انتخاب صفحه

چکیده

طبیعت همواره راههـای متعددی را در برابر ما قرار می دهد. الگو برداری از آن در ساخت سرپناه و اشیا از ابتدای پیدایش بشر وجود داشته است‌. طبیعت همواره کنجکاوی انسان را تحـریک کرده و در همه حال به بهترین صورت نیازهای او را پاسخ داده است‌. انسان نیز باید تلاش کند تا از طبیعت یاد بگیرد و ساز و کارهایش را با ان هماهنگ سازد.

هدف از این تحقیق کشف ویژگی های الگوهای طبیعی و استفاده از آن در طراحی مرکز تفریحی برای کودکان است‌. در این راستا مولفه های الگوهای طبیعی با مراجعه به مستندات و نظرات متخـصصان معماری استخراج و سپس میزان موافقت والدین کودکان با این مولفه ها تعیین می شود. پس از آن طراحی مرکز تفریحی برای کودکان با استفاده از مولفه ها صورت می گیرد.

در این تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای برای استخراج مولفه ها و از روش تو صیفی‌-‌پیمایشی جهت تعیین میزان تمایل والدین کودکان در استفاده از این مولفه ها استفاده می شود.

نتایج تحقیق نشان می دهد که والدین کودکان تمایل زیادی به استفاده از مولفه های طبیعی در مکان های بازی کودکان دارند. والدین کاربرد تمامی مولفه ها را تایید کرده اند و در نتیجه نظرات آنها با نظرات متخصصان معماری بیوتیک در استفاده از این ویژگی ها منطبق است‌.

در طراحی مرکز تفریحـی از مولفه های الگوهای طبیعی بهره گرفته شده است‌. این مرکز تلاش دارد که محیطی را فراهم اورد تا کودکان طبیعت را ببینند و احساس کنند. این طراحی به طبیعت تحمیل نمی شود بلکه مکانی است تا کودکان جذب طبیعت شوند و از بودن و بازی کردن در آن لذت ببرند.

واژگان کلیدی‌: معماری ، طبیعت ، کودکان ، الگوهای طبیعی ، مرکز تفریحـی

بررسی معماری الگو برداری شده از طبیعت ﴿بیونیک﴾ وتاثیر آن درطراحی مر کز تفریحی کودکان

بررسی معماری الگو برداری شده از طبیعت ﴿بیونیک﴾ وتاثیر آن درطراحی مر کز تفریحی کودکان

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول : طرح مسئله

مقدمه

عنوان تحقیق

بیان مسئله

 ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحش

سوالات یا فرضیه های تحقیق

تعریف واژه ها ، مفاهیم و متغیرها

فصل دوم‌: مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه

 بررسی نظریه های مربوط به ارتباط طبیعت و معماری

بانیان طراحی بیونیکی در معماری و طراحی صنعتی

بررسی و مقایسه آثار و نظرات گائودی و کولانی

نظریات مختلف در ارتباط با طراحی با طبیعت

موارد موجود در ارتباط با پیشینه ی تحقیقات در زمینه طبیعت و معماری

 نمونه های موجود از معماری بیوتیک

 تناسبات در طبیعت

مارپیج ها

مارپیج حلزونی

فهرست مطالب

ساختار پوسته ها

 نحوه استفاده و الگوبرداری از طبیعت

الگو در طبیعت

اصول الگوهای طبیعی

روش ها و آموخته های طراحـی

فایندینگ فرم

یافته های طراحی بر اساس اصول الگوهای طبیعی

کو‌دکان

کو‌دکان‌، بازی ، رشد

 مراحل رشد ذهنی کودک

ویژگی های هنر کودکان

درک کو‌دکان و طبیعت

میزان ارتباط کودکان با طبیعت

درک طبیعت توسط کودکان

تفاوت های زمین های بازی طبیعی و مصنوع

 اثرات زمین های بازی طبیعی بر کودکان

ویژگی های فضای معماری برای کودکان

ویژگی های کالبدی فضا، معیارهای کیفیت فضایی

تاثیر فرم و رنگ بر کودکان در طراحی فضاها

اصول معماری فضاهای ویژه ی کودکان

خصوصیات زمین های بازی

 نمونه هایی از پارک ها ، زمین های بازی و نحوه استفاده و الگوبرداری آنها از طبیعت

فهرست مطالب

نمونه هایی از ساختمان های ویژه کودکان

یافته های طراحی معماری برای کودکان

فصل سوم‌: روش انجام تحقیق

مقدمه

روش و طرح تحقیق

فرآیند تحقیق

جامعه آماری

نمونه ، روش نمونه گیری ، حجـم نمونه

ابزار و روش گردآوری داده ها (‌اطلاعات‌)

فصل چهارم‌: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

توصیف متغیرها

ویژگی های طرح معماری با استفاده از نتابج

فصل پنجم‌: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

تجزیه تحلیل نتایج تحقیق

کانسپت طراحی

مطالعات سایت طراحی

موقعیت شهر تهران

منطقه دو شهرداری تهران

پارک طبیعت پردیسان

موقعیت و حدود پارک پردیسان

وضع موجود پارک پردیسان

فهرست مطالب

تحلیل سایت

برنامه ریزی فیزیکی طرح

محدودیت های پژوهش

پیشنهادها

پیشنهاد های حاصل از یافته های پژوهش

پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده

فصل ششم‌: ارائه نقشه های طرح

۶١‌- مقدمه

ارائه نقشه های طرح

پیوست (‌پرسشنامه‌)

مقاله ارائه شده

منابع

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول‌٢١‌- درصد حضور کودکان در فضاهای خارج از خانه سال ١٩٩۶

جدول ٢٢‌- درصد حضور کودکان در فضاهای خارج از خانه سال ١٩٩٩

۶۶جدول ٢٣- فاکتورهای فضای بازی کودکان از دید والدین

جدول ٣١‌- طبقه بندی سوالات پرسشنامه

جدول‌۴١‌- مولفه های معماری بیوتیک و متخـصصانی که بر این مولفه ها تاکید کرده اند (‌با توجه به مطالعات‌)

جدول‌۴٢‌- ویژگی های پاسخدهندگان به پرسشنامه (‌مقایسه تعداد مادران در برابر پدران پاسخ دهنده‌)

جدول‌۴٣‌- ویژگی های پاسخدهندگان به پرسشنامه (‌مقایسه تعداد والدین دختر و پسر)

جدول‌۴۴‌- ویژگی های پاسخ دهندگان به پرسشنامه (‌مقایسه تحصیلات والدین )

جدول‌۴۵‌- ویژگی های پاسخـدهندگان به پرسشنامه (‌مقایسه سن والدین )

جدول‌۴۶‌- ویژگی های پاسخدهندگان به پرسشنامه (‌مقایسه تعداد فرزندان )

جدول ۴-‌٧ توصیف مولفه ها

جدول ۴-‌٨ خلاصه تحلیل آزمون “ استیودنت برای مولفه چندعملکردی

جدول ۴٩‌- خلاصه تحلیل آزمون ــا استیودنت برای مولفه سازگاری

جدول ۴.- ١ خلاصه تحلیل آزمون “ استیودنت برای مولفه بهینه بودن

جدول ۴١‌- ١ خلاصه تحلیل آزمون کا استیودنت برای مولفه پویایی

جدول ۴١‌٢- خلاصه تحلیل آزمون “ استیودنت برای مولفه پاسخ دهندگی در شرایط بحرانی

جدول ۴١٣- خلاصه تحلیل آزمون “ استیودنت برای مولفه فرم های بیوتیک

جدول ۵١‌- برنامه ریزی فیزیکی طرح

فهرست شکل ها

شکل ٢١‌- پلان طبقه همکف و میدان برج گرگین

شکل ٢٢‌- طبقه ٢١ ام برج گرگین

شکل ٢٣‌- نحـوه قرار گیری طبقات در برج گرگین

شکل ٢۴‌- فضای داخلی برج گرگین

شکل ٢۵‌- نمای خارجی برج گرگین

شکل ٢۶‌- خط اسمان لندن

شکل ٢٧‌- کانسپت اولیه تالار شهر لندن با الهام از فرم تخـم مرغ

شکل ٢٨- مقطع تالار شهر لندن

شکل ٢٩‌- رمپ مارپیچی داخل تالار شهر لندن

شکل ٢٠‌- ١ فضای داخلی تالار شهر لندن

شکل ٢١‌- ١ نحـوه خنک کردن تالار شهر لندن در تابستان

شکل ٢١‌٢- نمای خارجی تالار شهر لندن

شکل‌٢١٣- ایده اولیه طراحی برج پیکر انسانی با الهام از بدن انسان

شکل ٢١‌۴- پلان بـج ییکو انسانی

شکل ٢١‌۵- نمای خارجی برج پیکر انسانی

شکل ٢١۶- فضای داخلی برج پیکر انسانی

شکل ٢١‌٧- اسکلت بندی خارجی برج پیکر انسانی

شکل ٢١٨- فضای داخلی برج پیکر انسانی

شکل ٢١‌٩- نمای خارجی ساختمان سلفربج

شکل‌٢٠‌- ٢ گذرگاه عابر پیاده ساختمان سلفریج

شکل ٢٢‌١- آتریوم مرکزی و فضای سیرکولاسیون

ساختمان سلفربج

شکل ٢٢‌٢- پلان طبقه سوم ساختمان سلفربج

فهرست شکل ها

شکل ٢٢‌٣- برش از ساختمان سلفربج

شکل ٢٢۴-دیتایل نحـوه اتصال دیسک ها روی نمای ساختمان سلفریج

شکل ٢٢‌۵- نمای خارجی ساختمان مرکز هنر شرقی در شب

شکل ٢٢‌۶- پلان ساختمان مرکز هنر شرقی

شکل ٢٢٧- اسکیس از حجـم ساختمان مرکز هنر شرقی

شکل ٢٢‌٨- برشهای ساختمان مرکز هنر شرقی

شکل‌٢٢‌٩- نمای داخلی ساختمان مرکز هنر شرقی

شکل ٢٣‌٠- پلان هوایی برج سنجاقی، نیویورک ، جزیره روزولت

شکل ٢٣‌١- پلان طبقه ۴٢ ، ۵٨ ، ٧۴ برج سنجاقی

شکل ٢٣‌٢- فضای داـفلی طبقه زیر بام بن سنجاقی

شکل ٢٣٣- پرسپکتیو خارجی برج سنجاقی

شکل‌٢٣‌۴- ساختار ـج بیوتیک سنجاقی

شکل ٢٣‌۵- نما ها و برشهای برج سنجاقی

شکل ٢٣۶- پرسپکتیو آگزونومتریک برج سنجاقی سیرکولاسیون عمودی در مسیر گردشی ساختمان

شکل ٢٣٧- پرسپکتیو اگزونومتریک برج سنجاقی از مجموعه ی باغ ها و مزارع موجود در ساختمان

شکل ٢٣-‌٨ نمای داخلی برج سنجاقی از گلخانه موجود میان دو بال سنجاقی که ساختمان  را تشکیل داده اند.

شکل ٢٣‌٩- تصویر هوایی از سایت شهرک مسکونی لنداسکریپت

شکل ٢۴‌٠- نمای خارجی شهرک مسکونی لنداسکریپت

شکل ٢۴‌١- مدل کامپیوتری شهرک مسکونی لنداسکریپت با الهام از پیله کرم ابریشم

شکل‌٢۴‌٢- نماها ی خارجی و داخلی شهرک مسکونی لندن اسکریپت

شکل‌٢۴٣- مدل های کامپیوتری از ساختار حجمی شهرک مسکونی لنداسکریپت و نحوه ی تکمیل ساختمان ها

شکل ٢۴‌۴- نمای کلی شهر زیر دریایی

شکل ٢۴‌۵- نمای خارجی شهر زیر دریایی و ساختار داخلی آن

شکل ٢۴‌۶- تغییر شکل شهر زیر دریایی به صورت یک صخـره مرجانی

شکل ٢۴٧- ساختار داخلی شهـر زیر دریایی

شکل ٢۴‌٨- پرسپکتیو کلی از مرکز شهری گوانجـو

شکل ٢۴‌٩- پرسپکتیو از فضاهای عمومی مرکز شهری گوانجـو

شکل ٢۵‌٠- نمای داخلی از مرکز شهری گوانجـو و فضای لابی

شکل ٢۵‌١- تصویر شماتیک از ترکیب کاربری های مرکز شهـری گوانجـو

شکل‌٢۵‌٢- برشهای مرکز شهـری گوانجو

شکل ٢۵٣- پرسپکتیو خارجی از المپیک آبی لندن

شکل ٢۵‌۴- پرسپکتیو خارجی از المپیک آبی لندن

شکل ٢۵‌۵- تصاویر از ساختمان المپیک آبی لندن در حال ساخت

شکل ٢۵‌۶- نمای داخلی از استخر المپیک آبی لندن

شکل ٢۵‌٧- الگوی مربع های چرخشی

شکل ٢۵‌٨- مارپپج های لگاریتمی

شکل ٢۵‌٩- ترسیم ایده ویتروویوس توسط لئوناردو داوینچی

شکل‌٢۶‌٠- انواع پوسته های حلزونی گستروپادها

شکل ٢۶‌١- مراحل کندن خاک توسط حلزون با صدف دوکفه ای

شکل ٢۶‌٢- زوایای موجود در مارپبج ها و تقسیم بندی آنها

شکل ٢۶‌٣- نسبتهای طلایی موجود در مارپیج های طلایی

شکل ٢۶‌۴- توزیع دانه ها در گل آفتابگردان و میوه کاج بر پایه ی نسبت های طلایی

شکل ٢۶‌۵- نقوش اسلیمی نماد مارپیج عالم وجود

شکل ٢۶۶- کروکی های اولیه موزه علوم ، مجموعه موزه ، پلاناتوریوم و برج مخـابراتی شهر والنسیا ، با الهام از نقش گاو نر شکل گرفته است‌.

شکل ٢۶٧- ایستگاه قطار استادلهافن زوربخ

شکل ٢۶‌٨- استفاده از فرم درختان در نمایشگاه و ساختمان میراث کانادا در تورنتو

شکل ٢۶‌٩- کروکی و ماکت از ایستگاه راه آهن بلژیک با الهام از فرم بدن انسان

شکل ٢٧‌٠- کروکی های اولیه برای طراحـی فرودگاه لیون فرانسه با ترکیبی از فرم پرنده در حال پرواز و چشم انسان

شکل ٢٧‌١- فرودگاه لیون فرانسه

شکل ٢٧‌٢- کروکی ها فرودگاه باراجاس در مادرید اسپانیا و نمونه ماکت آن با الهام از فرم چشم انسان

شکل ٢٧‌٣- موزه هنر میلوواکی با الهام از فرم بدن انسان

شکل‌٢٧۴- موزه هنر میلوواکی در آمریکا

شکل ٢٧‌۵- نمای پارک د لاویلت در مقایسه با فضای شهری اطراف

شکل ٢٧‌۶- تصویر شماتیک کلی پارک دلاویلت

شکل ٢٧٧- موزه علم و صنعت در پارک دلاویلت

شکل‌٢٧٨- موزه موسیقی در پارک دلاویلت

شکل‌٢٧‌٩- باغ آینه ها در پارک دلاویلت

شکل‌٢٨‌٠- باغ تپه ها در پارک دلاویلت

شکل‌٢٨‌١- باغ داربست در پارک دلاویلت

شکل ٢٨‌٢- باغ بامبوها در پارک دلاویلت

شکل‌٢٨٣- باغ ترس های کودکی در پارک دلاویلت

شکل ٢٨‌۴- باغ اژدها در پارک دلاویلت

شکل‌٢٨‌۵- کانال آبی پارک دلاویلت

شکل‌٢٨۶- فولی پارک دلاویلت

شکل‌٢٨٧- فواره با مجسمه های شیر در پارک دلاویلت

شکل ٢٨‌٨- فضای چرخ و فلک در پارک دلاویلت

شکل‌٢٨‌٩- نمایی کلی از فضاهای پارک دلاویلت

شکل ٢٩‌٠- کلاس درس مشرف به فضای بیرونی (‌مدرسه ابتدایی مورلند هیلز)

شکل ٢٩‌١- فضای شاه نشین مانند کنار پنجره ها (‌مدرسه ابتدایی مورلند هیلز)

شکل ٢٩‌٢- فضای کتابخـانه و صندلی ها (‌مدرسه ابتدایی مورلند هیلز)

شکل ٢٩‌٣- طراحـی خانه در زیر تپه چمنی موجود در سایت (‌زمین بازی دایانا)

شکل ٢٩‌۴- پلان خانه (‌زمین بازی دایانا)

شکل‌٢٩۴-پویا کردن فضا با استفاده از تصاویر حک شده بر روی شیشه و ایجـاد سایه ها (‌زمین بازی دایانا)

شکل ٢٩‌۵- ورود نور از طریق مخروطهای ناقص سقف (‌زمین بازی دایانا)

شکل‌٢٩۶- برش خانه ساخته شده در زیر تپه (‌زمین بازی دایانا)

شکل‌٢٩٧- رمپ حلزونی داخل برج بازی (‌پارک کاینات ونپاکو)

شکل‌٢٩٨- فضای داخلی برج بازی (‌پارک کاینات ونپاکو)

شکل‌٢٩‌٩- برش از برج بازی (‌پارک کاینات ونپاکو)

شکل‌٢٠‌-  ١٠ نمای کلی پارک و برج بازی (‌پارک کاینات ونپاکو)

شکل ٢١‌-  ١٠ نمای کلی از یک بخـثن زمین بازی (‌نمایشگاه “‌“‌پلاستیک و شگفتی‌“‌“‌)

شکل‌٢٠‌٢- ایی نمونه از ابزار های بازی پلاستیکی موجود در زمین بازی (‌نمایشگاه “‌“‌پلاستیک و شگفتی “‌“‌)

شکل ٢٠٣- ١ مخروط های ناقص و هرم های سبز موجود در پارک (‌پارک آتشفشان‌)

شکل‌٢٠‌۴- ١ استفاده از توپوگرافی زمین با طراحی تپه ها (‌پارک آتشفشان‌)

شکل‌٢٠‌۵- ١ مجسمه های پلی استری پارک در مجاورت خیابان (‌پارک هورمیگاس‌)

شکل ٢١.۶- استفاده ی کودکان از مجسمه ها به عنوان ابزار بازی (‌پارک هورمیگاس‌)

شکل ٢.-‌٧ ١ استفاده از مجسمه ها به عنوان چراغ در شب (‌پارک هورمیگاس‌)

شکل‌٢٠٨- ١ پلان پارک (‌پارک والبای پارکن‌)

شکل ٢.٩- ١ استفاده از حصارهای بافته شده از شاخه های درختان بید در طراحی پارک (‌پارک والبای پارکن‌)

شکل ٢٠‌-  ١١ مجسمه های کنده کاری شده در تنه ی درختان (‌پارک والبای پارکن‌)

شکل ٢١‌-  ١١ ساخت نیمکت و ابزارهای بازی با استفاده از ضایعات چوب (‌پارک والبای پارکن‌)

شکل‌٢١‌٢- اصندلی های ساخته شده از چوب (‌پارک والبای پارکن‌)

٩۴شکل‌٢١٣- ابرج بازی نور (‌پارک والبای پارکن‌)

شکل‌٢١‌۴- افضای داخلی برج بازی نور و استفاده از نورهای رنگی در آن (‌پارک والبای پارکن‌)

شکل‌٢١‌۵- انمای برج بازی لانه پرنده (‌پارک والبای پارکن‌)

شکل‌٢١۶- ابرج بازی لانه پرنده (‌پارک والبای پارکن‌)

شکل ٢١‌١-‌٧ استفاده از چوب های بی مصرف در طراحی ابزارهای و سازه های موجود در پارک (‌پارک والبای پارکن‌)

شکل‌٢١٨- اانواع متفاوت ابزارهای بازی شنوایی در بخشهای مختلف پارک (‌پارک کودکان امسلی هورنیمان‌)

شکل‌٢١‌٩- انمای کلی پارک (‌زمین بازی مهدکودک بریکن‌)

شکل‌٢٠‌- ١٢سرسر های موجود در پارک (‌زمین بازی مهدکودک بریکن‌)

شکل‌٢١‌٢١- نمای کلی ساختمان مهدکودک مدرسه ساتیت بیلینگوال

شکل‌٢١‌٢٢- پلان ساختمان و رمپ داخلی مهدکودک مدرسه ساتیت بیلینگوال

شکل‌٢١٢٣- فضای داخلی ساختمان و رمپ مهدکودک مدرسه ساتیت بیلینگوال

شکل‌٢٢‌۴- ١ فضای داخلی ساختمان مهدکودک مدرسه ساتیت بیلینگوال

شکل ٢١‌٢۵- نمای ساختمان مهدکودک مدرسه ساتیت بیلینگوال

شکل‌٢٢۶- ١ عناصر معماری ساختمان (‌کودکستان فرا نکفورت‌-‌ساشسن هاوزن‌)

شکل ٢٢٧- ١ پرسپکتیو خارجی ساختمان (‌کودکستان فرا نکفورت‌-‌ساشسن هاوزن‌)

شکل‌٢١‌٢-‌٨ استفاده از طبیعت در فضاهای باز و داخلی ساختمان (‌مهد برلین -رودوف‌)

شکل ٢١‌٢٩- سالن جمعی در میان ساختمان (‌مهد کودک برلین‌-‌رودوف‌)

شکل ٢١‌٣.- پلان ساختمان (‌مهد کودک برلین‌-‌رودوف‌).

شکل ٢١‌٣١- نماهای بیرونی ساختمان (‌مدرسه فری والدورشوله‌)

شکل ٢١‌٣٢- پلان های ساختمان (‌مدرسه فری والدورشوله‌)

شکل ٢١٣٣- فضای داخلی ساختمان (‌کودکستان وهاپوخشول نیولینگن‌)

شکل‌٢١٣۴-پلان و برش ساختمان (‌کودکستان وهاپوخشول نیولینگن‌)

شکل ٢١‌٣۵- برش ساختمان (‌مدرسه کودکان لای مینگتون‌)

شکل‌٢١٣۶-بخـشی از نمای ساختمان (‌مدرسه کودکان لای مینگتون‌)

شکل ٢١٣٧- فضای داخلی ساختمان (‌مدرسه کودکان لای مینگتون‌)

شکل ٢١٣٨- بخـشی از نمای خارجی ساختمان (‌مدرسه کودکان لای مینگتون‌)

شکل ۵١‌- فرم مارپیچی در شاخ قوچ

شکل ۵٢‌- مارپبج طلایی در تناسبات حفره گوش انسان

شکل ۵٣- جمع شدن یک هزارپا به فرم مارپبج

شکل ۵۴‌- مارپبج ها در گیاهان

شکل ۵۵‌- فرم مارپیچی در تصویری از کهکشان

شکل ۵۶‌- فرم مارپیچی در تصویر ماهواره ای از زمین مر بوط به جزیره ایسلند

شکل ۵٧‌- فرم مارپیج در رمپ موزه گوگنهایم

شکل ۵٨‌- رمپ مارپیچی داخل ساختمان تالار شهـر لندن

شکل ۵٩‌- فرم مارپیج در راه پله ها که به وفور در معماری مشاهده می شود.

شکل ۵.- ١ استفاده از فرم مارپیج در طراحی باغ

شکل ۵١‌- ١ مارپیج حلزونی

شکل ۵١‌٢- اتود اولیه طرح‌: شکل گیری احجـام در اطراف یک مارپبچ حلزونی

شکل ۵١‌٣- ماکت اتودی از کانسپت اولیه

شکل ۵١‌۴- اتود های اولیه پلان و نما

شکل ۵١‌۶- اتود های طراحی فرم برای کانسپت دوم

شکل ۵١‌۵- ماکت اتودی از کانسپت دوم

شکل ۵١۶- تقسیم احجام طرح به احجام کوچکتر جهت کودکانه تر کردن فضا و پویاتر کردن آنها

شکل ۵١٧- خالص تر کردن احجام و پرهیز از پیچیدگی در ماکت اتودی از کانسپت نـایی

شکل ۵١‌٨- اتود طراحـی فرم سالن آمفی تئاتر برای کانسپت نهـایی

شکل‌۵١‌٩- جهت توسعه طرح در آینده با توجه به امکان توسعه در فرم مارپیچی

شکل‌۵٠‌- ٢ اتود اولیه از سایت مجموعه

شکل ۵٢‌١- کانسپت برای طراحی فرم با استفاده از ساختارهای بیوتیک

شکل ۵٢‌٢- کانسپت برای طراحی فرم با استفاده از ساختارهای بیوتیک

شکل ۵٢‌٣- نقشه ی شهر تهران و موقعیت قرارگیری منطقه دو شهرداری تهران

شکل ۵٢‌۴- نقشه پارک پردیسان و بزرگراههای اطراف

شکل ۵٢‌۵- تقسیم بندی پارک پردیسان به بیوم های مختلف در نقشه ی طرح جامع (‌به اجرا در نیامده است‌.)

شکل‌۵٢۶- حیات وحش موجود در پارک پردیسان

شکل ۵٢‌٧- ساختمان تاکسیدرمی پارک پردیسان


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 201

دانلود بخشی از پایان نامه بررسي معماري الگو برداري شده از طبيعت ﴿بيونيك﴾ وتاثير آن درطراحي مركز تفريحي كودكان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید