انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………. ١

مقدمه …………………………………………………………………………….. ٣

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول آلیات …………………………………….6

حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده همواره در طول تاریخ حیات جوامع بشری را موردتهدید قرار داده اند و جان و مال انسانها را به مخاطره انداخته اند. آثار زیانبار سوانح طبیعیمانند سیل، زلزله، طوفان و یا حوادث غیر طبیعی مانند جنگ، حملات تروریستی و نظایر آنهمواره کانون های زیست انسانها را تحت تأثیر گذاشته است.امروزه ، تمرکز جمعیت در برخی شهرهای بزرگ لزوم توجه و پیش بینی تمهیدات لازم برای مقابله با این شرایط و یافتن راهکارهایی برای کاهش و یا کنترل اثرات سوء این سوانح رااجتناب ناپذیرمی نماید.از ای ن رو اق دامات پ یش گی ری ، ح ذف وی ا ک اهش اث رات، ب ه ک ارگیری و ارتق اء امکان ات وتجهیزات موجود جهت آمادگی و مقابله با حوادث، پیش بینی و تأمین نیازهای اساسی آسیبدیدگان در هنگام رخدادهای طبیعی و ارائه خدمات جستجو، نجات و امداد رسانی فوری و ازقبل سازمان یافته به آنها و افزون بر آن، حفظ سلامت، ایمنی و بازگرداندن شرایط به حالتعادی ضرورتی انکار ناپذیر است که باید در برنامه کار سازمانهای متولی قرار گیرد.دانش مدیریت بحران برای بهره گیری گسترده از کلیه عوامل موثردر بهینه سازی اقدامات وکاهش خسارات ناشی از بحران ها و مقابله هوشمندانه وبرنامه محور با آن پدید آمده است.امروزه حوزه عملکرد مدیریت بحران به طیف گسترده ای از علوم و تخصص ها ارتباط مییابد که علوم جوی، زمین شناسی، مهندسی سازه و زلزله، جستجو، نجات و امداد، پزشکی وروان شناس ی، ارتباط ات، ام ور حق وقی و قض ایی، شهرس ازی م دیریت و برنام ه ری زی ومهندس ی حم ل و نق ل از آن جمل ه ان د.تحقی ق حاض ر ب ه بررس ی م دیریت بح ران در ش بکه بزرگراهی درون شهری می پردازد.
مطالعه سوانح و بحران های شبکه بزرگراهی ضرورت ایجاد زیر ساخت های مناسب برایمقابله با شرایط بحرانی و عکس العمل مناسب به هنگام وقوع بحران را به اثبات رسانده است،از این روی بررسی مدیریت بحران در شبکه بزرگراهی درون شهری نیازمند مطالعه دقیق وش ناخت آ افی از روش های ن وین و راهکاره ای اجرای ی م دیریت بزرگ راه(Freeway Management) و بررسی آارایی و موثر بودن این روشها می باشد.
مدیریت بحران در شبکه بزرگراهی درون شهری از جمله مباحث روز علم ترافیک محسوبم ی گ ردد. ای ن مه م نیازمن د آگ اهی از مباح ث م دیریت بح ران ، م دیریت ش هری ، م دیریتترافی ک بزرگ راه و ش بکه ه ای درون ش هری ، آش نایی ب ا روش های م دیریت ترافی ک بزرگ راهوروشهای نوین آنترل و نظارت آنها می باشد. مدیریت ازدحام و ترافیک بزرگراه به عنواننتیجه بحران در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است وانواع تراکم و دلایل ایجاد آن معرفیشده اند. به نظر می رسد بررسی متدولو ژی مدیریت بزرگراهی درون شهری و مقایسه حالتقب ل-بع د (Before-After) و نت ایج اج رای روش های آنت رل رم پ ه ای ورودی و خروج یبزرگراه،آنترل خطوط اصلی بزرگراه،آنترل واعمال خطوط ویژه خودروهای چند سرنشین،مدیریت سوانح و سایرروشها و تکنولوژی های مدیریت بزرگراه ونیزارزیابی معیارهای موثربودن (Measure of effectiveness (MOE’s)) هر یک ازاین روشها، منجر به اتخاذ وانتخاب راهکارهای مناسب از بین روشهای موجود و آاهش ازدحام ، آاهش زمان های صرف شده در ترافیک بزرگراه، آاهش آلودگی هوا، آاهش هزینه های مصرف سوخت و استهلاکوس ایل نقلی ه، اف زایش ایمن ی، بهب ود رون د جابج ایی و اف زایش اطمین ان رانن دگان ب ه سیس تمبزرگراه خواهد شد.در بخش اجرایی نتایج حاصل از اجرای روشهای مدیریت بزرگراهی و نتایج بدست آمده هریک ازاین روشها در بهبود عملکرد شبکه بزرگراهی به عنوان الگوی مورد انتظار اجراییآنها ارایه شده است.

١ -١ هدف …………………………………………………………………………. ٧
١ -٢ پیشینه تحقیق ……………………………………………………………… ٨
1 -٣ روش آار و تحقیق ……………………………………………………………. ٩

ازѧѧѧѧѧده پѧѧѧѧѧالات متحѧѧѧѧѧ ایMINNEAPOLIS هرѧѧѧѧѧ در شI35 راهѧѧѧѧѧل بزرگѧѧѧѧѧ

ازѧѧѧѧѧده پѧѧѧѧѧالات متحѧѧѧѧѧ ایMINNEAPOLIS هرѧѧѧѧѧ در شI35 راهѧѧѧѧѧل بزرگѧѧѧѧѧ

فصل دوم مفاهیم و تعاریف مدیریت بزرگراهی درون شهری ………………………………………………………. ١٠

بحران حادثه ای است آه در اثر رخدادها وعملکردهای طبیعی و انسانی به طورناگهانی بهوجود می آید؛ مشقت ،سختی و خسارت را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می آند وبرطرف آردن آن نیاز به اقدامات وعملیات اضطراری و فوق العاده دارد.مدیریت بحران فرآیند برنامه ریزی ها واقدامات مقامات دولتی ودستگاههای اجرایی دولتی،شهرداری وعمومی است آه با مشاهده ،تجزیه و تحلیل بحران ها ،به صورت یکپارچه،جامعو هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود تلاش می آند از بحران ها پیش گیری نماید یا درصورت وقوع آنها درجهت آاهش آثار،ایجاد آمادگی لازم، مقابله،امداد رسانی سریع و بهبوداوضاع تا رسیدن به وضعیت عادی و بازسازی تلاش آند.م دیریت خطرپ ذیری(ریس ک) فرآین دی اس ت آ ه س طح عم ل ی ک خط ر مش خص را در جامع ه شناس ایی م ی آن د و ای ن اطلاع ات را درجه ت تص میم گی ری ب رای اق دامات مرب وط به آاهشاثرات مخاطرات ومقابله با آنها به آار می برد.این فرآیند باتوجه به منافع و هزینه های آاهشمخاطرات انجام می گیرد.عملیات نجات وامداد به عنوان بخش عمده مرحله مقابله شامل جستجو ،نجات، ارائه آمک هایاولیه ،انتقال مجروحین تا نزدیک ترین و اولین مرآز درمانی،تغذیه اضطراری ، تامین سرپناهاضطراری، تخلیه اضطراری شهروندان ،تامین امکانات اولیه زندگی و دریافت وتوزیع آمکهای مردمی و اقلام اهدایی سازمان های غیر دولتی داخلی ،خارجی و بین المللی است.
٢-٢ انواع حوادث

-٢ انواع حوادث ………………………………………………………………. ١١
٢ -٢-١ بلایای طبیعی …………………………………………………………. ١٢
٢ -٢-١-١ زمین لرزه …………………………………………………………… ١٢
٢ -٢-١-٢ زمین لغزش …………………………………………………………. ١٢
٢ -٢-١-٣ آتشفشان ………………………………………………………….. ١٢
٢ -٢-١-۴ طوفان……………………………………………………………….. ١٣
٢ -٢-١-۵ سیل …………………………………………………………………. ١۴
٢ -٢-١-۶ آتش سوزی وسیع …………………………………………………. ١۴
٢ -٢-١-٧ خشکسالی ………………………………………………………… ١۵
٢ -٣ بحران چیست ؟ …………………………………………………………. ١۵
٢ -۴ مدیریت بحران ……………………………………………………………. ١۶
٢ -۴-١ مدیریت بحران : دانش یا هنر؟ ……………………………………….. ١۶
٢ -۴-٢ وظایف مدیران بحران …………………………………………………. ١۶
٢ -۴-٣ دانش مدیریت بحران …………………………………………………. ١۶
٢ -۵ مراحل مختلف مدیریت بحران ………………………………………….. ١٧ ه
٢ -۵-١ مرحله پیش از بروز بحران …………………………………………… ١٨
٢ -۵-٢ مرحله اعلام خطر …………………………………………………… ١٨
٢ -۵-٣ مرحله واکنش ……………………………………………………….. ١٨
٢ -۵-۴ مرحله بازسازی و ترمیم …………………………………………….. ١٩
٢ -۶ مطالعات صورت گرفته در مورد بحران های حمل و نقل …………….. ٢٠
٢ -۶-٣ نمونه ای از بحران ها و سوانح ایجاد شده در شبکه بزرگراهی درون شهری و اقدامات صورت گرفته بعدی ………………………………………………………………………………….. ٢٢

٢ -۶-٣-١ تمهیدات اتخاذ شده مدیریت ترافیک ……………………………… ٢٣
٢ -۶-٣-٢ عکس العمل و عملیات اضطراری شهر Minnesota …………….. ٢۴
٢ -۶-٣-٣ عکس العمل سیستم حمل و نقل همگانی شهر ……………… ٢۴
٢ -٧ مدیریت بزرگراهی چیست؟ …………………………………………….. ٢۴
٢ -٧-١ سیستم مدیریت بزرگراهی چیست؟ ………………………………. ٢۵
٢ -٧-٢ اهداف سیستم مدیریت بزرگراهی …………………………………. ٢۶
٢ -٧-٣ روشهای مدیریت بزرگراهی ………………………………………….. ٢٧
٢ -٨-٣-٣ سوانح ………………………………………………………………. ٣۶
٢ -٨-٣-۴ تعمیرات و نگهداری (عملیات ساختمانی) ……………………….. ٣٧
٢ -٨-٣-۵ شرایط آب و هوایی (Weather) …………………………………… ٣٧
٢ -٩ پروسه تصمیم گیری(Decision Process) درمدیریت بزرگراهی ………. ٣٨
٢ -٩-٣ تأسیس ساختارهای سازمانی و ایجاد پیوستگی …………………. ۴٣
٢ -٩-۵ تکنیک ها و تکنولوژی ها ………………………………………………. ۴۵
٢ -٩-۵-١ چگونگی اندازه گیری عملکرد ……………………………………….. ۴۵
٢ -٩-۵-١-١ روش های بررسی سیستمی …………………………………… ۴۶
٢ -٩-۵-١-١-۴ کل دقیقه– مایل های (Minute–Miles) گرفتگی وازدحام …….. ۴٨
٢ -٩-۶ نواحی ایزوله (منفرد) …………………………………………………….. ۴٩
٢ -٩-٧ روش های کمی بررسی عملکرد بزرگراهی ……………………………. ۴٩
2 -٩-٧-١ آنالیزهای ظرفیت بزرگراه و سطح سرویس …………………………… ۵٠

فصل سوم روشهای مدیریت بزرگراهی درون شهری ……..52

در یک سیستم مدیریت ترافیک، نظارت شامل پروسه ای است که در آن جمع آوری اطلاعاتدر محل بزرگراه صورت می گیرد. این آمارها و اطلاعات برای تأمین اطلاعات مورد نیازسایر بخشهای سیستم مدیریت ترافیک مورد استفاده قرار می گیرند.
نظارت و کنترل برای انجام موارد ذیل مورد نیاز است:
●اندازه گیری ترافیک و شرایط زیست محیطی
●اتخاذ تصمیم های کنترلی
●نمایش عملکرد سیستم
نظارت و مراقبت در سیستم برای تأمین عملکرد های سایر اجزای سیستم (بطورمثال تشخیصسوانح وبحران، انتشار اطلاعات، اندازه گیری و تنظیم ترافیک رمپ های بزرگراه و نظایرآن) مورد استفاده قرارمی گیرد ولی نظارت و مراقبت برای تصمیم گیری درمورد این مهم کهسیس تم بای د ش امل چ ه اجزای ی باش د م ورد اس تفاده نم ی باش د. ب ه بی ان دیگ ر، اه داف و چش ماندازهای یک سیستم نظارت ومراقبت باید ابتدا تعریف شوند و سپس سیستم با توجه به اینتعاریف طراحی گردد و اهداف و مقاصد آن تأمین گردد. یک اشتباه متداول در طراحی سیستممدیریت بزرگراه ایجاد سیستم مراقبت در مرحله نخست و سپس طرح این پرسش است که اینسیستم مراقبتی چه کاری برای ما انجام می دهد؟ درحالی که باید ابتدا و پیش از برقراریسیستم نظارتی عملکرد اجزای سیستم و کارکردهای آن اجزا مشخص شده باشد.

– روشهای مدیریت بزرگراهی درون شهری ……………………………………. ۵٣
3 -١ نظارت و مراقبت ………………………………………………………………… ۵٣
٣ -١-٢ شناسایی و مکان یابی مشکلات عملیاتی ……………………………… ۵۴
٣ -١-٣ مشخص نمودن عملکردهای سیستم کنترل و نظارت بزرگراهی ……….. ۵۶
٣ -١-۴ انواع آمارها – معیارها و شاخص های جریان ترافیک ((Traffic Measure … ۵٧
٣ -١-۵ ارزیابی (Evaluation) سیستم نظارت و کنترل بزرگراه ……………………… ۵٩
٣ -١-٧ استقرار و ایجاد استراتژی های کنترل ……………………………………… ۶٠
٣ -١-٨ آنترل شرایط آب و هوایی ……………………………………………………. ۶١
٣ -١-٩ تکنیک ها و تکنولوژی ها …………………………………………………… ۶٢
٣ -١-٩-١ اجزای سیستم …………………………………………………………… ۶٢
٣ -١-٩-٢ روش ها و متدهای تشخیص …………………………………………… ۶٣
٣ -١-٩-۵ الگوریتم های تشخیص سوانح …………………………………………. ۶۵
٣ -٢ کنترل استفاده از خطوط بزرگراه (Lane use control) ……………………… ۶۶
٣ -٢-١ راهکارها ……………………………………………………………………… ۶٧
٣ -٣-١ تعریف کنترل رمپ …………………………………………………………… ٧١
٣ -٣-٢ کاربرد کنترل رمپ …………………………………………………………… ٧١
٣ -٣-٢-١ کنترل ترافیک رمپ های ورودی ………………………………………… ٧١
٣ -۴ تمهیدات برای خودروهای چند سرنشین (HOV) ………………………….. ٧٣
٣ -۵-٢ تکنیک ها وتکنولوژی های انتشاراطلاعات ………………………………. ٨٣
٣ -۵-٢-١ تکنولوژی های اطلاع رسانی در طول مسیر …………………………… ٨٣
٣ -۵-٢-٢ اطلاعات داخل وسیله نقلیه …………………………………………….. ٨٧
٣ -۵-٢-٢-٢ خطوط ویژه تلفن های موبایل ………………………………………… ٨٩
٣ -۶-١ تکنیک های نظارت اتوماتیک ………………………………………………. ٩٣
٣ -۶-١-١ تکنولوژی ها ………………………………………………………………. ٩٣
٣ -۶-١-٢ الگوریتم های تشخیص(Detection Algorithms) .ا…………………….94

دوربین تلویزیونی مدار بسته

دوربین تلویزیونی مدار بسته

فصل چهارم متدولوژی و روش تحقیق ………………….7 ٩

ع لاوه ب ر بحرانه ای گون اگون زیس ت محیط ی، تکنولوژی ک و نظ ایرآن ک ه برعملک رد ش بکهبزرگراه ی تاثیرگ ذار هس تند ، بررس ی بح ران ترافی ک درش بکه بزرگراه ی درون ش هرینیزازاولوی ت ه ای مطالع ات ترافی ک ش هری م ی باش د . بک ارگیری اس تراتژی ه ای م دیریتبزرگراه ی روش م وثری دربهب ود عملکرده ای مرب وط ب ه زمانه ای س فر، س رعت س فر، وضعیت آلودگی هوا، ایمنی، مصرف سوخت و کاهش استهلاک، بهبود روند جابجایی وسایلنقلیه وافراد درمحدوده بزرگراه وافزایش اطمینان استفاده کنندگان می باشد.
برای حصول به نتایج ذکر شده فوق، استراتژی های متداول مدیریت بزرگراهی که در فصلقبلی این تحقیق بدان ها پرداخته شدند باید مورد ارزیابی قرار گیرند .برای بررسی هر یک ازاین روشها واسترات ژی ها آه عبارتند ازنظارت، خطوط ویژه خودروهای چند سرنشین، کنترلاستفاده از خطوط ،کنترل رمپ ها،مدیریت سوانح وانتشاراطلاعات، اقدام به انتخاب معیارهای
موثر بودن(Measures of Effectiveness (MOE’s)) بررسی میزان بهبود حاصله درعملکرده ای مختل ف بزرگراه ی دراثراس تراتژی ه ای اج را ش ده درمن اطق ش هری و بررس ی نتایج حاصل از بهبود ایجاد شده در شبکه بزرگراهی مناطق مختلف می نماییم .برای بدستآوردن ی ک م دل مناس ب و حص ول ب ه مجموع ه ای از نت ایج م ورد انتظ ارو می زان بهب ود ه ای حاصله از آمارها و گزارشات موجود سازمانهای حمل و نقل درمناطق شهری مختلف استفادهنم وده ای م آ ه اتخ اذ ای ن روش ب دلیل ع دم اج رای تم امی روش های م دیریت بزرگراه ی در ی ک محدوده شهری خاص و همچنین یکسان نبودن شرایط اجرایی استراتژی های مدیریت بزرگراهدرنقاط مختلف بوده است،متدولوژی اتخاذ شده در شکل ۴-١ نشان داده شده است.

-١ متدولوژی …………………………………………………………………. ٩٨
۴ -٢ معیارهای موثر بودن MOE’s)) …………………………………………. ١٠٠

فصل پنجم نتایج اجرایی …………………………………… ١٠٢

۵ -١ عملکردهای سیستم مدیریت بزرگراهی ……………………………….. ١٠۴
۵ -٢ منافع اجرای سیستم مدیریت بزرگراهی (Benefits) ………………….. ١٠۴
۵ -٣-١ کنترل و اندازه گیری رمپ ها (Ramp metering) …………………….. ١٠۶
۵ -٣-١-١ معیارهای موثربودن کنترل رمپ MOE’s ….ا………………………….106
۵ -٣-١-٢ نتایج اجرایی آنترل رمپ در Twin cities مینه سوتا ، ایالات متحده …….107
۵ -٣-٢ بررسی نتایج اجرایی خطوط وی ژه خودروهای چند سرنشین HOV)) ……… ١١٢
۵ -٣-٢-١ بررسی سیستم(HOV) کانادا ………………………………………….. ١١٢
۵ -٣-٢-١-١ بررسی نتایج اجرایی (HOV) در کانادا ………………………………. ١١٢
۵ -٣-٢-١-٢ ارزیابی ومطالعه خطوط مخصوص خودروهای چند سرنشین HOV در منطقه
Twin Cities ایالات متحده آمریکا ………………………………………………… ١١۴

فصل ششم – راهکارها و جمع بندی ………………………… ١٢٢

-١ راهکارها ………………………………………………………………………… ١٢٢
۶ -٢ نتیجه گیری …………………………………………………………………… ١٢٢
۶ -٣ پیشنهادات ……………………………………………………………………126
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………….127

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………. ١٢٧

فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………… ١٢٨
سایت های اطلاع رسانی ………………………………………………………. ١٣٠

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

2-1 : فاکتورهای طرح هندسی که موجب کاهش ظرفیت می شوند ………..35
2-2 : درصد ظرفیت بزرگراه قابل استفاده در شرایط بحران…………………….. 36
3-1 : فعالیتهای مربوط به شناسایی مشکلات و مسائل بزرگراه……………. 55
3-2 : روشهای تامین نیازهای سیستم نظارت بزرگراه……………………….. 57
3-3 : اجزای متداول یک سیستم کنترل و نظارت بزرگراهی…………………… 63
3-4 : اطلاعات مورد نیاز برای انجام عملیات موفق HOV ا……………………..75
3-5 : اهداف پیشنهادی و اندازه گیری میزان موثر بودن تسهیلات HOV ا……..77
3-6 : دسته بندی اطلاعات مورد نیاز…………………………………………….. 81
3-7 : مثالهایی از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت انتشار اطلاعات…………….. 82
3-8 : کاربردهای DMS ا…………………………………………………………….85
3-9 : کاهش عمومی ظرفیت بزرگراه در شرایط سانحه………………………. 91
3-10 : مثالهایی از اهداف و چشم اندازهای مدیریت سوانح …………………92
3-11 : مثالهایی از اقدامات مدیریت سوانح……………………………………. 95
5-1 : بهبود ایجاد شده در اثر اجرای سیستم مدیریت بزرگراه ……………….105
5-2 : روند معیارهای موثر بودن MOE’s ا………………………………………..107
5-3 : نتایج کلی ومعیارهای موثر بودن اجرای کنترل رمپ شهر Twin Cities ا…………………………………………………………………………………….109
5-4 : نتایج حاصله از اجرای استراتژی کنترل رمپ در Twin Cities ا………..110
5-5 : خلاصه نتایج اجرای کنترل رمپ در مناطق مختلف…………………… 111
5-6 : اثرات اجرایی HOV در کانادا ……………………………………………..113
5-7 : معیارهای موثر بودن HOV ا………………………………………………114
5-8 : نتایج اجرای روشهای مدیریت سوانح…………………………………. 116
5-9 : کاهش زمانهای تاخیر با سیستم مدیریت سوانح مینه سوتا ………117.
5-10: نتایج اجرایی سیستم های مدیریت بزرگراهی……………………… 120
6- 1 : خلاصه بررسی نتایج اجرایی سیستم های مدیریت بزرگراهی…… 124

فهرست شکل ها
.
2- 1 : پل بزرگراه I35 در شهر MINNEAPOLIS پیش ازحادثه ریزش……………. ٢٢
2- 2 : پل بزرگراه I35 در شهرMINNEAPOLIS ایالات متحده پس ازحادثه ریزش………………………………………………………………………………….٢٣
2- 3 : عملکردها و عناصر یک سیستم مدیریت بزرگراه……………………….. ٢٨
2- 4 : ازدحام و تراکم روابط اساسی بین نرخ جریان و چگالی………………… 32
2- 5 : روابط کلی جریان ترافیک…………………………………………………… 32
2- 6 : اجزای یک سیستم مدیریت بزرگراه………………………………………. 38
2- 8 : نمایش اجزای بزرگراه برای آنالیز ظرفیت………………………………… 51
3- 1 : دوربین تلویزیونی مدار بسته……………………………………………… 53
3- 2 : اجزای یک مرکز کنترل ترافیک……………………………………………….. 62
3- 3 : کنترل مناسب استفاده از خطوط بزرگراه…………………………………. 66
3– 4 : علائم و چراغهای راهنمایی متداول در سیستم های کنترل خطوط بزرگراه………………………………………………………………………………… 69
3- 5 : اندازه گیر رمپ با امکان تردد و مسیر ویژه عبور خودروهای چند سرنشین……………………………………………………………………………… 70
3- 6 : خط حرکت مخصوص خودروهای چند سرنشین………………………….. 73
3- 7 : نمونه هایی از تاسیسات HOV – حق تقدم عبور………………………… 76
3- 8 : نمونه هایی از خطوط خلاف جهتHOV ا…………………………………….76
3- 9 : علایم پیغام دهنده متحرک (دینامیک) در نیوجرسی………………………. 79
3- 10: نمونه هایی از تکنولوژی های DMS منعکس کننده نور……………….. 86
3- 11: نمونه هایی از تکنولوژی های DMS ساطع کننده نور………………… 87
3- 12: نمونه هایی از یک سایت امداد رسانی به سانحه……………………. 90
4- 1 : متدولو ژی تحقیق…………………………………………………………. 99
5-1 : درصد کاهش تصادفات در اثر کنترل رمپ……………………………….. 111
5-2 : درصد کاهش نرخ تصادفات در اثر کنترل رمپ…………………………… 111
5-3 : درصد افزایش سرعت در اثر کنترل رمپ…………………………………. 111
5-4 : تاخیر و تقاضا در وقوع سوانح…………………………………………….. 117

 

ABSTRACT

Study of disasters and incidents in urban Freeway network has proved the importance and priority of establishing appropriate infrastructures and management systems to decrease the effects of these events. Therefore study of disaster management in urban Freeway networks needs to have a brief study of recent methods and solutions of Freeway Management and evaluation of efficiency and workability of these methods.

 


 


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000تومان

[purchase_link id=”21014″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل word

قیمت 35000تومان

[purchase_link id=”21015″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید