انتخاب صفحه

 چکیده

هدف ازپژوهش  حاضر مقایسه تاثیریک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی پارکها و بدون  وسیله بر آمادگی جسمانی مردان غیر ورزشکار بود.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان پسر غیر ورزشکاردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران با میانگین سنی گروه با وسیله 82/±6/18 وبی وسیله35/1±6/18سال ومیانگین قد گروه با وسیله42/6±31/175 وبی وسیله69/4±8/173 سانتیمترومیانگین وزن گروه با وسیله 05/13±25/68 وبی وسیله11/21±45/76 کیلو گرم بود که طبق آمار واحد تربیت بدنی رادرترم اول سال1389 داشتند31 نفر از دانشجویان مرد غیر ورزشکار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران بطور هدفمند انتخاب و در دو گروه15و16نفره ،کار با تجهیزات ورزشی پارکها و بدون تجهیزات قرار گرفتند. قبل و بعد از برنامه تمرین  ،انداز های مربوط به قد،وزن،درصد چربی و قابلیت های آمادگی جسمانی شامل:انعطاف پذیری،قدرت واستقامت عضلات کمر بند شانه ای و شکم،سرعت وآمادگی قلبی تنفسی ثبت شد. آزمودنی ها 10 هفته و هر هفته 2 جلسه و هر جلسه به مدت1 ساعت به تمرین پرداختند. گروه با وسیله، تمرینات خود را با تجهیزات ورزشی پارکها  و گروه بی وسیله حرکات کششی ، دوهای امدادی و تمرینات دایره ای را انجام دادند.برای تجزیه وتحلیل داده ها،آمار توصیفی شامل:میانگین،انحراف معیار،جدول ونمودار برای توصیف داده ها استفاده شده است .وبرای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی شامل:آزمون t مستقل برای مقایسه دو گروه واز تفاضل پیش وپس از آزمون در هر گروه استفاده شده است.

کلیه نتایج با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت.

یافته ها نشان داد10 هفته تمرین باتجهیزات ورزشی پارکهادر قابلیت های آمادگی جسمانی قدرت واستقامت عضلات کمر بند شانه ای (01/0≤P )وسرعت (05/0≤ P)افزایش معناداری ایجاد کرد. در سایرقابلیت های انعطاف پذیری،استقامت عضلات شکم،آمادگی قلبی تنفسی ودرصد چربی تفاوت معناداری مشاهده نشد.توصیه می شود به منظور افزایش سرعت وقدرت عضلات کمربند شانه ای بر حسب شرایط و امکانات از تجهیزات ورزشی پارکها استفاده شود.

واژه ها کلیدی: تجهیزات ورزشی پارکها،آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی  ،آمادگی حرکتی ،سلامتی،ورزش همگانی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه 

فصل اول:کلیات طرح ………………………………………………………………………………………………….. 1 

1-1.مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2.بیان مساله تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………… 3

 • 4.اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4- 1.هدف کلی تحقیق    ……………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-4- 2.اهداف اختصاصی تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5.فرضیه های تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 • 6.محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6-1.محدوده تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6-2.محدودیتهای غیر قابل کنترل  …………………………………………………………………………………………………. 6

7.تعریف واژه ها و مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوع تحقیق  …………………………………………………………………………………. 9

1.مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2.مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- 1.پارک ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- 2.متغیرهای منتخب آمادگی جسمانی  ……………………………………………………………………………………… 15

3.بررسی تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق …………………………………………………………………. 25

2-3- 1.تحقیقات انجام شده در داخل کشور  ……………………………………………………………………………………… 25

2-3- 2.تحقیقات انجام شده در خارج کشور  ………………………………………………………………………………………. 27

فصل سوم:روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………….. 31

1.مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-2.روش وطرح تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-3.جامعه آماری  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-4.نمونه آماری وروش نمونه گیری  …………………………………………………………………………………………………. 32

3-5.متغیر های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-6.وسایل وتجهیزات اندازه گیری  ……………………………………………………………………………………………………. 33

3-7.روش اندازه گیری متغیر ها  ………………………………………………………………………………………………………… 33

3-8.روش گردآوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………………………… 36

9.روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-10. روش ها ی تجزیه وتحلیل داده ها  …………………………………………………………………………………………. 37

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق  ………………………………………………………………………….. 38

1.مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

.توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

.آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث و پیشنهادات  ……………………………………………………………………………… 48

5-1 .مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

5-2 .خلاصه پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3.بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 50

5-4.نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

55.پیشنهادات  …………………………………………………………………………………………………………………………..…. 55 

پیوست ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

منابع وماخذ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه 

جدول3-1. برنامه گروه باوسیله  …………………………………………………………………………………………………………. 37

جدول3-2. برنامه گروه بی وسیله  ……………………………………………………………………………………………………… 37

جدول4-1.میانگین وانحراف معیار،سن،قد،وزن،درصد چربی در هر یک از گروه های آزمایشی  ……… 39

جدول4-2.میانگین وانحراف معیار متغیر های مورد بررسی در هر یک از گروهها آزمایشی در پیش و      پس آزمون  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

جدول شماره4-3 .نتایج آزمون t مستقل از نمرات استقامت عضلات کمربند شانه ای  ………………….. 44

جدول شماره4-4 .نتایج آزمون t مستقل از نمرات قدرت واستقامت عضلات شکم  ………………………… 44

جدول نتایج آزمون شماره4- 5 t مستقل از نمرات انعطاف پذیری  …………………………………………………… 45

جدول شماره4-6.نتایج آزمون t مستقل از نمرات آمادگی قلبی تنفسی  …………………………………………. 46

جدول شماره4-7.نتایج آزمون t مستقل از نمرات سرعت  ………………………………………………………………… 46

جدول شماره4-8.نتایج آزمون t مستقل از نمرات درصد چربی  ……………………………………………………….. 47

 فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه 

نمودار 4-1. مقایسه میانگین افزایش آمادگی قلبی عروقی در هر دو گروه آزمایشی در پیش آزمون

پس آزمون  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

نمودار4-2 .مقایسه میانگین کاهش زمان دو سرعت در هر دو گروه آزمایشی در پیش آزمون،پس

آزمون  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

نمودار 4- 3.مقایسه میانگین افزایش قدرت عضلات کمربند شانه ای در هر دو گروه آزمایشی در

پیش آزمون،پس آزمون  …………………………………………………………………………………………………………………….. 42

نمودار4-4.  مقایسه میانگین افزایش قدرت عضلات شکم در هر دو گروه آزمایشی در پیش آزمون

پس آزمون  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

نمودار 4-5.  مقایسه میانگین افزایش متغیر انعطاف پذیری  در هر دو گروه آزمایشی در پیش

آزمون،پس آزمون  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

 فصل اول

طرح تحقیق

1-1- مقدمه

زندگی در کلان شهرها به دلیل مشغله بیش از حد ,نامساعد بودن محیط طبیعی و اجتماعی شهری و آلودگیهای موجود و وابستگی شدید به ماشین،فقر حرکتی در شهروندان ایجاد کرده و فعالیت های اوقات فراغت نیز  با کمترین تحرک وفعالیت بدنی همراه است. بیشترین مرگ و میر در کلان شهرها بر اثر ایست قلبی است که  عامل آن فقر تحرک وفعالیت بدنی است.فقرحرکتی مشکلات بسیاری را ایجاد می کند از جمله بیماری های تن(بیماریهای قلبی-تنفسی،پوکی استخوان،پیری زود هنگام)و بیماریهای روحی روانی[1].

با توجه به چنین بیماریهای روحی وروانی که هر روز به نوعی بروز می کند لازم است در شهرها,خود را برای افزایش فعالیتهای بدنی,تحرک و ورزش های همگانی آماده و برنامه ریزی هایی انجام گیردکه یکی از آنها مجهز کردن پارکها به تجهیزات وسایل ورزشی است. زندگی شهری امروز نوعی سستی جمعی و روانی به وجود می آورد. در این شرایط ورزش می تواند به عنوان راهی برای کاهش این سستی ها و وسیله ای برای کاهش فشارهای ناشی از زندگی در کلان شهرهادر نظر گرفته شود.

از آنجایی که در سالهای اخیرفعالیت بدنی و ورزش در پارکها از استقبال خوبی در میان مردم برخوردار بوده است. لذا،شهرداریها تجهیزاتی را برای استفاده عموم در پارکها نصب کرده است که استفاده ازآنها در میان مردم با شک وتردید روبرو شده است.

1-2-بیان مسأله تحقیق

ورزش و فعالیتهای جسمانی به عنوان یک واقعیت اجتماعی ، از زمانهای بسیار دور ، در ساختار جوامع بشری وجود داشته و جزئی از زندگی روزمره انسانها را تشکیل داده است . ورزش همگانی نیز شکلی از فعالیتهای جسمانی با حضور منظم در فعالیتهای جسمانی است که موجب تندرستی و سلامت بدنی و روانی شده ، روابط اجتماعی را شکل داده و منجر به نتایج مثبت می گردد . از سوی دیگر با تقویت بنیه جسمانی و پرورش ابعاد روحی ، روانی و اجتماعی در این ورزش به ورزشی که رقابت در آن مطرح است ( ورزش قهرمانی ) پیوند می خورد و با توجه ویژه به آن در عرصه های مختلف می تواند موجب پدید آمدن ارزشها و افتخارات ملی و بین المللی گردد [2].

دولت از طریق آموزش و پرورش ، بهزیستی در مقاطع دبستان و پیش دبستانی و شهرداریها در تمام بخشها در محلات می توانند در امر ورزش و فعالیت بدنی نقش آفرینی کنند . در بخش همگانی کردن ورزش ، شهرداریها با تعامل آموزش و پرورش ، صدا و سیما ، رسانه های گروهی نقش مهمی بر عهده دارند . شهرداریها می توانند با ایجاد فضاهای روباز و  بوستانهای محلی زمینه رشد و توسعه ورزش در محلات را فراهم آورند . ایجاد فضاهای ورزشی در محلات باعث می شود که به آسانی قابل دسترس برای همه شهروندان باشد و حق استفاده از ورزش همگانی برای همه فراهم شود و شهروندان بتوانند درنزدیکترین مکان به محل سکونت خود ورزش کنند .علت استقبال مردم از ورزش درپارک ها شاید به دلیل نصب وسایل و تجهیزات ورزشی است که افراد بدون پرداخت هزینه ای می توانند از آنها استفاده کنند [1].این تجهیزات امکان فعالیت های مختلفی را به کاربران می دهد که شامل فعالیتهای کششی، قدرتی ،جهشی،بالا رفتن،تاب خوردن،سرخوردن،چرخیدن،تعادلی است که حرکات کششی باعث افزایش دامنه حرکتی مفاصل وعضلات،افزایش قدرت دستها شامل: قدرت گرفتن وهماهنگی چشم ودست،افزایش قدرت پاها وهماهنگی بین آنها ،پایداری وتعادل که باعث جلوگیری از آسیب دیدگی ،هماهنگی عضلات که باعث افزایش تعادل ساختار قامتی ایده ال وقوی و بهبود آمادگی قلبی تنفسی وافزایش مصرف کالری می شود [3]. و از طرفی در گذشته  بیشتر فعالیت های  ورزشی در پارک ها از طریق دویدن،راه رفتن ،قدم زدن بوده است بطوریکه که هاچیسون دربیش از 3000بررسی  که منجر به اطلاعاتی روی 18000گروه فعال در13 پارک عمومی درشیکاگوکرد به این نتیجه رسید که41درصد فعالیت های گروها در فعالیت های حرکتی مانند:قدم زدن ،دوچرخه سواری و پیاده روی تند بوده است .وهمچنین کاشف در سال 1379در تحقیق دیگری که به ورزش شهروندی و ویژگی های آن پرداخته شده است طبق آمار ارئه شده (طرح نظام جامع)در سال 1379تهران 240پایگاه ورزش صبحگاهی فعال داشته است در صورتی که در 1388بر اساس آمار شهر های تهران تعداد این پایگاها حدود 1000افزایش یافته است که حدود 2/4برابر رشد داشته است  ونشان دهنده فعالیت روبه رشد ورزش شهرهای تهران بوده است که باعث افزایش چشمگیر در تعداد افراد شرکت کننده در ورزش شهروندی شده است.با توجه به گسترش ورزش شهروندی و استقبال بی نظیر مردم از پارک ها برای غنی سازی اوقات فراغت و پرداختن به ورزش،استفاده از این تجهیزات با مشکلاتی مواجه شده است[1].وهمواره این سوال ایجاد می شودکه آیا استفاده از این تجهیزات مستقردر پارک هادر مقایسه با فعالیت های بدون وسیله  می تواند در افزایش قابلیت های جسمانی تاثیر گذار باشد؟و همچنین از نظر آسیب دیدگی این دستگاهها تا چه حد ایمن هستند؟هنوز پاسخی برای این سوالات ارائه نشده است. به همین دلیل ،استفاده ازتجهیزات پارکی در پرده ای از شک وتردید قرار گرفته است. تحقیق حاضربرای پاسخ گویی به بخشی از این سوالات به اجرا در آمده و درصدد است تا تاثیر استفاده از این تجهیزات را بر آمادگی جسمانی بررسی نماید.

 1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه ورزش در سراسر جهان جزئی جدا نشدنی از فرهنگ ، آموزش و علم است . این پدیده اجتماعی در جوامع مختلف به سرعت در حال رشد ، توسعه و تکامل می باشد .  این مهم به دلیل پذیرش و اعتقاد افکار عمومی به نقش ورزش و شناخت خوب اکثریت افراد از میزان کارایی و تاثیرات مثبت آن  بر تامین سلامت جسمی و روحی به عنوان بعد همگانی و کسب سکوهای قهرمانی به عنوان بعد قهرمانی آن می باشد . در کشورهای پیشرفته دنیا مردم برای پیشگیری از بیماریهای جسمی و روانی به ورزش تشویق می شوند که این کار از طریق گسترش امکانات همگانی در سطح شهر انجام می شود . پارکهای موجود در سطح شهر از جمله محلهای مورد استفاده برای ورزش و فعالیت بدنی است که تعداد بسیاری از آنها به دستگاهها و وسایل ورزشی مختلفی تجهیز شده اند . نصب این وسایل و تجهیزات اقدامی ویژه ، مفید و لازم است ولی با توجه به اینکه مقوله ورزش ، یکی از نظر تجهیزات و امکانات ورزشی و دیگری از نظر وجود مربیان کار آزموده  مورد توجه است در کشور ما این دو مقوله در کنار هم نیست .زیرا بسیاری از این وسایل و تجهیزات علاوه بر اینکه نصب استانداردی ندارند ، هیچ مربی تربیت بدنی یا فیزیوتراپیستی که به تمرین درمانی و بیماریهای ناشی از ورزش آشنایی داشته باشد روی استفاده از آنها نظارتی ندارد[4].

نتایج ضد ونقیضی از بررسیهای انجام شده در خصوص استفاده ازتجهیزات پارکی گزارش شده است.در برخی موارد مزایای استفاده از این دستگاهها بیان شده است از جمله: استفاده رایگان از آنها ،استفاده از وزن بدن به عنوان نیروی مقاوم ،استفاده آسان ورایگان ،استقرار در فضای باز وپارکها،دامنه سنی گسترده استفاده کنندگان،استفاده گسترده بانوان با توجه به شرایط خاص فرهنگی واجتماعی و….. ودر برخی موارد معایبی که باعث بروز آسیب دیدگی در کاربران شده از جمله:عدم برخوداری وسایل وتجهیزات ورزشی پارکی از استانداردهای لازم،بروز آسیب های جسمانی به علت نقص فنی برخی وسایل وتجهیزات،احتمال استفاده ناصحیح کاربران از وسایل در اثر عدم آگاهی و…. می باشد. لذا ،این تحقیق در خصوص اثر بخشی استفاده از تجهیزات پارکی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد واین نیاز احساس می شود که با اجرای تحقیقات متعدد به سوالات پیشنهادی که در ذهن کاربران است پاسخ گفت. 

1-4- اهداف تحقیق

تحقیق حاضر دارای هدف کلی و اهداف اختصاصی به شرح زیر می باشد.

141هدف کلی تحقیق

مقایسه تاثیر یک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی پارکها و بدون وسیله برآمادگی جسمانی مردان غیر ورزشکار

1-4-2- اهداف اختصاصی تحقیق

الف- مقایسه تاثیریک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی و بدون وسیله بر قدرت عضلات کمربند شانه ای مردان غیرورزشکار

 • مقایسه تاثیر یک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی و بدون وسیله بر استقامت عضلات شکم مردان غیرورزشکار
 • مقایسه تاثیر یک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی و بدون وسیله بر انعطاف پذیری مردان غیرورزشکار
 • مقایسه تاثیر یک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی و بدون وسیله بر آمادگی قلبی تنفسی مردان غیرورزشکار
 • مقایسه تاثیر یک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی و بدون وسیله بر سرعت مردان غیرورزشکار
 • مقایسه تاثیر یک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی و بدون وسیله بر درصد چربی مردان غیرورزشکار
 • بین اثرات تمرین با تجهیزات ورزشی وبدون وسیله بر قدرت عضلات کمربند شانه ای در مردان غیرورزشکار تفاوتی وجود دارد
 • بین اثرات تمرین با تجهیزات ورزشی و بدون وسیله بر استقامت عضلات شکم در مردان غیرورزشکار تفاوتی وجود دارد
 • بین اثرات تمرین با تجهیزات ورزشی و بدون وسیله بر انعطاف پذیری در مردان غیرورزشکار تفاوتی وجود دارد
 • بین اثرات تمرین با تجهیزات ورزشی و بدون وسیله بر آمادگی قلبی تنفسی در مردان غیرورزشکار تفاوتی وجود دارد
 • بین اثرات تمرین با تجهیزات ورزشی و بدون وسیله بر سرعت در مردان غیرورزشکار تفاوتی وجود دارد
 • بین اثرات تمرین با تجهیزات ورزشی و بدون وسیله بر درصد چربی بدنی در مردان غیرورزشکار تفاوتی وجود دارد.

1-5-فرضیه های تحقیق

1-6-محدودیتهای تحقیق

161–  محدوده تحقیق 

 • سن آزمودنی ها:جهت کنترل این عامل دامنه سنی آزمودنیها دراین پژوهش به دانشجویان سنین

20-18سال که واحد تربیت بدنی یک نیمسال اول سال تحصیلی90-1389محدود شده است.

 • جنس آزمودنی ها: جهت کنترل این عامل جنس آزمودنیها دراین پژوهش به دانشجویان پسر که واحد تربیت بدنی یک نیمسال اول سال تحصیلی90-1389محدود شده است.
 • اثرات فعالیت قبلی : از آزمودنیها خواسته شد از هر گونه فعالیت بدنی در روز اجرای آزمون خوداری کنند.
 • انگیزه شرکت کنند گان

162-محدودیتهای غیر قابل کنترل 

 • دستگاه ها نمی توانند تفاوتهای فردی افراد را لحاظ کنند
 • شرایط روانی آزمودنی ها به هنگام شرکت در آزمونها در کنترل پژوهشگر نبوده است
 • آزمودنی ها از دانشجویان غیر ورزشکار دانشگاه بودنند.

1-7-تعریف واژه هاومفاهیم

غیر ورزشکار[1] 

در پژوهش حاضرغیر ورزشکار به افرادی اطلاق می شود که واحد تربیت بدنی عمومی (1)اخذ کرده و رشته آنها غیر تربیت بدنی است .

تجهیزات ورزشی پارک ها[2] 

منظور از وسایل ورزش ساده و ابتدایی تعبیه شده در پارک ها برای استقبال عموم شهروندان،با هدف حفظ آمادگی جسمانی ،سلامتی بدن وتندرستی اندام وبالا بردن نشاط وشادابی است که در ذیل معرفی شده اند.

1– دستگاه پرس پا

برای تقویت ماهیچه های ران و ساق پا استفاده می شود.

2-دستگاه زیر بغل

جهت تقویت اعضا و ماهیچه های زیر بغل و عضلات پشتی و تقویت بازوان و گردش سریع خون و اکسیژن می باشد.

3-دستگاه پرس سینه

برای تقویت عضلات بالای سینه و تقویت بازوها و مفاصل شانه به کار می رود.

4-گام زن چپ و راست

تقویت ماهیچه های شکم ، انعطاف پذیری و تحرک کمر را در بر داشته و عضلات طرفین ستون فقرات و اعضای پایین تر را به تحرک وا می دارد تا قسمت های پایین بدن شاداب تر و جوان تر شوند.

5-گام زن جلو و عقب

تقویت فعالیت های قلبی تنفسی بدن ، تقویت ماهیچه های اعضای بدن و کمر ، افزایش انعطاف پذیری ، توازن و تقویت اعضای پائینی بدن، مناسب برای افزایش سلامت کششی ماهیچه های کمر و ستون فقرات و مفاصل در قسمت پایین بدن.

6-مسگری 

 تقویت ماهیچه های شکم ، کمر و ستون فقرات افزایش انعطاف پذیری و تحرک مفاصل بالا تنه و پشت و همچنین ایجاد اندام زیبا و متناسب.

7-چرخش پهلو دو فرمان

تقویت ماهیچه های اعضای بدن در قسمت بالاتنه و افزایش انعطاف پذیری و تحرک مفاصل و شانه هاو عضلات و گردش سریع خون در کلیه عروق بدن و قلب ضمناً حرکات باید به آرامی و تمرکز انجام گیرد.هر چرخش به طرف چپ و راست باید با تنفس عمیق همراه باشد. 

8-توسن 

تقویت فعالیتهای قلبی و تنفسی ، تقویت ماهیچه ها در اعضای کمر و شکم وپشت و افزایش توازن در هر چهار عضو ، مناسب برای تقویت خم شدن و کشش در مچ ، آرنج و مفاصل لگن و زانو. 

9-بارفیکس چرخشی 

جهت افزایش قد بصورت عمود و تقویت بازوان و بحرکت در آوردن کلیه اعضاء بدن به طرف چپ و راست و چرخشی که بسیار مفرح و برای تقویت عضلات کمر مناسب میباشد. 

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دالود بخشی از مقایسه تاثیر یک دوره تمرین با تجهیزات ورزشی پارک ها و بدون وسیله بر آمادگی جسمانی مردان غیر ورزشکار

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید