چکیده 

فرو پاشی ولتاژ ، فرایندی است که در آن دنباله حوادث همراه ناپایداری ولتاژ در قسمت اعظمی از سیستم قدرت به یک نمایش غیر قابل قبول ولتاژ پایین منجر می شود.

دراین سمینار ابتدا علل وقوع ناپایداری ولتاژ توضیح داده می شود . سپس دو روش کلی که برای تشخیص ناپایداری ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد را مورد بحث وبررسی قرار می دهیم.

در فصل دوم روشهای محلی تشخیص ناپایداری ولتاژ را مورد بررسی قرار داده ودر فصل سوم روشی بر اساس مدل کلی سیستم را تشریح خواهیم کرد.

فهرست

مقدمه

فصل اول:

      پایداری ولتاژو فرو پاشی ولتاژ چیست؟

       ۱-۱  مفاهیم اساسی مربوط به پایداری ولتاژ

       ۱-۲  مشخصه های سیستم انتقال

       ۱-۳  مشخصه های ژنراتور

       ۱-۴  مشخصه های بار

       ۱-۵  مشخصه های وسایل جبرانساز راکتیو

       ۱-۶  فرو پاشی ولتاژ

       ۱-۷  مشخص سازی کلی بر اساس رویدادهای واقعی

       ۱-۸  دسته بندی پایداری ولتاژ

       ۱-۹  تحلیل پایداری ولتاژ

       ۱-۹-۱ تحلیل دینامیکی

       ۱-۹-۲  تحلیل استاتیکی

       ۱-۱۰ جلوگیری از فرو پاشی ولتاژ

        ۱-۱۰-۱ معیارهای طراحی سیستم

        ۱-۱۰-۲ معیارهای بهره برداری از سیستم

        ۱-۱۱ فروپاشی ولتاژ ونحوه مقابله با آن

        ۱-۱۲ نتیجه گیری

فصل دوم:

    روشهای محلی برای تشخیص ناپایداری ولتاژ

              ۲ -۱الگوریتمی جهت محافظت خط ازفروپاشی ولتاژبااستفاده ازاندازه گیری محلی

              ۲-۱-۱ زمینه نظری

              ۲-۱-۲ الگوریتم رله

             ۲-۲ ارزیابی بی درنگ اختلالات وتکنیکهای رتبه بندی

             ۲-۲-۱ فرمول بندی شاخص نزدیکی به فرو پاشی ولتاژ

             ۲-۲-۲ تفسیرشاخصهای  پیشنهادی مجاورت فرو پاشی ولتاژ

             ۲-۲-۳ مشخصات شاخصهای پیشنهادی

             ۲-۲-۴ اثر جبران راکتیو بر شاخصها

             ۲-۲-۵ اثر محدودیت تولید توان راکتیو بر شاخصها

             ۲-۲-۶ اثر تغییر دهنده های تپ چنجر ترانسفورماتور بر روی شاخصها

              ۲-۳    نتیجه گیری

فصل سوم:

           روشهای مبتنی بر مدل سیستم برای تشخیص ناپایداری ولتاژ

             ۳-۱     آنالیزتحلیل اغتشاشات جدید برای ارزیابی فروپاشی ولتاژ

             ۳-۱-۱ روشهای تحلیل اغتشاشات

             ۳-۱-۲ ابزار تحلیل اغتشاشات

              ۳-۲    نتیجه گیری

ضمیمه ۱:

              فناوری PMU  و روش جدید برای پایش وضعیت سیستم قدرت

ضمیمه ۲:

              تحلیل فروپاشی شبکه سراسری ایران در سال۲۰۰۳

۱

۲

۲

۹

۱۰

۱۲

۱۳

۱۵

۱۶

۱۷

۱۹

۲۰

۲۳

۲۳

۲۴

۲۷

۲۸

۲۹

۳۱

۳۴

۳۷

۳۸

۴۲

۴۴

۴۶

۴۶

۴۷

۴۷

 

 

۴۸

۴۹

۵۱

۵۲

۵۳

۵۶

 

مقدمه

مسائل کنترل وپایداری ولتاژ مسائل جدیدی در صنعت برق نیستند،لیکن امروزه در بسیاری از سیستمها مورد توجه خاصی قرار گرفته اند. زمانی این موضوع فقط به طور عمده با سیستمهای ضعیف وخطوط طولانی مرتبط بود، اما حالا در نتیجه بار گذاری شدیدتر ،در شبکه های بسیار توسعه یافته نیز مورد توجه است. در سالهای اخیر ناپایداری ولتاژ موجب بروز چند فروپاشی عظیم در شبکه های مختلف شده است. در نتیجه امروزه عبارت “ناپایداری ولتاژ”[۱]و”فروپاشی ولتاژ”[۲]در بحثهای برنامه ریزی وبهره برداری ، بیشتر از گذشته مد نظر گرفته می گردد.

اگر چه ممکن است ولتاژهای پایین ناشی از فرایند عدم همگامی زوایای روتور باشند، نوع فرو پاشی ولتاژ مربوط به ناپایداری ولتاژ می تواند در جایی رخ دهد که پایداری زاویه ای مطرح نیست. زمانی که زوایای روتور بین دو گروه از ماشینها به ۱۸۰ درجه نزدیک یا از آن بیشتر          می شود، خارج شدن آرام آرام ماشینها از همگامی ، منجر به ولتاژهای بسیار پایین در نقاط میانی شبکه می شوداما در چنین حالاتی ولتاژ پایین به جای علت خارج شدن روتورها از همگامی ، نتیجه آن است.

پایداری ولتاژ به توانایی سیستم قدرت در حفظ ولتاژهای قابل قبول در کلیه شینهای سیستم تحت وضعیت عادی وبعد از وارد شدن اغتشاش ، مربوط می باشد. سیستم هنگامی وارد حالت ناپایداری ولتاژ می شود که بروز اغتشاش ، افزایش در بار مورد نیاز ، یا تغییر در موقعیت سیستم ، موجب کاهش فزاینده وغیر قابل کنترل ولتاژ گردد. عامل اصلی ناپایداری ، ناتوانی سیستم قدرت در مواجهه با تقاضای توان راکتیو می باشد.

فصل اول

پایداری ولتاژوفروپاشی ولتاژ چیست؟

۱-۱- مفاهیم اساسی مربوط به پایداری ولتاژ]۱۹[

مسائل پایداری ولتاژ معمولا در سیستمهای تحت بار گذاری شدید رخ می دهد.گر چه ممکن است اغتشاش منجر به فرو پاشی ولتاژ دلایل گوناگونی داشته باشد، لیکن مساله اساسی ضعف ذاتی سیستم قدرت است. علاوه بر استحکام شبکه انتقال وسطوح انتقال توان ، عوامل اصلی        فرو پاشی ولتاژ عبارتند از محدودیت های کنترل توان راکتیو یا ولتاژ ژنراتور ، مشخصه های بار ، مشخصه های وسایل جبرانسازی راکتیو وعمل وسایل کنترل ولتاژ از قبیل ترانسفورماتورهای دارای تغییر دهنده تپ زیر بار.

۱-۲- مشخصه های سیستم انتقال

مشخصه های مورد نظر روابط بین توان انتقال داده شده (pR) ، ولتاژ طرف گیرنده (vR) وتزریق توان راکتیو (Qi) است. جریان I  ، ولتاژ طرف گیرنده VR وتوان pe در سیستم شعاعی شکل(۱-۱) با استفاده از روابط زیر قابل محاسبه هستند:

۱-۹- تحلیل پایداری ولتاژ

تحلیل پایداری ولتاژ برای یک حالت معین سیستم ،بررسی دو جنبه زیر را در برمی گیرد:

                الف) نزدیکی به نا پایداری ولتاژ :سیستم چه مقدار به نا پایداری ولتاژ نزدک است؟ فاصله تا ناپایداری را می توان بر حسب کمیتهای فیزیکی ، از قبیل سطح بار ، عبور توان حقیقی در یک حد فاصل بحرانی وذخیره توان راکتیو ، اندازه گرفت.مناسب ترین میزان برای هر موقعیت مفروض ، به سیستم مشخص وکاربرد مورد نظر حاشیه برای نمونه برنامه ریزی در مقابل تصمیمهای بهره برداری ، بستگی دارد . البته باید پیشامدهای احتمالی را نیز در نظر گرفت مانند قطع خط، از دست دادن واحد تولید ، یا منبع توان راکتیو وغیره.

ب) مکانیزم نا پایداری ولتاژ : چرا وچگونه نا پایداری رخ می دهد؟ عوامل کلیدی که در ناپایداری نقش دارند کدامند؟نواحی ولتاژ ضعیف کدامند؟چه اقدامهایی در بهبود پایداری ولتاژ موثر ترین هستند؟

شبیه سازی های حوزه زمان ، که در آنها مدلسازی مناسبی وارد شده باشد، رویدادها وروند شان را که منجر به نا پایداری شده است نشان می دهند. لیکن ، چنین شبیه سازیهایی وقت گیر هستند وبسادگی اطلاعات حساسیت ودرجه پایداری را به دست نمی دهند.

معمولا دینامیکها ی سیستم که بر پایداری ولتاژ تاثیر می گذارند ، کند هستند.   بنابر این ، بسیاری از جنبه های مساله را می توان به طور موثربا بکار گیری روشهای استاتیکی تحلیل کرد، این روشها قابلیتهای نقطه تعادل نمایش داده شده به وسیله یک نقطه کار معین سیستم قدرت را بررسی می کنند

ABSTRACT 

Voltage collapse is a process in which the out coming of events , along with voltage instability , creates an unwanted representation of low voltage in a wide area of the power system.

In this seminar the reasons for voltage instability will be explained, first . After that , we will study two general methods in diagnosing voltage instabi

In chapter 2 local methods  in diagnosing voltage instability are explained.

And finally , in chapter 3 , a method  based on the system model  will be described.


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 119

دانلود بخشی از پایان نامه بررسی و مقایسه شاخصه های مختلف پایداری ولتاژ

بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


 

خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده


 

خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده به همراه فایل ورد اصلی و پاور پوینت ارایه

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت  مشورت کنید