مقدمه:

فناوری اطلاعات و ارتباطات با مشکلاتی نظیر عدم هماهنگی میان زیر ساخت ها، عدم جذب سیستم ها در سازما ن ها ، هزینه بالای توسعه و نگهداری سیستم ها و ایجاد حفره های امنیتی … مواجه شدند .معماری سازمانی رویکردی از بالا به پایین است که با توجه به نیاز های کسب و کار ( اهداف ، استراتژی ها ، نیاز ها) سازمان ، فناوری اطلاعات را به خدمت می گیرد ، حتی کسانی که معماری سازمانی را مقوله ای در حوزه فناوری اطلاعات دانسته و هدف ان را یکپارچگی اطلاعات و سیستم ها تعریف نموده اند بر این نکته اذعان دارند که این رهیافت بالا به پایین بوده و لایه های فناوری اطلاعات ( حرفه ، اطلاعات ، سیستم ها ، داده ، فناوری ) رابطه ترتیبی از بالا به پایین با هم دارند بطوریکه هر لایه نیاز ها ئ اهدافش را جهت پشتیبانی به لایه پایین تر اعلان می کند . نتیجه انکه در معماری سازمانی لایه های مختلف مرتبط و غیر مرتبط با فناوری اطلاعات وجود دارد . ولی زاویه دید معماری بالا به پایین بوده و در اخرین لایه ها به فناوری و زیر ساخت ها می رسد .در خصوص معماری سرویس گرا تعریف ثابت و مورد توافقی وجود ندارد ولی اکثر تعاریف و متون براین موضوع توافق دارند که این معماری مربوط به لایه های پایین بوده و رویکردی متکی بر فناوری است که تاثیر ان بر هر دو حوزه کسب و کار و فناوری واقع می شود . در اکثر منابع و گزارش ها ، معماری سرویس گرا را پایین به بالا ارزیابی می کنند ، البته این موضوع به این معنا نیست که فرایند معماری سرویس گرا از جزئیات به کلیات می رسد ، مشخص است ابتدا باید سرویس ها ی کلان شناسایی شوند ، سپس سرویس های کاربردی و در نهایت نوبت به پیاده سازی انها کمی رسد لذا منظور از اینکه گفته می شود معماری سرویس گرا پایین به بالا می باشد به این معنا است که رویکردی بر مبنای راه خل های حوزه فناوری ارائه شده که به جامعیت سیستم های اطلاعاتی و یکپارچگی حرفه و فناوری کمک می کند .به طور خلاصه می توان گفت مفاهیم معماری سرویس گرا ومعماری سازمانی در حال ادغام با یکدی.رند اگر چه ریشه و محل رویش معماری سرویس گرا در حوزه فناوری بوده در حالیکه معماری سازمانی از حوزه مدیریت امده است . از دیدگاه لایه کسب وکار ، معماری سرویس گرا کمک می کند اتصال بین فرایند های حرفه و فناوری از طریق تعیین سرویس ها مقق می شود که واسطه بین این دو هستند . از نگاه لایه سیستم های اطلاعاتی ، هدف معماری سرویس گرا در نهایت حل معضل تعامل پذیری بین سیستم های اطلاعاتی با فناوری ها و سکوهای مختلف است و این امر با کمک تعریف پروتکل های مستقل از سکو و استاندارد و ایجاد سرویس های وب مهیا می شود . از نگاه لایه فناوری ، معماری سرویس گرا از یک سو سبب می شود لایه فناوری از استقلال بیشتری برخوردار باشد بطوریکه بتوان سکو و فناوری های مختلفی را به کار برد بدون انکه نگران تعامل پذیری انها باشیم و از طرف دیگر جهت پیاده سازی معماری سرویس گرا نیاز به توسعه یک زیر ساخت جهت استفاده از پروتکل ها و استاندارد های مخصوص ان ( SOAP.WSDL. XML…..) در سطح فناوری می باشد .در این گزارش ابتدا مفاهیم معماری سازمانی و معماری سرویس گرا تشریح شد ، سپس نقش معماری سرویس گرا در معماری سازمانی مورد بررسی قرار گرفت .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1-1: هدف                                                                                                             4

1-2: پیشینه تحقیق                                                                                                   4

1-3: روش کار وتحقیق                                                                                           4

معماری سازمانی سرویس گرا1

فصل دوم : معماری سازمانی

2-1: تعریف معماری                                                                                               6

2-2: تعریف معماری سازمانی                                                                                   6

2-3: مزایای معماری سازمانی                                                                                   7

2-4: انواع معماری سازمانی                                                                                      7

2-5: مدل های مرجع در معماری سازمانی                                                                  8

2-6: تفاوت چارچوب و معماری سازمانی                                                                  13

2-7: چارچوب های معماری سازمانی                                                                        14

2-8: روش های انجام معماری سازمانی                                                                      16

2-9: مدل بلوغ معماری سازمانی                                                                                17

معماری سازمانی سرویس گرا2

فصل سوم : معماری سرویس گرا

3-1: مقدمه ای بر معماری سرویس گرا                                                                      21

3-2: تعاریف معماری سرویس گرا                                                                            21

3-3: لایه های تجرید معماری سرویس گرا                                                                22

3-4: اصول سرویس گرایی                                                                                      26

3-5: اهمیت معماری سرویس گرا                                                                             28

3-6: روش های تحلیل و طراحی سرویس گرا                                                            29

معماری سازمانی سرویس گرا3

فصل چهارم : معماری سازمانی سرویس گرا

4-1: استفاده از سرویس گرایی در معماری سازمانی                                                    34

4-2: معماری سازمانی سرویس گرا                                                                           35

4-3: اهمیت معماری سازمانی سرویس گرا                                                                 36

4-4: ارتباط و فواید                                                                                                 37

4-5: راهنماها                                                                                                         38

4-6: همسو سازی معماری                                                                                        39

4-7: لایه های معماری سازمانی سرویس گرا از دیدگاه توماس ایرل                              40

4-8: مدل سازمانی سرویس گرای فدرال                                                                    41

4-9: کسب و کار سرویس گرا                                                                                 42

4-10: مدل پشتیبان معماری سازمانی سرویس گرا                                                       43

4-11: نقشه های راه برای حرکت به سوی معماری سرویس گرا                                   46

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری                                                                                                            49

پیشنهادات                                                                                                               50

منابع و ماخذ                                                                                                            52

فهرست منابع فارسی                                                                                                 53

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول 2-1: سطوح فرایند های اسکور                                                                       20

فهرست شکل ها

2-1: مدل مرجع عملیات زنجیره تامین                                                                       10

2-2 : مدل های مرجع معماری سازمانی فدرال                                                             12

2-3: چارچوب مدل مرجع کارای                                                                             13

2-4: ساختار مدل مرجع کارایی                                                                                23

2-5: ساختار مدل مرجع کسب وکار                                                                          14

2-6: فازهای مدل بلوغ معماری سازمانی                                                                     19

3-1: لایه های تجرید SOA                                 ا                                                    24

3-2: ارتباط مفهومی بین سرویس با شی و مولفه                                                          25

3-3: محصور سازی سرویس                                                                                    26

3-4: ابعاد پیوست سست در SOA   ا                                                                          27

3-5: هم نوا سازی و هم خوانی                                                                                 29

3-6: BPM.EA.OOA       ا                                                                                    32

3-7: مدل SOAD          ا                                                                                        32

3-8: مدل SOMA     ا                                                                                             35

3-9: محدوده مدل RUP- SOA     ا                                                                          35

4-1: زیر لایه های معماری سازمانی سرویس گرا                                                       44

4-2: کسب و کار سرویس گرا                                                                                 46

4-3: ساختار زبان مدلسازی Archimate     ا                                                            47

4-4: مثالی از معماری سازمانی سرویس گرا                                                              50

هدف :

هدف از ارائه این گزارش ، بررسی مسائل و مکلات پیاده سازی معماری سازمانی ، توصیف معماری سرویس گرا و کارکرد های ان و پیشنهاد راهکار هایی جهت بهبود نقاط ضعف معماری سازمانی از طریق یکپارچه سازی میان معماری سرویس گرا و معماری سازمانی و طرح مفهوم معماری سازمانی سرویس گرا (soea) می باشد

پیشینه تحقیق :

در سال های اخیر مفهوم معماری سرویس گرا در بسیاری از سازمانها ی خارجی و داخلی مورد استفاده قرار گرفته است . اخیرا موضوع به کارگیری معماری سرویس گرا در معماری سرویس گرا در معماری سازمانی در مطالعات و گزارش ها ی خارجی مطرح شده است . اما در کشور منابع اطلاعاتی زیادی در خصوص معماری سازمانی سرویس گرا وجود ندارد .

تعریف معماری سازمانی :

یک سازمان عبارت است از مجموعه هایی که دارای محدوده کاری متنوع و توزیع شده باشند و تحقق ماموریت از پیش تعریف شده ای از دنبال نمایند . در این صورت سازمان شامل منابع متعددی نظیر نیروی انسانی ، تشکیلات مرتبط و فناوری است که می بایست این امور را هماهنگ کرده و اطلاعات مشترک جهت تحقق ماموریت های مشترک را منتشر نماید .زکمن ، معماری سازمانی را به صورت زیر تعریف نموده است :

مجموعه ای از ارائه های توصیفی ( مدل ها ) در ارتباط با تشریح یک سازمان چندان که بتواند منطبق بر نیازمندی های مدیریت ( کیفیت ) ، تولید شده باشد و در دوره حیات مفیدش قابل نگهداشت باشد ( تغییر کند ) .لزوم معماری سازمانی را می توان در ظهور سازمان های بزرک ، نیاز به طراحی و توسعه ی سیستم های اطلاعاتی پیچیده ، ظهور سیستم های اطلاعاتی با منظور های خاص و اهمیت انعطاف پذیری سازمان ها در برابر فشار های بیرونی نظیر کسب و کار ، تغییر ماموریت ها و ساختار های سازمانی و تغییرات سریع فناوری ارزیابی کرد .راهنمای کاربردی معماری سازمانی فدرال نیز معماری را این گونه تشریح کرده است.ساختار مولفه ها ، روابط بین انها و قوانین و راهنمایی هایی که حاکم بر روند طراحی و تکامل انها می باشد .معماری سازمانی یعنی فهم عناصر مختلفی که سازمان را ساخته اند و چگونگی تعامل بین عناصر ، تعریف مناسب سازمان عبارت است از مجموعه ای از واحد های سازمانی که مجموعه ای از اهداف و اصول مشترک دارند .و تعریف عناصر شامل کلیه ی اقلامی است که در حوزه ی اشخاص ، فرایند ها ، کسب و کار و فناوری محصور شده اند .امروزه برداشت حداقلی بر روی کلیات معماری سازمانی وجود دارد به اینگونه که معماری سازمانی شامل مدل های کسب وکار ، فرایند ها ، داده ها ، سیتم های پشتیبانی کننده حرفه و همچنین زیر ساختار های فناوری برای هردوی معماری موجود و مطلوب تعریف می شود همچنین در معماری سازمانی نیاز به استاندارد ها ، ملاحضات امنیتی و یک طرح انتقال می باشد .

انواع معماری سازمانی :

برای معماری سازمانی تعریف مشخص و دقیقی وجود ندارد ، یکی از دلایل این امر برداشت های مختلفی است که از این مفهوم شده است . سه گروه عمده با مقوله معماری سازمانی سر وکار دارند و بنابراین باید سه دسته تعریف متفاوت برای معماری سازمانی ارائه داد، هر تعریف شامل اهداف ، دلایل و دید گاه ها و ذینفعان خاص خود است .


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان