چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه  برنامه های درسی اجرا شده و کسب شده رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان آموزش حضوری و الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران که مشتمل بر 630 دانشجوی آموزش حضوری و 600 دانشجوی آموزشی الکترونیکی در رشته مهندسی صنایع است، که در مجموع جامعه آماری 1230 نفر می باشد، کلیه دروس ارائه شده در رشته مهندسی صنایع، و نمرات پایان ترم دانشجویان آموزش حضوری و الکترونیکی رشته مهندسی صنایع می باشد.

در این پژوهش ملاک انتخاب، دروس ارائه شده در رشته  مهندسی صنایع بود که  از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از 46 درس ارائه شده در رشته مهندسی صنایع 12درس انتخاب گردید و480 دانشجوی رشته مهندسی صنایع در آموزش حضوری و الکترونیکی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش  پرسش نامه محقق ساخته بود که شامل مولفه های اهداف، محتوا، فرایند تدریس و روش های یادگیری، نحوه تعامل با اساتید و دانشجویان، روش های ارزشیابی، امکانات و منابع یادگیری بوده است. پایایی این پرسش نامه 882/0 بود و روایی صوری و محتوای این پرسش نامه  توسط متخصصان تایید گردید. روش انجام این پژوهش روش توصیفی ـ تحلیلی است. بررسی ویژگی های برنامه های درسی  اجرا شده توسط طیف پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) مشخص گردید. در بخش آماری از روش آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (ONE-WAY ANOVA ،UNIVARIATE ،  MANCOVA) استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که برنامه درسی اجرا شده رشته مهندسی صنایع در مولفه های اهداف، محتوا، فرایند تدریس وروش های یادگیری، نحوه تعامل با اساتید و دانشجویان، روش های ارزشیابی، امکانات و منابع یادگیری، در آموزش حضوری و الکترونیکی با هم تفاوت دارند. و در برنامه درسی کسب شده میزان یادگیری دانشجویان آموزش حضوری رشته مهندسی منابع بیشتر از دانشجویان آموزش الکترونیکی است.

کلید واژه ها: آموزش حضوری، آموزش الکترونیکی، برنامه های درسی اجرا شده ، برنامه های درسی  کسب شده.

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه 2
  • بیان مسئله 4
  • اهمیت و ضرورت تحقیق 8
  • اهداف تحقیق 9

1-1-4- هدف کلی   9

1-2-4- اهداف جزئی    10

  • سوال اصلی تحقیق 10

1-1-5- سوالات فرعی تحقیق    10

  • قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 11
  • تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

2-1-مقدمه   15

2-2- آموزش الکترونیکی   15

2-3- تاریخجه ی آموزش الکترونیکی در جهان   16

2-4- پیشینه ی آموزش الکترونیکی در ایران   18

2-1-4- مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران   20

2-2-4- ویژگی های روش آموزش الکترونیکی در دانشگاه علم و صنعت ایران   21

2-5- مبانی فلسفی آموزش الکترونیکی   21

2-6- مبانی روانشناختی برنامه درسی الکترونیکی 23

2-7- برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات   25

2-8- برنامه ریزی دوره های آموزش الکترونیکی   27

2-7-1- اولین مرحله در برنامه ریزی دوره های آموزش الکترونیکی   28

2-7-3- ارتباط متقابل با فراگیران و استفاده مناسب از رسانه های اطلاعاتی   29

2-8- طرح برنامه درسی دانشگاه مجازی   30

2-9- اهداف برنامه درسی آموزش الکترونیکی   30

2-10- محتوای برنامه درسی آموزش الکترونیکی  32

2-11- فعالیت های یادگیری در برنامه درسی آموزشی الکترونیکی   36

2-12- مواد و منابع یادگیری در برنامه درسی آموزش الکترونیکی   36

2-13- مکان در برنامه درسی آموزش الکترونیکی   36

2-14- زمان در برنامه درسی آموزش الکترونیکی    37

2-15- روش های یاددهی – یادگیری در برنامه درسی آموزش الکترونیکی   37

2-16- شیوه های ارزشیابی در برنامه درسی   43

2-16-1-سنجش و ارزشیابی در برنامه درسی آموزش الکترونیکی    43

2-17- انواع سنجش و ارزشیابی در برنامه درسی الکترونیکی    46

2-18- راهبرد های سنجش و ارزشیابی در برنامه درسی آموزش الکترونیکی   47

2-18-1-  روش های ارزشیابی از فراگیر در آموزش الکترونیکی   47

2-19- تعامل در آموزش الکترونیکی     49

2-19-1- فناوری آموزشی و تعامل   51

2-19-2-اصول تعامل در آموزش الکترونیکی   51

2-19-3- تعامل با محتوا در آموزش الکترونیکی    52

2-19-4-تعامل دانش آموزان با سایر دانش آموزان در آموزش الکترونیکی   52

2-19-5- تعامل با معلم آموزش الکترونیکی    53

2-20- ویژگی های محیط آموزش الکترونیکی     54

2-21- وظایف معلم در محیط الکترونیکی      56

2-22- فن آوری مجازی در آموزش الکترونیکی    57

2-23- مفاهیم مرتبط با آموزش الکترونیکی    58

2-24- کاربران آموزش الکترونیکی     58

2-25- تفاوت آموزش الکترونیکی با آموزش حضوری   59

2-26- مولفه های مهم در آموزش الکترونیکی    60

2-27- مزیت ها و معایب آموزش الکترونیکی    61

2-28- انواع یادگیری الکترونیکی 63

2-29- شیوه های آموزش الکترونیکی     65

2-30- خصوصیات دانشگاه مجازی      67

2-30-1- مزیت ها     68

2-30-2- اجرای دانشگاه مجازی      68

2-30-3- موانع و چالش های دانشگاه مجازی     69

2-31- دانشگاه مجازی و ضرورت بکارگیری ٱن   70

2-32- دانشگاه  مجازی ازجنبه اساتید      71

2-33- پیشینه ی پژوهش      73

2-33-1- پژوهش های داخلی     73

2-33-2-  پژوهش های خارجی          75

2-34- جمع بندی و نتیجه گیری    77

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه    81

3-2- روش تحقیق     81

3-3- جامعه آماری   82

3-4-  نمونه آماری و روش نمونه گیری   82

3-5- ابزار و روش جمع آوری اطلاعات    84

3-6- نحوه اجرا و نمره گذاری   85

3-7- روایی پرسش نامه   86

3-8- پایایی پرسش نامه    86

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها   86

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه    88

4-2- آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش    92

4-3- استنباط داده ها    96

4-3-1- آزمون همگنی کوواریانس ـواریانس   96

4-4- یافته های مربوط به سوالات تحقیق  99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه    108

5-2- تجزیه و تحلیل نتایج داده ها    108

5-2-1- بررسی سوالات تحقیق    108

5-2-2- سوال اصلی تحقیق    108

5-2-3- سوال های فرعی تحقیق     109

5-3- بحث و بررسی     109

5-4- محدودیت های تحقیق    115

5-5- پیشنهادهای تحقیق    119

5-5-1- پیشنهاد های کاربردی    119

5-5-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی    119

پیوست     124

منابع    153

فهرست جداول

جدول 3-1-شرح روش نمونه گیری پژوهش  82

جدول 3-2-مولفه های پرسش نامه  بررسی ویژگی های برنامه های اجرا شده رشته مهندسی صنایع و سوالات ناظر بر سنجش هر مولفه   84

جدول 4-1 توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت    88

جدول 4-2 توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب روش آموزش  89

جدول 4-3- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سال ورود به دانشگاه    90

جدول 4-4- توزیع فراوانی دروس ارزشیابی شده در تحقیق     91

جدول 4-5-آمارهای توصیفی مربوط به مولفه های برنامه درسی  اجرا شده آموزش حضوری رشته مهندسی صنایع  92

جدول 4-6-آمارهای توصیفی  مربوط به برنامه های درسی اجرا شده آموزش الکتریکی رشته مهندسی صنایع  94

جدول 4-7-میانگین و انحراف معیار متغیر های وابسته به تفکیک روش آموزش   95

جدول 4-8- آزمون همگنی واریانس ها (آزمون باکس)     96

جدول 4-9- جدول آزمون لوین برای تساوی واریانس مربوط به هر متغیر وابسته   97

جدول 4-10- جدول اثر روش آموزش بر ترکیبی از متغیر های وابسته    97

جدول 4-11- جدول اثر متغیر مستقل روش آموزش بر هر یک از متغیر های وابسته     98

جدول 4-12- آمار های توصیفی تفاوت بین میزان یادگیری دانشجویان  آموزی حضوری  و الکترونیکی به  تفکیک روش آموزش  101

جدول 4-13- نتایج تحلیل واریانس یک راهه تأثیر مقایسه روش آموزش بر میزان یادگیری دانشجویان رشته مهندسی صنایع   101

جدول 4-14 آمارهای توصیفی مربوط به متغیر های  مستقل روش  آموزش ؛ نوع درس و جنسیت   102

جدول 4-15 نتایج تحلیل واریانس دو راهه بر روی مولفه های یادگیری با در نظر گرفتن متغیر جنسیت ، روش آموزش، نوع درس به عنوان متغیر مستقل    103

جدول 4-16- آزمون پس وقوعی میانگین ها برای مقایسه نوع درس   105

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت   88

نمودار  4-2- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب روش آموزش  90

نمودار 4-3- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سال ورود به دانشگاه  91

نمودار 4-4- توزیع فراوانی درس های بررسی شده در تحقیق  91


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از مقايسه برنامه های اجرا شده و كسب شده آموزش حضوری و الكترونيكی رشته مهندسی صنايع در دانشگاه علم وصنعت ايران

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید