انتخاب صفحه

مقدمه :
پلها از جمله شاهرگ های حیاتی در مواقع بروز سوانح طبیعی هستند. از آنجایی که پس از وقوع یک زمینلرزه شدید، لازم است تا تعداد زیادی از افراد و همچنین انبوهی از کالاهای مورد نیاز، در طی مدت زمان اندکی جابجا شوند، حتی خارج شدن تنها یک پل مهم از وضعیت قابل بهره برداری نیـز مـیتوانـد نتـایج فاجعه آمیزی به دنبال داشته باشد. در گذشته های نه چندان دور، شاهد نمونه های فراوانی از فروریزی و یا بروز آسیبهای جدی در پلهـایی بودهایم که حتی ظاهراً برای نیروهای ناشی از زلزله طراحی شده بودند. پیامدهای ناشی از وقوع زلزله های بـرای مهندسـان تجربیـات Loma prieta(1989) و Northridge (1994) ، Kobe (1995) نظیـرفراوانی به همراه آورد ([6] , [8]). از جمله این که، تعبیه قابلیت شکلپذیری کافی در پلها تا بـه چـه اندازه اهمیت دارد و اینکه مقاومت به تنهایی نمی تواند تضمین کننده عملکرد لرزهای مطلوب سازه ها باشد. در این تحقیق نیز سعی شده است، با مدلسازی دقیق و کامل یک سیستم پل موجود در کـشور و اعمـال شتاب نگاشت های زلزله های مختلف ، آسیب پذیری پل مورد نظر  مورد بررسی قرار دهیم.

عنوان مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………..1
مقدمه………………………………………………………………………………………..1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری ( به ویژه احتمال فرو افتادن عرشه پلهـابر روی تکیه گاههای الاستومری ) و مطالعه راهکارهایی جهت ممانعت از بروز این آسیب ها در سازه مـیباشد، که این مسئله به طور متعـدد در زلزلـه هـایی همچـون زلزلـه هـای نیگاتـا (2004و1964)، کوبـه(1995)، نورتریج (1994)، لماپریتا، زلزله های آمریکای مرکزی و… مشاهده شده و از جمله بیـشترین وسهمگین ترین خرابی ها در پلها به شمار می رود.

1-2- پیشینه تحقیق :
مطالعاتی در زمینه کفایت تکیه گاههای الاستومری و احتمال وقوع افتادن عرشه پلها بر روی ایـن تکیـه گاهها در سطح پل های شهر تهران طی چند پایان نامه کارشناسی ارشد زیر نظـر اسـتاد راهنمـای ایـن پروژه نیز صورت گرفته است. مطالعات انجام شده توسط مراجع عمومی مانند دستورالعمل مقـاوم سـازیپلها (FHWA)، طراحی لرزه ای پلها ی بتنی (CALTRANS)، مبحث طراحی لـرزه ای ( AASHTO-LRFD2004)، کتاب دستی مهندسی پل (W.F.CHEN)، کتاب رفتار لرزه ای پلها (PRIESTLY) و منابع ATC .

1-3- روشهای برآورد میزان آسیب پذیری لرزه ای :
انجام برآورد آسیب پذیری به روش های مختلفی امکان پذیر میباشد. میزان دقت به کار رفته در مدلسازی سازه پل و نحوه انجام آنالیزهای برآورد آسیب پذیری، از جمله عواملی هستند که میتوانند در دقت نتایج و میزان قابل اعتماد بودن آنها نقش مؤثری ایفا کنند. تجربه نشان داده است که معمولاً صرف کمی هزینه محاسباتی بیشتر به منظور انجام آنالیزهای تفضیلی و جامع، در نهایت منجر به صرفه جویی قابل ملاحظه در بودجه اختصاص یافته به امر مقاوم سازی پل ها می گردد.متداول ترین روش مورد استفاده در برآورد میزان آسیب پذیری، بدسـت آوردن نـسبت ظرفیـت بـه تقاضـامی باشد که در اواسط دهه 1980 میلادی توسط شورای تکنولوژی کاربردی (ATC) تـدوین گردیـد. در این روش نیروهای ایجاد شده در هر عضوی از سازه (تقاضا) که از یک تحلیل الاستیک بدسـت آمـده، بـا مقاومت (ظرفیت) موجود در عضو مقایسه میشود. در این روش، تجاوز نسبت تقاضا به ظرفیـت از واحد، نشان دهنده گسیختگی عضو مورد نظر میباشد.اما با پیشرفتهای حاصل شده در زمینه درک رفتار لرزهای پلها، مـشخص شـده اسـت کـه اسـتفاده ازتحلیل الاستیک منجر به یک تخمین غیر واقعی از تغییر مکانهای ناشی از نیروهای زلزله شده و به همین جهت طراحان به جای توجه بیشتر به جنبه های شکل پذیری، تلاش خود را منحـصر بـه تـأمین مقاومـت بیشتر در اعضاء مینمایند. علاوه بر مسئله تغییر مکان، تلاشهای داخلی ایجاد شـده در اعـضاء در آنـالیزالاستیک که با فرض نیروی کاهش یافته زلزله و در ترکیب با تلاشهای ناشـی از بارهـای ثقلـی حاصـل می شوند، می توانند با نیروهای واقعی ایجاد شده در اعضاء در حالت مقاومت نهایی بسیار متفاوت باشند.بنابراین در سالهای اخیر، گرایش بیشتری به سمت تحلیـل هـای غیرخطـی و بـرآورد آسـیب پـذیری بـا استفاده از تعریف شاخص های آسیب گوناگون که متکی بر مفاهیمی نظیر شکل پذیری، انـرژی مـستهلک شده و تغییر شکلهای غیرارتجاعی هستند، به وجود آمده است ([8],[13]). فلسفه طراحی لرزهای عصر حاضر، بروز آسیب در سازه پل را در حد کنترل شده مجـاز مـی دانـد تـا جائیکـه ایـن آسـیب منجـر بـه گسیختگی و فروریزی سازه نشود. به منظور کنترل و برآورد میزان آسیب نیاز به انجـام آنـالیز غیرخطـی ماوراء الاستیک خواهیم داشت.

1-1- هدف…………………………………………………………………………………. 2
1-2- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 2
1-3- روشهای برآورد میزان آسیب پذیری لرزهای……………………………………….. 2
4-1- چشمانداز پژوهش…………………………………………………………………. 3

خرابی پل راهآهن Higashi-Nadaر د اثر زلزله (K

خرابی پل راه آهن Higashi-Nada در اثر زلزله

فصل دوم : طبقه بندی پل ها و شناخت انواع دستگاه های تکیه گاهی

عبور آسان، بی خطر و اقتصادی وسایل نقلیه از عوارض طبیعی نظیر رودخانه ها و دره هـا، مـستلزم ایجـاد عبورگاهی به نام پل می باشد. یک پل را می توان به سه بخش زیر تقسیم نمود :
1- عرضه یا عبورگاه که رفت و آمد روی آن صورت می گیرد.
2- پایه که نگهدارنده عرشه و منتقل کننـده نیروهـا بـه زمـین بـوده و مـی توانـد بـه صـورت پایـه انتهایی(کوله) یا پایه میانی (ستون) باشد.
3- تکیه گاه که بین عرشه و پایه قرار میگیرد.
وظیفه تکیه گاه به طور کلی انتقال واکن شهای تکیه گاهی عرشه به پایه و نیز تأمین امکان جابجـایی هـای سازه پل می باشد. البته با پیشرفت دانش مهندسی استفاده های دیگری نیز از تکیه گا هها صورت می پـذیردکه در ادامه به بعضی از آنها اشاره شده است.
2-2- انواع پل ها :
پل ها را از جهت مختلف میتوان طبقه بندی نمود. در زیر طبقه بندی هایی مختلف را ارائه مینماییم [15] :
2-2-1- طبقه بندی پل ها از نقطه نظر طول دهانه :
1. دهانه های کوتاه (زیر 8 متر)
2. دهانه های متوسط (بین 8 تا 50 متر)
3. دهانه های بلند (بالای 50 متر)
برای هر یک از طبقه بندی های فوق، سیستم های سازه ای مناسبی وجود دارد. بارگذاری ترافیکی، رواداریهای اجرایی و نشست غیریکنواخت فونداسـیون در اغلـب مـوارد باعـث ایجـاد حرکات دورانی میگردد. معمولاً یک تکیه گاه توسط یک صفحه زیرسری (sole plate) به روسازه متصل شده است و بواسطه یک صفحه steel masonry روی زیرسازه قرار میگیرد.
صفحه زیر سری عکس العمل های تکیه گاهی متمرکز را در سطح روسازه توزیع می نماید و همچنین صفحه steel masonry عکس العمل های تکیه گاهی را در سطح زیر سازه توزیع میکند. اتصالات مابین صفحه زیرسری و روسازه، برای تیرهای فولادی، با استفاده از پیچ یا جوشکاری فراهم میشـود و بـرای تیرهـای بتنی، صـفحه زیرسـری بـا اسـتفاده از میـل مهارهـایی در داخـل بـتن کـار گذاشـته مـی شـود. صـفحه steel masonry معمولاً با استفاده از میل مهارها به زیرسازه متصل می شود .
تکیه گاه ها را میتوان ب ه دو دسته تکیه گـاههـای ثابـت و تکیه گـاههـای انبـساطی دسـته بنـدی کـرد. در تکیه گاه های ثابت اجازه حرکات دورانی داده شده است ولی حرکات انتقالی محـدود شـده در حالیکـه درتکیه گاههای انبساطی اجازه هر دو حرکات دورانی و انتقالی داده شده است. انواع متعددی از تکیه گـاه ها موجود می باشد که در ذیل انواع اصلی تکیه گاهها که به طور متداول استفاده می شود، آورده شده است.

دهای ارتعاشی پل مورد مطالعه

ارتعاشی پل مورد مطالعه

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………… 6
2-2- انواع پل ها………………………………………………………………………… 6
2-2-1- طبقه بندی پل ها از نقطه نظر طول دهانه………………………………….. 6
2-2-2- طبقه بندی پل ها از نقطه نظر سیستم سازهای………………………….. 7
2-2-3- طبقه بندی پل ها از نقطه نظر مصالح………………………………………. 7
2-2-4- طبقه بندی پل ها از نقطه نظر شیوه ساخت………………………………. 8
2-2-5- طبقه بندی پل ها از نقطه نظر استفاده…………………………………….. 8
2-3- تکیه گاهها……………………………………………………………………….. 9
2-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………. 9
2-3-2- انواع تکیه گا ههای پل ………………………………………………………01
2-3-2-1- تکیه گاه های لغزشی…………………………………………………….. 01
2-3-2-2- تکیه گاه های گهوارهای و مفصلی………………………………………. 11
2-3-2-3- تکیه گاه های غلتکی……………………………………………………. 12
2-43-2– تکیه گاه های الاستومری……………………………………………….. 14
2-3-2-5- تکیه گاه های منحنی شکل…………………………………………….. 15
2-63-2– تکیه گاه های کفچه ای…………………………………………………. 16
2-3-2-7- تکیه گاه های دیسکی………………………………………………….. 17
2-3-3- انتخاب تکیه گا هها ………………………………………………………….18
2-3-3-1- تعیین الزامات عملی…………………………………………………….. 18
2-3-3-2- ارزیابی تکیه گا هها……………………………………………………….. 20
2-43– طراحی مقدماتی تکیه گاه …………………………………………………21

نحوه عملکرد المانهای Gap و Hookدر حالت محرک

نحوه عملکرد المانهای Gap و Hookدر حالت محرک

فصل سوم : بررسی خسارات وارد بر زلزله بر پل ها

3-1- مقدمه………………………………………………………………………….. 23

هدف این فصل بررسی و طبقه بندی انواع خساراتی است که در طول زلزله های مختلف بر پلها وارد شدهاست. از آنجائیکه معمولاً خسارت از اثر متقابل و پیچیده متغیرهای مختلف حاصل میشود، این کار ساده نیست. حتی هنگامی که علتی برای یک خرابی خاص بدست می آیـد عمومیـت دادن آن بـرای حالت هـای خسارت پل ها مشکل میباشد چون طبیعت و وسعت خسارتی که هر یک از پلها متحمـل مـیشـوند بـا ویژگیهای حرکت زمین در آن مکان خاص و نیز با جزئیات ساخت و ساز پل تغییر  میکند

هیچ دو زلزله و هیچ دو مکانی که پل در آن ساخته شده مشابه نیستند و عملیـات طراحـی و سـاخت در سرتاسر جهان متغییر است. کارهای مربوط به طرح لرزهای به طور عمده در ایالات غربی آمریکا در طـول دهه 1970 و در نتیجه زلزله 1971san fernando,گسترش یافتند.ولی با وجود این تغییرات و متغییرهای دخیل در خرابی، مطلبی که م یتواند بعد از خسارت ناشی از زلزله مورد توجه قرار گیرد این است که چندین نوع از خسارات ممکن است کـه بـه طـور مکـرر تکـرار شـود. بنابراین با آگاهی از انواع آسیب پذیری بوجود آمده در پل ها و افزایش بینش در مورد رفتار پلها و تعیین نقاط ضعف بالقوه در پلهای جدید و موجود میتـوان عملکـرد آنهـا را در هنگـام زلزلـه بهبـود بخـشید. خسارات مشاهده شده در طول تاریخ در پلها برای بهبود بیشتر عملکرد آنها در آیـین نامـه هـای لـرز های مورد توجه قرار  گرفته اند  .تمیزدادن انواع خسارت از هم به دو صورت زیر صورت می گیرد : خسارت اصلی : خسارتی است که بر اثر تغییر شکل یا تکانه ای زمین در طول زلزلـه موجـب بوجـود آمدن خسارت عمده در پل میشود که این خسارت ممکن است سبب به وجود آمدن خسارات دیگـریا خرابی پل شود. خسارت فرعی : خسارتی است که بر اثر تغییر شکل یا تکـانهـای زمـین در طـول زلزلـه منجـر بـه شکستهای سازهای در جاهای دیگر پل و بازپخش کنشهای داخلی در هر یک از اجزاء سازهای که در طراحی مورد توجه نبوده اند می شود  . در این فصل بر روی خسارات اصلی تأکید میشود. ولی باید پذیرفت که در خیلی از حـالات تفـاوت بـین خسارت اصلی و فرعی به خاطر پیچیده بودن هندسه پل یا در حالتی که پل خراب شده قابـل تـشخیص نیست. در بخش های زیر به بررسی اینکه هر کدام از المانه ای پل چگونه مـیتواننـد در بـه وجـود آوردنخسارات اصلی پل در هنگام زلزله نقش ایفا کنند پرداخته می شود [18].

3-2- عوامل کلی مؤثر بر میزان آسیب پذیری لرزه ای پل ها ……………………24
3-2-1- تأثیر شرایط مکان ساخت پل……………………………………………… 24
3-2-2- ارتباط خسارت با تاریخ ساخت پل………………………………………… 26
3-2-3- تأثیر تغییرات بوجود آمده در وضعیت پل…………………………………… 28
3- 2- 4- تأثیر شکل سازه………………………………………………………….. 29
3-3- انواع مختلف خسارتها………………………………………………………… 31

شتابنگاشت سه مؤلفه ای اصلاح شده زلزله کوبه

شتابنگاشت سه مؤلفه ای اصلاح شده زلزله کوبه

درز انبساطها ایجاد یک نامنظمی سازهای  میکنند که  می توانند نتیجه مصیبت باری را بـه همـراه داشـته باشند. چنین درزهایی عموماً برای کاهش تنشهای مربوط به تغییر حجم که در طول عمر یک پـل و بـراثر تغییرات حرارت به وجود می آیند ایجاد میشوند. این درزها میتوانند در یـک دهانـه (مفاصـل داخـل دهانه) یا مشابه حالت پل های با تکیه گاه ساده در تکیه گا ه ها ایجاد شوند. تکانه ای زمین لرزه، یا تغییر شکلهای دائمی یا موقت زمین در نتیجه زلزله میتوانند حرکات روسـازه را تحریک کنند. این مورد مخصوصاً در سازه های قدیمی که نشیمن گاههای کوتاه دارند،مشکل ساز است.

3-3-1- واژگونی در درز انبساطها………………………………………………….. 31
3-3-1-1- پل های با نشیمن گاه های کوچک و دهانه های ساده………………. 31
3-3-1-2- پل های مورب …………………………………………………………….32
3-3-1-3- پل های قوسی………………………………………………………….. 33
3-43-1– مهارکنندههای مفصل…………………………………………………… 34
3-3-2- خسارت وارد بر روسازه ها ………………………………………………..34
3-3-3- خسارت وارد بر بالشتک ها………………………………………………. 38
3-43– خسارت وارد به زیرسازهها……………………………………………… 40
3-43–1- ستونها …………………………………………………………………..40
3-43–2- تیرها …………………………………………………………………….49
3- 43–3- کوله ها ………………………………………………………………..50
3-43-4– پی ها …………………………………………………………………….53
3-43–5- ورودی پلها ………………………………………………………………54
43– نتیجه گیری………………………………………………………………….. 55

خسارت ناشی از وجود کانال آب در پایین ستونها در زلزله Nort

خسارت ناشی از وجود کانال آب در پایین ستونها در زلزله Nort

فصل چهارم : معرفی پل مورد مطالعه و مدلسازی آن

معرفی پل مورد مطالعه :
پلی که در این پایاننامه به بررسی عملکرد لرزهای آن میپردازیم در زمـره سیـستم پـل هـای متعـارف ومتداول در کشور قرار دارد. این پل متشکل از دو دهانه مساوی، هر یک به طول 25 متر می باشد که به صورت ممتد بر روی یک پایه میانی و دو کوله انتهایی قرار گرفته است. سازه این پل تماماً از مصالح بتن آرمه تشکیل شده است. عرض پل 7/11 متر و ارتفاع آن از روی فونداسیون تا روی عرشه 5/7 متر میباشد (شکل 4 همانطورکه میدانیم، طی دهه های اخیر شاهد تحولات و پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مدلسازی و آنالیز لرز های ساز هها بوده ایم که دلیل عمده آن نیز رشـد سـریع پردازشـگرهای دیجیتـال و نیـز تولیـد نرمافزارهای قدرتمند و گوناگون در طی این سالها بوده است. با پیدایش تکنیک هـای اجـزاء محـدود دراواسط دهه 1950 میلادی و با نگارش اولین متون تخصصی در زمینه دینامیک سازه ها و مهندسی زلزلـه در دهه 1970 میلادی، شاهد پیشرف تهای عظیمی در تحلیل های اسـتاتیکی و دینـامیکی سیـستمهـای سازهای پلها بودی م[8]. طی زمان بسیار کوتاهی، محـدودیتهـای محاسـبات دسـتی و رو شهـای حـلتکراری، توسط امکانات سخت افزاری و نرمافزاری از میان برداشته شـدند تـا جائیکـه مدلـسازی سیـستم سازهای انواع پلها به طور کامل و تحلیل پاسخ دینامیکی آنها به صورت تاریخچه زمانی، با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی مادی و هندسی، و حتی تحلیل پاسخ به حرکات نامتجانس تکیه گاهی در پل های طویـل،امکان پذیر گشت. اما با این همه، این پیشرفت در قابلیت های محاسباتی، هنوز به طور کامـل در طراحـی لـرز های پـل هـای جدید، یا برآورد آسیب پذیری و اصلاح رفتار لرزهای پل های موجود انعکاس نیافته است. دلیل ایـن امـر رانیز میتوان پیچیدگی و تخصصی بودن این مدلها و آنالیزهای پیشرفته دانست. در شرایط فرضـی کـاملاً ایده آل، با نیروی زلزله ورودی معین و یک مدل سازهای کامل دارای ویژگیهای مصالح، شـرایط مـرزی وخواص سختی و میرایی کاملاً شناخته شده، طراحی مبتنی بر آنالیز را میتوان قابل قبول دانست ولی درواقعیت، طبیعت ناشناخته زمین لرزه، عدم اطمینان های موجود در مشخـصات مـصالح و شـرایط مـرزی و موارد ناشناخته بسیار دیگر، اجازه اعمال چنین روی های را نمیدهند. بنابراین، به جـای اینکـه مـدل هـای ریاضی و آنالیزهای تعیین (deterministic) محور طراحی قرار گیرند، باید روند طراحی به گونه ای باشد که به صورت مناسبی همه این عدم اطمینان ها را در نظر بگیرد و این مهم معمولاً از طریق تکرار و آزمون و خطا محقق می شود

4-1) معرفی پل مورد مطالعه…………………………………………………….. 58
4- 2)انتخاب روش مدلسازی……………………………………………………… 59

نمای عمومی پل مورد مطالعه

نمای عمومی پل مورد مطالعه

همانطورکه  میدانیم، طی دهه های اخیر شاهد تحولات و پیشرفتهای چشمگیری درزمینه های مدلسازی و آنالیز لرز های ساز هها بوده ایم که دلیل عمده آن نیز رشـد سـریع پردازشـگرهای دیجیتـال و نیـز تولیـد نرم افزارهای قدرتمند و گوناگون در طی این سالها بوده است. با پیدایش تکنیک هـای اجـزاء محـدود دراواسط دهه 1950 میلادی و با نگارش اولین متون تخصصی در زمینه دینامیک سازهها و مهندسی زلزلـه در دهه 1970 میلادی، شاهد پیشرف تهای عظیمی در تحلیل های اسـتاتیکی و دینـامیکی سیـستمهـا یسازهای پلها بودی می باشد. طی زمان بسیار کوتاهی، محـدودیت هـای محاسـبات دسـتی و رو شهـای حـل تکراری، توسط امکانات سخت افزاری و نرمافزاری از میان برداشته شـدند تـا جائیکـه مدل ـسازی سیـستم سازهای انواع پلها به طور کامل و تحلیل پاسخ دینامیکی آنها به صورت تاریخچه زمانی، با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی مادی و هندسی، و حتی تحلیل پاسخ به حرکات نامتجانس تکی هگاهی در پل های طویـل،امکان پذیر گشت.

اما با این همه، این پیشرفت در قابلیت های محاسباتی، هنوز به طور کامـل در طراحـی لـرز های پـل هـای جدید، یا برآورد آسیب پذیری و اصلاح رفتار لرزه ای پلهای موجود انعکاس نیافته است. دلیل ایـن امـر را نیز میتوان پیچیدگی و تخصصی بودن این مدل ها و آنالیزهای پیشرفته دانست. در شرایط فرضـی کـاملاً ایده آل، با نیروی زلزله ورودی معین و یک مدل سازهای کامل دارای ویژگی های مصالح، شـرایط مـرزی وخواص سختی و میرایی کاملاً شناخته شده، طراحی مبتنی بر آنالیز را میتوان قابل قبول دانست ولی در واقعیت، طبیعت ناشناخته زمین لرزه، عدم اطمینان های موجود در مشخـصات مـصالح و شـرایط مـرزی وموارد ناشناخته بسیار دیگر، اجازه اعمال چنین رویهای را نمی دهند. بنابراین، به جـای اینکـه مـدل هـای ریاضی و آنالیزهای تعینی (deterministic) محور طراحی قرار گیرند، باید روند طراحی به گونه ای باشد که به صورت مناسبی همه این عدم اطمینان ها را در نظر بگیرد و این مهم معمولاً از طریق تکرار و آزمون و خطا محقق می شود  .

هدف اصلی ما از مدلسازی و آنالیز، کمی نمودن پاسخ لرزهای پل در قالب تغییر مکانها و نیروهای داخلی اعضاء و تغییر شکل آنهاست. عموماً در برآورد آسیب پذیری لرز های پل های موجود، هدف ما دسـتیابی بـه ظرفیتهای مقاومتی و تغییر شکلی سازه موجود براسـاس دانـسته هـا و معلومـاتی نظیـر ابعـاد، جزئیـات طراحی، خواص مؤثر مقاطع و مشخصات احتمالی ( یا در صورت امکان اندازه گیری شده) مصالح بکار رفته می باشد. در طراحی لرزه ای پل های جدید، هدف از مدل سازی و آنالیز تخمـین نیـاز لـرز های (Seismic demand) شامل نیروها و تغییر شکل های مورد نیاز برای تعیین ابعاد اعضاء و جزئیات طراحی است.  در روند آنالیز لرزهای یک پل، مدل آن ابزاری است که امکان فرمول بنـدی ریاضـی هندسـه و ویژگیهـای رفتاری سازه اصلی را فراهم میآورد. برای مدلسازی ریاضی سازه پل، انتخاب سطوح مختلفـی از دقـت ومتناسب با آن تلاش محاسباتی امکان پذیر است. در ادامه به چند روش مدل سازی ریاضی اشاره مختصری خواهیم داشت

نیروی برشی ایجاد شده در تکیه گاههای الاستومری پایه میانی تحت اثر شتابنگاشت سه مولفه ای زلزله طبس

نیروی برشی ایجاد شده در تکیه گاههای الاستومری پایه میانی تحت اثر شتابنگاشت
سه مولفه ای زلزله طبس

4-3) مدلسازی عرشه…………………………………………………………….. 63
44-) مدلسازی پایه میانی پل …………………………………………………….64
44–1) مدلسازی ستون های بتن مسلح پایه …………………………………64
44-2-) مدلسازی تیرسرستون………………………………………………….. 69
4-5) مدلسازی کوله ها و دیوارهای جانبی پل……………………………….. 69
64–2)فشار محرک رانکین……………………………………………………….. 72
64–3)فشار مقاوم رانکین……………………………………………………….. 75
4- 7 )مدلسازی اندرکنش خاک و فونداسیونها………………………………… 82
4-7- 1)شکل کلی ماتریس سختی……………………………………………. 82
4-7-2- ضرایب سختی…………………………………………………………… 83
4-8- – مدلسازی درز جدایی عرشه و کوله ها در جهت طولی پل…………. 88
4-9- مدلسازی درز جدایی عرشه و پایهه ا در جهت عرضی پل……………. 89
4-01- مدلسازی تکیه گا هها…………………………………………………… 89
4-01-1- تخمین سختی محوری تکیه گا ههای الاستومری …………………94
4-2-10) تخمین سختی برشی تکیه گا ههای الاستومری………………… 101
4-9-3- تخمین کرنش برشی مجاز الاستوم………………………………….ر 104
4-11- تحلیل ارتعاش آزاد (تعیین مقادیر و بردارهای مشخصه)……………. 108
4-21- بارگذاری مدل……………………………………………………………. 118
4-31- میرایی مدل……………………………………………………………… 130
4-41- روش انجام تحلیل ……………………………………………………….131

وضعیت قرار گیری بلوک های برشی در بین تیرها )- ابعاد برحسب سانتیمتر(

وضعیت قرار گیری بلوک های برشی در بین تیرها )- ابعاد برحسب سانتیمتر(

فصل پنجم : ارائه نتایج و برآورد آسیب پذیری

5-1- نحوه عملکرد تکیه گاههای الاستومری…………………………………… 134
5-1-1- تکیه گاههای الاستومری روی پایه های کناری (کوله ها)…………… 134
5-1-2- تکیه گاههای الاستومری روی پایه میانی…………………………….. 141
5-2- بررسی احتمال فرو افتادن عرشه از روی تکیه گاه……………………… 148
5-2-1- برخورد عرشه و بلوک های برشی در راستای عرضی……………….. 149
5-2-1-1- روی پایه های کناری (کوله ها.)…………………………………….. 149
5-2-1-2- روی پایه میانی……………………………………………………….. 154
5-2-2- برخورد عرشه و کوله ها در راستای طولی…………………………….. 164
5-3- آسیب ناشی از لنگرهای خمشی ایجاد شده در مقاطع مختلف عرشه………. 169
45– بررسی آسیب پذیری پایه میانی ………………………………………….175
45–1- آسیب پذیری برشی پایه میانی………………………………………… 175
45–2- آسیب پذیری خمشی پایه میانی………………………………………. 184

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و ماخذ………………………………………………………………………. 198

فشار مقاوم خاک

فشار مقاوم خاک

Abstract

All bridges in our country fall in two categoriesFirst, the bridges designed and constructed according to the old design codes in which modern seismic issues were not addressed. Naturally, due to limited information and lack of research on the seismic behavior of bridges at that time, the bridges designed based on these codes are presumably vulnerable to strong and even moderate earthquakes.
Second, the new bridges which have been designed recently and more or less conform to the modern bridge codes. The concepts of seismic design have been implemented in the design of these bridges. Some of these bridges have been constructed, and, others are under construction, or planned to be built in the near future. Although bridges in this group are expected to be less vulnerable than the old ones, seismic assessment of these structures should also be performed. Specially, in case of bridges not constructed yet, the seismic assessment can result in great saving in potential rehabilitation costs in futureIn this study, a sample bridge representing the typical systems used in the country is seismically assessed to determine the seismic vulnerability of such systems to strong earthquakesA comprehensive ٣D Analysis has been used while the effect of all possible details has been includedIn assessment stage, the vulnerability of all structural parts is determined considering several earthquakes with different characteristics and frequency content. The effect of parameters such as site soil class is also included.مقطع : کارشناسی ارشد

25000تومان

فایل word

35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید