انتخاب صفحه

مقدمه

باتوجه به لرزه خیزی کشورمان واهمیت زلزله درمسائل سازه ای وتوجهات اخیر به این مساله ترجیح داده شد موضوعی مرتبط درزمینه مقاوم سازی لرزه ای برگزیده شود.نظر به اینکه اکثر قریب به اتفاق سازه هیا موجود ازلحاظ لرزه ای مقاوم سازی نشده اند.موضوع مقاوم سازی بااستفاده از میراگرهای اصطکاکی انتخاب شد که یکی ازروش های موفق درمورد مقاوم سازی می باشد.این روش ازلحاظ اقتصادی به صرفه می باشد.دراین مقاله به بررسی عملکرد این میراگرها وهمچنین نمونه هایی استفاده شده درچندسازه معروف پرداخته میشود.

فهرست مطالب

خلاصه       1

مقدمه     2

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول:تقویت لرزه ای ساختمان های باروشهای نوآورانه

1-1-مقدمه

زلزله های اخیر ترکیه1999 اتالوران1999،قدرت طبیعت واثر فجیع این قدرت برشهرها را اثبات کردند.فجایع وآسیب دیدگی ساختمان های قدیمی ترطراحی شده با این کدها،ایمنی کمی رانشان میدهند که بدتر ازساختمان های جدیدتراست.درمقیاس جهانی،ضربه ساختمان های قدیمی تر ساخته شده تاقبل از دهه80،چندبرابر ساختمان های مهندسی است،تقویت ساختمان نیاز به یک برآورد برای ابعاد فنی،اقتصادی واجتماعی موضوع دارد.تغییرات تکنولوژی های ساختمان و نوآوری درتکنولوژی های تقویت،چالشی رابه مهندسان درانتخاب یک راه حل قابل قبول فنی،اقتصادی واجتماعی اضافه میکنند.

تکنیک های ارتقاء دهنده شامل افزدن دیوارهای فعلی وفونداسیون وتقویت قاب هاست اغلب این تکنیک ها به تخریب سنگین،زمان ساخت طولانی،بازسازی وتخصصی مجدد متصرف سختی میشود.این روش های گران،مالکان ساختمان ها راازتقویت ساختمان برای عملکرد زلزله دلسرد میکند.برنامه درحال اجرای استفاده ازتکنولوژی های نوآورانه برای تقویت لرزه ای ساختمان های فدرال کانادار درایالت کلمبیا بریتانیا،کارایی هزینه روش های نوآورانه را اثبات کرده است.درطول چندسال گذشته کارها دولتی وخدمات دولتی کانادا(PWGSC)،کاربردهای مفید وارزان و موفق تکنولوژی های مانند سیستم غی فعال وموادمرکب پیشرفته رااثبات کرده است.استفاده از این روش ها درپروژه های تقویت ساختمان صرفه جویی هزینه ساخت رادربردارد.پروژه های مقاوم سازی استفاده مستمر ازتکنولوژی های مانند سیستمه ای غیرفعال،سطوح برش فولادی وپیش تنش خارجی بابررسی میکنند.چون دوساختمان یکسان نیستند مهندسان ساختمان،راه حل هایی را انتخاب میکنند که ازنظر اقتصادی،فنی واجتماعی قابل قبول هستند.

شرایطی که ساختمان برای نیروهای جانبی لرزه ای درمناطق پرلرزه درکانادار ازاوایل دهه70،100% افزایش یافت.روش ها وشرایط طراحی برای کاهش خطر ساختمان های جدیدتر تاسطوح قابل قبول دریک زلزله متوسط وقوی مطرح گردید.ساختمان های قدیمی تر طراحی شده بااین کدها،ایمنی کافی ندارند ونسبت به تخریب شدیدیاواژگونی تحت تحریک لرزه ای قوی حساس تر هستند.زلزله های اخیر درامریکا،ژاپن،ترکیه وتایوان نشان دادند که یک زلزله برای ایجاد تخریب گسترده به ویژه میان ساختمان های قدیمی تر،بسیار بزرگ نیست.درکانادا،ضربه ساختمان های دهه80 چند برابر بیشتر ازساختمان های جدیدتر طراحی شده طبق کدهای اخیر است.پیشرفت هایی درمقاوم سازی پیشرفته باکدهای جدید صورت گرفت،برای آماده کردن جوامع باوقایع زلزله ودرک بهتر جامعه حفاظت اززلزله،کانادا عملکرد ساختمان های فعلی رابه صورت اجتماعی واقتصادی بهبود بخشید.

1-1-مقدمه             4

1-2-روش کاهش خطرلرزه ای       6

1-2-1-سرندزنی     6

1-2-2-ارزیابی       7

1-2-3-مقاوم سازی         7

1-3-تکنولوژی های کاهش خطرلرزه ای       8

1-3-1-میراگر اصطکاکی       9

1-3-2-ساختمان هری استیون-میراگرهای اصطکاکی     10

1-3-3-ساختمان تلمبه خانه-میراگرهای اصطکاک وخمیرهای مسلح فیبرکربن    11

1-4-نتیجه گیری       11

مقایسه حداکثر مقدار واکنش درامتداد ارتفاع ساختمان

مقایسه حداکثر مقدار واکنش درامتداد ارتفاع ساختمان

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم:طرح بهینه لرزه ای ساختمان های بامیراگرهای اصطکاکی

2-1-مقدمه

کارایی سیستم های اتلاف انرژی غیرفعال برای اصلاح عملکرد لرزه ای سیستم های ساختمان ها ،از طریق تحقیقات آزمایشی وتحلیلیی انجام میشود.دراینجا طرح بهینه میراگرهای اصطکاکی برای حداقل سازی نقش عملکرد یک سیستم ساختاری وپارامترهای طراحی که کارایی وسایل راکنترل میکنند،بررسی میشود،محل های میراگر درساختمان،بارهای لغزش میراگرها مختلف و سفتی مهارها هستند که درآنها میراگر وجود دارد مورد ارزیابی قرار میگیرد.انرژی زیادی به ساختمان درحرکت زمین شناسی اززلزله منتقل میشود.فلسفه طرح معمولی از واژگونی ساختمان بوسیله قطعات سازه ای جذب کننده وتلف کننده انرژی منتقل شده زلزله تا تغییرشک چرخه ای وغیرالاستیک درمناطق جلوگیری میکند.این استراتژی مستلزم این است که آسیب دیدگی تاحدی روی دهد که ساختمان خیلی قابل تعمیر نیست.

در دو دهه گذشته چند سیستم مغناطیسی برای افزایش ایمنی وکاهش تخریب ساختمان ها درمقابل زلزله توسعه یافته استفاده ازوسایل غیرفعال برای کنترل واکنش لرزه ای ساختمان واتلاف انرژی درقطعات ساختمان،مورد قبول واقع شد.درطول تحریکات شدید لرزه ای،اتلاف انرژی مطلوب بااصطکاک همراه است ومدساختاری ازفرکانس تشدید زلزله دور میشود.میراگرهای اصطکاکی نسبت به اثرات حرارتی حساس نیستند هریک عملکرد معقول دارند ویک رفتار پایدار هیسترزیس درشرایط تحریک لرزه ای دارند.مشخصه آخر،ویزگی مطلوب وسایل برای حفاظت ازساختمان دریک زلزله بزرگ وطولانی است.حداکثر نیروی ناشی ازوسایل اصطکاک با بارلغزشی طرح کنترل میشود.ترکیب مطلوب بارهای محدود کننده،ممکن است.بابررسی بارهای محدود کننده،انرژی تلف شده به حداقل میرسد چون وسایل به لغزش یاحدود غیرارتجاعی حمله نمیکنند.دراین مورد ساختمان مانند یک قاب مهار شده عمل میکند.اگربارهای محدود کننده کم باشند،حمله بیشتری درفازهای لغزش وغیر ارتجاعی روی میدهد ولی میزان انرژی جزئی است.نصب میراگرهیا اصطکاکی دریک ساختما به طور غیرخطی است حتی اگر تمام قطعات خطی باشند.بنابراین بایستی ازتحلیل دینامیکی غیرخطی پارامتر یک برا تعیین توزیع بارلغزش استفاده کرد که بهترین کاهش واکنش سازه است.مشکل تعیین کردن بهترین توزیع بارلغزش دریک ساخمان میراگر اصطیکاکی بااستفاده ازروش های بهینه سازی غیرخطی مبتنی بر رادیان حل میشود.این روشها به یک راه حل بهینه نزدیک حدس یاطرح فرض منتهی میشوند.اطلاعات اضافی مورد نیاز این روش جستجو مانند محاسبات گرادیان های نقش ها ومحدودیت های عینی،پیچیده هستند.روابط تغییرشکل-نیرو این وسایل،گسستگی هایی رادرنقش های گرادیان باتوجه به مدل استفاده شده برای تعیین رفتار متناوب پس ماند بوجود می آورد.تحقیق این روش ها برای طرح بهینه باوسایل اتلاف انرژی غیرخطی،یک کارسخت است.دراینجا استفاده ازالگوریتم های ژنتیک برای بدست آوردن توزیع بهینه بار-لغزش دریک ساختمان بامیراگر اصطکاکی قرارگرفته درمعرض اختلالات لرزه ای پیشنهاد مشود.این روش ژنتیک برای سازگای نقش عملکرد،کاملا متغیراست.تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی مرحله به مرحله برای ارزیابی عملکرد سیتم انجام شدند.دراین بخش ها جزئیات تحقیق این روش ارائه شده است.

2-1-مقدمه         14

2-2-روش شناسی       16

2-2-1-تنظیم مساله       16

2-2-2-روش بهینه سازی     17

2-2-3-الگوسازی تحلیلی وسایل اصطکاکی       17

2-2-4-محاسبات واکنش     19

2-3-نتایج عددی             21

ساختمان هری استیون

ساختمان هری استیون

فصل سوم:استفاده ازمیراگرهای اصطکاکی درساختمانEaton

3-7-بحث نتایج

1-کل انرژی ورودی درسازه برایBMF و EDF وانرژی تلف شده توسط میراگرهای اصطکاکی درشکل6-3 نشان داده شده است.FDF،یک مزیت دوگانه درBMF دارد.اولاFDF،فقط50% درون انرژی لرزه ای در BMF سفت تر راجذب میکند.دوما میراگرهای اصطکاکی درFDF،حدود50% انرژی درون دارد تلف میشوند.انرژِ باقی مانده درFDF،25% انرژِیBMF است.2-تاریخچه زمانی انحرافات دربالای ساختمان درشکل3-7 نشان داده شده است.حداکثر دامنه درجهت156mm X وحدود54%BMF است.حداکثر حرکت طبقه در FDF کمتر از1% است.درسطح پایین حرکت،آسیب دیدگی درطول زلزله بزرگ اتفاق نمی افتد.3-حلقه پس ماند مهار مورب تکی میراگر اصطکاکی700KN درشکل3-8 نشان داده شده است.حداکثر دامنه لغزش،25mm است.تایخچه زمانی لغزش دراین مهار میراگر در شکل9-3 نشان داده شده است.افت دائمی میراگر بعد اززلزله کمتر از2mm است.4-حداکثر پوشش بارهای محوری دریک محور ستون از محتطر مهاربندی شده،درشکل3-10 نشان داده شده است.نیروهای محوری ستون درFDF،50%BMF است.5-برش های مبنا درFDF،1600KN و 13000KN درجهتX و Y است.برای BMF،برش های مبنا47000KN و 27000KN درجهتX و Yاست.

3-1-مقدمه     29

3-2-مقاوم سازی لرزه ای     31

3-3-میراگرهای اصطکاکی         33

3-4-معیارطراحی     35

3-5-تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی         36

3-6-بحث نتایج       38

3-7-نتیجه گیری           41

ساختمان تلمبه خانه

ساختمان تلمبه خانه

فصل چهارم:استفاده از میراگرهای اصطکاکی درساختمانLa Gardenia

4-1-مقدمه

یک سیستم جدید ساختاری قاب های میرایی اصطکاک برای ساخت ساختما آپارتمانی 18طبقه انتخاب شد.بااستفاده از میراگرهای اصطکاکی پال درمهاربندی فولادی،مقاومت زلزله امکان کنترل تخریب ساختمان افزایش یافت درطول یک زلزله بزرگ،لغزش میراگرهای اصطکاکی دربار پیش تعیینIN قبل از تغییرشکل،درقطعه ها اتفاق افتاد بخشی ازانرژی لرزه ای تلف شد.بنابراین کل وابستگی به شکل پذیری نادیده گرفته شد وقطعات ساختما،بدون آسیب دیدگی ارتجاعی ماندند نتایج تحلیل دینامیکی تاریخچه-زمانی غیرخطی سه بعدی،عملکرد بهتر میراگرها اصطکاکی رادرمقایسه با ساختمان معمولی نشان میدهد.استفاده ازمیراگر مکمل توسط میراگرهای اصطکاکی نیروهای اینرسی جانبی ودامنه ارتعاشات راکم میکند.این سیستم باعث صرفه جویی مواد ساخت میگردد.

مجتمع مسکونیLa Gardenia متشکل از 7برج 18طبقه بادوسطح زیرزمین است.شکل4-1 یک برج درحال ساخت است واوایل2000 کامل میشود.این مجتمع در11آکر زین درجنوب شهر گیومرگائون در8کیلومتری فرودگاه بین المللی نوواقع است-این مجتمع مفهوم جدیدی اززندگی خوب است که گاردنیا رابه یک گل استوایی قشنگ تبدیل کرده است.مجتمع La Gardenia توسط Unitech Limited دهلی نو ساخته شد.برای زندگی در La Gardenia یونتیک تصمیم گرفت از مواد ساخت جدید برای راحتی وایمنی ساکنان استفاده کند.استفاده از تکنولوژی طراحی مقاوم دربرابر زلزله،اولین کاربرد درهند است.درسیستم سازه انتخاب شده،میراگرهای اصطکاکی پال به مهاربندی فولادی درقاب های برشی مسلح شدند استفاده ازمهاربندی فولادی،نیاز به دیوارهای که برش بتنی گران واستفاده از میراگرهای اصطکاکی نیاز به وابستگی به شکل پذیری قطعه رابرطرف میکند.مهاربند میراگر اصطکاکی درپارتیشن ها که اطراف یکسان یامحور آسانسور قرار دارد،استفاده آنها،انعطاف پذیری بیشتری رادربرنامه ریزی فضا وجود می آورد چون برخلاف دیوارهای برشی،لازم نیست روی هم قرار بگیرند.چون مهاربندی میراگراصطکاکی بارثقل راحمل نمیکند،برای فونداسیون زیر زمین ها استفاده نمیشود درنتیجه فضای بیشتری برای پارکینگ ماشین درزیر زمین بوجود می آید.درسطح هم کف،برش جانبی مهاربندی،ازطریق دیافراگم طبقه سخت به محیط حفظ کننده دیوارهای زیر زمین منتقل میشود.میراگرهای اصطکاکی،ظاهر زیبایی به معماری میدهند.کلا66 میراگر اصطکاکی برای استخراج انرژی کافی باری حفاظت ازسازه وجلوگیری از آسیب محتوای آن لازم است.

4-1-مقدمه         44

4-2-حد اغلای پیشرفت         47

4-3-ساختمان معمولی         48

4-4-میراگرهای اصطکاکیPALLا          49

4-5-معیار طراحی         52

4-6-تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی     53

4-7-بحث نتایج       55

پوشش نیروی محوری ستون

پوشش نیروی محوری ستون

فصل پنجم:استفاده ازمیراگرهای اصطکاکی درمنابع آبی بلند

5-1-مقدمه

این بخش ارزیابی لرزه ای وطرح تقویت منطقه کوهستانی رنتون وتپه های غلتکی دارای منابع بلند آبی استفاده کننده ازمیراگرهای اصطکاکی را خلاصه میکند.ارزیابی های جامع لرزه ای بخاطر تخریب اخیر زلزله های هرمنبع،برای برآورد حساسیت لرزه ای وروش های تقویت طرح لرزه ای مبتنی بر علمکرد انجام شدند.تحقیق ژئوفنی مخصوص سایت برای تحلیل شرایط سطحی و مشخصات فیزیکی ومهندسی خاک ها انجام شد.سطوح نیروی طرح لرزه ای استانداردهای مخلتف طراحی انجمن کارهای آبی آمریکا(AWWADL…) ،کنفرانس بین المللی مقامات ساختمان(97UBC) وانجمن مدیریت اضطراری فدرال(FEMA356) مقایسه شدند وبرای ارزیابی های لرزه ای ومفهوم طرح های تقویت ساختمان استفاده شدند.مدل های سه بعدی عنصر محدود غیر خطی بااستانداردهای مختلف برای ارزیابی ترکیبات مختلف سطوح خطرناک ،اهداف علمکرد و روش های تحلیلی استفاده شدند.

این ارزیابی نشان داد که منابع آبی،کمبود های مهم لرزه ای نسبت به عناصر بحرانی ازجمله ستون های فولادی،مهارهای مورب وستونک های افقی داشتند.برای رسیدن به سطح بالاتر عملکرد،اتلاف انرژی غیرفعال بااستفاده ازثبت های تاریخچه زمانی مخصوص سایت برای وقایع لرزه ای 475 و 2475 ساله ارزیابی شد.هزینه های تقویت منابع بااستفاده از تقویت معمولی وروش های سفت کردن 50تا80% برای تعویض منابع است.تقویت ساختمن منابع بلند مدت بااستفاده از اتلاف انرژی (میراگرهای اصطکاکی)،بالاترین سطح عملکرد رادربر دارد وهزینه آن35% تعویض منبع است.ساخت وطرح تقویت ساختمان بااستفاده ازاتلاف انرژی غیرفعال و356FEMA مبتنی بر معیارهای عملکرد انجام شد.در28فوریه2001،زمین لرزه ای به بزرگی8/6 ریشتر در 37 مایل جنوب رینتون بین المپیا،تاکوما و واشنگتن اتفاق افتاد.منابع بلند آبی کوهستان وتپه های غلتکی شهر رینتون دچار تخریب شدند.بخاطر تخریب ناشی از زمین لرزه ارزیابی های لرزه ای کاملی از منابع بلند آبی برای برآورد وضعیت آنها ودرک بهتر حساسیت زلزله انجام شد.ارزیابی ساختاری شامل تحلیل منابع موجود وتعیین روش ها تقویت طبق استانداردهای طراحی همراه باترکیب سطح خطر وهدف عملکرد بود.ارزیابی ژئوفنی برای تایید شرایط سطحی و ارزیابی مشخصات فیزیکی ومهندسی خاک ها صورت گرفت.

5-1-مقدمه         59

5-2-توصیف منابع بلند آبی       60

5-2-1-منبع750000گالنی مناطق کوهستانی     60

5-2-2-منبع300000گالنی تپه غلتکی       61

5-3-ارزیابی تخریب زلزلهNisqualityا       62

5-3-1-منبع750000 گالنی کوهستان       62

5-3-2-منبع300000 گالنی تپه های غلتکی             63

5-4-استانداردهای طرح لرزه ای ومعیارهای عملکرد           63

5-5-ارزیابی لرزه ای و روش های تحلیلی       64

5-6-لرزه ای خیزی و شرایط زیر سطحی     65

5-7-نتایج ارزیابی لرزه ای معیارهای مختلف طراحی     66

5-7-1-منبع7500000 گالنی کوهستانی         66

5-7-2-منبع300000 گالنی تپه های غلتکی         70

5-8-روشهای مفهومی طراحی تقویت لرزه ای ساختمان         72

5-8-1-منبع 75000 گالنی کوهستان       74

5-8-2-منبع300000 گالن تپه های غلتکی           75

5-9-هزینه های برآوردی روش های طرح تقویت ساختمان درمقابل زلزله       77

5-10-ساخت تقویت منبع آب             79

فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات

6-2-پیشنهادات

دراین مقاله کاربر میراگرهای اصطکاکی به عنوان عامل مقاوم ساز لرزه ای درسازه ها بوضوح دیده شد.به همین ترتیب میتوان سایر میراگرها وبه طور کلی سیستم های اتلاف انرژی رابرروی انواع سازه ها برحسب نیاز وشرایط موجود نصب نمود.همچنین میتوان به صورت تحلیلی ویاعملی نمونه ای ازیک میراگر خاص راروی سازه های مدلسازی نمود ونتایج تحلیل راپس از نصب میراگر باحالت فعلی مقایسه نمود.

6-1-نتیجه گیری       82

6-2-پیشنهادات           83

فهرست منابع غیرفارسی         84

چکیده انگلیسی           89

فهرست شکلها

1-1-ساختمان هری استیون:میراگر اصطکاکی مهاربندیXا           12

1-2-ساختمان تلمبه خانه:میراگر اصطکاکی     12

2-1-رفتار ایده آل پس ماند میراگرهای اصطکاک           18

2-2-مقایسه حداکثر مقدارواکنش درامتداد ارتفاع ساختمان(شاخص عملکرد(PRI)ا           24

2-3-مقایسه حداکثر تعداد واکنش در امتداد ارتفاع ساختمان(شاخص عملکرد معادله2-11)ا             26

2-4-تاریخ بهینه سازی حداکثر کاهش واکنش بااستفاده ازالگوریتم رانتیک       27

3-1-ساختمانEaton-نمایی از ساختمان در طول ساخت و پس از اتمام       29

3-2-نمونه ای از پلان طبقه           30

3-3-میراگراصطکاکی دربالای مهار یا شکلی               32

3-4-میراگر اصطکاکی درمهارمورب کلی         32

3-5-مدل تحلیلی بعدی ساختمانEtonا       37

3-6-تاریخچه زمانی انرژی ورودی وانرژی تلف شده       39

3-7-تاریخچه زمانی جابه جایی ها دربام       39

3-8-حلقه پس ماند میراگر اصطکاکی700KN دریک مهار مورب     40

3-9-تاریخچه زمانی تغییرشکل مهار میراگر       40

3-10-پوشش نیروی محوری ستون     41

4-1-مجتمعLa Gardniaا           45

4-2-پلان یک آپارتمان3 خوابه         46

4-3-حلقه های پس ماند برای میراگرهای مختلف           51

4-4-مهار عرضی میراگر اصطکاک           54

4-5-میراگر اصطکاکی مهار مورب         54

4-6-تاریخچه زمانی جابه جایی های بام         55

4-7-حلقه هیسترزیس میراگر اصطکاکی ومهار         56

4-8-درون داد انرژی تلف شده بامیراگرهای اصطکاکی       56

4-9-پوش نیروی محوری ستون       56

4-10-پوش برش طبقه       56

5-1-منبع تپه غلتکی       61

5-2-منبع کوهستانی   61

5-3-میراگر اصطککی وشرکت دینامیکpalا       72

5-4-نصب کامل     79

5-5-آزمایش نمونه اصلی       79

فهرست جداول

2-1-طرح بهینه وسایل اصطکاکی مربوط به شاخص عملکردPRI معادله2-12ا         23

2-2-طرح بهینه وسایل اصطککی طبق شاخص عملکرد معادله2-13ا       26

5-1-برشی های مبنای لرزه ای       69

5-2-DCR های اجزای مختلف منبع آبHigh landsا       70

5-3-برشی های مبنا لرزه ای برای منبع تپه های غلتکی     71

5-4-DCR های اجزای مختلف منبع تپه غلتکی     71

5-5-شرایط تقویت منبع آب کوهستان راطبق معیارUBCا     76

5-6-شرایط تقویت برای منبع آب تپه های غلتکی     77

5-7-هزینه تقویت برای منابع آب کوهستانی     78

5-8-هزینه تقویت برای منابع آب تپه های غلتطکی     78

1-3-تکنولوژی های کاهش خطر لرزه ای

درطول 10 سال گذشته تحقیق زیادی درتکنولوژی های کاهش خطر درساختمان ها مانند وسایل میراگر مواد مرکب پیشرفته،جداکننده های ساختمان و…. صورت گرفت.باتوجه به توسعه تکنولوژی وبرنامه انتقالPWGSC تکنولوژی ها لرزه ای و ابزارآلات را ارزیابی میکند که از نظر فنی واجتماعی واقتصادی معقول هستند.نتیجه انتقال تکنولوژی موفق این است که چند تکنولوژِی نوآورانه برای استفاده درمقاوم سازی لرزه ای ساختمان فدرال درایالت کلمبیا بریتانیا مطرح گردید که منطقه فعال لرزه ای درکانادا است.سیستم میراگر غیرفعال مانند میراگرهای اصطکاکی ومیراگرهای ویسکوز کل تقاضای لرزه ای راباتوجه به سیستم لرزه ای ساختمان عملکرد اجزای سازه مانند ستون نیرو ودیوار رابهتر میکند.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان