فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………….. 1
مقدمه………………………………………………………. 2
فصل اول : کلیات…………………………………………… 3
فصل دوم : صفحه آغاز برنامه………………………………. 4.

182
فصل سوم: مفاهیم پایه……………………………………. 6
فصل چهارم : مدلهای مرجع……………………………….. 8
فصل پنجم : توپولوژی های شبکه………………………10

185
فصل ششم : مقایسه…………………………………..12

186
6-1 : مقایسه مدلهای مرجع………………………….. 14
6- 3 : مقایسه شبکه های محلی شهری و گسترده 16
قصل ششم : ابزار و وسیل ارتباطی………………… 17
فصل هفتم : بررسی جند پروتکل……………………19

187
فصل هشتم : بررسی جند برنامه………………….21

فصل نهم : آموزش تصویری شبکه………………….. 23
نتیجه گیری ……………………………………………: 24
منابع و ماخذ……………………………………………. 26  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان