و پـرورش  در کشـور  مـ ی توانـد یکـی دیگـر از  ضرورتهای بررسی و تحقیق در این موضوع باشد.

اهداف تحقیق

هدف کلی :   

 مقایسه و اثر انواع روشهای گرم کردن بر آمـادگی حرکتـی دانـش آمـوزان پسـر فوتبالیسـت دوره متوسطه .

اهداف جزئی:

بررسی اثر گرم کردن با استفاده از کششهای ایستا بر توان بی هوازی، چابکی و دریبـل فوتبـال در  دانش آموزان پسرفوتبالیست  دوره متوسطه .

بررسی اثر گرم کردن با استفاده از کششهای پویا بر توان بی هوازی، چـابکی و دریبـل فوتبـال در  دانش آموزان پسرفوتبالیست دوره  متوسطه.

بررسی اثر گرم کردن با استفاده از روش 5 مرحله ای با خوردن آب بر توان بی هوازی، چـابکی و دریبل فوتبال در  دانش آموزان پسرفوتبالیست دوره متوسطه.

بـین رکـورد هـای آزمـون پـرش جفـت در اثـر سـه روش گـرم کـردن  در دانـش آمـوزان پسرفوتبالیست دوره متوسطه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بـین رکـورد هـای آزمـون پـرش ارتفـاع در اثـر سـه روش گـرم کـردن در دانـش آمـوزان پسرفوتبالیست دوره متوسطه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بین رکورد های آزمون 9×4 متر در اثر سه روش گرم کردن در دانش آمـوزان پسرفوتبالیسـت دوره متوسطه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بین رکورد های آزمون مهارت دریبلینگ فوتبال در اثر سه روش گرم کردن در دانش آمـوزان پسرفوتبالیست دوره متوسطه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فرضیه های تحقیق

مدل تحلیلی تحقیق

مدل تحلیلی این پژوهش از نـوع نیمـه تجربـی مـی باشـد .بـرای توصـیف و تشـریح داده هـا از نمودارهای ستونی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. بـرای آزمـون فرضـیه هـای تحقیـق از تحلیل واریانس (ANOVA)  و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است.کلیه محاسبات بـا اسـتفاده از spss ویرایش 16 و نرم افزار پاورپونت برای رسم نمودارها انجام شده است.

محدودیتها  

محدودیت های قابل کنترل 

  • وزن
  • جنسیت
  • فوتبالیست بودن نمونه ها

 محدودیت های غیر قابل کنترل   

  • تغذیه
  • آنگیزش آزمودنی ها
  • فعالیتهای خارج از ساعت آزمون

تعاریف واژه ها 

گرم کردن1  : واژه ای عمومی است که برای حرکتهایی استفاده می شود کـه قبـل از فعالیـت ورزشـی اصلی و با هدف آماده سازی بدن برای انجام فعالیتهای اصلی اجرا می شوند(2). 

کشش ایستا2:کششهایی بدون حرکت و یا فشاری است که بدنبال آن بدن را در یک وضعیت کشـیدگی نهائی برای مدت زمان کوتاه نگاه می داریم .

کشش پویا3 : در این نوع حرکات کششی عضلات نیز حرکت دارند.شامل حرکات آرام و کنترل شـده ای میباشند که به تدریج به سرعت و دامنه آنها افزوده میگردد. مانند بـالا و پـایین کـردن دسـتها از ناحیـه کتف.  نباید آن را با حرکات کششی بالستیک اشتباه گرفت. حرکات کششی بالستیک شدید بوده وهـدف آن انجام حرکات فراتراز دامنه حرکت مفاصل و عضلات میباشد که خطرناک بوده و انجـام آن را توصـیه نمی کنیم. 

تمرین[2]  : برنامه کاری و ممارستی به منظور رشد و پرورش ورزشکار برای یـک مسـابقه ویـژه . در یـک برنامه تمرینی با هدف فوق ، افزایش مهارت در اجرا و افزایش ظرفیتهای انـرژی بـه طـور یکسـان مـورد توجه قرار می گیرد[6].

چابکی[3] : عبارت است از تغییر سریع مسیر حرکت همراه با حفظ تعادل در فضا[6].

 دریبلینگ فوتبال[4]  : پا به پا کردن توپ فوتبال ، رد کردن توپ فوتبال از حریف[6].

آمادگی حرکتی[5]: به قابلیتهای اطلاق میشود که آموزش پذیر بوده و با تمرین بهبود پیدا می کند[46].

دانش آموزان پسر فوتبالیست دوره متوسطه : در این تحقیق دانش آموزانی هستند که حـدو دأ سـه سـال در کانون فوتبال منطقه فعالیت داشته اند.


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از مقایسه و تاثیر انواع روشهاي گرم کردن بر آمادگی حرکتی (نمونه موردی دانش آموزان پسر فوتبالیست دوره متوسطه)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید