انتخاب صفحه

چکیده

هدف از این تحقیق عبارت است از مقایسه تاثیر دو نوع تمرین هوازی و مقاومتی بر عوامل خطرزای قلبی عروقی در دانش آموزان 15-17 سال غیر ورزشکار دوره متوسطه. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر غیر ورزشکار 15 تا 17 سال که شاخص توده بدنی آن ها بالاتر از 25 بود. نمونه پژوهش 124 نفر از دانش آموزان دبیرستان مصلی نژاد منطقه 20 تهران که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل بودند که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. 40 نفر شاخص توده بدن بالای 25 داشتند سپس با روش تصادفی 30 نفر انتخاب شدند نمونه پژوهش به صورت تصادفی به سه گروه 10 نفری تقسیم شدند. میانگین قد و وزن گروه کنترل، 11.23±90.45 کیلوگرم، 6.59 ±170.85 سانتیمتر بود و میانگین وزن و قد گروه هوازی 9.547 ± 95.1 کیلوگرم، 6.59 ± 173.65 سانتیمتر و میانگین وزن و قد گروه مقاومتی 7.78 ± 89 کیلوگرم، 3.47 ± 171.95 سانتیمتر بود گروه ها شامل موارد زیر بودند: گروه کنترل که هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشت گروه تجربی 1، گروه هوازی که تمرین به صورت هوازی و با شدت متوسط (80-65) درصد HRmax طراحی شد. دوره تمرینی به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه دویدن روی تردمیل صورت گرفت. گروه تجربی 2، گروه مقاومتی که فعالیت این گروه شامل کار با وزنه بود که برنامه تمرینی با وزنه با 65 تا 80 درصد RM-1 صورت گرفت از آزمودنی ها قبل و بعد از دوره تمرینات نمونه خونی گرفته شد و میزان TG و TC و HDL و –Cو LDLو LDL/HDL محاسبه شد. روشهای آماری در دو بخش آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل آزمون tاستودنت در گروه های هم بسته و تحلیل واریانس یک سویه (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 16 محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان داد در هر سه گروه LDL، TG،TC تفاوت معناداری نداشت اما در گروه هوازی HDL (0.001=>p) و در گروه مقاومتی HDL (0.001=>p) و LDL/HDL (0.05=>p) تغییر معناداری داشت. همچنین بین اثر تمرین هوازی و مقاومتی روی TG، TC و LDL/HDL، LDL تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین اثر تمرین هوازی و مقاومتی روی متغییر HDL  تفاوت معناداری مشاهده شد (0.001=>p). نتیجه اینکه اثرات مشابه یکسانی بین تمرین هوازی و مقاومتی روی عوامل خطرزای قلبی و عروقی مشاهده شد.

عوامل خطرزای قلبی و عروقی-تمرین هوازی-تمرین مقاومتی-لیپوپروتئین-کلسترول

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

فصل اول: طرح مساله

1-1-مقدمه  2

1-2-بیان مساله  2

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق  4

1-4-اهداف پژوهش  4

1-5-قلمرو پژوهش  5

1-6-فرضیه های پژوهش  5

1-7-تعریف واژه ها، مفاهیم و متغییرها 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه  10

2-2-بررسی نظریه های پیرامون موضوع پژوهش  10

2-3-بررسی پژوهش های انجام شده  23

2-4-چارچوب نظری پژوهش  31

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-مقدمه  35

3-2-فرآیند پژوهش  35

3-3-جامعه آماری  35

3-4-نمونه، روش نونه گیری و حجم نمونه  36

3-5-ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات)  36

3-6-فرآیند تحقیق  36

3-7-روش گردآوری داده ها(اطلاعات)  37

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها(اطلاعات)   38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها پژوهش)

4-1-مقدمه  40

4-2-توصیف متغییرها  41

4-3-بررسی فرضیه های پژوهش و ارائه نتایج  45

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

5-1-مقدمه  60

5-2-تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش  62

5-3-بحث و بررسی  67

5-4-محدودیت ها  67

5-5-پیشنهادهای برآمده از پژوهش برای پژوهشات بعدی  68

فهرست جداول

عنوان  صفحه

جدول 4-2-اطلاعات توصیفی پیش آزمون نمونه ها  41

جدول 4-3-اطلاعات توصیفی پس آزمون نمونه ها  41

جدول 4-4-خلاصه نتایج آزمون t همبسته مربوط به تاثیر فعالیت هوازی بر TC   46

جدول 4-5-خلاصه نتایج آزمون t همبسته مربوط به تاثیر فعالیت هوازی بر TG   46

جدول 4-6-خلاصه نتایج آزمون t همبسته مربوط به تاثیر فعالیت هوازی بر HDL   47

جدول 4-7-خلاصه نتایج آزمون t همبسته مربوط به تاثیر فعالیت هوازی بر LDL   47

جدول 4-8-خلاصه نتایج آزمون t همبسته مربوط به تاثیر فعالیت هوازی بر LDL/HDL   48

جدول 4-9-خلاصه نتایج آزمون t همبسته مربوط به تاثیر فعالیت مقاومتی بر TC   48

جدول 4-10-خلاصه نتایج آزمون t همبسته مربوط به تاثیر فعالیت مقاومتی بر TG   49

جدول 4-11-خلاصه نتایج آزمون t همبسته مربوط به تاثیر فعالیت مقاومتی بر HDL   49

جدول 4-12-خلاصه نتایج آزمون t همبسته مربوط به تاثیر فعالیت مقاومتی بر LDL   50

جدول 4-13-خلاصه نتایج آزمون t همبسته مربوط به تاثیر فعالیت مقاومتی بر LDL/HDL   50

جدول 4-14-خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به تاثیر فعالیت ورزشی بر TC   50

جدول 4-15-خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به تاثیر فعالیت ورزشی بر TG   52

جدول 4-16-خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به تاثیر فعالیت ورزشی بر HDL   53

جدول 4-17-خلاصه نتایج آزمون توکی (پیش آزمون HDL)   53

جدول 4-18-خلاصه نتایج آزمون توکی (پس آزمون HDL)   54

جدول 4-19-خلاصه نتایج آزمون توکی (تفاضل پیش آزمون و پس آزمون HDL)   55

جدول 4-20-خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به تاثیر فعالین ورزشی بر HDL   56

جدول 4-21-خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به تاثیر فعالیت ورزشی بر LDL/HDL   56

فهرست نمودارها

عنوان   صفحه

نمودار 4-1-مقایسه میانگین کلسترول سه گروه پیش و پس آزمون  43

نمودار 4-2-مقایسه میانگین تری گلیسیرید سه گروه پیش و پس آزمون   43

نمودار 4-3-مقایسه میانگین سه گروه پیش و پس آزمون LDL  44

نمودار 4-4-مقایسه میانگین سه گروه پیش و پس آزمون HDL  45

فهرست شکل ها

عنوان   صفحه

دستگاه تردمیل  75

پرس سینه   76

جلو بازو با هالتر  77

دراز و نشست  78

حرکت جلو ران با دستگاه  79

پرس سرشانه با هالتر  80

فهرست پیوست ها

عنوان  صفحه

رضایت نامه   70

پرسشنامه پزشکی   71

 


مقطع : کارشناسی ارشد

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید