انتخاب صفحه

فهرست مطالب

خلاصه فارسی…………………………………………………………………………..1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول  : کلیات

تستوسترون هورمونی است که در چند سال گذشته به عنوان دارو جهت درمان هایپوگنادیسم در مردان استفاده می شود . از جمله خواص آب می توان به عدم تأثیر آن بر کبد و بیشتر ارگان های داخلی اشاره کرد ولی با توجه به اثر آن بر پروستات ، در بعضی موارد باعث هایپرپلازی پروستات و افزایش فشار بر مجاری ادراری و در نتیجه کاهش حجم ادرار می شود (1) .گیاه خولنجان با نام علمی Alpinia officinarum از خانواده Zingiberaceae یا زنجبیل می باشد . از جمله خواص گیاهان این خانواده می توان به اثر افزایش دهنده فعالیت در سیستم تولید مثلی جنس نر اشاره کرد . (2)این گیاه حاوی فلاونویید هایی است که این فلاونویید ها دارای اثرات متفاوت ازجمله اثرات آنتی اکسیدانی واثرافزایش دهندگی باروری می باشد . (3)تولید مثل در ماهی ها به وسیله فرآیندهای درون زا کنترل می گردد (4) دو استراتژی برای القای تولید مثل در ماهی وجود دارد . اولین استراتژی ایجاد محیط مشابه با آنچه در طبیعت برای تولید مثل لازم است ، فراهم شود . دومین استراتژی تزریق هورمون بوسیله هورمون های طبیعی تولید مثلی یا هورمون های آنالوگ سنتتیک می باشد (5) .با توجه به اینکه تا کنون اثر گیاه خولنجان بر دستگاه تولید مثل ماهیان مورد بررسی قرار نگرفته است لذا در تحقیق حاضر تأثیر 17- آلفا متیل تستوسترون و عصاره ریزوم گیاه خولنجان در بافت بیضه ماهی مولی بالغ نر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .

1-2 بیان مسئله

تستوسترون از جمله هورمون های جنسی است که علاوه بر تأثیر بر سیستم تولید مثلی باعث افزایش توده ی استخوانی و ماهیچه ای و افزایش حساسیت به انسولین می شود . همچنین در مردانی که سطح تستوسترون خونشان پایین است ، در اثر مصرف تستوسترون ، بهبود حالات روحی مشاهده می شود .بسیاری از مردان مسن علائم افزایش سطح انرژی ، فعالیت جنسی و بهبود خلق را در اثر درمان جایگزین با تستوسترون نشان می دهند .کارن هربست ، اندوکراینولوژیست ، پیش بینی کرده که 1 نفر از 10 نفر مرد پاسخ خوبی به تستوسترون درمانی نشان می دهند ولی بطور کلی پاسخ افراد به تستوسترون متفاوت است .از جمله عوارض جانبی تستوسترون می توان به افزایش خوش خیم سایز پروستات ، آپنه تنفسی هنگام خواب ، تشکیل لخته های خونی و نارسایی قلبی اشاره کرد ( 6) در مطالعه ای که توسط Ratnasooria و همکارانش در سال 2005 صورت گرفت مشخص شد که عصاره ی گیاه calcarata Alpinia که هم خانواده ی گیاه خولنجان می باشد ، باعث افزایش رفتارهای جنسی و افزایش باروری در رت های نر می باشد . این گیاه همچنین باعث افزایش سطح تستوسترون در خون موش های مورد آزمایش شد . (2)ماهی مولی با نام علمی Poecilia latipinna متعلق به رده ی ماهیان زنده زا می باشد . طول این ماهی 5 تا 10 سانتی متر و دمای مناسب برای نگه داری آن 22 تا 26 درجه سانتیگراد می باشد (7)

بافت بیضه این ماهی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .

1-3 اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه اثرات عصاره خولنجان و 17- آلفا متیل تستوسترون بر شاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی نر بالغ می باشد .

از دیگر اهداف طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1- بررسی تأثیر خولنجان بر شاخص گنادوسوماتیک در ماهی مولی

2- بررسی تأثیر خولنجان بر شاخص های کیفی اسپرم در ماهی مولی

3- بررسی تأثیر خولنجان بر میانگین طول بیضه در ماهی مولی

4- بررسی تأثیر 17- آلفا – متیل تستوسترون بر شاخص گنادوسوماتیک در ماهی مولی

5- بررسی تأثیر17- آلفا– متیل تستوسترون بر شاخص های کیفی اسپرم درماهی مولی

6- بررسی تأثیر 17 – آلفا – متیل تستوسترون بر میانگین طول بیضه در ماهی مولی

1-1 ضرورت و اهمیت موضوع ……………………………………………………………..: 3

1- 2بیان مسئله…………………………………………………………………………….. 4

1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم: بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه

ماهیان همچون سایر موجودات زنده جهت تأمین بقاء و گسترش نسل بایستی با محیط زیست خود سازش نمایند (8) عادت تولید مثل به منزله حیاتی ترین سازگاری ماهی با محیط زیست جهت تأمین بقای گونه مربوطه است . الگوهای رفتاری هر یک از گونه های ماهیان در تولید مثل بستگی به سن یا زمان رسیدن به بلوغ جنسی ، فصل تولید مثل ، مکان های تولید مثل و شکل انجام تولید مثل دارد ( 9) . سیستم تولید مثل ماهی مجموعه ای از ارگان هاست که تحت هدایت و فرمان سیستم عصبی و هورمونی به چرخه خود ادامه می دهد . از مهمترین فاکتورهای داخلی و یا فیزیولوژیک که بر تولید مثل ماهی مؤثر است می توان به فاکتورهای اندوکراینی و محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – گناد اشاره کرد ( 19) هورمون های اساسی که در پدیده تولید مثل ماهیان داخل دارند عبارتند از :

1- هورمون آزاد کننده ی گنادو تروپین ( GnRH)

2- هورمون های گنادوتروپین که یکی  هورمون  بلوغ تخم هاست که معادل FsH در انسان  است و دیگری هورمون زرده ساز می باشد که معادل LH در انسان است .

3- فاکتور مهار کننده گنادوتروپین ( GnIH)

این هورمون در ناحیه ی قدامی – جانبی منطقه ی P.A ( Preoptic area ) تولید می شود .

4- ملاتونین

نحوه ی عمل آن در ماهی ها بخوبی شناخته نشده است . این هورمون در دوز های بالا اثر آنتی

گنادال و در دوزهای پایین اثر تحریک کنندگی گنادی را داراست .

5- پروژستین ها : شامل

17- آلفا – دی هیدروکسی پروژسترون

20- آلفا دی هیدرو پروژسترون

20- بتا – دی هیدروپروژسترون

20 – آلفا – دی هیدروپروژسترون

6- استروژن ها : شامل 17 آلفا استرادیول و استرون

این هورمون توسط تخمدان ها سنتز می شود و در رفتارهای تولید مثلی جنس ماده نقش دارد .

7- پروستاگلاندین ها

اووسیت های داخلی تخمدان پس از رسیدن باعث تحریک این هورمون گشته و این هورمون از تخمدان ها آزاد و بر روی رفتار تخم ریزی اثر می گذارد . (11)

-3- هیپوتالاموس

هیپوتالاموس قسمت شکمی دیا نسفال یا مغز واسطه ای است که زیر تالاموس قرار دارد و قسمتی از دیوارهای طرفی بطن سوم را تشکیل می دهد (12) این غده با غده هیپوفیز ارتباط نزدیک خونی و عصبی دارد . بدین ترتیب که هورمون های بخش پسین هیپوفیز ، بوسیله هیپوتالاموس ساخته می شوند و ترشح هورمون های بخش پیشین آن به وسیله موادی که هیپوتالاموس می سازد تنظیم می شود (13)

2-3-1 – هورمون های هیپوتالاموسی

هورمون های هیپوتالاموس اغلب عصبی هستند و از طریق آکسون ( انتهای رشته های عصبی ) بر هیپوفیز اثر می گذارند . هیپوتالاموس خود چند نوع هورمون ترشح می کند که هر کدام کارایی خاص خود را دارند مثل (14)

1- هورمون GnRH ( Gonadotropin Releasing Hormone)

2- هورمون دوپامین ( Dopamine )

3- هورمون آزاد کننده ی تیرو تروپین TRH

(Thyrotropin Realeasing Hormone )

4- هورمون آزاد کننده هورمون رشد GRH

(Growth –hormone Releasing Hormone )

5- هورمون جلوگیری  کننده از ترشح هورمون رشد ( سوماتواستاتین یا GIH )

( Growth- hormone Inhabiting Hormone )

6- هورمون آزاد کننده کورتیکو تروپین CRH

(Corticotropin Releasing Hormone )

2-4- غده هیپوفیز (Pitiutary gland)

غده بسیار کوچکی است که از هیپوتالاموس آویزان است و یکی از غدد درون ریز بسیار مهم در ماهی ها محسوب می شود . از نظر جنین شناسی غده هیپوفیز  از اکتودرم بوجود می آید و از دو قسمت به آدنوهیپوفیز که از فرو رفتن پوشش اکتودرمی حفره ی دهانی جنین ایجاد می شود و نورو هیپوفیز که از سقف مغز را ( دیانسفال ) رشد می کند، درست شده است .

آدنوهیپوفیز سه بخش دارد :

الف – آدنوهیپوفیزقدامی ( Rostral Pars distalis) : این بخش هورمون های پرولاکتین ، کورتیکوتروپ و تیروتروپ را ترشح می کند ب- آدنوهیپوفیز قدامی نزدیک ( Proximal pars distalis) : این بخش هورمون های سوماتوتروپ و گنادوتروپ را ترشح می کند .ج – آدنوهیپوفیز میانی ( Pars intermediate) : این بخش هورمون سوماتولاکتین و هورمون محرکه ی ملانوفورها ( Msh)که موجب پراکندگی و انتشار ملانوزوم ها می شود را ترشح می کند . اگر چه عمل مشخص و نهایی سلول های ترشح کننده ی سوماتولاکتین هنوز شناخته نشده ، ولی تأثیر آنها بر پدیده های مختلف بیولوژیک مانند سوخت و ساز کلسیم ، تنظیم اسید و باز ، سازگاری با محیط ، رشد و بلوغ پاسخ به استرس و سوخت و ساز چربی مشخص شده است . (15)

2-4-1- هورمون گنادوتروپین ( GtH )

این هورمون از سلول های بخش قدامی نزدیک ترشح می شود . این سلول ها بر حسب مراحل بلوغ دستخوش تغییرات مورفولوژیک فصلی گنادها می شوند . این هورمون ها شامل GtH-I و GtH-II هستند که بر فعالیت تولید مثلی در ماهی ها تأثیر می گذارند . هر دو هورمون دارای دو زیر واحد پلی پپتیدی به نام زنجیره های a و b هستند که زنجیری a در هر دو مشترک و زنجیره ی b متفاوت است .

GtH-I و GtH-II به ترتیب معادل FSH و LH قلمداد می شوند .

بر اساس مطالعات انجام گرفته بر آزاد ماهی ها GtH-I و GtH-II دارای نقشی کنترلی بر غدد جنسی هستند به طوری که GtH-I در ویتلوژنز و رشد اولیه ی غدد جنسی اهمیت دارد ولی GtH-II واکنش هایی را تحریک می کند که موجب بلوغ نهایی اووسیت و اوولاسیون در ماده ها و بلوغ اسپرم در نرها می شود . مقادیر GtH-I در خلال ویتلوژنزو اسپرماتوژنز افزایش و قبل از بلوغ جنسی کاهش پیدا می کند . در حالی که مقادیر GtH-II تا قبل از اوولاسیون یا بلوغ اسپرم ها کم و غیر قابل تشخیص است .

2-4-2 – عوامل مؤثر بر GtH-I و Gth-II

در  مقایسه با GtH-II عوامل تنظیم کننده ی GtH-I خیلی کمتر شناخته شده اند ولی به نظر می رسد در این مورد GnRH ( هورمون آزاد کننده محرک گنادها از هیپوتالاموس ) عاملی تحریک کننده باشد . تزریق GnRH هیپوتالاموسی ترشح GtH- I در قزل آلای رنگین کمان ماده را افزایش می دهد ولی قادر به افزایش ترشح GtH-I از هیپوفیز قزل­آلای رنگین کمان نر نیست این امر نشان می دهد عواملی غیر از GnRH در کنترل این هورمون در ماهی نر مؤثر باشد . هورمون های GnRH ، نوراپی نفرین ، نوروپیتید Y ، سروتونین ، اکتیونین ، اکتیوین و نیکوتین بطور مستقیم موجب آزاد سازی GtH-II می شوند و بومبزین و CCK ، ترشح این هورمون را از فرآورده های هیپوفیزی افزایش می دهند . مطالعات ایمونو هیستوشیمی نشان داد که GnRH ، نوراپی نفرین ، نورپپتید Y ، بومبزین و CCK بطور مستقیم توسط سلول های عصبی هیپوتلاموس آزاد می شوند تا بر سلول های هیپوفیزی اثر کنند و مقدار ترشح این هورمون افزایش دهند ولی اکتیوین و اینهیبین احتمالاً منشاء پاراکراینی دارند و از درون خود هیپوفیز ترشح می شوند . از بین تمام عوامل مهمترین GnRH است که تنظیم کننده ی مهم و عمومی است . در مجموع GtH موجب تحریک غدد جنسی در نر و ماده شده و با تولید سلول های جنسی (اسپرم واوول) ایجادصفات ثانویه­ی جنسی را در هر دو جنس مهیا می کند . (16)

2-1 فیزیولوژی تولید مثل در ماهیان……………………………………………………… 7

2-2 محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – گناد……………………………………………….. 8

2-3- هیپوتالاموس…………………………………………………………………………. 8

2-3-1 – هورمون های هیپوتالاموسی………………………………………………….. 9

2-4- غده هیپوفیز (Pitiutary gland)……………………………………………………. 9

2-4-1- هورمون گنادوتروپین ( GtH )…………………………………………………… 10

2-4-2 – عوامل مؤثر بر GtH-I و Gth-II ا………………………………………………..11

2-5- دستگاه تولید مثل…………………………………………………………………… 12

2-5-1 مورفولوژی بیضه…………………………………………………………………… 14

2-5-2- هیستولوژی بیضه. ……………………………………………………………….15

2-6 اسپرماتوژنز و اسپرمیوژنز………………………………………………………….. 15

6-2- 1- سایر اجزای سلولی………………………………………………………….. 18

2-7- چرخه های فصلی بیضه………………………………………………………….. 18

2-8 معرفی گیاه خولنجان (Alpinia officinarum Hance)…………………………… 21

2-9. آندروژن ها…………………………………………………………………………… 22

2-10 .چگونگی تلقیح هورمون به بدن ماهی.. ………………………………………22

آب مناسب برای مصرف در آکواریوم………………………………………………….. 23

2-11. ماهی های آکواریومی زنده زا …………………………………………………24

2-12. معرفی ماهی مولی…………………………………………………………… 26

خصوصیات فیزیکو شیمیایی…………………………………………………………: 26

2-13 . طرزتشخیص جنسیت مولی…………………………………………………. 27

2-14-استفاده از ماهی مولی به عنوان مدل در مطالعات بیولوژیک و توکسیکولوژیک.. 28

فصل سوم : مواد و روشها

این تحقیق در دی ماه 92 در Fish lab دانشگاه آزاد اسلام واحد علوم دارویی صورت پذیرفت . تعداد 100 قطعه ماهی مولی با میانگین وزنی1±3 گرم از کارگاه تکثیر و پرورش ماهی واقع در تهران تهیه شد . 24 ساعت قبل از وارد کردن ماهی ها ، آب درون آکواریوم ها پر شد . هدف از این کار کلرزدایی و بالا بردن سطح اکسیژن موجود در آب بود . پس از ورود ماهی ها به آکواریوم ها 3 روز در شرایط 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی و دمای 26 درجه به آن هامهلت داده شد تا با شرایط سازگار شوند . ماهی ها بصورت روزانه از غذای استاندارد ماهی مولی تغذیه می شدند و همچنین فیلتر های آب آکواریوم هر روز تمیز می شدند .100 قطعه ماهی در 10 گروه مجزا و هر گروه شامل 10 قطعه ماهی در آکواریوم های شیشه ای رها سازی شدند . فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب که شامل دما و سختی و PH بودند قبل از آزمایش ، در زمان آزمایش و پایان کار اندازه گیری شد در ابتدا ماهی توسط ماده بیهوش PI222 ( تولید شرکت پارس ایمن دارو ) بیهوش گردید . این دارو سبب بیهوش آبزیان از مرحله تسکین سبک تا از دست دادن کامل تعادل می شود . این دارو بصورت محلول قهوه ای روشن در بسته های 30 میلی لیتری داخل شیشه های رنگی عرضه می گردد . این محلول به خوبی و به صورت کاملاً یکنواخت در آب حل می شود .در ابتدا یک قطره حاوی PI222 به یک بشر 1000 میلی لیتری که از آب همسان با آکواریوم ها پر شده است اضافه کرده و با همزن شیشه ای تا یکنواخت شدن هم زده شد . سپس هر ماهی را مطابق با استاندارد پارس ایمن دارو (3-2 دقیقه ) داخل محلول فوق قرار داده تا به طور نسبی هوشیاری خود را از دست بدهد و سپس تزریق انجام می گیرد .

3-4-2 مراحل تزریق

برای دریافت عصاره خولنجان و17-آلفامتیل تستوسترون ، تزریق از روش درون عضلانی صورت گرفت . در ابتدا مقدار مورد نظرباتوجه به دوزبندی درهرتیمار از هر دارو به وسیله سرنگ انسولین 5/0 میلی لیتر ( ساخت شرکت pic ایتالیا) برداشته شده و پس از قرار دادن پنبه مرطوب بر روی آبشش ماهی و مهار نمودن سرودم ، هورمون وعصاره گیاه به مقدار02/0 میلی لیتر بین باله پشتی و خط جانبی درون عضله ، تزریق گردید .هورمون وعصاره گیاه به مدت 20 روز ، در 10 نوبت هر 48 ساعت یکبار تزریق گردید . پس از  پایان دوره ی تزریق به مدت 7 روز هیچ فعالیتی بر روی ماهی ها صورت نگرفت و بعد از آن تشریح ماهی ها آغاز شد . مقادیر تزریق در هر ماهی 20 میکرولیتر بود . پس از انجام تزریقات ماهی ها در آکواریوم مربوط به گروه مورد نظر رها شده و هر 24 ساعت یکبار بررسی شدند .

3-4-3 تشریح ماهی

در پایان روز بیست و هفتم ماهی ها به تعداد 10 قطعه در هر تیمار بیهوش و بیومتری ماهیان ( اندازه گیری طول با استفاده از خط کش و وزن ماهی ها با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 001/0 گرم ) انجام شد .با قرار دادن آن ها بر روی تشک تشریح و ثابت کردنشان بوسیله قیچجی از سمت مخرج به طرف شکم در امتداد خط میانی برش طولی تا زیر سرپوش آبششی ایجاد شد . سپس 2 برش عرضی یکی در ابتدا و دیگری در انتهای برش اول تا بالای خط جانبی در برش عمود شد . سپس 2 برش عرضی در بالای خط جانبی به هم وصل شد سپس پوسته خارجی آن از اندام های احشایی جدا شد . در این حالت با تفکیک کردن بیضه از اندام های داخلی آن را جدا کرده و در محلول فرمالین 10% قرار داده شد .

3-1 دستگاه و ابزارهای مورد نیاز………………………………………………………… 32

3-2 مواد مورد نیاز…………………………………………………………………………. 32

3-3 روش کار……………………………………………………………………………….. 34

3-3-1 آماده سازی ماهیان و آکواریوم ها……………………………………………….. 34.

3-3-2 تیمار بندی………………………………………………………………………….. 35

3-3-3 چگونگی آماده سازی دارو………………………………………………………… 35

3-3-4 چگونگی عصاره گیری از ریزوم گیاه خولنجان……………………………………. 36

3-4-1 بیهوش کردن ماهی………………………………………………………………. 36

3-4-2 مراحل تزریق……………………………………………………………………… 37

3-4-3 تشریح ماهی……………………………………………………………………… 37

3-5 مراحل تهیه مقاطع بافتی………………………………………………………….. 39

3-6- اندازه گیری سطوح استروئیدی…………………………………………………… 43

2-7- تعیین شاخص گنادوسوماتیک ( GSI)……………………………………………44

3-8 بررسی های آماری………………………………………………………………… 44

فصل چهارم : نتایج( شامل نتایج نمودارها و جداول آماری )

جهت مقایسه ی میزان رشد ماهی ، در دو مرحله قبل و بعد از انجام تزریقات ، آزمایش بیومتری ( وزن ) آن ها انجام شد . نتایج ارائه شده در جدول (4-1) و (4-2) نشان می دهد که وزن ماهی ها در بین گروه ها در مجموع قبل و بعد از انجام تزریقات از نظر آماری تفاوت معنی دار نداشت ( ) اما در مجموع وزن کلیه ی ماهی ها بعد از انجام تزریقات با قبل از آن از لحاظ آماری تفاوت معنی دار نشان داد () و در مجموع در کلیه ماهی ها وزن پس از انجام تزریقات افزایش یافت .

جهت بررسی  میزان رشد ماهی ها ، در دو مرحله ی قبل و بعد از انجام تزریقات نمونه ها از لحاظ بیومتری ( طول ) مقایسه شدند . نتایج ارائه شده در جدول (4-3) و (4-4) نشان می دهد که طول تیمارهای نر و ماده قبل و بعد از تزریق در هیچ یک از گروهها از نظر  آماری اختلاف معنی داری نداشتند ( 01/0 <P) همچنین در مجموع در بین گروه ها ، طول ماهی ها قبل و بعد از تزریق در هیچ یک از گروهها از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند

4-1 – بررسی وزن و طول ماهیان……………………………………………………….. 46

4-2 نتایج شاخص گنادوسوماتیک GSI ا………………………………………………….52

4-3 نتایج سطوح استروئیدی…………………………………………………………….. 54

4-3-1.. نتایج سطح تستوسترون………………………………………………………… 54

4-3-2 نتایج سطح کورتیزول……………………………………………………………….. 56

4-4. نتایج بررسی طول گناد……………………………………………………………… 59

4-5- نتایج بافت شناسی بیضه ماهی…………………………………………………… 61

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

-1-1. بررسی نتایج حاصل ازرشد بر اساس شاخص وزن و طول در قبل و بعد از تزریقات نشان داد که طول ماهی ها در طول مدت تزریقات به میزان اندکی افزایش یافت که معنی دار نیست (01/0<P) ولی بین تیمارهای مختلف از جهت میانگین وزن ماهی ها در پایان دوره تزریق اختلاف معنا دار وجود داشت(01/0>P ) .در پژوهشی  که توسطDailiah در سال 2011 در مورد میزان رشد موش های نر و ماده در اثر استفاده از عصاره چند گیاه انجام شد ، مشخص شد که عصاره گیاهAlpinia calcarata پس از 45 روز ، موجب افزایش معنی داری در وزن موش ها نسبت به گروه کنترل گردید (31) Walla و همکارانش در سال 2012 با مطالعه ای که روی ماهیOreochromis niloticus انجام دادند، مشاهده کردند که با دادن 17- آلفا متیل تستوسترون به ماهی بصورت خوراکی ، پس از6 ماه این ماده باعث افزایش قابل ملاحظه ای در رشد شد .همچنین در این آزمایش مشاهده شد که بین تیمار های مختلف 17- آلفا  متیل تستوسترون در داخل گروه ها اختلاف معنا داری از لحاظ وزن وجود نداشت ( 13) .افزایش وزن ناشی از 17- آلفا  متیل تستوسترون در ماهیان نر بیشتر از ماده ها بود . افزایش وزن در نرها به دلیل اثر آندروژن های آنابولیک ( تستوسترون ) بر Isulin-Like Growth  Factor بود (33) این عامل باعث افزایش سنتز پروتئین در ماهیچه ها ، از طریق افزایش بیان ژن تولید پروتئین در سلول های ماهیچه ای می شود ( 34) همچنین 17- آلفا  متیل تستوسترون هضم غذاهای پروتئینی را افزایش می دهد ( 35) و باعث افزایش رشد در ماهی می شود .

5-1-2 بررسی شاخص GSI

بررسی اطلاعات ناشی از درصد شاخص گنادی حاکی از آن است که با گیاه خولنجان باعث افزایش این شاخص شد و در اثر افزایش دوز عصاره گیاه این شاخص به میزان بیشتری افزایش یافت . همچنین هورمون 17- آلفا  متیل تستوسترون نیز باعث افزایش شاخص در گنادی شد و میزان این افزایش از شاخص رشد گنادی تیمارهای خولنجان بیشتر بود ولی در دوز 20  کاهش میزان GSI ایجاد شد که این به دلیل اثر سمیت 17- آلفا  متیل تستوسترون در دوزهای بالا ایجاد شده است.Abdelhamid و همکارانش در سال 1998 با مطالعه ای که روی اثر 17- آلفا  متیل تستوسترون بر ماهی تیلاپیاانجام دادند مشاهده کردند که این هورمون باعث افزایش قابل ملاحظه ای در GSI نشد (37)این در حالی است که El-saidy در سال2005 دریافت که تیلاپیای تک جنسی نر ، تفاوت قابل ملاحظه ای از لحاظ GSI را با تیلاپیای تک جنسی ماده و مخلوط نرمالی از تیلاپیای نر و ماده دارد و شاخص GSI در تیلاپیای نر بطور جداگانه ، پایین تر بود(38) .

5-1 . بحث و نتیجه گیری.. ……………………………………………………………….69

5-1-2 بررسی شاخص GSI ا……………………………………………………………..70

5-1-3. بررسی نتایج سنجش هورمونی……………………………………………….. 70

5-1-4. بررسی نتایج بافت شناسی بیضه………………………………………………. 72

5-2. نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………. 73

پیشنهادت………………………………………………………………………………….. 74

خلاصه انگلیسی……………………………………………………………………………..79

منابع…………………………………………………………………………………………. 76

Abstract

In this study comparision between effect of 17 a-methyl testosterone and galangal extract on male pocillia latipinna reproductive system and adrenal hotmone (cortisol) were investigated. For this purpose after dechlorinated the water of aquariums, 100 mature fishes with mean weight 3±1 gr were released in aquarums. Adaptation of fishes for 48 hours were done. Then physico chemical factors such as water tempreture, pH, water hardness and (DO) were determined. The experiments were performed in 10 groups (2 control and 8 treated groups), each group consisted of 10 pieces of fihes that were male and mature. Different doses of galangal extract and 17a- methyl testosterone (low dose, medium dose, high dose) were injected 0.02 ml every time. Main fish treatments receavied 4 doses of galangal extract With 10 , 20 , 30 and 50 mg/ kg and 17 a-methyl testosterone with 1,5,10,20 mg/kg . Injection were intra muscular under dorsal fin of fishes, Injections were done in every other day for 20 days. Then fish Speciments were Killed. Their testes were removed and fixed in 10% formalin. Biometry of length and weight of fishes were measured. Then xxs.dcl, d.histological structures of testes were compared with control treatments. Results showed the gonadosomatic index was increased in 30 and 50  doses analaysis of Results showed the application of galangal extract similar to 17-a-methyl testosterone can induce final maturation in molly fish in 4 doses.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان