انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه

یکی از مشکلات امروزه واحدهای تولیدی چگونگی توزیع کارانه بر اساس یک معیار مناسب است. در واقع علی رغم اینکه فلسفه وجودی اجرای طرح کارانه ایجاد انگیزش در کارکنان است، اما متعاقب پرداخت کارانه در بسیاری از سازمان ها شاهد کاهش تولید و افزایش ضایعات هستیم که علت عمده‌ی آن عدم وجود معیار مناسب جهت پرداخت کارانه است(عالم تبریز، 1381). در نتیجه یکی از مهمترین گام های ارزیابی عملکرد به منظور اندازه گیری عملکرد کارکنان و تخصیص کارانه، تعیین شاخص ها و معیارهای تخصیص کارانه است. در خصوص معیارهای مناسب تخصیص کارانه در صنایع مختلف تحقیقات بسیاری انجام شده است اما پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت موقتی بودن و آشکار نبودن پیامد و ثمره کاری هر فرد مشابه با برای مثال کارکنان یک کارگاه یا کارخانه قطعه سازی کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در صنعت ساختمان،افراد جزو دارایی های اصلی شرکت ها هستند. بنابراین شرکت ها باید برنامه هایی برای جذب و نگه داشت کارکنان اجرا کنند. یک طرح جبران خدمات و تشویقی درست ساختار یافته به سازمان این اجازه را می دهد تا زحمات کارکنان را بر اساس عملکرد شرکت جبران کند. یک نکته مهم در طراحی چنین مکانیسم هایی هم راستایی اهداف شرکت با کارکنان است. در صنعت ساختمان با توجه به اهمیت نیروی انسانی، اهداف یک بسته تشویقی می تواند شامل جذب بهترین کارکنان، نگه داشت کارکنان با عملکرد بالا، انگیزه بخشیدن به کارکنان برای عملکرد عالی و ایجاد یک مزیت رقابتی برای شرکت باشد(وانگ[1] ، 2004). مدت زمانی است که استفاده از چنین طرح هایی در برخی از پروژه های ساختمانی بزرگ کشور متداول شده است. از این رو تحقیق حاضر سعی دارد تا با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته که برای تحقیقات اکتشافی مناسب هستند با خبرگان این حوزه، معیارهای مناسب تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی را شناسایی کند. اما برای تخصیص کارانه باید توجه داشت که مشاغل به صورت تقریبی همیشه بیش از یک معیار یا ابعاد شغلی دارند. همچنین بعضی از معیارهای شغلی ممکن است اهمیت بیشتری برای سازمان داشته باشند و اوزانی که به معیارهای مختلف در یک شغل داده می شود، نشان دهنده اهمیت نسبی آن ها می باشد(متیس و جکسون[2] ، 1388). این مسئله باعث می شود تا اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه با توجه به اهداف سازمان و مدیران پروژه اهمیت زیادی داشته باشد. مطالعه حاضر نیز قصد دارد پس از شناسایی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از یک رویکرد ترکیبی به بررسی روابط درونی و ارتباطات میان معیارهای تخصیص کارانه پرداخته و آن ها را اولویت بندی کند.

1-2 تعریف مسأله و بیان موضوع اصلی:

بی شک از جمله روشهای موثر برای ایجاد انگیزه و بهبود بهره وری در کارکنان و عملکرد یک سازمان وجود یک نظام جبران خدمات و پاداش متناسب با بودجه و درآمدها است. مجموعه ارزیابی عملکرد و نظام پاداش و دستمزد موثر ،مدیریت عملکرد یک سازمان را شکل می دهد.انتخاب یک سیستم پاداش موثر به روشهای مختلفی صورت می گیرد که یکی از این روشهای تشویقی ، روش پرداخت مبتنی بر عملکرد است.کارانه نیز یکی از انواع پرداخت بر مبنای عملکرد است که در بخشهای گوناگون صنعت اعم از  دولتی و خصوصی ،اشکالی از آن موجود است. مسکن بعنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی معیشتی و حیاتی انسانها و خانوارهای یک جامعه بطور خاص و صنعت ساختمان و مشاغل وابسته در اقتصاد امروز کشور ما دارای جایگاه ویژه ای است.این صنعت ، سهم 14.2 درصدی از شاغلین کل کشور بر اساس آمار سال1389 را  منهای بخشی از بخش خدمات که غیر مستقیم با آن مرتبط است به خود اختصاص داده است و یکی از کسب و کارهای پررونق به شمار می رود. تحویل به موقع پروژه ها خصوصا در بخش انبوه سازی ضمن برخورداری از اهمیت خاص خود در میزان سود دهی پروژه ، از لحاظ نوسان بهای مصالح و دستمزد کارهای تخصصی و مطابقت با برنامه های زمان بندی مقرر در قراردادها ، از جنبه سیاسی نیز دارای آثار قابل توجهی در کسب رضایت مردمی و پایداری اقتصادی می باشد.

مواردی که در این پژوهش به آنها پرداخته خواهد شد عبارتند از:

1-معرفی انواع روشهای تشویقی فردی و گروهی ،پرداخت مبتنی بر عملکرد، کارانه و …و تاثیر آن بر بهره وری با استفاده از منابع  روز .

 2- پرداختن به صنعت ساختمان و نقش و جایگاه آن در اقتصاد کشور و جهان، اولویتهای موجود در پرداختهای مربوط به دستمزد پرسنل،تاثیر نظام تشویقی مناسب و تاثیر آن در بهره وری و سودآوری پروژه های ساختمانی.

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

1-2- تعریف مسأله و بیان موضوع اصلی……………………………………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………….. 4

1-4- سوالات تحقیق………………………………………………………………………….. 5

1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………. 5

1-6- کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………. 6

1-7- مراحل انجام تحقیق……………………………………………………………………. 6

1-8- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه…………………………………………………… 7

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل 2: مروری بر ادبیات تحقیق

به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم اولیه و ضروری مرتبط با موضوع تحقیق و استخراج داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق، در این بخش مروری جامع بر ادبیات و پیشینه تحقیق مورد نظر انجام می شود. در ابتدا مفاهیم اولیه و کلی مدیریت منابع انسانی به عنوان قلمرو موضوعی اصلی تحقیق مطرح می گردد. سپس دو فرآیند و فعالیت اصلی منابع انسانی که مرتبط با موضوع تحقیق است، یعنی ارزیابی عملکرد و جبران خدمات و پاداش مورد بحث قرار می گیرد. در بخش بعدی مفهوم کارانه و طرح های اصلی مرتبط با آن معرفی شده و با توجه به موضوع و هدف تحقیق و در راستای پاسخ گویی به سوالات تحقیق، مهمترین معیارهای تخصیص کارانه که در ادبیات به آن اشاره شده است، معرفی    می گردند. سپس مروری جامع بر تحقیقات و مطالعات مشابه در سطح داخلی و خارجی انجام می شود و در پایان این بخش با توجه به موضوع و هدف تحقیق، صنعت ساختمان و طرح های جبران خدمات و پاداش مورد استفاده در آن مورد بررسی قرار می گیرند و دو روش دیمتل[1] و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺎزی[2]  به عنوان دو روش تصمیم گیری چندمعیاره که برای ارزیابی و رتبه بندی معیارهای تخصیص کارانه مورد استفاده قرار می گیرند، معرفی می شوند.

2-2 مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف می کنند. منظور از منابع انسانی یک سازمان، تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند و منظور از سازمان تشکیلات بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نیتی خاص و برای نیل به اهدافی مشخص به وجود آمده است(سعادت، 1386). در تعریفی دیگر مقصود از مدیریت منابع انسانی را سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت می دانند که با جنبه هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان شرکت. این سیاست ها و اقدامات در برگیرنده‌ی موارد زیر است:

–  تجزیه و تحلیل شغل؛

– برنامه ریزی منابع انسانی و کارمندیابی؛

– گزینش داوطلبان واجد شرایط؛

– توجیه و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام؛

– جبران خدمات کارکنان و ایجاد انگیزه و مزایا(پاداش)؛

– ارزیابی عملکرد؛

– برقراری ارتباط با کارکنان(مصاحبه، مشاوره و اجرای مقررات انضباطی)؛

– توسعه نیروی انسانی و آموزش؛

– متعهد نمودن کارکنان به سازمان.(دسلر[3]، 1999)

2-2-1 جایگاه ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در مدیریت منابع انسانی

همانطور که در فصل اول به آن اشاره شد  قلمرو موضوعی این تحقیق دو فرآیند و فعالیت اصلی مدیریت منابع انسانی یعنی ارزیابی عملکرد و جبران خدمات می باشد. در واقع ارزیابی عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد به عنوان جلوه ای از جبران زحمات و خدمات کارکنان در قبال عملکردشان رابطه ای نزدیک و تنگاتنگ در حوزه مدیریت منابع انسانی دارند

 

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………… 9

2-2- مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………… 9

2-2-1- جایگاه ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در مدیریت منابع انسانی………………. 10

2-2-2- ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………… 11

2-2-2- 1- فرآیند ارزیابی عملکرد………………………………………………………….. 12

2-2-2- 2- کاربردهای ارزیابی عملکرد……………………………………………………. 14

2-3- جبران خدمات و پاداش ………………………………………………………………….15

2-4- انواع پاداش………………………………………………………………………………. 17

2-4-1- کارانه………………………………………………………………………………….. 18

2-4-1- 1- طرح های کارانه فردی…………………………………………………………… 19

2-4-1- 2- طرح های کارانه گروهی………………………………………………………… 22

2-4-1- 3- طرح های کارانه سازمانی…………………………………………………….. 23

2-5- معیارهای ارزیابی عملکرد و تخصیص کارانه…………………………………………… 24

2-6- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………… 29

2-7- صنعت ساختمان………………………………………………………………………… 40

2-8- فرآیند انجام تحقیق……………………………………………………………………. 42

2-9- روش های تصمیم گیری چندمعیاره مورد استفاده…………………………………. 43

2-9-1- ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺎزی………………………………………….. 43

2-9-2- روش دیمتل……………………………………………………………………….. 48

2-10- جمع بندی…………………………………………………………………………….. 49

فصل 3: روش تحقیق

در این فصل روش شناسی تحقیق شامل روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، ابزارهای جمع آوری داده ها، پایایی و روایی ابزارهای جمع آوری داده ها، روش های تجزیه و تحلیل داده ها شامل روش دیمتل و رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی و مراحل انجام تحقیق بطور کامل معرفی می شوند.

3-2 روش تحقیق

تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته بنیادی، کاربردی، و تحقیق و توسعه تقسیم         می شوند. در تحقیق بنیادی، هدف اساسی تولید دانش بیشتر و درک پدیده هایی است که روی      می دهد و سرانجام ارائه نظریه ها بر پایه نتایج. در این نوع تحقیق، هدف ،حل یک مشکل موجود و جاری نیست بلکه محقق قصد دارد درباره پدیده ها و مسایلی که در چندین سازمان و صنایع مختلف روی می دهد و چگونگی حل آن ها بیشتر بداند. اما هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می پردازیم آن را تحقیق کاربردی می نامیم(سکاران، 1388). اما تحقیق و توسعه فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی(طرح ها، روش ها، و برنامه های درسی) انجام می شود(سرمد و دیگران، 1384). با توجه به انواع تحقیق، تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است. زیرا محقق به دنبال استفاده از یافته های تحقیق برای شناسایی مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در شرکت های ساختمانی و اولویت بندی آن ها است و شرکت های ساختمانی بر اساس یافته های تحقیق حاضر و معیارهای شناسایی شده، می توانند نظام‌های جبران خدمات و پاداش خود را طراحی کنند.

 در یک دسته بندی دیگر روش های تحقیق از حیث هدف به سه دسته توصیفی، اکتشافی و آزمون فرضیه تقسیم می شوند. تحقیق توصیفی، تحقیقی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اما تحقیق اکتشافی زمانی انجام می شود که درباره وضع موجود آگاهی چندانی نداریم یا آنکه درباره چگونگی حل مسائلی که در گذشته پدید آمده اند و با وضعیت موجود شباهت دارند، اطلاعاتی در دست نداریم. ا داده های کیفی که از طریق مصاحبه به دست  می آید   می تواند به شناخت ما در گام های اکتشافی یک پژوهش کمک کند. داده هایی که بیشتر جنبه کمی دارند و بر حسب فراوانی، میانگین، یا انحراف معیار بیان می شوند برای مطالعات توصیفی ضروری هستند. اما پژوهش هایی که با هدف آزمون فرضیه ها صورت می گیرند اغلب به تبیین ماهیت روابطی خاص با تعیین تفاوت های موجود میان گروه ها یا عدم وابستگی دو یا چند عامل در یک وضعیت  می پردازند(سکاران، 1388). هر چند در خصوص موضوع تحقیق، مطالعات گسترده ای انجام شده است، اما دانش بسیار کمی در خصوص اجرای طرح کارانه و معیارهای مورد استفاده برای تخصیص کارانه در شرکت های ساختمانی وجود دارد، از این رو تحقیق حاضر برای دست یابی به دانش عمیق تر از مصاحبه های کیفی استفاده کرده و هدف تحقیق به نوعی اکتشافی است.

3-3 جامعه آماری

نخستین گام در فرایند گردآوری داده ها، تعریف جامعه آماری و تعیین حدود و دامنه آن می باشد. جامعه آماری در واقع جامعه ای است که عملاً زیر پوشش بررسی قرار گرفته است و یافته های تحقیق قابل تعمیم به آن می باشد. جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر و مومنی 1383). در تحقیق حاضر، که جهت شناسایی و رتبه بندی معیارهای تخصیص کارانه با استفاده از روش های دیمتل و گسترش عملکرد کیفیت فازی در دو مرحله انجام می شود،  جامعه آماری عبارتست از مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی شرکت های ساختمانی که طرح کارانه را اجرا می کنند و یا در حال اجرای آن هستند.

3-4 روش نمونه گیری و نمونه آماری

در مرحله تعیین جامعه آماری سعی خواهد شد که در هر مورد، جامعه ای با بیشترین میزان تخصص انتخاب شود. در این تحقیق به دلیل محدودیت تعداد خبرگان و همچنین مدیران ارشد سازمان های ساختمانی مورد مطالعه که طرح کارانه را اجرا کنند، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده         می شود. به دلیل اینکه جامعه آماری تحقیق، محدود به خبرگان دارای سابقه در زمینه نظام های جبران خدمات، پاداش و کارانه و مدیران ارشد دارای مسئولیت تصمیم گیری و برنامه ریزی در سازمان مورد مطالعه می باشد، پرسشنامه های تحقیق میان تمامی افراد واجد شرایط در دسترس پخش شده و از تمامی آن ها نظرخواهی خواهد شد.

3-5 روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها

جمع آوری اطلاعات در هر تحقیقی باید با توجه به اهداف تحقیق، روش تحقیق و خصوصیات تحقیق صورت گیرد. بنابراین برای جمع آوری داده های مورد نیاز این تحقیق از روش های گوناگونی استفاده  خواهد شد که در زیر به آن ها پرداخته می شود.

3-5-1 اطلاعات کتابخانه ای

در این تحقیق، برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج معیارهای تخصیص کارانه، از منابع کتابخانه ای استفاده خواهد شد. این منابع عبارتند از:

– سایت های اطلاعاتی شبکه اینترنت؛

– کتاب ها و مقالات انگلیسی؛

– کتاب ها و مقالات فارسی؛

– پایان نامه های فارسی و انگلیسی؛

3-5-2 مصاحبه

بعد از جمع آوری داده های ثانویه از ادبیات، با توجه به کمبود اطلاعات و دانش در خصوص معیارهای تخصیص کارانه در شرکت های ساختمانی در ادبیات، مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با مدیران و خبرگان صنعت ساختمان در خصوص پیاده سازی کارانه در این صنعت، برای جمع آوری اطلاعات لازم و کسب دانش عمیق تر، انجام می شود.مصاحبه یکی از ابزارهای گردآوری داده ها محسوب می شود. این ابزارهای گردآوری داده ها، امکان برقراری تماس مستقیم با مصاحبه شونده را فراهم می کنند و امکان بررسی موضوعی پیچیده، پی گیری پاسخ ها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درک سوال توسط آزمودنی را فراهم    می کنند. یک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به مصاحبه شونده اجاز می دهد که بدون هیچ محدودیتی تا حد امکان آنچه را که تجربه کرده، درک کرده، عمل کرده و رفتار کرده است را تشریح کند. منظور از مصاحبه با خبرگان مصاحبه ای است که با افرادی برگزار می شود که در حوزه ی کاریشان تاثیرگذار، معروف و آگاه هستند. مصاحبه ها به سه دسته سازمان یافته، نیمه سازمان یافته و سازمان نیافته تقسیم می شوند. مصاحبه های سازمان یافته مصاحبه هایی هستند که مصاحبه گر از قبل سوال های مورد نظر را فراهم کرده و در زمان مصاحبه در اختیار  مصاحبه شوندگان قرار می دهد. مصاحبه های نیمه ساختار یافته مصاحبه هایی هستند که سوال ها از قبل طراحی شده اند و هدف ،کسب اطلاعات عمیق از مصاحبه شونده است. مصاحبه سازمان نیافته یا مصاحبه آزاد بیشتر در مشاوره به کار می رود(سرمد و دیگران، 1382).

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………. 52

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………. 52

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………… 53

3-4- روش نمونه گیری و نمونه آماری………………………………………………….. 54

3-5- روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها ……………………………………………..54

3-5-1- اطلاعات کتابخانه ای…………………………………………………………….. 54

3-5-2- مصاحبه…………………………………………………………………………… 55

3-5-3- پرسشنامه……………………………………………………………………….. 56

3-6- روایی و  پایایی پژوهش…………………………………………………………… 57

3-6-1- اعتبار(روایی)…………………………………………………………………….. 57

3-6-2- پایایی……………………………………………………………………………. 58

3-7- ابزارهای تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………… 59

3-7-1- تجزیه وتحلیل داده های کیفی…………………………………………………… 59

3-7-2- تجزیه وتحلیل داده های کمی………………………………………………….. 62

3-7-2- 1- روش دیمتل………………………………………………………………. 62

3-7-2- 2- رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی………………………………….. 64

3-8- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………… 67

3-8-1- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………. 67

3-8-2- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………….. 67

3-8-3- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………. 67

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها

در این بخش از تحقیق به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده پرداخته می شود. همانطور که پیش از این بحث شد، داده های لازم برای پاسخگویی به سوالات تحقیق از طریق مرور جامع پیشینه تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شد. بدین منظور در این فصل ابتدا خلاصه ای از معیارهای تخصیص کارانه که از مرور تحقیقات گذشته بدست آمده است، ارائه می شود. سپس داده های کیفی جمع آوری شده از طریق مصاحبه با استفاده از تحلیل تم سازماندهی و تحلیل شده و نتایج حاصل از این دو بخش توسط روش دیمتل تجزیه و تحلیل شده تا مهمترین معیارهای تخصیص کارانه و نتایج مورد انتظار از اجرای طرح کارانه در شرکت های ساختمانی شناسایی شوند. این معیارها و پیامدها در قالب رویکرد گسترش عملکرد فازی مجدداً مورد تحلیل قرار می گیرند تا بر اساس ارتباط میان آن ها و اهمیت پیامدهای اجرای طرح کارانه، معیارهای تخصیص کارانه رتبه بندی شوند.

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………. 69

4-2- جمع بندی ادبیات………………………………………………………………… 69

4-3- تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه…………………………………….. 70

4-3-1- سازماندهی و کدگذاری داده ها……………………………………………… 70

4-3-2- جستجوی تم ها و خلق معانی……………………………………………… 75

4-4- جمع بندی بخش کیفی تحقیق……………………………………………….. 77

4-5- خوشه بندی و شناسایی تاثیرگذارترین معیارها و پیامدها…………………. 82

4-5-1- خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه……………………………………. 82

4-5-1- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم معیارهای تخصیص کارانه………   82

4-5-1- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده معیارهای تخصیص کارانه.. 83

4-5-1- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل معیارهای تخصیص کارانه………………   84

4-5-1- 4- تعیین روابط درونی معیارهای تخصیص کارانه ………………………. 84

4-5-2- خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه  ………………. 86

4-5-2- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه…………………………………………………………………………………….. 87

4-5-2- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه…………………………………………………………………………………….. 88

4-5-2- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه.. 88

4-5-2- 4- تعیین روابط درونی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه……….. 89

4-6- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه…………………………………………… 91

4-6-1- تعیین اهمیت پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان …………………  92

4-6-2- تعیین ارتباط معیارهای تخصیص کارانه و پیامدهای اجرای طرح کارانه…….. 92

4-6-3- تعیین اهمیت نسبی هریک از معیارهای تخصیص کارانه …………………..  93

4-6-4- تعیین میزان همبستگی هریک از معیارهای تخصیص کارانه  ………………. 94

4-6-5- تعیین امتیاز هریک از معیارهای تخصیص کارانه ……………………………  94

4-6-6- تعیین ارزش قطعی و اولویت بندی هریک از معیارهای تخصیص کارانه…… 95

4-7- جمع بندی فصل چهارم…………………………………………………………… 97

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل5: نتیجه گیری و پیشنهادها

در این فصل نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق ارائه می گردد. در ابتدا سعی شده است در قالب بیان نتیجه گیری، خلاصه ای از فرآیند تحقیق اجرا شده ارائه شود. سپس یافته های تحقیق ذکر شده و یافته ها با سایر مطالعات مشابه مقایسه می گردد. همچنین در این قسمت پیشنهادهایی برای محققان و مدیران سازمان ها و پروژه های ساختمانی که به دنبال اجرای طرح کارانه هستند ارائه شده و در پایان نیز به محدودیت های تحقیق اشاره شده است.

5-2 نتیجه گیری

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی معیارهای تخصیص کارانه در شرکت ها و پروژه های ساختمانی بود. در این راستا سوالات تحقیق به شرح زیر مطرح گردیدند که در طی فرآیند تحقیق برای دست یابی به هدف تحقیق و پاسخگویی به سوالات مزبور اقدامات زیر صورت گرفت:

– سوال اول: چه معیارهایی برای تخصیص کارانه در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرند؟

در این راستا تعداد زیادی از معیارهای تخصیص کارانه از ادبیات شناسایی شدند.

– سوال دوم: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی کدامند؟

در این مورد با کمک مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان صنعت ساختمان که دارای تجربه و دانش کافی در اجرای طرح کارانه بودند، مهمترین معیارهایی که در پروژه های ساختمانی قابل استفاده هستند شناسایی شد.

– سوال سوم: مهمترین پیامدهای اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی کدامند؟

به منظور اولویت بندی معیارهای فوق لازم بود تا پیامدهای مورد انتظار از  اجرای طرح کارانه شناسایی شود تا معیارهای تخصیص کارانه بر اساس این پیامدها اولویت بندی شوند. شناسایی پیامدهای مورد انتظار اجرای طرح کارانه نیز با کمک مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد.

– سوال چهارم : چه روابطی میان معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی وجود دارد؟

در این راستا با بهره گیری از مصاحبه ها و پرسشنامه های حاصل از جلسه های حضوری با خبرگان و در ادامه با استفاده از روش دیمتل معیارهای تخصیص کارانه و پیامدهای موردانتظار خوشه بندی شده و معیارها و پیامدهای علی که تاثیرگذاری بیشتری داشتند، شناسایی شدند. در واقع مهمترین دلیل استفاده از دیمتل علاوه بر شناسایی روابط درونی میان معیارها، شناسایی معیارهایی است که به عنوان معیارهای علت شناخته شده و بر سایر معیارها یعنی معیارهای معلول نیز تاثیرگذار هستند. علت دیگر خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه و استفاده از معیارهای علت در ادامه فرآیند تحقیق، این واقعیت است که مصاحبه با خبرگان صنعت نشان می دهد که طراحی یک نظام کارانه با معیارهای متنوع و زیاد، بسیار مشکل و غیرکارآمد است و هزینه های زیاد ارزیابی عملکرد را نیز به سازمان تحمیل می کند. از این رو استفاده از دیمتل و خوشه بندی معیارها کمک می کند تا علاوه بر کاهش تعداد معیارهای مورد استفاده، به دلیل استفاده از معیارهای علی و حیاتی، نقش معیارهای دیگر نیز بطور غیر مستقیم در نظر گرفته شود.

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………….. 100

5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………. 100

5-3- یافته های تحقیق………………………………………………………………….. 102

5-3-1- سوال اول: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در ادبیات  …………………. 102

5-3-2- سوال دوم: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی.. 103

5-3-3- سوال سوم:مهمترین پیامدهای اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی……………………………………………………………………………….. 104

5-3-4- سوال چهارم……………………………………………………………………… 105

5-3-4-1- سوال4،بخش1:خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی…………………………………………………………………………………. 105

5-3-4-2- سوال4،بخش1: خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه………………………………………………………………………………………… 105

5-3-5- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه………………………………………. 106

5-4- بحث………………………………………………………………………………… 106

5-5- پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………. 108

5-6- پیشنهادها برای تحقیقات آتی………………………………………………….. 110

5-7- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………… 111

مراجع……………………………………………………………………………………. 112

پیوست‌ها ………………………………………………………………………………..116

Abstract:

Most of construction projects consider the base of their employee’s wages person-days or person-months. But this payment plan could lead to an increase of project run time . moreover, there is no motivating effect which is one of payment systems goals in these  sort of payment plans. As a result, having a payment system to motivate all factors for accomplishing project by spending less time and cost and maintaining quality, is necessary. Designing this type of compensation systems requires an understanding of Suitable criterias for compensation and conservative allocation.but in spite of the widespread use of conservative plans in different organizations, there is very little experience of conservative plans  in construction projects due to its temporary nature. Hence, the present study aims to identify and prioritize the payment system criteria in projects. Because of the Lack of adequate research in this field, a heuristic approach based on semi-structured interviews was used to identify the criteria for compensation plans. Also, two types of  Multi Criteria Decision Methods, DEMATEL and Fuzzy Quality Function Development are  used. These methods have the internal connections between the criteria and also  ranking.Themes analysis revealed in the qualitative data, shows that Conservative allocation criteria should be prioritized based on the expected outcomes of the payment plan. The results show that, the standards of professional ethics, teamwork, creativity, innovation and the knowledge and ability to use it in order to possess are the most important criteria in construction projects.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان